Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-06-02

Sammanträde 2015-06-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport maj 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport juni 2015.pdf

2 Delårsrapport per april 2015 *

Dnr 2015/KS 0285 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni (bilaga).

Bilagor
Bilaga delårsrapport - Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen.pdf
Kalkyl investering Radiovägen.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 81.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 38.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 39.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2015-05-18 § 44.pdf

3 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning *

Dnr 2015/KSM 0214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 juni 2014 av kommunfullmäktige. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas. I nytt förslag till VA-taxa för 2016 föreslås därför att brukningsavgiften för vatten höjs med 1,5 % medan nuvarande anläggningsavgifter för vatten för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att den nya VA-taxan fastställs med tillämpning från 1 januari 2016.

Bilagor
VA-taxa tjänsteskrivelse.pdf
PU MSU § 68.pdf
VA-taxa.pdf

4 Revidering av renhållningstaxa för Tyresö kommun *

Dnr 2015/KSM 0215

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Revidering av renhållningstaxa fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällan­de avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av orga­niskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engage­manget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfalls­mängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom inter­vallet 4 - 15 % beroende på avfallstjänst.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ändringarna av renhållningstaxan godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa.pdf
PU MSU § 69.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2016.pdf

5 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare *

Dnr 2015/KS 0194 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs.
2. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2015 har vissa förändringar införts i kommunallagen i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare. Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till program för 2015-2018.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april. Utskottet föreslog att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 samt att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sitt sammanträde den 21 april. Därefter har några mindre justeringar gjorts i programmet.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. Fastställa program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018.
2. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - program för uppföljning och privata och kommunala utförare.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 84.pdf
Program för uppföljning av privata utförare 12 maj 15.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 84.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §78.pdf

6 Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet samt hemställan om skatteväxling *

Dnr 2015/KS 0216 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm län (KSL) har bett kommunerna att ta ställning till KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 november 2014 att anta KSL rekommendation. Samtliga kommuner i länet och Stockholms läns landsting har fattat motsvarande beslut. Finansiering av det övertagna utförandet ska ske genom skatteväxling. För att skatteväxlingen ska kunna hanteras av finansdepartementet behöver kommunerna och landstinget dock fatta ett kompletterande beslut om att justera den kommunalekonomiska utjämningen. Beslutet att anta rekommendationen samt hemställan om skatteväxling ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- Skatteväxling och beslut om ansvar för verksamhet LSS.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 86.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §173.pdf
Ytterligare beslut krävs angående skatteväxling LSS.pdf

7 Kommunplan 2016-2018 *

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15 miljoner kronor i 2016 års budget,
8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor,
9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del., för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. fastställa revisorernas budget för 2016 enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår, samt
13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2016 och plan för 2017-2019.
Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Det samma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet med ett utkast till kommunplan och investeringsprogram den 21 maj 2015. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har ytterligare handlingar tillkommit (se bilagor). Kommunplanen är fortfarande under utarbetande och kommer att läggas till handlingarna så snart som möjligt. Ärendet kommer även att kompletteras med protokollsutdrag från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden när nämndernas protokoll justerats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunplan.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 85.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 88.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalisering och utformning av multihus.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om förslag till lokalisering och utformning av multihus.pdf
Socialnämndens remissvar om förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf
PU GAN 2015-03-29 § 20 Remiss förslag till lokalisering och utformning till multihus.pdf

8 Beslut om granskning av ny ishall vid Tyresövallen

Dnr 2013 KSM 1221 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Handlingarna för en ny detaljplan för Tyresövallen godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral, tillåta de läktare m.m. som idag står på s.k. prickmark samt skapa en välkomnande entré till området. Förslaget var ute på samråd under tiden 9 december 2014 till 13 januari 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in. Synpunkterna i samrådet ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att handlingarna för en ny detaljplan för Tyresövallen godkänns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget på granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresövallen.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag.pdf
samrådsredgorelse_ishallen.pdf
Riskanalys Tyresövallen, med bilagor, 150420.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_granskning.pdf
PK_ishallen_granskning A1-L (1).pdf

9 Markanvisningsavtal för Kryddvägen *

Dnr 2015/ KSM 0369

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Kryddvägen, Östra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det östra området, Kryddvägen (även kallad etapp 2) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Kryddvägen, Östra området godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Efter att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet har ärendet kompletterats med bilaga 1 samt att en bearbetningsanteckning har tillkommit i bilaga 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kryddvägen.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag.pdf
Markanvisningsavtal Kryddvägen (ny undertecknad).pdf
Kryddvägen Bilaga 1 (ny).pdf
Kryddvägen Bilaga 2.pdf
Kryddvägen Bilaga 3 (ny).pdf
Kryddvägen Bilaga 4.pdf
Kryddvägen Bilaga 5.pdf

10 Markanvisningsavtal för Basilikagränd *

Dnr 2015/KSM 0370

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav MSU samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det västra området, Basilikagränd (även kallad etapp 3) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Basilikagränd.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag.pdf
Markanvisningsavtal basilikavägen.pdf
bilaga 1.pdf
bilaga 2.pdf
bilaga 3.pdf
bilaga 4.pdf
bilaga 5.pdf

11 Arrendeavtal Tyresö strands båtklubb

Dnr 2015/KSM 0353

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Godkänna arrendeavtalet på fastigheten Tyresö strand 1:2 med Tyresö strands båtklubb.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Arrendeavtalet gäller i 25 år och ger båtklubben möjlighet att göra de investeringar som krävs för detaljplanens genomförande. Arrendeavgiften är vederlagsfri fram till 2027 på grund av villkoren idag gällande nyttjanderätt.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att arrendeavtalet på fastigheten Tyresö strand 1:2 med Tyresö strands båtklubb godkänns och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag.pdf
Arrendeavtal Tyresö Strands Båtklubb.pdf
Arrendeavtal bilaga 1.pdf
Arrendeavtal bilaga 2.pdf
Arrendeavtal bilaga 3.pdf

12 Genomförandeavtal för Tyresö strands båtklubb

Dnr 2015/KSM 0354

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Godkänna genomförandeavtal mellan Tyresö Strands Båtklubb och Tyresö kommun.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
För att kunna genomföra delar av detaljplanen har nu ett förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och Tyresö Strands Båtklubb tagits fram. Genomförandeavtalet tydliggör ansvarsförhållanden samt reglerar kostnader och utförandet i de delar av detaljplanens genomförande som ska utföras av båtklubbens eller påverkar båtklubbens verksamhet.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att genomförandeavtal mellan Tyresö Strands Båtklubb och Tyresö kommun godkänns och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse genomförandeavtal.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag.pdf
Genomförandeavtal Tyresö Strands Båtklubb.pdf
genomförandeavtal bilaga 1.pdf
genomförandeavtal bilaga 2.pdf
genomförandeavtal bilaga 3.pdf

13 Inrättande av Klövbergets naturreservat *

Dnr 2013/KSM 0056

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslaget för Klövbergets naturreservat antas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och trafikavdelningen har tagit fram ett förslag för bildande av Klövbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under
21 oktober - 18 december 2014. 20 svar har inkommit. Förslaget omfattar beslutsdel med föreskrifter, skötselplan och samrådsredogörelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att förslaget för Klövbergets naturreservat antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Klövberget.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag.pdf
Klovberget samradsredogorelse.pdf
Klovberget beslut föreskrifter bilaga 1.pdf
Klovberget sandlista adresser exkl fastagare bilaga 2.pdf
Skotselplan Klovberget bilaga 3.pdf

14 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun *

Dnr 2015/KS 0281 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag.

Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt förslaget och frågan ska behandlas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 21 maj. Bedömningen är att socialnämndens verksamheter kan anslutas i ett senare skede eftersom merparten av den nuvarande kostproduktionen inom nämnden utförs i privat regi.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 87.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 44.pdf
GAN 2015-05-21 § 40 Ansvar för kost- och måltidsverksamheten.pdf

15 Tillgänglighetsplan 2015 och 2016

Dnr 2015/KS 0158 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2015 och 2016 antas med följande korrigeringar:
- Aktivitet 1 c angående stödjande person för rådet utgår
- Aktivitet i 4 f utgår och ersätts med att frågan gällande risker med
strålning från trådlösa nätverk ska bevakas av kommunen utifrån
gällande riktlinjer och rekommendationer från
Strålskyddsmyndigheten. Ansvar: konsult- och servicekontoret
- Aktivitet 5c och 5 d korrigeras enligt förslag i tjänsteskrivelse
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen kan integreras i styrprocessen från och med 2017. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2015.
3. Angående förslaget om behov av kommunal tillgänglighetsrådgivare överlämnas kommunledningskontorets svar som kommunstyrelsens svar till rådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har utarbetat förslag på tillgänglighetsplan för 2015, och föreslår att kommunstyrelsen antar planen. Kommunledningskontoret föreslår att planen antas med ett antal justeringar, samt att kommundirektören får i uppdrag att integrera kommande arbete med tillgänglighetsplanen i kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2015 och 2016 antas med följande korrigeringar:
- Aktivitet 1 c angående stödjande person för rådet utgår
- Aktivitet i 4 f utgår och ersätts med att frågan gällande risker med
strålning från trådlösa nätverk ska bevakas av kommunen utifrån
gällande riktlinjer och rekommendationer från
Strålskyddsmyndigheten. Ansvar: konsult- och servicekontoret
- Aktivitet 5c och 5 d korrigeras enligt förslag i tjänsteskrivelse
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen kan integreras i styrprocessen från och med 2017. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2015.
3. Angående förslaget om behov av kommunal tillgänglighetsrådgivare överlämnas kommunledningskontorets svar som kommunstyrelsens svar till rådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- tillgänglighetsplan 2015 och 2016.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 88.pdf
Tillgänglighetsplan 2015.pdf
Synpunkter Tillgänglighetsplan2015 IT.docx
Synpunkter på tillgänglighetsplanen ur ett IT-perspektiv BoU.docx
Yttrande tillgänglighetsplanen Socialförvaltningen.docx
KFR synpunkter aktivitet 1c.pdf
KFR Synpunkter aktivitet 4f.pdf
KFR synpunkter aktivitet 5d.pdf

16 Brottsförebyggande policy *

Dnr 2015/KS 0239 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas.
2. Brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Beskrivning av ärendet
Den brottsförebyggande policyn anger grundprinciper och inriktning för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete som bygger på långsiktighet och på samverkan med andra aktörer. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt.

Den brottsförebyggande policyn ersätter det gamla brottsförebyggande programmet och anger tydligare inriktning, mål och ansvarsfördelning.
Förslaget till policy behandlades av brottsförebyggande rådet i april. Rådet föreslår att kommunfullmäktige antar policyn.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas och att brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - brottsförebyggande policy för mandatperioden 2015-2018.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 90.pdf
Brottsförebyggande policy slutversion.pdf

17 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning *

Dnr 2015/KS 0263 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning är i behov av revidering bland annat med anledning av ändringar i kommunallagen. Kommunkansliet har därför tagit fram ett förslag på reviderad arbetsordning.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att arbetsordningen för kommunfullmäktige antas.

Efter utskottets sammanträde har ärendet komplettrats med en version av förslaget till ny arbetsordning med markerningar (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 91.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige_med markeringar.pdf

18 Närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar

Dnr 2015/KS 0265 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet respektive beredningen för medborgardialog och mångfald ges rätt att närvara på utskottets respektive beredningens sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.
4. Närvarorätt medges ej på kommunledningsutskottets sammanträden.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram ett förslag när det gäller närvaro för politiska sekreterare på kommunstyrelsens sammanträden samt dess utskotts och berednings sammanträden.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet respektive beredningen för medborgardialog och mångfald ges rätt att närvara på utskottets respektive beredningens sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 92.pdf

19 Förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium *

Dnr 2015/KS 0255 003

Kommunstyrelsens förslag beslut
- Tidigare praxis att gruppledare i kommunstyrelsen utöver sina årsarvoden har rätt till sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) för sammanträde i kommunstyrelsen ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
§ 6 revideras enligt följande:
- Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
- Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den
nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
- Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i november 2014 beslutat om bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. I bestämmelserna regleras bland annat vad som ingår i årsarvodet. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram förslag på förtydligande som avser arvode till presidium och gruppledare i kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
- Tidigare praxis att gruppledare i kommunstyrelsen utöver sina årsarvoden har rätt till sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) för sammanträde i kommunstyrelsen ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Utskottet föreslår även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
§ 6 revideras enligt följande:
- Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
- Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den
nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
- Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 93.pdf

20 Svar på remiss av utredningen Överprövning av upphandlingsmål" SOU 2015:12

Dnr 2015/KS 0198 009

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunledningskontorets förslag på svar antas och överlämnas till finansdepartemetet som Tyresö kommuns svar på utredningen "Överprövning av upphandlingsmål SOU 2015:12"

Beskrivning av ärendet
I utredningen "Överprövning av upphandlingsmål SOU 215:12" lämnas en rad förslag som syftar till att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena. Tyresö kommun har fått utredningen på remiss. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag på svar på utredningens förslag.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunledningskontorets förslag på svar antas och överlämnas till finansdepartemetet som Tyresö kommuns svar på utredningen "Överprövning av upphandlingsmål SOU 2015:12"

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Remissvar överprövning upphandlingsmål.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 94.pdf
remiss - överprövningsutredningen.pdf
Sammanfattning SOU 2015 12.pdf

22 Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre *

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 95.pdf
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf

23 Motion om jämställdhet i förskola och skola *

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt möte den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes av beredningen för medborgardialog och mångfald den 19 maj 2015. Beredningen för medborgardialog och månglad föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

24 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
Beslut om svar på remiss ångande ändring av svenska kvicksilverregler
2015-05-19 (bilaga).

Delegationsbeslut fattat av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 2015-05-12.

Bilagor
Beslut om svar på remiss angående ändring av svenska kvicksilverregler.pdf

25 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden juni 2015.pdf
Protokollsutdrag KSL §12.pdf
Protokollsutdrag KSL §13.pdf
Protokollsutdrag KSL §16.pdf
PU GAN 20150423 § 30 Programpeng samverkansavtal rekommendation från KSL.pdf
KSOMinne150429.pdf
Information och rapport från inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd den 5 februari 2015.pdf
Rapport Kommunkompassen Tyresö 2015 slutlig version.pdf
Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi april 2015 SKL.pdf
Vårljus Protokoll 2-2015.pdf
Vårljus Dagordning 2-2015.pdf
Information från Kvalitetsmässan om politikerdagarna 2015.pdf
Slutrapport E-tjänster 150410.pdf
Beslutsunderlag Förvaltning av e-tjänsteplattformen.pdf
Rutin för behandling av motioner -fastställd 28 april 2015.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport maj 2015.pdf

§102 Kommundirektörens rapport maj 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport juni 2015.pdf

§103 Delårsrapport per april 2015

Dnr 2015/KS 0285 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015,
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga) samt hänvisar till tidigare inlämnade yttanden från Socialdemokraterna i nämnderna (bilagor).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni (bilagor).

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2015.pdf
Tjänsteskrivelse utökat investeringsanslag samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Delårsuppföljning april KS.pdf
Bilaga delårsbokslut - Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen.pdf
Kalkyl investering Radiovägen.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 81.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 38.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 39.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2015-05-18 § 44.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag 2015-05-20 § 90.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1046.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2015-05-20§ 37.pdf

§104 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Dnr 2015/KSM 0214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 juni 2014 av kommunfullmäktige. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas. I nytt förslag till VA-taxa för 2016 föreslås därför att brukningsavgiften för vatten höjs med 1,5 % medan nuvarande anläggningsavgifter för vatten för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att den nya VA-taxan fastställs med tillämpning från 1 januari 2016.

Bilagor
VA-taxa tjänsteskrivelse.pdf
PU MSU § 68.pdf
VA-taxa.pdf

§105 Revidering av renhållningstaxa för Tyresö kommun

Dnr 2015/KSM 0215

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Revidering av renhållningstaxan fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällan­de avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av orga­niskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utveck­lats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångs­period har renhållningsverksam­hetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att över­blicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engage­manget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekono­misk balans i verksamheten uti­från tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfalls­mängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 föränd­ringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom inter­vallet 4 - 15 % beroende på avfallstjänst.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 april 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ändringarna av renhållningstaxan godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa.pdf
PU MSU § 69.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2016.pdf

§106 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare

Dnr 2015/KS 0194 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Program för uppföljning av privata och kommunala utförare
2015-2018 fastställs.
2. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Ersättaryttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar för sin egen räkning som närvarande ersättare för Vänsterpartiet till ersättaryttrande inlämnat på kommunledningsutskottet den 21 maj 2015, § 84 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2015 har vissa förändringar införts i kommunallagen i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare. Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till program för 2015-2018.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 2 april. Utskottet föreslog att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 samt att programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sitt sammanträde den 21 april. Därefter har några mindre justeringar gjorts i programmet.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - program för uppföljning och privata och kommunala utförare.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 84.pdf
Program för uppföljning av privata utförare 12 maj 15.pdf
(V) ersättaryttrande KLU 20150521 § 84.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §78.pdf

§107 Ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet samt hemställan om skatteväxling

Dnr 2015/KS 0216 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm län (KSL) har bett kommunerna att ta ställning till KSL:s rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 november 2014 att anta KSL rekommendation. Samtliga kommuner i länet och Stockholms läns landsting har fattat motsvarande beslut. Finansiering av det övertagna utförandet ska ske genom skatteväxling. För att skatteväxlingen ska kunna hanteras av finansdepartementet behöver kommunerna och landstinget dock fatta ett kompletterande beslut om att justera den kommunalekonomiska utjämningen. Beslutet att anta rekommendationen samt hemställan om skatteväxling ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation enligt beslut från 2014-06-02 punkterna 1-5 innebärande att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet antas.
2. Tillsammans med Stockholms läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer Tyresö kommun hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- Skatteväxling och beslut om ansvar för verksamehet LSS.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 86.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §173.pdf
Ytterligare beslut krävs angående skatteväxling LSS.pdf

§108 Kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15 miljoner kronor i 2016 års budget,
8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor,
9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. fastställa revisorernas budget för 2016 enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår, samt
13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.
 
Anita Mattsson (S) meddelar för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning att tjänstgörande Socialdemokrater inte deltar i beslut 5, 6 och 8, med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i något av besluten.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i något av besluten om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2016 och plan för 2017-2019. Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Det samma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet med ett utkast till kommunplan och investeringsprogram den 21 maj 2015. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har ytterligare handlingar tillkommit (se bilagor). Kommunplanen är fortfarande under utarbetande och kommer att läggas till handlingarna så snart som möjligt.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15 miljoner kronor i 2016 års budget,
8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor,
9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del., för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. fastställa revisorernas budget för 2016 enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår, samt
13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att:
14. Utdebiteringen för 2016 fastsälls till 19,65 kronor per skattekrona.
15. Punkt 2, 3 och punkt 13 i ordförandens förslag avslås.
16. Punkt 4 och 7 i ordförandens förslag bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att fastsälla utdebiteringen för 2016 till 19,65 kronor per skattekrona och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på att fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona, enligt ordförandens förslag (punkt 1), och finner att yrkandet bifalls.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå punkt 2, 3 och 13 i ordförandes förslag och finner att yrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla punkt 2, 3 och 13 i ordförandens förslag och finner att förslagen bifalls.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla punkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 i ordförandens förslag och finner att förslagen bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny.pdf
Kommunplan 2016-2019 - Utgåva 7  - 2015-05-29.pdf
Bilaga 5 investeringar (ny 2).pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 85.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2016-2019 (KS).pdf
Investeringsprogram 20150519.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §88.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalisering och utformning av multihus.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om förslag till lokalisering och utformning av multihus.pdf
Socialnämndens remissvar om förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf
PU GAN 2015-03-29 § 20 Remiss förslag till lokalisering och utformning till multihus.pdf

§109 Beslut om granskning av ny ishall vid Tyresövallen

Dnr 2013/KSM 1221 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Handlingarna för en ny detaljplan för Tyresövallen godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget på granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 20 maj 2014, § 84 (bilaga).

Mats Lindblom (FP) hänvisar för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Folkpartiet till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 20 maj 2014, § 84 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral, tillåta de läktare m.m. som idag står på s.k. prickmark samt skapa en välkomnande entré till området. Förslaget var ute på samråd under tiden 9 december 2014 till 13 januari 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in. Synpunkterna i samrådet ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att handlingarna för en ny detaljplan för Tyresövallen godkänns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget på granskning.

Yrkande
Mats Lindblom (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresövallen.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 84.pdf
samrådsredgorelse_ishallen.pdf
Riskanalys Tyresövallen, med bilagor, 150420.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_granskning.pdf
PK_ishallen_granskning A1-L (1).pdf

§110 Markanvisningsavtal för Kryddvägen

Dnr 2015/KSM 0369

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1469, Kryddvägen, Östra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Jäv
Mats Lindblom (FP) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det östra området, Kryddvägen (även kallad etapp 2) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1469, Kryddvägen, Östra området godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Efter att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet har ärendet kompletterats med bilaga 1 samt att en bearbetningsanteckning har tillkommit i bilaga 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kryddvägen.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 85.pdf
Markanvisningsavtal Kryddvägen (ny undertecknad).pdf
Kryddvägen Bilaga 1 (ny).pdf
Kryddvägen Bilaga 2.pdf
Kryddvägen Bilaga 3 (ny).pdf
Kryddvägen Bilaga 4.pdf
Kryddvägen Bilaga 5.pdf

§111 Markanvisningsavtal för Basilikagränd

Dnr 2015/KSM 0370

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Sverigedemokraterna med hänvisning till tidigare reservation från Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen den 12 maj 2015, § 89 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I november 2015 gav MSU samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i två delområden, östra och västra delområdet. Tävlingen hölls mellan 2015-12-01 fram till 2016-02-26. En tjänstemannagrupp utvärderade inkomna tävlingsförslag och föreslog två vinnare. Utvärderingen presenterades i en utvärderingsrapport. Vinnaren för det västra området, Basilikagränd (även kallad etapp 3) föreslås nu teckna markanvisningsavtal med kommunen.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att markanvisningsavtal med bilagor för del av Näsby 4:1 469, Basilikagränd, västra området godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Basilikagränd.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 86.pdf
Markanvisningsavtal basilikavägen.pdf
bilaga 1.pdf
bilaga 2.pdf
bilaga 3.pdf
bilaga 4.pdf
bilaga 5.pdf

§112 Arrendeavtal Tyresö strands båtklubb

Dnr 2015/KSM 0353

Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtalet på fastigheten Tyresö strand 1:2 med Tyresö strands båtklubb godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Arrendeavtalet gäller i 25 år och ger båtklubben möjlighet att göra de investeringar som krävs för detaljplanens genomförande. Arrendeavgiften är vederlagsfri fram till 2027 på grund av villkoren idag gällande nyttjanderätt.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att arrendeavtalet på fastigheten Tyresö strand 1:2 med Tyresö strands båtklubb godkänns och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 87.pdf
Arrendeavtal Tyresö Strands Båtklubb.pdf
Arrendeavtal bilaga 1.pdf
Arrendeavtal bilaga 2.pdf
Arrendeavtal bilaga 3.pdf

§113 Genomförandeavtal för Tyresö strands båtklubb

Dnr 2015/KSM 0354

Kommunstyrelsens beslut
1. Genomförandeavtal mellan Tyresö Strands Båtklubb och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
För att kunna genomföra delar av detaljplanen har nu ett förslag till genomförandeavtal mellan kommunen och Tyresö Strands Båtklubb tagits fram. Genomförandeavtalet tydliggör ansvarsförhållanden samt reglerar kostnader och utförandet i de delar av detaljplanens genomförande som ska utföras av båtklubbens eller påverkar båtklubbens verksamhet.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att genomförandeavtal mellan Tyresö Strands Båtklubb och Tyresö kommun godkänns och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse genomförandeavtal.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 88.pdf
Genomförandeavtal Tyresö Strands Båtklubb.pdf
genomförandeavtal bilaga 1.pdf
genomförandeavtal bilaga 2.pdf
genomförandeavtal bilaga 3.pdf

§114 Inrättande av Klövbergets naturreservat

Dnr 2013/KSM 0056

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrättas Klövbergets naturreservat vars omfattning framgår av bifogade karta (bilaga 1).
2. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att föreskrifter här nedan angivna, under kapitlet reservatsföreskrifter för Klövberget, Tyresö kommun, ska gälla.
3. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställa bifogad skötselplan (bilaga 3).
4. Samtidigt beslutar kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.
5. Reservatets namn skall vara Klövbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och trafikavdelningen har tagit fram ett förslag för bildande av Klövbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss under 21 oktober - 18 december 2014. 20 svar har inkommit. Förslaget omfattar beslutsdel med föreskrifter, skötselplan och samrådsredogörelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde ärendet den 20 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att förslaget för Klövbergets naturreservat antas.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Klövberget.pdf
Protokollsutdrag. miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 89.pdf
Klovberget samradsredogorelse.pdf
Klovberget beslut foreskrifter bilaga 1.pdf
Klovberget sandlista adresser exkl fastagare bilaga 2.pdf
Skotselplan Klovberget bilaga 3.pdf

§115 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0281 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i barn- och utbildningsnämnden den 22 april 2015, § 44 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i förslag att ansvaret för verksamheten flyttas till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Anledningen till förslaget är att ett samlat ansvar på ett bättre sätt kan säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och måltidsproduktion jämfört med hur den är organiserad idag.

Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt förslaget och frågan ska behandlas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 21 maj. Bedömningen är att socialnämndens verksamheter kan anslutas i ett senare skede eftersom merparten av den nuvarande kostproduktionen inom nämnden utförs i privat regi.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.
3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att ansvaret för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun flyttas i sin helhet till kommunstyrelsen från barn-och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och att förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016 samt att kommundirektören får i uppdrag att genomföra förändringar i organisationen och tillsätta en gemensam kostchef/gastronomisk chef.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 87.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 44.pdf
GAN 2015-05-21 § 40 Ansvar för kost- och måltidsverksamheten.pdf

§116 Tillgänglighetsplan 2015 och 2016

Dnr 2015/KS 0158 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2015 och 2016 antas med följande korrigeringar:
            - Aktivitet 1 c angående stödjande person för rådet utgår
            - Aktivitet i 4 f utgår och ersätts med att frågan gällande risker med
              strålning från trådlösa nätverk ska bevakas av kommunen utifrån
              gällande riktlinjer och rekommendationer från
              Strålskyddsmyndigheten. Ansvar: konsult- och servicekontoret
            - Aktivitet 5c och 5 d korrigeras enligt förslag i tjänsteskrivelse
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen kan integreras i styrprocessen från och med 2017. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2015.
3. Angående förslaget om behov av kommunal tillgänglighetsrådgivare överlämnas kommunledningskontorets svar som kommunstyrelsens svar till rådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har utarbetat förslag på tillgänglighetsplan för 2015, och föreslår att kommunstyrelsen antar planen. Kommunledningskontoret föreslår att planen antas med ett antal justeringar, samt att kommundirektören får i uppdrag att integrera kommande arbete med tillgänglighetsplanen i kommunens styrprocess.
Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2015 och 2016 antas med följande korrigeringar:
            - Aktivitet 1 c angående stödjande person för rådet utgår
            - Aktivitet i 4 f utgår och ersätts med att frågan gällande risker med
              strålning från trådlösa nätverk ska bevakas av kommunen utifrån
              gällande riktlinjer och rekommendationer från
              Strålskyddsmyndigheten. Ansvar: konsult- och servicekontoret
            - Aktivitet 5c och 5 d korrigeras enligt förslag i tjänsteskrivelse
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta förslag på hur arbetet med tillgänglighetsplanen kan integreras i styrprocessen från och med 2017. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2015.
3. Angående förslaget om behov av kommunal tillgänglighetsrådgivare överlämnas kommunledningskontorets svar som kommunstyrelsens svar till rådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- tillgänglighetsplan 2015 och 2016.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 88.pdf
Tillgänlighetsplan 2015.pdf
Synpunkter Tillgänglighetsplan2015 IT.docx
Synpunkter på tillgänglighetsplanen ur ett IT-perspektiv BoU.docx
Yttrande tillgänglighetsplanen Socialförvaltningen.docx
KFR synpunkter aktivitet 1c.pdf
KFR Synpunkter aktivitet 4f.pdf
KFR synpunkter aktivitet 5d.pdf

§117 Brottsförebyggande policy

Dnr 2015/KS 0239 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas.
2. Brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Beskrivning av ärendet
Den brottsförebyggande policyn anger grundprinciper och inriktning för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete som bygger på långsiktighet och på samverkan med andra aktörer. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt.

Den brottsförebyggande policyn ersätter det gamla brottsförebyggande programmet och anger tydligare inriktning, mål och ansvarsfördelning.
Förslaget till policy behandlades av brottsförebyggande rådet i april. Rådet föreslår att kommunfullmäktige antar policyn.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att brottsförebyggande policy för 2015-2018 antas och att brottsförebyggande policyn ersätter det brottsförebyggande programmet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - brottsförebyggande policy för mandatperioden 2015-2018.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 90.pdf
Brottsförebyggande policy slutversion.pdf

§118 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Dnr 2015/KS 0263 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning är i behov av revidering bland annat med anledning av ändringar i kommunallagen. Kommunkansliet har därför tagit fram ett förslag på reviderad arbetsordning.

Ärendet bereddes av kommunledningsutskottet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att arbetsordningen för kommunfullmäktige antas.

Efter utskottets sammanträde har ärendet komplettrats med en version av förslaget till ny arbetsordning med markerningar (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 91.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige.pdf
Arbetsordning kommunfullmäktige_med markeringar.pdf

§119 Närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar

Dnr 2015/KS 0265 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet respektive beredningen för medborgardialog och mångfald ges rätt att närvara på utskottets respektive beredningens sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.
4. Närvarorätt medges ej på kommunledningsutskottets sammanträden.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S) och Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till yrkandena från Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) om han hade haft rösträtt samt reserverat sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram ett förslag när det gäller närvaro för politiska sekreterare på kommunstyrelsens sammanträden samt dess utskotts och berednings sammanträden.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet respektive beredningen för medborgardialog och mångfald ges rätt att närvara på utskottets respektive beredningens sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.
4. Närvarorätt medges ej på kommunledningsutskottets sammanträden.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet respektive beredningen för medborgardialog och mångfald ges rätt att närvara på utskottets respektive beredningens sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.
4. Närvarorätt medges ej på kommunledningsutskottets sammanträden.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Anita Mattsson (S) att politiska sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet ges rätt att närvara på kommunledningsutskottets sammanträden, dock ej vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess eller rör personalärenden.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att besluta att tillåta politiska sekreterare vars parti är representerat i respektive nämnd att närvara på respektive nämnds sammanträde.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget beträffande punkt 1-3.

Ordföranden ställer proposition på punkt 4 i ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkande 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastsälls:
Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkanden röstar nej.

Resultat: 7 ja och 6 nej. Se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 92.pdf

§120 Förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium

Dnr 2015/KS 0255 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
             § 6 revideras enligt följande:
             - Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
             samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
             - Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den
             nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för
             förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
             - Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
             kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsens beslut
- Tidigare praxis att gruppledare, som har gruppledararvode i kommunstyrelsen, utöver sina årsarvoden har rätt till sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) för sammanträde i kommunstyrelsen ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Reservation
Mats Lindblom (FP) lämnar in en skriftlig reservation för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Folkpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i november 2014 beslutat om bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. I bestämmelserna regleras bland annat vad som ingår i årsarvodet. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram förslag på förtydligande som avser arvode till presidium och gruppledare i kommunfullmäktige. Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att:
- Tidigare praxis att gruppledare i kommunstyrelsen utöver sina årsarvoden har rätt till sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) för sammanträde i kommunstyrelsen ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Utskottet föreslår även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
             § 6 revideras enligt följande:
             - Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
             samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
             - Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den
             nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för
             förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
             - Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
             kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Tidigare praxis att gruppledare, som har gruppledararvode i kommunstyrelsen, utöver sina årsarvoden har rätt till sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) för sammanträde i kommunstyrelsen ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
1. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda"
             § 6 revideras enligt följande:
             - Sammanträdesersättning (timarvode och grundarvode) utbetalas till
             samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige.
             - Årsarvoderad med årsarvode på maximalt 7 % i den
             nämnd/styrelse årsarvodet hänför sig till har rätt till ersättning för
             förlorad arbetsinkomst.
2. "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda " bilaga 2 revideras enligt följande:
             - Årsarvodet för 1:e respektive 2:e vice ordförande i
             kommunfullmäktige ändras från 0,03 till 0,05 av heltidsarvode.
3. Ändringarna enligt ovan gäller från och med 1 januari 2015.

Yrkande
Mats Lindblom (FP) yrkar att ordförandens första förslag avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Lindbloms (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förtydligande av bestämmelser om arvoden och ersättningar samt arvode till kommunfullmäktiges presidium.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 93.pdf

§121 Svar på remiss av utredningen Överprövning av upphandlingsmål" SOU 2015:12

Dnr 2015/KS 0198 009

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningskontorets förslag på svar antas och överlämnas till finansdepartemetet som Tyresö kommuns svar på utredningen "Överprövning av upphandlingsmål SOU 2015:12".

Beskrivning av ärendet
I utredningen "Överprövning av upphandlingsmål SOU 215:12" lämnas en rad förslag som syftar till att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena. Tyresö kommun har fått utredningen på remiss. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag på svar på utredningens förslag.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunledningskontorets förslag på svar antas och överlämnas till finansdepartemetet som Tyresö kommuns svar på utredningen "Överprövning av upphandlingsmål SOU 2015:12"

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Remissvar överprövning upphandlingsmål.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 94.pdf
remiss - överprövningsutredningen.pdf
Sammanfattning SOU 2015 12.pdf

§122 Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet med hänvisning till motionen (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet den 21 maj 2015. Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen med instämmande av Anita Mattsson (S).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 95.pdf
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf

§123 Motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets och Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation från Socialdemokraterna och Miljöpartiet i beredningen för medborgadialog och mångfald den 19 maj 2015, § 29, (bilaga).

Ersättaryttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande från Vänsterpartiet i beredningen för medborgadialog och mångfald den 19 maj 2015, § 29, för sin egen räkning som närvarande ersättare för Vänsterpartiet (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt möte den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes av beredningen för medborgardialog och mångfald den 19 maj 2015. Beredningen för medborgardialog och månglad föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen med instämmande av Marie Åkesdotter (MP).

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§124 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
Beslut om svar på remiss angående ändring av svenska kvicksilverregler 2015-05-19 (bilaga).

Delegationsbeslut fattat av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 2015-05-12.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Förordnande som tillförordnad kommundirektör juli - augusti 2015, 2015-05-26 (bilaga).

Bilagor
Beslut om svar på remiss angående ändring av svenska kvicksilverregler.pdf
Delegationsbeslut Förordnande KD juli- augusti 2015.pdf

§125 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden juni 2015.pdf
Protokollsutdrag KSL §12.pdf
Protokollsutdrag KSL §13.pdf
Protokollsutdrag KSL §16.pdf
PU GAN 20150423 § 30 Programpeng samverkansavtal rekommendation från KSL.pdf
KSOMinne150429.pdf
Information och rapport från inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd den 5 februari 2015.pdf
Rapport Kommunkompassen Tyresö 2015 slutlig version.pdf
Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi april 2015 SKL.pdf
Vårljus Protokoll 2-2015.pdf
Vårljus Dagordning 2-2015.pdf
Information från Kvalitetsmässan om politikerdagarna 2015.pdf
Slutrapport E-tjänster 150410.pdf
Beslutsunderlag Förvaltning av e-tjänsteplattformen.pdf
Rutin för behandling av motioner -fastställd 28 april 2015.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport maj 2015.pdf
Månadsrapport fastighetsenheten mars-april 2015.pdf

§126 Fastigheten Tyresö 1: 856 "Skansenstugan"

Dnr 2015/KS 0305 84

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att å Tyresö kommuns vägnar inkomma med bud på fastigheten Tyresö 1: 856 "Skansenstugan" som idag ägs av Stockholms stad. Budet begränsas till maximalt X kronor.
3. Innehållet i punkt 1 ovan om vilken summa budet maximalt begränsas till omfattas av sekretess intill dess att budgivningen är avslutad.
4. Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen inkallas så snart budgivningen är avslutad, för att bereda nödvändiga beslut som behövs på kommunfullmäktige den 16 juni 2015 inför undertecknande av köpekontraktet.
5. Om det inte är praktiskt möjligt att hinna upprätta kontrakt till sammanträde med kommunfullmäktige den 16 juni kallas extra fullmäktige in snarast, i det fall affären annars riskerar att avbrytas, i avvaktan på nästa ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige som sker den 10 september.
6. Paragrafen justeras omedelbart.
7. Syftet med köpet är att skänka fastigheten Tyresö 1: 856 "Skansenstugan" till Stiftelsen Tyrestaskogen.

Andreas Jonsson (M) deltar inte i något av besluten.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (FP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Folkpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Tyresö 1: 856 "Skansenstugan" är ute till försäljning. Fastigheten är belägen i Tyresta naturreservat och ägs idag av Stockholms stad.
Då ärendet inom kort avgörs, är det angeläget att kommunstyrelsen fattar beslut om att köpa eller att avstå, på sammanträdet den 2 juni.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Anita Mattssons (S) förslag med tillägget att syftet med köpet är att skänka fastigheten Tyresö 1: 856 "Skansenstugan" till Stiftelsen Tyrestaskogen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens ordförande samt chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att å Tyresö kommuns vägnar inkomma med bud på fastigheten Tyresö 1: 856 "Skansenstugan" som idag ägs av Stockholms stad. Budet begränsas till maximalt X kronor.
3. Innehållet i punkt 1 ovan om vilken summa budet maximalt begränsas till omfattas av sekretess intill dess att budgivningen är avslutad.
4. Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen inkallas så snart budgivningen är avslutad, för att bereda nödvändiga beslut som behövs på kommunfullmäktige den 16 juni 2015 inför undertecknande av köpekontraktet.
5. Om det inte är praktiskt möjligt att hinna upprätta kontrakt till sammanträde med kommunfullmäktige den 16 juni kallas extra fullmäktige in snarast, i det fall affären annars riskerar att avbrytas, i avvaktan på nästa ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige som sker den 10 september.
6. Paragrafen justeras omedelbart.
Dick Bengtson (M) yrkar att syftet med köpet ska vara att skänka fastigheten Tyresö 1: 856 "Skansenstugan" till Stiftelsen Tyrestaskogen.

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Dick Bengtsons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt Anita Mattssons förslag (1-6) och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Votering om tillägget i ordförandeförslaget att "syftet med köpet är att skänka fastigheten Tyresö 1: 856 "Skansenstugan" till Stiftelsen Tyrestaskogen" begärs och följande röstordning fastsälls:

Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja
Den som vill avslå ordförandens förslag röstar nej

Resultat: 6 ja och 6 nej, 1 avstår. Se bifogat omröstningsprotokoll.

Ordföranden har utslagsröst och röstar ja. Därmed beslutar
kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag.