Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-02-21

Sammanträde 2013-02-21

Datum
Klockan
Plats

54 Presentation av Medborgarfokus kvalitetsgrupp

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att notera informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Medborgarfokus kvalitetsgrupp redogör för hur granskningar av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet går till.

55 Tillsynsrapporter fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg

Dnr 2013/BUN 005-013

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar tillsynsrapporten avseende Kyrkans förskola Östra, Kattfotens förskola, Karlavagnens förskola, förskolan Hästhagen och Kyrkans förskola Trollbäcken, förskolan Stjärnan och Barnstugan Anneli Benktander.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Medborgarfokus har under höstterminen 2012 genomfört tillsyn av följande verksamheter:

* Kyrkans förskola Östra
* Kattfotens förskola
* Karlavagnens förskola
* Hästhagens förskola
* Kyrkans förskola Trollbäcken
* Stjärnans förskola
* Anneli Benktander, pedagogisk omsorg

Bilaga
Tjänsteskrivelse
Sammanfattning tillsynsrapporter

56 Tillsyn av förskolan Stjärnan

Dnr 2013/BUN 005-013

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden uppdrar åt förvaltningen att noggrant följa upp verksamheten och se till att nödvändiga åtgärder vidtagits

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Under höstterminen 2012 genomfördes tillsyn på förskolan Stjärnan efter önskemål från Barn- och utbildningsförvaltningen efter att förvaltningen blivit kontaktad av personal på förskolan som uttryckt oro. Förvaltningen tog omgående kontakt med såväl personal som ledning och besökte förskolan.

I tillsynsrapporten beskrivs ett antal områden för såväl utveckling som för omedelbara åtgärder. Vissa områden kon

Barn- och utbildningsförvaltningen har utfärdat förelägganden om att åtgärda bristande barnsäkerhet och att inkomma med registerutdrag för samtlig personal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse
Tillsynsrapport

57 Tillsyn av Barnstugan Anneli Benktander

Dnr 2012/BUN-ind 0178-040

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att tillfälligt verksamhetsförbud för Barnstugan Anneli Benktander ska gälla från och med den 1 mars 2013 och sex månader framåt med stöd av 26 kap. 18 § skollagen (2013:800)

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Under höstterminen 2012 startade Barn- och utbildningsförvaltningen, på förekommen anledning, en utredning av Barnstugan Anneli Benktander.

Utredningen har visat sådana brister som enligt förvaltningen föranleder ett tillfälligt verksamhetsförbud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse
Tillsynsrapport

58 Granskningsplan 2013

Dnr 2012/KS 0375-003

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera Granskningsplan 2013

_______________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har fastställt en övergripande plan för granskningar inom projekt Medborgarfokus. Syftet är att projektet genom fristående och oberoende granskningar ska bidra till kvalitetssäkring och utveckling så att medborgarna är nöjda med och har god nytta av den verksamhet som kommunen ansvarar för.

Bilaga
Granskningsplan

59 Handlingsplan förskola/skola och socialtjänst

Dnr 2013/BUN0022-003

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera Handlingsplan för förskola/skola och socialtjänst.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
En samverkansgrupp med representanter från skolor, förskolor och socialtjänst har tagit fram en handlingsplan med syfte att tidigare upptäcka barn som far illa och på så sätt bättre och snabbare kunna vidta åtgärder till nytta för dessa barn. Handlingsplanen berör även samverkan med polisen.

Bilaga
Tjänsteskrivelse
Handlingsplan

60 Rapportering av delegationsbeslut

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Anita Brynje B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 16 beslut under perioden november - januari 2013, varav 2 avslag.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 1 beslut under december varav
1 avslag, 9 beslut under november varav ett avslag, 2 beslut under oktober.

Cathrine Sahlsten C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under december, C31 Utreda kränkningar och vidta åtgärder, 2 beslut under november, C39 Ledighet över 10 dagar, 2 beslut under november och 1 beslut under oktober, C20 Ordningsregler, 1 beslut under september

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 8 beslut i november och 1 beslut i oktober

Evalena Andrén E 8 Vårdnadsbidrag, 2 beslut under perioden december - januari 2013.

Lena Jansson D17 Anpassad studiegång, 2 beslut under september och 1 beslut under december, D11 Fördelning av antalet timmar för ämnen språkval och elevens vad, 1 beslut under augusti, D12 Elevens val, 1 beslut under augusti, D13 Skoldagens omfattning, 1 beslut under augusti.

Magnus Duvnäs C34 Uppskjuten skolstart, 1 beslut under januari 2013.

Kristina Jansson C31 Utreda kränkningar och vidta åtgärder, 1 beslut under december

Ulla Lidén C13 Beslut om anpassad studiegång, 2 beslut under oktober.

61 Revisionsrapport Nyboda skola

Dnr 2012BUN/244-016

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att notera informationen

________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
PWC har genomfört en granskning av investeringsprojektet Nyboda skola. Kommunstyrelsen har lämnat ett yttrande till granskningsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse
Revisionsrapport

62 Övrig information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att notera informationen

§54 Presentation av Medborgarfokus kvalitetsgrupp

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Beskrivning av ärendet

Medborgarfokus kvalitetsgrupp redogör för hur granskningar av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet går till.

____________________________________________________________

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen

§55 Tillsynsrapporter fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg

Dnr 2013/BUN 005-013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar tillsynsrapporten avseende Kyrkans förskola Östra, Kattfotens förskola, Karlavagnens förskola, förskolan Hästhagen och Kyrkans förskola Trollbäcken, förskolan Stjärnan och Barnstugan Anneli Benktander.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Medborgarfokus har under höstterminen 2012 genomfört tillsyn av följande verksamheter:

 • Kyrkans förskola Östra
 • Kattfotens förskola
 • Karlavagnens förskola
 • Hästhagens förskola
 • Kyrkans förskola Trollbäcken
 • Stjärnans förskola
 • Anneli Benktander, pedagogisk omsorg

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar tillsynsrapporten avseende Kyrkans förskola Östra, Kattfotens förskola, Karlavagnens förskola, förskolan Hästhagen och Kyrkans förskola Trollbäcken, förskolan Stjärnan och Barnstugan Anneli Benktander.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Sammanfattning tillsynsrapporter

§56 Tillsyn av förskolan Stjärnan

Dnr 2013/BUN 005-013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden uppdrar åt förvaltningen att noggrant följa upp verksamheten och se till att nödvändiga åtgärder vidtagits

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Under höstterminen 2012 genomfördes tillsyn på förskolan Stjärnan efter önskemål från Barn- och utbildningsförvaltningen efter att förvaltningen blivit kontaktad av personal på förskolan som uttryckt oro. Förvaltningen tog omgående kontakt med såväl personal som ledning och besökte förskolan.

I tillsynsrapporten beskrivs ett antal områden för såväl utveckling som för omedelbara åtgärder.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utfärdat förelägganden om att åtgärda bristande barnsäkerhet och att inkomma med registerutdrag för samtlig personal.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden uppdrar åt förvaltningen att noggrant följa upp verksamheten och se till att nödvändiga åtgärder vidtagits

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Tillsynsrapport

Yttrande från förskolan Stjärnan

§57 Tillsyn av Barnstugan Anneli Benktander

Dnr 2012/BUN-ind 0178-040

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att tillfälligt verksamhetsförbud för Barnstugan Anneli Benktander ska gälla från och med den 1 mars 2013 och sex månader framåt med stöd av 26 kap. 18 § skollagen (2013:800)

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Under höstterminen 2012 startade Barn- och utbildningsförvaltningen, på förekommen anledning, en utredning av Barnstugan Anneli Benktander.

Utredningen har visat sådana brister som enligt förvaltningen föranleder ett tillfälligt verksamhetsförbud.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att tillfälligt verksamhetsförbud för Barnstugan Anneli Benktander ska gälla från och med den 1 mars 2013 och sex månader framåt med stöd av 26 kap. 18 § skollagen (2013:800)

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Tillsynsrapport

Yttrande från advokat Nils Högström

§58 Granskningsplan 2013

Dnr 2012/KS 0375-003

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera Granskningsplan 2013

_______________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har fastställt en övergripande plan för granskningar inom projekt Medborgarfokus. Syftet är att projektet genom fristående och oberoende granskningar ska bidra till kvalitetssäkring och utveckling så att medborgarna är nöjda med och har god nytta av den verksamhet som kommunen ansvarar för.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera Granskningsplan 2013

Bilaga

Granskningsplan

§59 Handlingsplan förskola/skola och socialtjänst

Dnr 2013/BUN0022-003

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera Handlingsplan för förskola/skola och socialtjänst.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

En samverkansgrupp med representanter från skolor, förskolor och socialtjänst har tagit fram en handlingsplan med syfte att tidigare upptäcka barn som far illa och på så sätt bättre och snabbare kunna vidta åtgärder till nytta för dessa barn. Handlingsplanen berör även samverkan med polisen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera Handlingsplan för förskola/skola och socialtjänst

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Handlingsplan

§60 Rapportering av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Anita Brynje B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 16 beslut under perioden november – januari 2013, varav 2 avslag.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 1 beslut under december varav

1 avslag, 9 beslut under november varav ett avslag, 2 beslut under oktober.

Cathrine Sahlsten C13 Anpassad studiegång, 1 beslut under december, C31 Utreda kränkningar och vidta åtgärder, 2 beslut under november, C39 Ledighet över 10 dagar, 2 beslut under november och 1 beslut under oktober, C20 Ordningsregler, 1 beslut under september

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 8 beslut i november och 1 beslut i oktober

Evalena Andrén E 8 Vårdnadsbidrag, 2 beslut under perioden december – januari 2013.

Lena Jansson D17 Anpassad studiegång, 2 beslut under september och 1 beslut under december, D11 Fördelning av antalet timmar för ämnen språkval och elevens vad, 1 beslut under augusti, D12 Elevens val, 1 beslut under augusti, D13 Skoldagens omfattning, 1 beslut under augusti.

Magnus Duvnäs C34 Uppskjuten skolstart, 1 beslut under januari 2013.

Kristina Jansson C31 Utreda kränkningar och vidta åtgärder, 1 beslut under december

Ulla Lidén C13 Beslut om anpassad studiegång, 2 beslut under oktober.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

§61 Revisionsrapport Nyboda skola

Dnr 2012BUN/244-016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

Reservation

Martin Nilsson (S), Lilian Nylinder (MP) och Marcus Obligado (V) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet.

________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

PWC har genomfört en granskning av investeringsprojektet Nyboda skola. Kommunstyrelsen har lämnat ett yttrande till granskningsrapporten.

Beslutsgång

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

Yrkande

Martin Nilsson (S), Lilian Nylinder (MP) och Marcus Obligado (V) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att information om investeringar som substantiellt påverkar nämndens driftbudget ska ges till nämnden innan igångsättande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S), Lilian Nylinder (MP) och Marcus Obligado (V) och finner att yrkandet avslås.

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Revisionsrapport

§62 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen samt att återkomma till en diskussion om öppna sammanträden

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

 1. Ordföranden informerade om:

- En studie kring inkludering

- Betygsresultat över tid i årskurs 9

 1. Förvaltningschefen informerade om:

- Bokslutet för 2012

- Upphandling av datorer i Nyboda skola

- Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHOF) som granskat av luftkvaliteten i skolor och förskolor,

- Rekrytering pågår av rektor till Krusboda/Dalskolan

- Nya riktlinjer för anställda som arbetet minst 20 år inom kommunen

 1. Martin Nilsson anmälde en fråga om öppna sammanträden i Barn- och utbildningsnämnden. Nämnden beslutade att återkomma till en diskussion kring denna fråga.

 1. Jerry Svensson informerade om en tidningsartikel kring barns psykiska hälsa i Tyresö och i övriga kommuner i Stockholms län.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen samt att återkomma till en diskussion om öppna sammanträden

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) har inkommit med ett särskilt yttrande kring informationspunkten Bokslut för 2012.

Bilagor

Särskilt yttrande kring bokslut 2012

Bokslutskommuniké från kommundirektörens stab 19 februari 2013

Kommentarer till årsutfall 2012 redovisad för verksamhetsformer

Tidningsartikel om inkludering

Tidningsartikel om barns psykiska hälsa

Betygsresultat över tid i årskurs 9

§63 Kartläggning av arbetet mot mobbning och kränkningar i Tyresö kommun

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av antimobbningsarbetet i Tyresö skolor.

_____________________________________________________________

Beskrivning av uppdraget

Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Alla insatser inom skolan – från lärare och föräldrar till ansvariga politiker måste tydligt visa att mobbning och trakasserier aldrig kommer att accepteras. Det råder nolltolerans mot alla former av mobbning och kränkning och vi ställer krav på att allt arbete med detta ska vila på vetenskaplig grund.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av antimobbningsarbetet i Tyresö skolor. Vi måste säkerställa att arbetet vilar på vetenskapliga metoder, är grundat på beprövad erfarenhet och är resultatinriktat. Det är oerhört viktigt att programmen mot mobbning och kränkningar är dokumenterat effektiva.

Anki Svensson (M)

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av antimobbningsarbetet i Tyresö skolor.