Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
13.30
Plats
Häringe slott

1 Ny huvudman för förskolan Stjärnan

Dnr 2013/BUN 0119 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Ny huvudman för förskolan Stjärnan beviljas.

Beskrivning av ärendet
2013-05-28 meddelade ägaren till Förskolan Stjärnan, Qvalitetsförskolor Sverige AB, att samtliga aktier övertagits av Inspira förskolor och Skolor AB. Berörd förskola i Tyresö kommun är Förskolan Stjärnan.
Inspira Förskolor och Skolor AB ansöker nu om att bedriva fristående verksamhet med rätt till barnomsorgspeng.

Bilagor
DOC290513-29052013 121831.pdf
DOC220813-22082013 144811.pdf
Bedriva fristående verksamhet - ansökan 2011.docx
Företagsinformation +pedagogik+ ppbilder 7 juli 2013.pdf
bilaga 2 Årsredovisning Inspira 2012.pdf
bilaga 3 Hyreskontrakt Stjärnan.pdf
bilaga 3 Hyreskontrakt Stjärnans torp.pdf
bilaga 4 Checklista förskolor Barnsäkerhet.pdf
bilaga 4 Rutin egenkontroll barnsäkerhet arbetsmijö brandskydd.pdf
bilaga 4Trygg och säker mall.pdf
bilaga 5 Sekretess.pdf
bilaga 6 Anmälningsplikt.pdf
bilaga 6 Om ett barn-elev far illa.pdf
bilaga 6 Orosanmälan till sociala myndigheter.pdf
bilaga 7 Förskolans-Skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf
bilaga 7 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf
bilaga 8 Klagomålsrutiner Inspira nov 2012.pdf
bilaga 8 Tyck till klagomål.pdf
bilaga 9 Registreringsbevis Inspira 2012-12-09.pdf
DOC230813-23082013 074533.pdf

2 Dokumenthanteringsplan 2013

Dnr 2013/BUN 0094 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden antar dokumenthanteringsplanen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med kommunens arkivarie sett över och uppdaterat gällande dokumenthanteringsplan. Ett viktigt syfte med uppdateringen är att göra det enklare för förskolorna och skolorna att hitta information om förvaltningens regler kring dokumenthantering för respektive verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan.docx
DOKPLAN BUN.pdf

3 Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd

Dnr 2013/BUN 0123 016

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning kring barn i behov av särskilt stöd.
Efter genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att Barn- och utbildningsnämnden styr och följer upp verksamheten på ett sådant sätt att den säkerställer att skolorna arbetar enligt gällande regelverk och att alla elever ges likvärdiga förutsättningar gällande särskilt stöd.
Revisorerna har översänt PwCs rapport till Barn- och utbildningsnämnden för kännedom.

Bilagor
DOC040613-04062013 153718.pdf

4 Solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng - svar på motion

Dnr 2013/BUN 0127 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1 - Motionen förslag att-sats avslås.
2 - Motionens andra att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har till fullmäktige lämnat in en motion som föreslår
att hyreskostnaderna lyfts ur skolpengen och att skolorna ersätts för den faktiska hyreskostnaden,
att den sociodemografiska ersättningen ses över för att ge de skolor som bäst behöver extra stöd.

Bilagor
Motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proporion till skolans utbildningsresultat.pdf

5 Ekonomisk uppföljning juli

Dnr 2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska uppföljningen per juli noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljningper juli 2013 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Uppföljningen visar utfall till och med juli samt prognos för helåret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning juli.docx
Ekonomisk uppföljning juli 2013.pdf

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet - rapport

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inspektionsärenden augusti 2013.doc
Inspektionsärenden augusti 2013.doc

7 Delegationsbeslut - rapport

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stod av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Magnus Duvnäs
C13 Anpassad studiegång, 3 beslut fattade under maj månad, C12 Placering i särskild undervisningsgrupp, 6 beslut fattade under maj månad.

Cathrine Sahlsten
C12 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 beslut fattat under juni månad, C13 Utreda kränkning, 1 beslut fattat under juni månad.

Elisabet Schultz
C31 Utreda kränkning, 1 beslut fattat under maj månad.

Anita Brynje
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut fattade under maj månad, 4 beslut fattade under juni månad, 4 beslut fattade under juli månad och 1 beslut fattat under augusti månad, C71a Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 2 beslut fattade under maj månad.

Agneta Ahlin
C59 Skolskjuts, 1 beslut fattat under april månad, 5 beslut fattade under juni månad, E1 Mottagnade i särskola, 1 beslut fattat under april månad.

Evalena Andrén
E8 Vårdnadsbidrag, 3 beslut fattade i juni månad varav 2 avslag, 3 beslut fattade i juli månad varav 1 avslag.

8 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar de anmälda ärendena

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
- Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Skolinspektionen:
- Beslut ansökan fristående grundskola Maestro Svindersvik AB

Barn- och utbildningsförvaltningen:
- Samverksansdokument avseende konsultationsteam

Bilagor
Samverkansdokument BU- Soc förv.pdf
Skolinspektionens beslut ansökan Maestro.pdf
§ Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.pdf

9 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (105 kb)

§60 Ny huvudman för förskolan Stjärnan

Dnr 2013/BUN 0119 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1 - Som ny huvudman för Förskolan Stjärnan beviljas Inspira förskolor och skolor AB tillstånd att bedriva förskola inom Tyresö kommun enligt skollagen 2 kap 5-7 §§.

2 - Tillståndet gäller till 2013-12-30

Jäv
Ida Antonsson anmäler jäv och deltar inte under ärendets behandling.

Beskrivning av ärendet
-05-28 meddelade ägaren till Förskolan Stjärnan, Qvalitetsförskolor Sverige AB, att samtliga aktier övertagits av Inspira förskolor och Skolor AB. Berörd förskola i Tyresö kommun är Förskolan Stjärnan. Inspira Förskolor och Skolor AB ansöker nu om att bedriva fristående verksamhet med rätt till barnomsorgspeng enligt verksamhetsformen förskola. Tyresö kommun genomför under hösten 2013 en översyn av gällande riktlinjer. Innan 2014-01-01 omprövas ärendet för ett nytt godkännande.

Bilagor
DOC290513-29052013 121831.pdf DOC220813-22082013 144811.pdf
Bedriva fristående verksamhet - ansökan 2011.docx
Företagsinformation +pedagogik+ ppbilder 7 juli 2013.pdf
bilaga 2 Årsredovisning Inspira 2012.pdf
bilaga 3 Hyreskontrakt Stjärnan.pdf
bilaga 3 Hyreskontrakt Stjärnans torp.pdf
bilaga 4 Checklista förskolor Barnsäkerhet.pdf
bilaga 4 Rutin egenkontroll barnsäkerhet arbetsmijö brandskydd.pdf
bilaga 4 Trygg och säker mall.pdf
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
bilaga 5 Sekretess.pdf
bilaga 6 Anmälningsplikt.pdf
bilaga 6 Om ett barn-elev far illa.pdf
bilaga 6 Orosanmälan till sociala myndigheter.pdf
bilaga 7 Förskolans-Skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf
bilaga 7 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf
bilaga 8 Klagomålsrutiner Inspira nov 2012.pdf
bilaga 8 Tyck till klagomål.pdf
bilaga 9 Registreringsbevis Inspira 2012-12-09.pdf
bilaga10 Kontrollrapport, Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund
bilaga10 Lokalritning
bilaga 11 Tillsynsprotokoll, Södertörns brandförsvarsförbund

§61 Dokumenthanteringsplan 2013

Dnr 2013/BUN 0094 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden antar dokumenthanteringsplanen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med kommunens arkivarie sett över och uppdaterat gällande dokumenthanteringsplan. Ett viktigt syfte med uppdateringen är att göra det enklare för förskolorna och skolorna att hitta information om förvaltningens regler kring dokumenthantering för respektive verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan.docx
DOKPLAN BUN.pdf

§62 Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd

Dnr 2013/BUN 0123 016

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning kring barn i behov av särskilt stöd. Efter genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att Barn- och utbildningsnämnden styr och följer upp verksamheten på ett sådant sätt att den säkerställer att skolorna arbetar enligt gällande regelverk och att alla elever ges likvärdiga förutsättningar gällande särskilt stöd. Revisorerna har översänt PwCs rapport till Barn- och utbildningsnämnden för kännedom. Särskilt yttrande (s) lämnar särskilt yttrande.

Bilagor
DOC040613-04062013 153718.pdf

§63 Ekonomisk uppföljning juli

Dnr 2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska uppföljningen per juli noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per juli 2013 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med juli samt prognos för helåret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning juli.docx
Ekonomisk uppföljning juli 2013.pdf

§64 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet - rapport

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

§65 Delegationsbeslut - rapport

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Magnus Duvnäs
C13 Anpassad studiegång, 3 beslut fattade under maj månad, C12 Placering i särskild undervisningsgrupp, 6 beslut fattade under maj månad.

Cathrine Sahlsten
C12 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 beslut fattat under juni månad, C13 Utreda kränkning, 1 beslut fattat under juni månad.

Elisabet Schultz
C31 Utreda kränkning, 1 beslut fattat under maj månad.

Anita Brynje
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut fattade under maj månad, 4 beslut fattade under juni månad, 4 beslut fattade under juli månad och 1 beslut fattat under augusti månad, C71a Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 2 beslut fattade under maj månad.

Agneta Ahlin
C59 Skolskjuts, 1 beslut fattat under april månad, 5 beslut fattade under juni månad, E1 Mottagnade i särskola, 1 beslut fattat under april månad.

Eva-Lena Andrén
E8 Vårdnadsbidrag, 3 beslut fattade i juni månad varav 2 avslag, 3 beslut fattade i juli månad varav 1 avslag.

§66 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar de anmälda ärendena

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige:
- Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Skolinspektionen:
- Beslut ansökan fristående grundskola Maestro Svindersvik AB

Barn- och utbildningsförvaltningen:
- Samverkansdokument avseende konsultationsteam

§67 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens utredare informerar om
- arbetet med förändring av lokal Galaxen.
- pågående utredningsarbete för att möjliggöra en utökning av antalet grundskoleplatser i Trollbäcken.

Nämndsekreteraren informerar om
- pågående arbete i partsgemensamma gruppen för lärares arbetsbelastning