Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-06-19

Sammanträde 2017-06-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats till sammanträdet. En fråga lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj och bordlades på grund av svarandens frånvaro.

Anita Matsson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående trygghetsskapande åtgärder kring Granängsringen (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) lämnar ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Fråga angående trygghetsskapande åtgärder kring Granängsringen.pdf
Svar på fråga angående trygghetsskapande vid Granängsringen.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april och bordlades vid sammanträdet den 18 maj på grund av interpellantens frånvaro.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om eventuella platser i planerade vård- och omsorgsboenden (bilaga). Andreas Jonsson har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf
Svar på interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats till sammanträdet. Motioner kan lämnas efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övrig avsägelse godkänns enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Gisela Wilkens (M)
ersättare i kommunfullmäktige

Susanne Sohlberg (M)
ersättare i kommunfullmäktige
nämndeman i Nacka tingsrätt

5 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017

Dnr 2017/KS 0197 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelsen.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §104.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2017 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2017.pdf
Bilaga INVESTERINGAR.pdf
Äskande socialnämnden protokollsutdrag 2017-04-26 § 1032.pdf
Socialnämnden Delår 1 protokollsutdrag 2017-05-29 § 1042.pdf
Protokollsutdrag gymnasie och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-22 § 30 Delårsbokslut 1.pdf.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 20170517 § 39.pdf
Byggnadsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-24 §35.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-29 §25.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delår 1 Protokollsutdrag 20170522 §60.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §86.pdf

6 Revidering av renhållningstaxa 2017/2018

Dnr 2017/KSTK 0031 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad taxa för renhållningsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till reviderad renhållningsordning innebär överlag inte justering av några priser jämfört med nu gällande renhållningstaxa, bortsett från att vissa tjänster enligt förslaget kommer att omfattas av smärre subventioneringar på den rörliga hämtningsavgiften (om 10-15 procent) då trafiksäkerheten och arbetsmiljön premieras och får en direkt följd av att ett fåtal kunder (ca 200 stycken) kommer att få lämna sitt avfall vid närbelägna uppsamlingsplatser istället för vid enskild fastighetsgräns.

Då samtliga hushåll i Tyresö nu kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen, innebär förslaget till den reviderade renhållningstaxan att den tidigare kompostrabatten för flerbostadshus om 94 kr/hushåll med totalt 352 stycken anslutna hushåll, nu föreslås tas bort.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 oktober 2017 då nya entreprenadavtal för renhållning börjar löpa i 5 år.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för renhållningsavgifter samt att taxan ska gälla från och med 1 oktober 2017.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §105.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017-2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §87.pdf

7 Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende

Dnr 2016KSM1271.256

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Fornudden. Syftet med avtalet är dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter/Vectura och dels att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av vård- och omsorgsboende på platsen.

Ärendet har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet och ge kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §114.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170522 §58.pdf
Tjänstekrivelse.pdf
Marköverlåtelseavtal Äldreboende Tyresö 170523, slutgiltigt.pdf
Bilaga 1 Registreringsbevis 559028-3031.pdf
Bilaga 2 Plankarta.pdf
Bilaga 3.1.pdf
Bilaga 3.2.pdf
Bilaga 4 Arrende parkeringsplatser v2.pdf
Bilaga 5 Arrende byggetablering Fornudden äldreboende, reviderad.pdf
Bilaga 6 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7.1-7.2 Tidplan.pdf
Bilaga 8.1 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8.2 Dagvattenutredning (extra bilaga).pdf
Bilaga 9 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning jan -13.pdf

8 Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018

Dnr 2017/KS 0195 004

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
2. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska var en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Ärendet har behandlats av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §122.pdf
Tjänsteskrivelse valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 Tyresö kommun.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2017-05-16 § 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §97.pdf

9 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2017/KS 0198 004

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Tyresö kommun föreslår länsstyrelsen att besluta att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.

Ärendet har behandlats av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun föreslår länsstyrelsen besluta att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §123.pdf
Tjänsteskrivelse valdistriktsindelning för allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2017-05-16 § 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §98.pdf
Föreslagna förändringar av valdistrikt 2018-2019_170505.pdf
Valdisktikt 2018 - röstberättigande per valdistrikt nuvarande och ny indelning.pdf
Valdistrikt 2016_170505.pdf
Valdistrikt 2018 och 2019.pdf
Valdistrikt Tyrseö kommun 2018 och 2019.pdf

10 Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet

Dnr 2017/KS 0192 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Beskrivning av ärendet
En översyn av ersättningarna för ledamöter och ersättare i socialutskottet har gjorts när det gäller förhöjt timarvode och beredskapsersättning. Inför socialutskottens sammanträde krävs en omfattande och noggrann inläsning av beslutsunderlag. Det kan därmed vara motiverat att höja grundarvodet för ledamöter och närvarande ersättare till 650 kronor, vilket är samma nivå som betalas till kommunens representanter i Södertörns överförmyndarnämnd och till förtroendevalda i kommunstyrelsen. Nivån på beredskapsarvodet har varit oförändrad under lång tid. Uppdraget ställer stora krav på tillgänglighet och att snabbt kunna sätta sig in i frågor och fatta de besluts om behövs. Därför föreslås att beredskapsarvodet höjs från 510 kronor till 1200 kronor per/vecka.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §126.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §96.pdf

§66 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya frågor har lämnats till sammanträdet. En fråga lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj och bordlades på grund av svarandens frånvaro. Frågorna listas nedan.
 
Anita Matsson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående trygghetsskapande åtgärder kring Granängsringen (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) lämnar ett skriftligt svar (bilaga).
 
Per Carlberg (D) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tryggheten vid Granängsringen. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.
 
Carl Johan Karlson (S) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående ökat antal ärenden inom individ- och familjeomsorgen.  Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.

Anita Mattsson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur tidplanen för budget 2018 ser ut. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga angående trygghetsskapande åtgärder kring Granängsringen.pdf
Svar på fråga angående trygghetsskapande vid Granängsringen.pdf
Fråga angående tryggheten vid Granängsringen.pdf
Fråga angående ökat antal ärenden inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Fråga angående tidplan för budget 2018.pdf

§67 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april och bordlades vid sammanträdet den 18 maj på grund av interpellantens frånvaro.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 27 april
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om eventuella platser i planerade vård- och omsorgsboenden (bilaga). Andreas Jonsson har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Carl Johan Karlson (S), Andreas Jonsson (M), Inger Gemicioglu (V), Jerry Svensson (S), Lilian Nylinder (MP) och Susann Ronström (S) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 19 juni
Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om informationsskyltar vid historiska byggnader i Tyresö (bilaga). Dick Bengtson lämnar ett skriftligt svar (bilaga). Peter Bylund (MP) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson om specialpedagoger inom skola och förskola i Tyresö kommun (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf
Svar på interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf
Interpellation angående informationsskyltar vid historiska byggnader i Tyresö.pdf
Svar på interpellation angående informationsskyltar vid historiska byggnader.pdf
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Interpellation om specialpedagoger i förskola och skola.pdf

§68 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Fyra nya motioner har lämnats in till sammanträdet
 
Per Carlberg (SD) lämnar in en motion om ökad kameraövervakning i Tyresö.
 
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Mikael Ordenius (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om solcellsprogram för Tyresö kommun.
 
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Mikael Ordenius (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om en träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun.
 
Anita Mattson (S), Karin Ljung (S), Kristjan Vaigur (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnar in en motion om en ny ishall i ett nytt läge.

Bilagor
Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö.pdf
Motion om solcellsprogram för Tyresö kommun.pdf
Motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun.pdf
Motion om en ny ishall i ett nytt läge.pdf

§69 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns enligt förslag.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Gisela Wilkens (M)
ersättare i kommunfullmäktige

Susanne Sohlberg (M)
ersättare i kommunfullmäktige
nämndeman i Nacka tingsrätt
 
Ingmar Jansson (MP)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Inger Gemicioglu (V)
ersättare i kommunstyrelsen

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Daniel Thorsell (C)
ersättare i byggnadsnämnden

Marcus Svanfeldt Obligado (V)
ersättare i kommunstyrelsen

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20170619.pdf (177 kb)

§70 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017

Dnr 2017/KS 0197 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Protokollsanteckning
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 104 (bilaga).

Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 104 (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen
2017-05-30 § 104 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelsen.

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M), Carl Johan Karlson (S) Kristjan Vaigur (S), Jerry Svensson (S), Lilian Nylinder (MP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 104 (bilaga).
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §104.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2017 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2017.pdf
Bilaga INVESTERINGAR.pdf
Äskande socialnämnden protokollsutdrag 2017-04-26 § 1032.pdf
Socialnämnden Delår 1 protokollsutdrag 2017-05-29 § 1042.pdf
Protokollsutdrag gymnasie och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-22 § 30 Delårsbokslut 1.pdf.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 20170517 § 39.pdf
Byggnadsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-24 §35.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-29 §25.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delår 1 Protokollsutdrag 20170522 §60.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §86.pdf
Särskilt yttrande S Delårsrapport per april 2017 för Tyresö kommun.pdf
Särskilt yttrande MP Delårsrapport per april 2017 för Tyresö kommun.pdf
Ersättaryttrande V Delårsrapport per april 2017 för Tyresö kommun.pdf

§71 Revidering av renhållningstaxa 2017/2018

Dnr 2017/KSTK 0031 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad taxa för renhållningsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 oktober 2017.

Särskilt yttrande
Mikael Ordenius (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen
2017-05-30 § 105 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslaget till reviderad renhållningsordning innebär överlag inte justering av några priser jämfört med nu gällande renhållningstaxa, bortsett från att vissa tjänster enligt förslaget kommer att omfattas av smärre subventioneringar på den rörliga hämtningsavgiften (om 10-15 procent) då trafiksäkerheten och arbetsmiljön premieras och får en direkt följd av att ett fåtal kunder (ca 200 stycken) kommer att få lämna sitt avfall vid närbelägna uppsamlingsplatser istället för vid enskild fastighetsgräns.
 
Då samtliga hushåll i Tyresö nu kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen, innebär förslaget till den reviderade renhållningstaxan att den tidigare kompostrabatten för flerbostadshus om 94 kr/hushåll med totalt 352 stycken anslutna hushåll, nu föreslås tas bort.
 
Taxan föreslås börja gälla från och med 1 oktober 2017 då nya entreprenadavtal för renhållning börjar löpa i 5 år.
 
Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för renhållningsavgifter samt att taxan ska gälla från och med 1 oktober 2017.

Yttrande
Mikael Ordenius (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §105.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017-2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §87.pdf
Särskilt yttrande MP Revidering av renhållningstaxa.pdf

§72 Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende

Dnr 2016KSM1271.256

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till skriflig reservation i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 114 (bilaga).
 
Peter Bylund (MP) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 114 (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 114 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Fornudden. Syftet med avtalet är dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter/Vectura och dels att säkerställa kvaliteten på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av vård- och omsorgsboende på platsen.
 
Ärendet har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet och ge kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Anders Wickberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Peter Bylund (MP), Carl Johan Carlson (S) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S), Peter Bylund (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §114.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170522 §58.pdf
Tjänstekrivelse.pdf
Marköverlåtelseavtal Äldreboende Tyresö 170523, slutgiltigt.pdf
Bilaga 1 Registreringsbevis 559028-3031.pdf
Bilaga 2 Plankarta.pdf
Bilaga 3.1.pdf
Bilaga 3.2.pdf
Bilaga 4 Arrende parkeringsplatser v2.pdf
Bilaga 5 Arrende byggetablering Fornudden äldreboende, reviderad.pdf
Bilaga 6 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7.1-7.2 Tidplan.pdf
Bilaga 8.1 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8.2 Dagvattenutredning (extra bilaga).pdf
Bilaga 9 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning jan -13.pdf
Reservation S Marköverlåtelseavtal för uppförande av äldreboende.pdf
Reservation MP Marköverlåtelseavtal för uppförande av äldreboende.pdf
Särskilt yttrande SD Marköverlåtelseavtal för uppförande av äldreboende.pdf

§73 Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018

Dnr 2017/KS 0195 004

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
2. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska var en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
 
Ärendet har behandlats av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §122.pdf
Tjänsteskrivelse valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 Tyresö kommun.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2017-05-16 § 2.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §97.pdf

§74 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2017/KS 0198 004

Kommunfullmäktiges beslut
- Tyresö kommun föreslår länsstyrelsen att besluta att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.
 
Ärendet har behandlats av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun föreslår länsstyrelsen besluta
att valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §123.pdf
Tjänsteskrivelse valdistriktsindelning för allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2017-05-16 § 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §98.pdf
Föreslagna förändringar av valdistrikt 2018-2019_170505.pdf
Valdisktikt 2018 - röstberättigande per valdistrikt nuvarande och ny indelning.pdf
Valdistrikt 2016_170505.pdf
Valdistrikt 2018 och 2019.pdf
Valdistrikt Tyrseö kommun 2018 och 2019.pdf

§75 Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet

Dnr 2017/KS 0192 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Beskrivning av ärendet
En översyn av ersättningarna för ledamöter och ersättare i socialutskottet har gjorts när det gäller förhöjt timarvode och beredskapsersättning. Inför socialutskottens sammanträde krävs en omfattande och noggrann inläsning av beslutsunderlag. Det kan därmed vara motiverat att höja grundarvodet för ledamöter och närvarande ersättare till 650 kronor, vilket är samma nivå som betalas till kommunens representanter i Södertörns överförmyndarnämnd och till förtroendevalda i kommunstyrelsen. Nivån på beredskapsarvodet har varit oförändrad under lång tid. Uppdraget ställer stora krav på tillgänglighet och att snabbt kunna sätta sig in i frågor och fatta de besluts om behövs. Därför föreslås att beredskapsarvodet höjs från 510 kronor till 1200 kronor per/vecka.
 
Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Grundarvode för första timmen i socialutskottet utbetalas med 650 kronor.
2. Beredskapsarvode enligt § 7 i "Bestämmelser om arvoden för ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" utbetalas med 1200 kronor per vecka.
3. Kommunkansliet ges i uppdrag att revidera §§ 2 och 7 i bilaga 3 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" enligt ovan beslutspunkter.
4. Förändringarna gäller från och med 2017-09-01.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §126.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättningar för sammanträden och beredskap i socialutskottet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §96.pdf