Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-05-08

Sammanträde 2014-05-08

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner 2014

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Fem interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Elisabeth Hedlund (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 13 februari 2014 om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 10 april 2014 om bolaget Tyresö FF och kommunens stöd (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 10 april 2014 om problem att få kontakt med polisen i Tyresö-Nacka (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 10 april 2014 om säkrare trafikmiljö för cyklister (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 10 april 2014 om barngruppernas storlek i förskolan (bilaga).

Interpellationer och/eller interpellationssvar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf
Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf
Interpellation om bolaget Tyresö FF och kommunens stöd till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Interpellation om problem att få kontakt med polisen i Tyresö-Nacka till Fredrik Saweståhl (M) Från Peter Bylund (MP).pdf
Interpellation om säkrare trafikmiljö för cyklister till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Barngruppernas storlek i förskolan interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Anita Mattsson (S).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag om fyllnadsval har hittills lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag om fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag om fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013

Dnr 2014/KS 0148 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 65.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2013

Dnr 2014/KS 0213 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 noteras.

2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 66.pdf

7 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013

Dnr 2014/KS 0214 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 noteras.

2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 67.pdf

8 Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Dnr 2014/KS 0211 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Tyresö Bostäder ska äga en andel i ett av Tyresö kommun inköpt vindkraftverk, behöver bolagsordningen revideras så att det tydligt framgår av bolagsordningen att bolaget har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar energianvändning och därmed kan ha ägarandel i sådana bolag som främjar hållbar energianvändning. I samband med översynen har hela bolagsordningen setts över och språkgranskats i syfte att förenkla språket.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade bolagsordningen för Tyresö Bostäder AB.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 68.pdf

9 Exploateringsavtal gällande Hällberga

Dnr 2014/SBF 0046 91

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal avseende Rundmar 1:35 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet, samt erforderliga handlingar hänförliga till exploateringsprojektet.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Nyfors, inkom fastighetsägaren till Rundmar 1:35 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheten, även känd som Hällberga. Exploateringen består av 2 parhus och ett fristående hus om totalt 450 i byggnadsarea. Detaljer kring byggnationen finns i kvalitetsprogrammet, se bilaga 2.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet avseende Rundmar 1:35 och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet, samt erforderliga handlingar hänförliga exploateringsprojektet.

Bilagor
KS protokoll, beslut om antagande exploateringsavtal Hällberga.pdf

10 Detaljplan för Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2013/SBF 0089

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplanen för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nyfors i maj 2011. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i fritidshusområdet Nyfors.

Planområdet gränsar till forsarna i Wättingeströmmen, Tyresö-Flaten, Albysjön och Tyresta naturreservat. Resterna från verksamheten vid forsarna i Wättingeströmmen utgör en viktig del av Tyresös kulturhistoria. Sörmlandsleden passerar genom området. Området är därför av betydelse som besöksmål och för rekreation och friluftsliv.

Under granskningen inkom 48 yttranden varav tre var namnlistor. Granskningen har lett till att planen ändrats vad gäller byggrätt för komplementbyggnad på Rundmar 1:5, i övrigt har endast mindre korrigeringar gjorts.

Ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den andra april 2014. Utskottet föreslår att detaljplanen ska antas. Efter det har planbeskrivning och granskningsutlåtande korrigerats med att delar av planområdet ingår i riksintresse för friluftsliv samt granskningsutlåtandet med information om ändrad gräns mellan parkeringsplats och parkmark.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Nyfors.

Bilagor
KS protokoll beslut om antagande Nyfors.pdf

11 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2013/SBF 0088

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Gatukostnadsutredning för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredningen för Nyfors.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 71.pdf

12 Tillägg om ledighet i bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0059 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Den föreslagna bestämmelsen om rätt till föräldraledighet för årsarvoderande förtroendevalda antas.

2. Bestämmelsen infogas i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun och tillämpas från och med den 10 april 2014.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår ett tillägg i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, som innebär att årsarvoderade förtroendevalda får vara föräldralediga. Om ledighetsperioden överstiger en månad kan en tillfällig ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren ska godkännas av fullmäktige.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 3 april 2014 och föreslår att kommunfullmäktige antar den föreslagna bestämmelsen om rätt till föräldraledighet för årsarvoderade förtroendevalda. Utskottet föreslår även att bestämmelsen infogas i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun och tillämpas från och med den 10 april 2014. Kommunstyrelsen, som behandlade ärendet den 22 april, instämmer i kommunstyrelsens särskilda utskotts bedömning.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 76.pdf

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsmyndighet är från och med 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik mars 2014.pdf

14 Svar på motion om tillgång till naturen

Dnr 2013/KS 0075 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion om tillgång till naturen till kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för sambehandling och besvarande i samband med ärendet om antagande av detaljplan för Nyfors. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Efter att kommunstyrelsen har behandlat ärendet har ett ordförandeutlåtande lämnats in av kommunstyrelsens ordförande (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 77.pdf
Ordförandeutlåtande angående motion om tillgång till naturen Fredrik Saweståhl (M).pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (117 kb)

§52 Anmälan av nya motioner 2014

Dnr 2014/KS 0265 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Kristjan Vaigur (S) lämnar in en motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium (bilaga).

Bilagor
Motion om fotbollsprofil på gymnasiet.pdf

§53 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya frågor lämnas in till sammanträdet. En fråga är bordlagd från ett tidigare sammanträde. Inlämnade frågor listas nedan.

Tidigare inlämnade frågor
Mats Lindblom (FP) lämnade in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) den 10 april 2014. Frågan handlar om förvärv av fastigheten Ällmora 1:172, Lillström (bilaga). Frågan besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M) och Mats Lindblom (FP) yttrar sig.

Frågor inlämnade till sammanträdet den 8 maj 2014
Martin Nilsson (S) lämnar in en fråga till Ann-Christin Svensson (M) om den hittills förda moderata skolpolitiken (bilaga). Frågan bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Anita Mattsson (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om taxa för gatukostnader (bilaga). Frågan besvaras på sammanträdet.
Fredrik Saweståhl (M) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om taxa för gatukostnader (bilaga). Frågan besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor
Fråga om förvärv av fastigheten Ällmora 1:172 (Lillström) till Fredrik Saweståhl (M) från Mats Lindblom (FP).pdf
Om uppräkning av skolpengen fråga till Anki Svensson (M) från Martin Nilsson (S).pdf
Taxa för gatukostnader fråga till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Angående taxa för gatukostnader fråga till Fredrik Saweståhl (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf

§54 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Fyra nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Fem interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Elisabeth Hedlund (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 13 februari 2014 om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 10 april 2014 om bolaget Tyresö FF och kommunens stöd (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Dick Bengtson (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 10 april 2014 om problem att få kontakt med polisen i Tyresö-Nacka (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 10 april 2014 om säkrare trafikmiljö för cyklister (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Anita Mattsson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 10 april 2014 om barngruppernas storlek i förskolan (bilaga).
Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 8 maj 2014
Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om att bygga billigare hyresrätter (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om borgensavgifter för Tyresö Bostäder till Tyresö kommun (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Elisabeth Hedlund (V), Anders Erixon (V) och Gunilla Andersson (V) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om byggande av hyreslägenheter (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om hyressättningssystemet (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Bilagor
Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf
Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf
Interpellation om bolaget Tyresö FF och kommunens stöd till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar Tyresö FF interpellation.pdf
Interpellation om problem att få kontakt med polisen i Tyresö-Nacka till Fredrik Saweståhl (M) Från Peter Bylund (MP).pdf
Svar kontakt med polisen interpellation.pdf
Interpellation om säkrare trafikmiljö för cyklister till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar säkrare trafikmiljö för cyklister interpellation.pdf
Barngruppernas storlek i förskolan interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar om barngruppernas storlek interpellation.pdf
Om borgensavgifter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Om upphandlingsförbund interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Om hyreslägenheter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Vänsterpartiet.pdf
Ang. hyressättningssystemet interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Jerry Svensson (S).pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§54_prot_20140508.pdf (142 kb)
Bilagor
§ 54 Ang hyressättningssystemet interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Jerry Svensson (S) .pdf (79 kb) § 54 Barngruppernas storlek i förskollan interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Anita Mattsson (S).pdf (372 kb) § 54 Bygg billigare hyresrätter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf (71 kb) § 54 Byggande av byreslägenheter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Vänsterpartiet.pdf (47 kb) § 54 Interpellation om bolaget Tyresö FF och kommunens stöd till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf (545 kb) § 54 Interpellation om problem att få kontakt med polisen i Tyresö-Nacka till Fredrik Saweståhl (M) Från Peter Bylund (MP).pdf (382 kb) § 54 Interpellation om säkrare trafikmiljö för cyklister till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf (483 kb) § 54 Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf (59 kb) § 54 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-05-08 § 54.pdf (763 kb) § 54 Om borgensavgifter interpellation från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf (66 kb) § 54 Om borgensavgifter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf (109 kb) § 54 Om hyreslägenheter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Vänsterpartiet.pdf (121 kb) § 54 Om hyressättningssystemet interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Jerry Svensson (S).pdf (41 kb) § 54 Om upphandlingsförbund interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf (191 kb) § 54 Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf (791 kb) § 54 Svar kontakt med polisen interpellation.pdf (254 kb) § 54 Svar om barngruppernas storlek interpellation.pdf (398 kb) § 54 Svar säkrare trafikmiljö för cyklister interpellation.pdf (446 kb) § 54 Svar Tyresö FF interpellation.pdf (229 kb)

§55 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Fyllnadsvalet godkänns, enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser lämnas in till sammanträdet. Förslag på fyllnadsval som lämnas in till sammanträdet listas nedan.

Förslag på fyllnadsval
Tony Thorén (FP) - ersättare i byggnadsnämnden för Folkpartiet.

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20140508.pdf (177 kb)

§56 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013

Dnr 2014/KS 0148 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Ledamöter som är styrelseledamöter i Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att noterar årsredovisningen och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 65.pdf

§57 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2013

Dnr 2014/KS 0213 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 noteras.

2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Ledamöter som är anställda eller ledamöter i Södertörns brandförsvars-förbund deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 66.pdf

§58 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013

Dnr 2014/KS 0214 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 noteras.

2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Ledamöter som är ledamöter i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 67.pdf

§59 Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Dnr 2014/KS 0211 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas.

Reservation
Anna Steele (FP) reserverar sig med hänvisning till Folkpartiets reservation i kommunstyrelsen den 22 april 2014, § 68 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Tyresö Bostäder ska äga en andel i ett av Tyresö kommun inköpt vindkraftverk, behöver bolagsordningen revideras så att det tydligt framgår av bolagsordningen att bolaget har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar energianvändning och därmed kan ha ägarandel i sådana bolag som främjar hållbar energianvändning. I samband med översynen har hela bolagsordningen setts över och språkgranskats i syfte att förenkla språket.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade bolagsordningen för Tyresö Bostäder AB.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) och Mats Lindblom (FP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Bylund (MP) yrkar i första hand att det i bolagsordningen även ska läggas till att bolaget har till uppgift att främja social hållbarhet. I andra hand yrkar Peter Bylund (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Nilsson (S) stödjer i första hand Peter Bylunds (MP) yrkande. I andra hand yrkar Martin Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Lindblom (FP) yrkar i första hand att sista meningen i § 3 ska strykas ur förslaget till reviderad bolagsordning. I andra hand yrkar Mats Lindblom (FP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lindbloms (FP) yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit det.

Votering begärs. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Mats Lindbloms (FP) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 43 ja, 7 nej, 1 frånvarande. Se bifogat omröstningsprotokoll (Votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Mats Lindbloms (FP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 68.pdf

§60 Exploateringsavtal gällande Hällberga

Dnr 2014/SBF 0046 91

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal avseende Rundmar 1:35 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet, samt erforderliga handlingar hänförliga till exploateringsprojektet.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 2 april 2014, § 48 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Nyfors, inkom fastighetsägaren till Rundmar 1:35 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheten, även känd som Hällberga. Exploateringen består av 2 parhus och ett fristående hus om totalt 450 i byggnadsarea. Detaljer kring byggnationen finns i kvalitetsprogrammet, se bilaga 2.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet avseende Rundmar 1:35 och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet, samt erforderliga handlingar hänförliga exploateringsprojektet.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
KS protokoll, beslut om antagande exploateringsavtal Hällberga.pdf

§61 Detaljplan för Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2013/SBF 0089

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för Nyfors antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Leif Kennerberg (KD) reserverar sig.

Mats Lindblom (FP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 11 september 2013, § 117 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 13 november 2013, § 149 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nyfors i maj 2011. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i fritidshusområdet Nyfors.

Planområdet gränsar till forsarna i Wättingeströmmen, Tyresö-Flaten, Albysjön och Tyresta naturreservat. Resterna från verksamheten vid forsarna i Wättingeströmmen utgör en viktig del av Tyresös kulturhistoria. Sörmlandsleden passerar genom området. Området är därför av betydelse som besöksmål och för rekreation och friluftsliv.

Under granskningen inkom 48 yttranden varav tre var namnlistor. Granskningen har lett till att planen ändrats vad gäller byggrätt för komplementbyggnad på Rundmar 1:5, i övrigt har endast mindre korrigeringar gjorts.

Ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-04-02 § 49. Utskottet föreslår att detaljplanen ska antas. Efter det har planbeskrivning och granskningsutlåtande korrigerats med att delar av planområdet ingår i riksintresse för friluftsliv samt granskningsutlåtandet med information om ändrad gräns mellan parkeringsplats och parkmark.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Nyfors.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (FP), Leif Kennerberg (KD), Marie Åkesdotter (MP) och Gunilla Andersson (V) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Lindblom (FP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det behövs en ordentlig utredning av möjligheterna att anlägga en strandpromenad.

Leif Kennerberg (KD) yrkar att byggnadsarean för enplanshus på privata fastigheter högst får uppta 160 kvm.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand på lägre exploateringsgrad på kommunens fastigheter. I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gunilla Andersson (V) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Lindbloms (FP) yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit det.

Votering begärs. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Mats Lindbloms (FP) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 41 ja, 5 nej, 5 frånvarande. Se bifogat omröstningsprotokoll (Votering 2).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Mats Lindbloms (FP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Leif Kennerbergs (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Bilagor
KS protokoll beslut om antagande Nyfors.pdf

§62 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2013/SBF 0088

Kommunfullmäktiges beslut
- Gatukostnadsutredning för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredningen för Nyfors.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 71.pdf

§63 Tillägg om ledighet i bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0059 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Den föreslagna bestämmelsen om rätt till föräldraledighet för årsarvoderade förtroendevalda antas.

2. Bestämmelsen infogas i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun och tillämpas från och med den 14 maj 2014.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår ett tillägg i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, som innebär att årsarvoderade förtroendevalda får vara föräldralediga. Om ledighetsperioden överstiger en månad kan en tillfällig ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren ska godkännas av fullmäktige.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 3 april 2014 och föreslår att kommunfullmäktige antar den föreslagna bestämmelsen om rätt till föräldraledighet för årsarvoderade förtroendevalda. Utskottet föreslår även att bestämmelsen infogas i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun och tillämpas från och med den 10 april 2014. Kommunstyrelsen, som behandlade ärendet den 22 april 2014, instämmer i kommunstyrelsens särskilda utskotts bedömning.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 76.pdf

§64 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2014.

Bilagor
§1042.pdf

§65 Svar på motion om tillgång till naturen

Dnr 2013/KS 0075 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att hanteras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion om tillgång till naturen till kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för sambehandling och besvarande i samband med ärendet om antagande av detaljplan för Nyfors. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Efter att kommunstyrelsen har behandlat ärendet har ett ordförandeutlåtande lämnats in av kommunstyrelsens ordförande (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 77.pdf
Ordförandeutlåtande angående motion om tillgång till naturen Fredrik Saweståhl (M).pdf