Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-03-25

Sammanträde 2021-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Interpellation från sammanträdet den 18 februari
Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende. Anita Mattsson (S) överlämnar interpellationen till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande.

Bilagor
Interpellation från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Vendela Magnell (M)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Emelie Hedberg (M)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Satu Goldbech (M)

Helena Attebrant (M)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Vendela Magnell (M)

Anette Öhlin (M)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt efter Maria Berntzon (M)

Johanna Uddståhl Friberg (M)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt efter Vendela Magnell (M)

5 Nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0051 011

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö Bostäders förvärv av fastigheten Töresjövägen 46 och 48 godkänns.
2. Uppförande av bostadshus med 34 hyreslägenheter godkänns och investeringen läggs in i koncernens investeringsprogram.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § första stycket, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detta ärende avser kommunfullmäktiges beslut att ge Tyresö Bostäder mandat att agera vidare i planering och genomförande av nybyggnadsprojekt vid Töresjövägen 46 och 48. Tyresö kommuns försäljning av marken samt investering i infrastruktur i anslutning till fastigheten hanteras som egna beslutsärenden.

Tyresö Bostäder AB har fört förhandling med och har för avsikt att förvärva fastigheten 3:1733, Töresjövägen 46 och 48 av Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Tyresö Bostäders förvärv av fastigheten Töresjövägen 46 och 48 godkänns.
2. Uppförande av bostadshus med 34 hyreslägenheter godkänns och investeringen läggs in i koncernens investeringsprogram.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 53.docx
Tjänsteskrivelse - Beslut om nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB.pdf
Investeringsansökan - maskad.pdf
Investeringskalkyl Töresjövägen maskad version.pdf

6 Marköverlåtelseavtal Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Diarienummer KSM-2021-154-253

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:1733 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder på fastigheten Kumla 3:1733 mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Syftet med avtalet är att överlåta fastigheten, reglera ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 55.pdf
§ 55 (M) Reservation.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Kumla 3_1733 (Töresjövägen).pdf
Marköverlåtelseavtal Kumla 3_1733 (Töresjövägen) inkl bilagor.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 12.docx

7 Genomförande av projekt Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.
2. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infrastruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021. Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes parallellt med detaljplanearbetet. I samband med projekteringen har en genomlysning av de tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp lagts till. Den beviljade budgeten bedöms nu behöva utökas.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

1. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.
2. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infrastruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 56.docx
Tjänsteskrivelse - Genomförande av projekt Granitvägen (maskad version).pdf

8 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 1, östra

Diarienummer 2014KSM0520.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra antas.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § första stycket, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av cirka 170 lägenheter i flerbostadshus samt nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar. Ärendet återremitterades på stadsbyggnadsutskottet i januari. Frågor och svar återfinns i tjänsteskrivelsen för detaljplanen.

Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd, för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015. Förslaget var sedan på ett andra samråd, för hela Bäverbäckenområdet, i september 2017. Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018.

Under granskningen inkom 32 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten.

De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.
Till antagandet har planområdet delats upp i två etapper. Denna detaljplan omfattar åtta flerfamiljshus med tillhörande underjordiskt garage, nya golflokaler, nytt torg, parkering, infart till bäverbäcksvägen samt nedfart till ny gång- och cykeltunnel, i den östra delen av Bäverbäcken. Detaljplan för västra Bäverbäcken, planeras antas senare i etapp 2.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet bl.a. genom tunnelns lokalisering och genom gröna och upplevelserika gårdar i etapp 1. I etapp 2 ingår sedan även en förskola och en ny park. Planens läge med närhet till bl.a. flera skolor och Tyresövallen anses även positivt ur barns perspektiv.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad på kvartersmark.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte, förenlig med översiktsplanens intensioner och kan antas.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 59.pdf
§§ 58-59 (M) Särskilt yttrande.pdf
§§ 58 59 (L) Reservation.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.docx.pdf
Reservation Bäverbäcken § 8-9 (L).pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 1, östra - maskad.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.docx
Bäverbäcken barnprövning.pdf
Plankarta - Bäverbäcken antagande östra - REVIDERAD EFTER STADSBYGGNADSUTSKOTTET.pdf
Granskningsutlåtande Bäverbäcken_GDPR_2021.pdf
Kvalitetsprogram.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken östra1_Antagande_2021.pdf
PM passage av Tyresövägen vid Bäverbäcken Trafikutredning 2017 08 22.pdf
Sammanställning Korsningen Bollmoravägen_Tyresövägen.pdf

9 Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken

Diarienummer 2014KSM0520.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken mellan Tyresö kommun och ägarna till fastigheten Bävern 2. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området. Ärendet återremitterades på stadsbyggnadsutskottet i januari. Frågor och svar återfinns i tjänsteskrivelsen för detaljplanen. Bilaga 4, kvalitetsprogrammet har också bytts ut mot en uppdaterad version.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 58.docx.pdf
§§ 58 59 (L) Reservation.pdf
§§ 58-59 (M) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 9.pdf
Reservation Bäverbäcken § 8-9 (L).pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken undertecknad.pdf
Exploateringsavtal.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf
Bilaga 5.pdf
Bilaga 6.pdf
Bilaga 7.pdf
Bilaga 8.pdf
Bilaga 9.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 1.docx
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken ej undertecknad.pdf

10 Återremiss för Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Förvaltningens svar på återremissen från fullmäktige (minoritetsåterremiss) för att utreda konsekvenserna, såsom ekonomi, avtal som kommunen ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas, noteras för vidare beslut i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Ärendet är återremitterat på Kommunfullmäktige i november 2020 för att utreda ekonomiska, avtalsmässiga och bostadsförsörjningsmässiga konsekvenser av att inte anta detaljplanen. Konsekvenserna finns redogjorda för sist i dokumentet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.
Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativ påverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Byggrätt för transformatorstation har tillkommit.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse - svar på återremiss för beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 92.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-19 votering 1-7.pdf
Särskilt yttrande L, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande M, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande KD, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande S, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Röstförklaring V, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande C, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande SD, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande MP, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf

11 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett arrendeavtal avseende masshantering inom del av Erstavik 6:14 tecknades mellan Stockholm stad och NCC år 2014. Tyresö kommun förvärvade marken av Stockholm stad år 2018 och tog då över arrendeavtalet. Arrendatorn nyttjar inte området och har därför framfört önskemål om att frånträda det tecknade avtalet tidigare än då avtalstiden löper ut i mars 2023. Tyresö kommun arbetar med kommande utveckling av området och ser fördelar med att få tillgång till marken tidigare. Ett förslag till nytt avtal med kortare arrendetid har därför tagits fram och undertecknats av arrendatorn. Förslag till nytt arrendeavtal ersätter det tidigare avtalet i sin helhet och gäller för perioden 1 april 2021 till 30 september 2021. Avtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Årlig arrendeavgift är 721 460 kronor exklusive moms. Förslaget innebär att Tyresö kommun får en lägre intäkt för arrendeavgift då denna endast kan tas ut till avtalsperiodens slut i september 2021 istället för mars 2023 enligt det tidigare avtalet.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 61.pdf
§ 61 (M) (C) (KD) Reservation.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Arrende undertecknat av NCC.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Arrende NCC ej undertecknat.pdf
Tjänsteskrivelse Arrendeavtal Erstavik 6_14 signerad.pdf

12 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Driften av Trollängens äldreboende ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera anbudet med fokus på kvalitet.

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen den 2 februari 2021 för komplettering för att erhålla en faktabaserad genomlysning av de olika handlingsalternativen enligt nedan:
Utreda för- och nackdelar samt risker och möjligheter med samtliga tre alternativ som beskrivs i tjänsteskrivelsen "Drift av äldreboendet Trollängen". Gärna i form en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).

För alternativ 1, upphandling enligt LOU, dessutom utreda möjliga alternativa upphandlingskriterier och upphandlingsmodeller och belysa dess olika för- och nackdelar samt möjligheter och risker. Upphandlingskriterier och modeller som prioriterar erbjuden kvalitet är av särskilt intresse.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 9 mars att föreslå kommunfullmäktige besluta att driften av Trollängens äldreboende ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera anbudet med fokus på kvalitet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 49.pdf
§ 49 (S) Reservation.pdf
§ 49 Reservation (V).pdf
§ 49 (MP) Särskilt yttrande.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-03-09 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss angående drift av äldreboendet Trollängen.docx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 31.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Reservation M, C och KD, Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Yttrande från KPR Drift av äldreboenden i Tyresö.pdf
Kommunala pensionärsrådet 2021-02-02 omedelbart justerat protokoll §3.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf

13 Anslagsökning skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela ut en miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidrag till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
För Tyresös del uppgår skolmiljarden till 5 672 006 kronor. Medlen kommer att betalas ut till kommunen under februari och juni 2021.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor, samt att anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 48.pdf
§ 48 (V) Särskilt yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse - anslagsökning skolmiljarden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 24.docx.pdf

14 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente

Diarienummer 2021/KS 0072 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Förslag till reviderat reglemente för överförmyndarnämndens antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Vid Södertörns Överförmyndarnämnds sammanträde 2021-02-02, § 4, beslutade man att anta revidering av Södertörns Överförmyndarnämnds reglemente. Den enda förändringen i förslaget till reglemente är en reglering som möjliggör sammanträden på distans. För att ändra reglemente i en gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande beslut i samtliga samverkanskommuner.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderat reglemente för överförmyndarnämndens antas och gäller tillsvidare.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 71.pdf
Missiv.pdf
Reglemente.pdf
§4.pdf

15 Senarelagd kommunplansprocess 2022

Diarienummer 2021/KS 0076 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
2. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår. Ny strategidag blir 3 september.

Beskrivning av ärendet
Covid-19 pandemin medför dels en ekonomisk osäkerhet när det gäller budgetförutsättningarna för 2022. För att säkra bättre underlag för budget föreslås att beslut om kommunplan 2022 senareläggs till oktober 2021. Beslut om mål för 2022 samt investeringsprogram fattas vid kommunfullmäktige i juni 2021.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
1. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår. Ny strategidag blir 3 september.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 69.pdf
Tjänsteskrivelse - Senarelagd kommunplansprocess 2022.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 23.docx.pdf

16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Diarienummer 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Ej verkställda beslut LSS per den 31 december 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 7.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 16.pdf

17 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 17.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

18 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.

Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 18.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

19 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 19.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

20 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.

En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 20.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

21 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
* skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
* kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
* skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej signerad.pdf

22 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
* Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

23 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

§42 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20210325.pdf (95 kb)

§43 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Interpellation från sammanträdet den 18 februari
Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende. Anita Mattsson (S) överlämnar interpellationen till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande. Äldre- och omsorgsnämndens ordförande lämnar ett skriftligt svar (bilaga).

På grund av svarandens frånvaro bordläggs interpellationen åter och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende.pdf
Svar från äldre- och omsorgsnämndens ordf Tony Thorén (L) på interpellation om Björkbackens äldreboende.pdf

§44 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion med rubriken "Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras".

Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson, Henrik Mellström och Ronnie Norén har lämnat in en motion om att förbjuda valaffischering.

Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson och Henrik Mellström har lämnat in en motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler.

Bilagor
Motion (V) Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras.pdf
Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler (SD).pdf
Motion om att förbjuda valaffischering (SD).pdf

§45 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Vendela Magnell (M)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Jonathan Fritzdorf (SD)
ersättare i kommunfullmäktige
ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Emelie Hedberg (M)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Satu Goldbech (M)

Helena Attebrant (M)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Vendela Magnell (M)

Anette Öhlin (M)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt efter Maria Berntzon (M)

Johanna Uddståhl Friberg (M)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt efter Vendela Magnell (M)

Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20210325.pdf (135 kb)

§46 Nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0051 011

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö Bostäders förvärv av fastigheten Töresjövägen 46 och 48 godkänns.
2. Uppförande av bostadshus med 34 hyreslägenheter godkänns och investeringen läggs in i koncernens investeringsprogram.

Reservation
Anki Svensson (M) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Ulf Perbo (KD) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2021-03-09 § 53 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § första stycket, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detta ärende avser kommunfullmäktiges beslut att ge Tyresö Bostäder mandat att agera vidare i planering och genomförande av nybyggnadsprojekt vid Töresjövägen 46 och 48. Tyresö kommuns försäljning av marken samt investering i infrastruktur i anslutning till fastigheten hanteras som egna beslutsärenden.
Tyresö Bostäder AB har fört förhandling med och har för avsikt att förvärva fastigheten 3:1733, Töresjövägen 46 och 48 av Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Tyresö Bostäders förvärv av fastigheten Töresjövägen 46 och 48 godkänns.
2. Uppförande av bostadshus med 34 hyreslägenheter godkänns och investeringen läggs in i koncernens investeringsprogram.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Leif Lanke (L), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mikael Ordenius (MP), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Dick Bengtson (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Leif Lanke (L), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mikael Ordenius (MP), Per Carlberg (SD) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Dick Bengtson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 53.pdf
§ 53 (M) Reservation.pdf
§ 53 (KD) Reservation.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om nybyggnation av bostäder vid Töresjövägen, Tyresö Bostäder AB.pdf
Investeringsansökan - maskad.pdf
Investeringskalkyl Töresjövägen maskad version.pdf
Reservation (M) kommunfullmäktige 2021-03-25 § 46.pdf

§47 Marköverlåtelseavtal Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Diarienummer KSM-2021-154-253

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:1733 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Sammanträdet ajourneras kl 19:01-19:10.

Reservation
Anki Svensson (M) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder på fastigheten Kumla 3:1733 mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Syftet med avtalet är att överlåta fastigheten, reglera ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Leif Lanke (L), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mikael Ordenius (MP), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Dick Bengtson (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Leif Lanke (L), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mikael Ordenius (MP), Per Carlberg (SD) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Dick Bengtson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i nio minuter och ställer frågan om fullmäktige bifaller förslaget. Fullmäktige bifaller förslaget och sammanträdet ajourneras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 55.pdf
§ 55 (M) Reservation.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Kumla 3_1733 (Töresjövägen).pdf
Marköverlåtelseavtal Kumla 3_1733 (Töresjövägen) inkl bilagor.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 12.docx
Reservation (M), Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 47.pdf

§48 Genomförande av projekt Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-110.315

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en mer noggrann redogörelse för de poster som ökat från tidigare kalkyler.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021. Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes parallellt med detaljplanearbetet. I samband med projekteringen har en genomlysning av de tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp lagts till. Den beviljade budgeten bedöms nu behöva utökas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

1. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.
2. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infrastruktur ska beaktas i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk.

Yttrande
Anki Svensson (M), Tina Rosén (V), Anita Mattsson (S), Mikael Ordenius (MP), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Dick Bengtson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Tina Rosén (V), Mikael Ordenius (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en mer noggrann redogörelse för de poster som ökat från tidigare kalkyler. Per Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD), Dick Bengtson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) biträder återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M) med flera. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en mer noggrann redogörelse för de poster som ökat från tidigare kalkyler.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 56.pdf
§ 56 (M) Reservation.pdf
Tjänsteskrivelse - Genomförande av projekt Granitvägen (maskad version).pdf

§49 Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken

Diarienummer 2014KSM0520.214

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Mats Lindblom (L) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken mellan Tyresö kommun och ägarna till fastigheten Bävern 2. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området. Ärendet återremitterades på stadsbyggnadsutskottet i januari. Frågor och svar återfinns i tjänsteskrivelsen för detaljplanen. Bilaga 4, kvalitetsprogrammet har också bytts ut mot en uppdaterad version.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Tina Rosén (V) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Tina Rosén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lindblom (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 58.docx.pdf
§§ 58 59 (L) Reservation.pdf
§§ 58-59 (M) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 9.pdf
Reservation Bäverbäcken § 8-9 (L).pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken undertecknad.pdf
Exploateringsavtal.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf
Bilaga 5.pdf
Bilaga 6.pdf
Bilaga 7.pdf
Bilaga 8.pdf
Bilaga 9.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 1.docx
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal för bostäder vid Bäverbäcken ej undertecknad.pdf
Särskilt yttrande (M) Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 49.pdf

§50 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 1, östra

Diarienummer 2014KSM0520.214

Kommunfullmäktiges beslut
* Detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra antas.

Reservation
Mats Lindblom (L) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § första stycket, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av cirka 170 lägenheter i flerbostadshus samt nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar. Ärendet återremitterades på stadsbyggnadsutskottet i januari. Frågor och svar återfinns i tjänsteskrivelsen för detaljplanen.
Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd, för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015. Förslaget var sedan på ett andra samråd, för hela Bäverbäckenområdet, i september 2017. Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018.

Under granskningen inkom 32 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten.

De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.
Till antagandet har planområdet delats upp i två etapper. Denna detaljplan omfattar åtta flerfamiljshus med tillhörande underjordiskt garage, nya golflokaler, nytt torg, parkering, infart till bäverbäcksvägen samt nedfart till ny gång- och cykeltunnel, i den östra delen av Bäverbäcken. Detaljplan för västra Bäverbäcken, planeras antas senare i etapp 2.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet bl.a. genom tunnelns lokalisering och genom gröna och upplevelserika gårdar i etapp 1. I etapp 2 ingår sedan även en förskola och en ny park. Planens läge med närhet till bl.a. flera skolor och Tyresövallen anses även positivt ur barns perspektiv.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad på kvartersmark.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte, förenlig med översiktsplanens intensioner och kan antas.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan Bäverbäcken etapp 1, östra.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Tina Rosén (V) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Tina Rosén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lindblom (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 59.pdf
§§ 58-59 (M) Särskilt yttrande.pdf
§§ 58 59 (L) Reservation.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.docx.pdf
Reservation Bäverbäcken § 8-9 (L).pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 1, östra - maskad.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.docx
Bäverbäcken barnprövning.pdf
Plankarta - Bäverbäcken antagande östra - REVIDERAD EFTER STADSBYGGNADSUTSKOTTET.pdf
Granskningsutlåtande Bäverbäcken_GDPR_2021.pdf
Kvalitetsprogram.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken östra1_Antagande_2021.pdf
PM passage av Tyresövägen vid Bäverbäcken Trafikutredning 2017 08 22.pdf
Sammanställning Korsningen Bollmoravägen_Tyresövägen.pdf
Särskilt yttrande (M), Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 50.pdf

§51 Återremiss för Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende kan antas av kommunfullmäktige.
2. Sammanträdet ajourneras kl. 20:10-20:20.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ärendet är återremitterat på Kommunfullmäktige i november 2020 för att utreda ekonomiska, avtalsmässiga och bostadsförsörjningsmässiga konsekvenser av att inte anta detaljplanen. Konsekvenserna finns redogjorda för sist i dokumentet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.

Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativ påverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Byggrätt för transformatorstation har tillkommit.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till detaljplanen.

Anki Svensson (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende kan antas av kommunfullmäktige och i andra hand avslag till detaljplanen.

Martin Nilsson (S), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) biträder återremissyrkandet från Anki Svensson (M).

Mats Lindblom (L) yrkar avslag till detaljplanen.

Anita Mattson (S) yrkar att sammanträdet ajourneras i tio minuter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M) med flera. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet återremitteras röstar ja
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar nej.

Resultat: 43 ja och 8 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 2.

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende kan antas av kommunfullmäktige.

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller yrkandet från Anita Mattsson (S) om ajournering och finner att fullmäktige bifaller det. Sammanträdet ajourneras klockan 20:10-20:20.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse - svar på återremiss för beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 92.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2020-11-19 votering 1-7.pdf
Särskilt yttrande L, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande M, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande KD, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande S, Kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Röstförklaring V, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande C, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande SD, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf
Särskilt yttrande MP, kommunfullmäktige 2020-11-19 § 92.pdf

§52 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras enligt följande:
1) en beskrivning av vilka åtgärder Tyresö kommun inte kan genomföra ifall NCC fullföljer hela arrendeperioden.
2) en ny förhandlingskontakt tas med NCC där de erbjuds att frånträda arrendet i förtid mot att de erlägger en avgift som kompenserar Tyresö kommun för intäktsbortfallet.

Beskrivning av ärendet
Ett arrendeavtal avseende masshantering inom del av Erstavik 6:14 tecknades mellan Stockholm stad och NCC år 2014. Tyresö kommun förvärvade marken av Stockholm stad år 2018 och tog då över arrendeavtalet. Arrendatorn nyttjar inte området och har därför framfört önskemål om att frånträda det tecknade avtalet tidigare än då avtalstiden löper ut i mars 2023. Tyresö kommun arbetar med kommande utveckling av området och ser fördelar med att få tillgång till marken tidigare. Ett förslag till nytt avtal med kortare arrendetid har därför tagits fram och undertecknats av arrendatorn. Förslag till nytt arrendeavtal ersätter det tidigare avtalet i sin helhet och gäller för perioden 1 april 2021 till 30 september 2021. Avtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Årlig arrendeavgift är 721 460 kronor exklusive moms. Förslaget innebär att Tyresö kommun får en lägre intäkt för arrendeavgift då denna endast kan tas ut till avtalsperiodens slut i september 2021 istället för mars 2023 enligt det tidigare avtalet.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Steele (C) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dick Bengtson (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att kompletteras enligt följande: 1) En beskrivning av vilka åtgärder Tyresö kommun inte kan genomföra ifall NCC fullföljer hela arrendeperioden. 2) En ny förhandlingskontakt tas med NCC där de erbjuds att frånträda arrendet i förtid mot att de erlägger en avgift som kompenserar Tyresö kommun för intäktsbortfallet. I andra hand yrkar Dick Bengtson (M) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Carlberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) biträder Dick Bengtsons yrkande om återremiss i första hand och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Dick Bengtson (M) med flera. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja.
Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 3.

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras enligt följande:
1) En beskrivning av vilka åtgärder Tyresö kommun inte kan genomföra ifall NCC fullföljer hela arrendeperioden.
2) En ny förhandlingskontakt tas med NCC där de erbjuds att frånträda arrendet i förtid mot att de erlägger en avgift som kompenserar Tyresö kommun för intäktsbortfallet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 61.pdf
§ 61 (M) (C) (KD) Reservation.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Arrende undertecknat av NCC.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Arrende NCC ej undertecknat.pdf
Tjänsteskrivelse Arrendeavtal Erstavik 6_14 signerad.pdf

§53 Drift av äldreboendet Trollängen

Diarienummer 2020/ÄON 0115 50

Kommunfullmäktiges beslut
1. Driften av Trollängens äldreboende ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera anbudet med fokus på kvalitet.
2. Sammanträdet ajourneras 22:16-22:20.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2021-03-09 § 49 (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2021-03-09 § 49 (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Trollängens äldreboende består av 59 boendeplatser med heldygnsomsorg. Verksamheten drivs i privat regi av Förenade Care AB sedan januari 2014. Det finns inte längre möjlighet att förlänga avtalet som upphör 2021-08-31. Olika alternativ har övervägts och förvaltningen förordar att driften övertas i kommunal regi när avtalet löper ut.

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen den 2 februari 2021 för komplettering för att erhålla en faktabaserad genomlysning av de olika handlingsalternativen enligt nedan:
Utreda för- och nackdelar samt risker och möjligheter med samtliga tre alternativ som beskrivs i tjänsteskrivelsen "Drift av äldreboendet Trollängen". Gärna i form en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).

För alternativ 1, upphandling enligt LOU, dessutom utreda möjliga alternativa upphandlingskriterier och upphandlingsmodeller och belysa dess olika för- och nackdelar samt möjligheter och risker. Upphandlingskriterier och modeller som prioriterar erbjuden kvalitet är av särskilt intresse.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 9 mars att föreslå kommunfullmäktige besluta att driften av Trollängens äldreboende ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och helt utvärdera anbudet med fokus på kvalitet.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Susann Ronström (S), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD), Peter Freij (M), Lilian Nylinder (MP), Anna Steele (C), Maria Alves Persson (S), Martin Nilsson (S), Dick Bengtson (M), Jerry Svensson (S) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till att driften av Trollängens äldreboende övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare löper ut 2021-08-31 och avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Susann Ronström (S), Anita Mattsson (S), Lilian Nylinder (MP), Martin Nilsson (S), Maria Alves Persson (S) och Jerry Svensson (S) biträder yrkandet.

Ordföranden Anders Linder (S) föreslår att sammanträdet ajourneras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår kommunfullmäktiges förslag och därmed även bifaller yrkandet från Inger Gemicioglu (V) med flera. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i fyra minuter och ställer frågan om fullmäktige bifaller förslaget. Fullmäktige bifaller förslaget och sammanträdet ajourneras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 49.pdf
§ 49 (S) Reservation.pdf
§ 49 Reservation (V).pdf
§ 49 (MP) Särskilt yttrande.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-03-09 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss angående drift av äldreboendet Trollängen.docx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 31.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Drift av äldreboendet Trollängen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Reservation M, C och KD, Äldre- och omsorgsnämnden 2021-01-20 § 3.pdf
Yttrande från KPR Drift av äldreboenden i Tyresö.pdf
Kommunala pensionärsrådet 2021-02-02 omedelbart justerat protokoll §3.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Drift av äldreboendet Trollängen.pdf

§54 Anslagsökning skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunfullmäktiges beslut
* Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela ut en miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidrag till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
För Tyresös del uppgår skolmiljarden till 5 672 006 kronor. Medlen kommer att betalas ut till kommunen under februari och juni 2021.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 5 672 006 kronor, samt att anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Yttrande
Åsa de Mander (L) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Åsa de Mander (L) och Jerry Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 48.pdf
§ 48 (V) Särskilt yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse - anslagsökning skolmiljarden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 24.docx.pdf

§55 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente

Diarienummer 2021/KS 0072 003

Kommunfullmäktiges beslut
* Förslag till reviderat reglemente för överförmyndarnämndens antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Vid Södertörns Överförmyndarnämnds sammanträde 2021-02-02, § 4, beslutade man att anta revidering av Södertörns Överförmyndarnämnds reglemente. Den enda förändringen i förslaget till reglemente är en reglering som möjliggör sammanträden på distans. För att ändra reglemente i en gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande beslut i samtliga samverkanskommuner.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderat reglemente för överförmyndarnämndens antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 71.pdf
Missiv.pdf
Reglemente.pdf
§4.pdf

§56 Senarelagd kommunplansprocess 2022

Diarienummer 2021/KS 0076 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
2. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår. Ny strategidag blir 3 september.

Beskrivning av ärendet
Covid-19 pandemin medför dels en ekonomisk osäkerhet när det gäller budgetförutsättningarna för 2022. För att säkra bättre underlag för budget föreslås att beslut om kommunplan 2022 senareläggs till oktober 2021. Beslut om mål för 2022 samt investeringsprogram fattas vid kommunfullmäktige i juni 2021.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Beslut om kommunplan med budget 2022-2025 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige oktober 2021.
1. Datum för strategidagar 2021 ändras så att strategidag 11 mars utgår. Ny strategidag blir 3 september.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 69.pdf
Tjänsteskrivelse - Senarelagd kommunplansprocess 2022.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 23.docx.pdf

§57 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Diarienummer 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.
Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Ej verkställda beslut LSS per den 31 december 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 7.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-02-22 § 16.pdf

§58 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 17.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

§59 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.
Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 18.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

§60 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 19.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

§61 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.
En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 20.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

§62 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
* skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
* kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
* skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej signerad.pdf

§63 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
* Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

§64 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf