Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-02-09

Sammanträde 2016-02-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport februari 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen *

Dnr 2016/KS 0025 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Extra medel för ökade flyktingkostnader fördelas enligt följande:

- 1,7 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom socialnämnden
- 1,0 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom kommunstyrelsen
- 2,5 miljoner till verksamhetsområde grundskola,
- samt 2,5 miljoner till verksamhetsområde gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat att utbetala ett extra bidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Tyresö kommun har fått totalt 8,3 miljoner kronor som får användas under 2015 och 2016, med lägst 1/13 under 2015 och 12/13 under 2016. Beloppet för 2016 uppgår till 7,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram förslag till hur det extra statsbidraget ska fördelas. Förslaget har behandlats av kommunledningsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att de extra medlen för ökade flyktingkostnader fördelas enligt följande:

- 1,7 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom socialnämnden
- 1,0 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom kommunstyrelsen
- 2,5 miljoner till verksamhetsområde grundskola,
- samt 2,5 miljoner till verksamhetsområde gymnasieskola.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §4.pdf
Tjänsteskrivelse Fördelning av extra flyktingmedel.pdf
Regeringsbeslut-tillfaelligt-stoed-inom-UO25.pdf

3 Kvalitetsprogram för kvarter 2 Norra Tyresö Centrum etapp 1 *

Dnr 2014 KSM 0983

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 2, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 146.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1, hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Botrygg Förvaltningsfastigheter AB och markanvisningsavtal tecknades.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 2, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Botrygg Förvaltningsfastigheter AB tecknat 2014-12-22.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan samt att redaktionella ändringar gjorts.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§4.pdf
Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga_kv2.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandehandling_compressed.pdf

4 Kvalitetsprogram för kvarter 5 a Norra Tyresö Centrum etapp 1 *

Dnr 2014 KSM 0984

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5a, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 147.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Strabag för och markanvisningsavtal tecknades. Strabag har sedan överlåtit projektet samt markanvisningsavtal till Riksbyggen, som nu ansvarar för de skyldigheter och rättvigheter som avtalades mellan kommunen och Strabag.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5a, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Riksbyggen tecknat 2014-12-22.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan, ett lådcykelrum har bytt plats i kvarter 5a samt att redaktionella ändringar gjorts. Diskussion pågår kring att kommunens energiriktlinjer ska följas, vilket har kombinerats med "alternativt ska energiförbrukning i nivå med tävlingsförslag hållas".

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§5.pdf
Tjänsteskrivelse, underskriven.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandehandling_compressed.pdf

5 Kvalitetsprogram för kvarter 5b, Norra Tyresö Centrum etapp 1 *

Dnr 2014 KSM 0985

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5b, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 148.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Småa AB för och markanvisningsavtal tecknades.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5b, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Småa AB tecknat 2014-12-22.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan samt att redaktionella ändringar gjorts. Diskussion pågår kring att kommunens energiriktlinjer ska följas, vilket har kombinerats med "alternativt ska energiförbrukning i nivå med tävlingsförslag hållas".

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§6.pdf
Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga_kv5b.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandehandling_compressed.pdf

6 Antagande av detaljplan Norra Tyresö Centrum etapp 1 *

Dnr 2016/SBF 0010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 i mars 2014. Planen är den första detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö Centrum. Planen gör det möjligt att uppföra bebyggelse med bostads- och centrumändamål.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 antas.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§3.pdf
Tjänsteskrivelse antagande underskriven..pdf
DP_Centrum_et_1_PB_antagande.pdf
DP_centrum_etapp1_PK_antagande.pdf
DP_Centrum_etapp1_granskningsutl.pdf

7 Ny ishall Tyresövallen *

Dnr 2016/KS 0048 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Totalt 133 miljoner kronor anslås för uppförande av ny ishall i Tyresö centrum.
2. Verksamhetsområdet Bibliotek, kultur och fritid kompenseras för den ökade driftkostnaden, vilken med nuvarande räntenivå beräknats till i genomsnitt 5,9 miljoner kr per år, från och med den tidpunkt då anläggningen tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett fastighetsavdelningen i uppdrag att uppföra en ny ishall i Tyresö centrum till en beräknad investeringsutgift om 133 miljoner kronor. I investeringsprogrammet har upptagits 110 miljoner kronor avsatta i investeringsprogrammet.

Den senaste beräkningen visar att ishallen kostar 132 - 138 miljoner kronor att bygga. Kostnaden är beroende av utförande.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att totalt 133 miljoner kronor anslås för uppförande av ny ishall i Tyresö centrum.

Förvaltningen hade inför kommunledningsutskottets sammanträde den 28 januari överlämnat frågan om finansiering av den ökade driftkostnaden för politiskt ställningstagande. Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande har förslaget till kommunstyrelsen därför kompletterats i ny tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut som innebär att ramanslaget kompenseras för den ökade driftkostnaden.

Vid kommunledningsutskottet utlovades en komplettering av handlingarna till kommunstyrelsen om extra kostnader för pålning. Pålningen är kalkylerad till ca 5 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny ishall Tyresövallen.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §18.pdf
Ny ishall i Tyresö centrum-2016-01-21.pdf

8 Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola *

Dnr 2016/KS 0047 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola.
2. Anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga tillagningskök i alla skolor. Idag återstår endast Sofiebergs skola. Investeringsutgiften för Sofiebergs tillagningskök har beräknats till ca 15 miljoner kronor. Därtill kommer utgifter för utökad ventilation med ca 2 miljoner kronor. Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 10 miljoner, vilket inte räcker. Ytterligare anslag om totalt 9 miljoner krävs för att genomföra byggnationen.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet avseende investering samt eventuell justering i driftbudget för politiskt ställningstagande.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök och utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola samt att anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Efter kommunledningsutskottets behandling har en uppgift i tjänsteskrivelsen rättats i sammanfattningen: Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 8 miljoner kronor, inte 10 miljoner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillbyggnad av tillagningskök och utökning ventilation Sofiebergs skola.pdf
Kalkyl Tillagningskök Sofieberg 2016-01-21.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §19.pdf

9 Utökning av ventilation vid Bergfotens skola *

Dnr 2016/KS 0046 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 8,5 miljoner kronor anslås för utökning av ventilation vid Bergfotens skola.
2. Den ökade driftkostnaden finansieras inom barn- och utbildningsförvaltningens ram.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen planerar att på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen utföra en utökning av ventilationen vid Bergfotens skola för att möjliggöra en kapacitetshöjning med 7 personer per klassrum. Projektet kommer att genomföras under sommaren 2016. Investeringsutgiften är beräknad till ca 8,5 miljoner kronor, och är inte finansierad i befintligt investeringsprogram.

Befogenheten att besluta om utökningar inom beslutad ram ligger inom barn- och utbildningsförvaltningschefens delegation vilket betyder att ett beslut i barn- och utbildningsnämnden inte krävs i det aktuella ärendet.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 8,5 miljoner kronor anslås för utökning av ventilation vid Bergfotens skola samt att den ökade driftkostnaden finansieras inom barn- och utbildningsförvaltningens ram.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §6.pdf
Tjänsteskrivelse Utökad ventilation vid Bergfotens skola.pdf
Bergfoten-ventilation-2016-01-21.pdf

10 Svar på remiss av förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Dnr 2016/KS 0023 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting har skickat remissen Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län. Den i Stockholms län aktuella frågan om regionbildning handlar konkret om att det statliga regionala utvecklingsansvaret, som omfattar regionalt tillväxtarbete och länsplan för regional transportinfrastruktur, flyttas från länsstyrelsen till landstinget.

Stadsbyggnadsförvaltningen har berett frågan och tagit fram ett förslag till remissvar. Förvaltningen är positiv till en regionbildning i Stockholms län under förutsättning att frågeställningarna i remissvaret besvaras.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt svar på remissen om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §13.pdf
Svar på remiss Regionbildning.pdf
Remiss 2015-11-03 LS 2015-0997.pdf
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen § 225.pdf

11 Förslag att gå ur Borgmästaravtalet och att gå med i Föreningen Sveriges Ekokommuner, Sekom

Dnr 2016/KS 0017 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun går med i föreningen Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner.
2. Tyresö kommun lämnar Borgmästaravtalet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen lämnar Borgmästaravtalet och går med i Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner. Förvaltningens förslag hänvisar till motionen " Fokus på klimatet- sök medlemskap i Klimatkommunerna", dnr 2015/KS 0396 001.

Borgmästaravtalet är inriktat på åtaganden som ska minska utsläpp av växthusgaser. Sekom bygger på fyra hållbarhetsprinciper och lägger vikt vid både ekologi och ekonomi och har därigenom ett bredare perspektiv än Borgmästaravtalet.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§14.pdf
Tjänsteskrivelse om att Lämna Borgmästaravtalet och gå med i Sekom.pdf
SEKOM-info.pdf

12 Inköps- och upphandlingspolicy *

Dnr 2016/KS 0043 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Inköps- och upphandlingspolicyn antas.
2. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Beskrivning av ärendet
Kommunens upphandlingspolicy beslutades 2010 och behöver revideras. Upphandlingsenheten har tagit fram förslag till inköps- och upphandlingspolicy till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vilken föreslås ersätta upphandlingspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta inköps- och upphandlingspolicyn samt att policyn ska ersätta tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8. Nu gällande upphandlingspolicy har bifogats ärendet för kännedom sedan kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §9.pdf
Tjänsteskrivelse Inköps- och upphandlingspolicy.pdf
Inköps- och upphandlingspolicy.pdf
Upphandlingspolicy KF 101104 § 8.pdf

13 Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018

Dnr 2015/KS 0623 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Handlingsplan för näringslivsarbetet antas för perioden 2016-2018.

Beskrivning av ärendet
Ett av de strategiska målområdena i kommunplanen är "Blomstrande näringsliv". En framgångsfaktor för detta är en nära samverkan med näringslivet. Det ska också vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb.

Näringslivschefen har med stöd av deltagare från kommundirektörens ledningsgrupp (chef för konsult- och servicekontoret) under år 2015 arbetat fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med ett blomstrande näringsliv. I arbetet har varje förvaltning ingått och avstämning med näringsidkarna har gjorts vid två tillfällen.

Beslutet avses gälla under innevarande mandatperiod.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att handlingsplanen antas för perioden 2016-2018. Sedan kommunledningsutskottet har en uppgift i planen justerats under punkt 3.1: den första aktiviteten i tabellen har omformulerats från "lokala leverantörer uppmuntras" till "lokala leverantörers möjlighet att lämna anbud säkerställs".

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018.pdf
Ett blomstrande näringsliv i Tyresö.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §10.pdf

14 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016 - 2017

Dnr 2016/KS 0041 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2016 - 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet. Den 18 februari 2014 antog kommunstyrelsen en tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2014 och 2015. Kvalitetsenheten har nu tagit fram ett förslag till tillsynsplan för åren 2016 och 2017 till kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta tillsynsplanen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §8.pdf
160118 TJSKR Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.pdf
160118 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.pdf

15 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019

Dnr 2016/KSP 0001 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens HR-enhet har tagit fram förslag till likabehandlingsplan för 2016-2019 som ska beslutas av kommunstyrelsen. I förslaget beskrivs inriktning och prioriterade områden för arbetet med likabehandling vad gäller medarbetare, medborgare och besökare i Tyresö kommun. Likabehandlingsplanen utgår från kommunens likabehandlingspolicy och diskrimineringslagen.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar planen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §11.pdf
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf
Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf

16 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0057 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Fredrik Melin (S) godkänns.
2. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Sara Granestrand (S).
3. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Henrik Enocsson (S).

Beskrivning av ärendet
Fredrik Melin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Sara Granestrand (S), som nu är ersättare i beredningen. Till ny ersättare i beredningen föreslås Henrik Enocsson (S).

Bilagor
Avsägelse beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

17 Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna *

Dnr 2015/KS 0396 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§13.pdf
Svar på motion ang. medlemsskap i klimatkommuner.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf

18 Svar på motion om utveckling för Trinntorp *

Dnr 2015/KS 0463 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Ordförandeutlåtande
Alliansen är positivt överraskade av den motion som Socialdemokraterna skrivit kring en framtida utveckling av området runt Trinntorp. Det är glädjande att Socialdemokraterna nu så tydligt ansluter sig till den linje som Alliansen drivit i många år.

Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen redan fattat beslut om att utveckla Trinntorp-området till en centrumpunkt på Brevikshalvön. Det framgår i visionen för Tyresö som finns beslutad i Kommunplanen, och har funnits med där sedan den första versionen av visionen arbetades fram under förra mandatperioden. Alliansen har också i valet 2014 varit tydliga med att vi står bakom att utveckla service och bostäder i Trinntorp för att skapa ett mini-centrum och en port till Stockholms södra skärgård. Alliansen arbetar också för att utveckla skärgårdstarfiken via Tyresö Brygga för att ytterligare stärka potentialen i området.

Alliansen ser framför sig en utveckling där Trinntorp får mindre förtätning av skärgårdskaraktär med bostäder och med utrymme för butiker, restauranger och service. Precis som motionärerna påtalar finns inspiration att finna till exempel på Dalarö men även på andra platser i Stockholms skärgård.

Vi ser fram mot att ha med Socialdemokraterna på arbetet med att förverkliga idén om Trinntorp som ett skärgårdscentrum. Med detta får motionen anses besvarad.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§11.pdf
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf

19 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö *

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset. Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Här finns över 1 000 småföretag och nära 11 000 arbetstillfällen. En nära samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet är av stor betydelse och något vi i Alliansen ser som prioriterat i utvecklingen av Tyresö. Det är också mycket tack vare expanderande små och medelstora företag som den mycket låga arbetslösheten i Tyresö kan hållas på en fortsatt lika låg nivå.

Det är mot den bakgrunden som vi de senaste åren tagit initiativ till att stärka näringslivsarbetet i Tyresö med ny näringslivschef och medvetet arbete för att förbättra företagsservice och information. Detta har gett positiva effekter. Ett ytterligare steg för att förbättra kommunens näringslivsarbete är det deltagande i projektet "Förenkla helt enkelt" som genomförts under 2014. Där har chefer och tjänstemän på en lång rad förvaltningar och nivåer genomgår tre utbildningssteg i syfte att de ska vara bidragande till att utveckla och stärka företagsklimatet i Tyresö.

Företagsklimatet i Tyresö ligger sedan några år tillbaka på en hög nivå i de mätningar som görs men vårt mål, som en del av visionen om Tyresö som den attraktivaste kommunen, är att långsiktigt och stabilt vara i det absoluta toppskiktet när det gäller företagsklimatet. Det ska vara enkelt att vara företagare i Tyresö och få den service som behövs. Kommunen ska dessutom vara ett föredöme genom att inte konkurrera med näringslivet. Genom kommunens planering kan vi också bidra till att förbättra för det lokala näringslivet. Fler arbetsplatser och företag kan rymmas och expandera i Tyresö genom översyn och förtätning av våra företagsområden och genom tillskapandet av fler lokaler i samband med olika byggprojekt. Här pågår idag flera olika arbeten som översynen av de olika företagsområdena i kommunen där Bollmora Företagsområde står först i fokus, centrumutvecklingen i Tyresö Centrum och centrumutvecklingen i Trollbäcken är två andra exempel.

Inom ramen för de olika initiativ för att fortsätta utveckla och stärka företagsklimatet som Alliansen tagit har kommunen även sett på olika varianter av så kallade företags-hub. Studiebesök har genomförts vid två sådana i Stockholmsregionen. Det ena är ett helt privat drivet initiativ i form av en internationell franchaise och det andra - i Vårby Gård - har mer av inblandning från kommun och det offentliga i stödet runt om. Diskussioner har också först med Företagarna och olika nätverk i Tyresö på detta tema. Slutsatsen är att etableringen av en företags-hub kan vara intressant men att det huvudsakliga initiativet måste komma från det lokala näringslivet. Kommunen kan och vill gärna samverka i ett sådant projekt och vi kan säkert om det börjar röra på sig bidra på olika sätt. Jag ser framför mig att vi fortsätter dialogen med det lokala näringslivet om bland annat detta.

Jag vill också påtala att det är orealistiskt att anta att en företags-hub skulle kunna rymmas i kommunhuset. Som sägs i tjänsteskrivelsen har kommunhuset de senaste åren förtätats rejält med fler arbetsplatser men vi har ändå behov av ytterligare lokaler bland annat för att möta fler anställda i samhällsbyggnadsförvaltningen till följd av Tyresös popularitet och där till kopplad expansion.

Från Alliansens sida föreslår vi att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §14.pdf
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf

20 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd *

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §15.pdf
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf

21 Svar på motion om Fairtrade city *

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering. Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt ordförandeutlåtande nedan att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna Mathias Tegnér och Jannice Rockstroh föreslår att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade-kommun med avsikt att söka certifiering.

För att en kommun ska bli diplomerad som en Fairtrade-kommun måste den göra vissa åtaganden och leva upp till en rad kriterier. Dessa har uppdaterats sedan 1 november 2015 och lyder som nedan (i motionen anges de tidigare, numera ej gällande, kriterierna).

1. Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
2. Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen.
3. En kartläggning av Fairtrade-märkta produkter i dagligvaruhandeln, serveringsställen så som caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.
4. De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida. Fairtrade på jobbet inkluderas som en del av redovisningen.
5. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst 4 informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska anordnas för kommunens medborgare.

Det finns mycket som är problematiskt med Fairtrade-märkningen som i ordets mening säger sig stå för en "rättvis handel" ur ett socialt och etiskt perspektiv.

Det absolut viktigaste är det inte gynnar alla bönder, långt därifrån. För att bli en Fairtrade-märkt producent ställs höga krav. Inte minst på produktion och organisation. Något som de allra fattigaste jordbrukarna inte har råd med. Marknadsmekanismer som bygger på utbud och efterfrågan sätts likaledes ur spel då Fairtrade använder sig av ett system med minimipriser och att överskottet dumpas på den reguljära marknaden. Återigen till nackdel för de som står utanför. De som är i störst behov av stöd.

Det är heller inte helt oproblematiskt för en kommun att bli diplomerad som en Fairtrade City. Engagemanget förutsätter att kommunen aktivt medverkar i en styrgrupp vars huvudsyfte är att bedriva informationsarbete och marknadsföra butiker och företag som tillhandahåller den specifika märkningen, samt att i övrigt verka i ett sammanhang med direkt koppling till Fairtrade. Detta skulle kunna vara gynnande av enskild näringsidkare och strida mot kommunallagen.

Men även om så inte skulle vara fallet anser jag det ändå olämpligt att kommunen utsätter sig för en situation där vår konkurrensneutralitet kan ifrågasätts, om det inte finns synnerliga skäl för att så göra.

Diplomeringen kräver dessutom att omfattande personella resurser avsätts för att anordna träffar och aktivt informera om Fairtrade. I det läge som vi är i med stora kostnadsökningar på flera områden anser jag det inte vara ekonomiskt försvarbart.

Vidare förutsätter diplomeringen att det finns ett intresse hos näringslivet. I ett projekt med angränsande tema "Projekt Matlust", vilket syftar till att ge små och medelstora företag stöd i arbetet med hållbara livsmedel, har efterfrågan från Tyresöföretagen hitintills varit svalt. Att då starta upp ytterligare ett projekt som går att jämföra med det som motionärerna vill, känns inte helt rationellt.

Ytterligare en faktor som man bör ta hänsyn till är Fairtrade Sverige AB:s ägarstruktur. Landsorganisationen i Sverige (LO) äger 50 procent av bolaget. Ett LO som är starkt förknippat med det socialdemokratiska partiet och som varje år betalar in mångmiljonbelopp till Socialdemokraterna. Att Tyresö kommun skulle ansluta sig till Fairtrade, tillika motivera andra att köpa de licensavgifter som bolaget säljer för att få använda sig av Fairtrade-märkningen, skulle därav kunna ses som ett indirekt partistöd.

Det tycker inte jag att skattebetalarna i Tyresö ofrivilligt ska behöva bidra till.

Med anledning av detta yrkar jag avslag på motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §16.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf

22 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden februari 2016.pdf
Skrivelse Villaägarna Bygg en gång- och cykelbro över Gudöån.pdf
Svar till villaägarna 14 januari 2016.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 1 2016.pdf
Nämndplan barn- och utbildningsnämnden 2016 Reviderad december 2015.pdf
KD VERKSTÄLLIGHET bidrag till utvecklingsresa.pdf
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen januari 2016.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-01-26 § 2.pdf

§15 Kommundirektörens rapport februari 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2016.pdf

§16 Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen

Dnr 2016/KS 0025 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Extra medel för ökade flyktingkostnader fördelas enligt följande:

- 1,7 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom socialnämnden
- 1,0 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom kommunstyrelsen
- 2,5 miljoner till verksamhetsområde grundskola,
- samt 2,5 miljoner till verksamhetsområde gymnasieskola.

Särskilt yttrande
Jörgen Bengtsson (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat att utbetala ett extra bidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Tyresö kommun har fått totalt 8,3 miljoner kronor som får användas under 2015 och 2016, med lägst 1/13 under 2015 och 12/13 under 2016. Beloppet för 2016 uppgår till 7,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram förslag till hur det extra statsbidraget ska fördelas. Förslaget har behandlats av kommunledningsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att de extra medlen för ökade flyktingkostnader fördelas enligt följande:

- 1,7 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom socialnämnden
- 1,0 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom kommunstyrelsen
- 2,5 miljoner till verksamhetsområde grundskola,
- samt 2,5 miljoner till verksamhetsområde gymnasieskola.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §4.pdf
Tjänsteskrivelse Fördelning av extra flyktingmedel.pdf
Regeringsbeslut-tillfaelligt-stoed-inom-UO25.pdf

§17 Kvalitetsprogram för kvarter 2 Norra Tyresö Centrum etapp 1

Dnr 2014 KSM 0983

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 2, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 146.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1, hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Botrygg Förvaltningsfastigheter AB och markanvisningsavtal tecknades.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 2, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Botrygg Förvaltningsfastigheter AB tecknat 2014-12-22.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan samt att redaktionella ändringar gjorts.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§4.pdf
Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga_kv2.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandehandling_compressed.pdf
Kvalitetsprogram NTC antagande underskrivet.pdf

§18 Kvalitetsprogram för kvarter 5 a Norra Tyresö Centrum etapp 1

Dnr 2014 KSM 0984

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5a, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 147.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Strabag för och markanvisningsavtal tecknades. Strabag har sedan överlåtit projektet samt markanvisningsavtal till Riksbyggen, som nu ansvarar för de skyldigheter och rättvigheter som avtalades mellan kommunen och Strabag.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5a, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Riksbyggen tecknat 2014-12-22.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan, ett lådcykelrum har bytt plats i kvarter 5a samt att redaktionella ändringar gjorts. Överenskommelse har gjorts om att kommunens energiriktlinjer ska följas, vilket har kombinerats med "alternativt ska energiförbrukning i nivå med tävlingsförslag hållas".

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§5.pdf
Tjänsteskrivelse, underskriven.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandehandling_compressed.pdf
Kvalitetsprogram NTC antagande underskrivet.pdf

§19 Kvalitetsprogram för kvarter 5b, Norra Tyresö Centrum etapp 1

Dnr 2014 KSM 0985

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5b, enligt markanvisningsavtal antaget av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 148.

Beskrivning av ärendet
För utvecklingen och uppförande av bostäder och lokaler inom Norra Tyresö Centrum, etapp 1 hölls en markanvisningstävling av kommunen under sommaren och hösten 2014. För ett av de vinnande förslagen stod Småa AB för och markanvisningsavtal tecknades.

Sedan tävlingen har arbetet med detaljplanen för etapp 1 löpt på och planen står nu inför antagande. Tillsammans med planen har ett kvalitetsprogram arbetats fram med syftet att säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö beaktas vid vidare projektering och byggande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum etapp 1, kvarter 5b, som bilaga till markanvisningsavtal mellan kommunen och Småa AB tecknat 2014-12-22.

Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har kvalitetsprogrammet uppdaterats vad gäller vissa detaljbeskrivningar av kvaliteter i checklistan samt att redaktionella ändringar gjorts. Överenskommelse har gjorts om att kommunens energiriktlinjer ska följas, vilket har kombinerats med "alternativt ska energiförbrukning i nivå med tävlingsförslag hållas".

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§6.pdf
Godkännande av kvalitetsprogram som bilaga_kv5b.pdf
Kvalitetsprogram_NTC1_antagandehandling_compressed.pdf
Kvalitetsprogram NTC antagande underskrivet.pdf

§20 Antagande av detaljplan Norra Tyresö Centrum etapp 1

Dnr 2014 KSM 0095

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-01-27 § 3.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 i mars 2014. Planen är den första detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö Centrum. Planen gör det möjligt att uppföra bebyggelse med bostads- och centrumändamål.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 antas.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§3.pdf
Tjänsteskrivelse antagande underskriven..pdf
DP_Centrum_et_1_PB_antagande.pdf
DP_centrum_etapp1_PK_antagande.pdf
DP_Centrum_etapp1_granskningsutl.pdf

§21 Ny ishall Tyresövallen

Dnr 2016/KS 0048 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Totalt 133 miljoner kronor anslås för uppförande av ny ishall i Tyresö centrum.
2. Verksamhetsområdet Bibliotek, kultur och fritid kompenseras för den ökade driftkostnaden, vilken med nuvarande räntenivå beräknats till i genomsnitt 5,9 miljoner kr per år, från och med den tidpunkt då anläggningen tas i bruk.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-20 § 84 (bilaga).
 
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett fastighetsavdelningen i uppdrag att uppföra en ny ishall i Tyresö centrum till en beräknad investeringsutgift om 133 miljoner kronor. I investeringsprogrammet har upptagits 110 miljoner kronor avsatta i investeringsprogrammet.

Den senaste beräkningen visar att ishallen kostar 132 - 138 miljoner kronor att bygga. Kostnaden är beroende av utförande.
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att totalt 133 miljoner kronor anslås för uppförande av ny ishall i Tyresö centrum.

Förvaltningen hade inför kommunledningsutskottets sammanträde den 28 januari överlämnat frågan om finansiering av den ökade driftkostnaden för politiskt ställningstagande. Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande har förslaget till kommunstyrelsen därför kompletterats i ny tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut som innebär att ramanslaget kompenseras för den ökade driftkostnaden.

Vid kommunledningsutskottet utlovades en komplettering av handlingarna till kommunstyrelsen om extra kostnader för pålning. Pålningen är kalkylerad till ca 5 miljoner kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att totalt 133 miljoner kronor anslås för uppförande av ny ishall i Tyresö centrum samt att verksamhetsområdet Bibliotek, kultur och fritid kompenseras för den ökade driftkostnaden, vilken med nuvarande räntenivå beräknats till i genomsnitt 5,9 miljoner kr per år, från och med den tidpunkt då anläggningen tas i bruk.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtsson (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandena. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny ishall Tyresövallen.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §18.pdf
Ny ishall i Tyresö centrum-2016-01-21.pdf

§22 Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola

Dnr 2016/KS 0047 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola.
2. Anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga tillagningskök i alla skolor. Idag återstår endast Sofiebergs skola. Investeringsutgiften för Sofiebergs tillagningskök har beräknats till ca 15 miljoner kronor. Därtill kommer utgifter för utökad ventilation med ca 2 miljoner kronor. Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 10 miljoner, vilket inte räcker. Ytterligare anslag om totalt 9 miljoner krävs för att genomföra byggnationen.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet avseende investering samt eventuell justering i driftbudget för politiskt ställningstagande.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök och utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola samt att anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Efter kommunledningsutskottets behandling har en uppgift i tjänsteskrivelsen rättats i sammanfattningen: Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 8 miljoner kronor, inte 10 miljoner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillbyggnad av tillagningskök och utökning ventilation Sofiebergs skola.pdf
Kalkyl Tillagningskök Sofieberg 2016-01-21.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §19.pdf

§23 Utökning av ventilation vid Bergfotens skola

Dnr 2016/KS 0046 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 8,5 miljoner kronor anslås för utökning av ventilation vid Bergfotens skola.
2. Den ökade driftkostnaden finansieras inom barn- och utbildningsförvaltningens ram.

Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen planerar att på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen utföra en utökning av ventilationen vid Bergfotens skola för att möjliggöra en kapacitetshöjning med 7 personer per klassrum. Projektet kommer att genomföras under sommaren 2016. Investeringsutgiften är beräknad till ca 8,5 miljoner kronor, och är inte finansierad i befintligt investeringsprogram.

Befogenheten att besluta om utökningar inom beslutad ram ligger inom barn- och utbildningsförvaltningschefens delegation vilket betyder att ett beslut i barn- och utbildningsnämnden inte krävs i det aktuella ärendet.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 8,5 miljoner kronor anslås för utökning av ventilation vid Bergfotens skola samt att den ökade driftkostnaden finansieras inom barn- och utbildningsförvaltningens ram.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §6.pdf
Tjänsteskrivelse Utökad ventilation vid Bergfotens skola.pdf
Bergfoten-ventilation-2016-01-21.pdf

§24 Svar på remiss av förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Dnr 2016/KS 0023 006

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting har skickat remissen Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län. Den i Stockholms län aktuella frågan om regionbildning handlar konkret om att det statliga regionala utvecklingsansvaret, som omfattar regionalt tillväxtarbete och länsplan för regional transportinfrastruktur, flyttas från länsstyrelsen till landstinget.

Stadsbyggnadsförvaltningen har berett frågan och tagit fram ett förslag till remissvar. Förvaltningen är positiv till en regionbildning i Stockholms län under förutsättning att frågeställningarna i remissvaret besvaras.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt svar på remissen om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att kommunen lämnar ett entydigt positivt svar på remissen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §13.pdf
Svar på remiss Regionbildning.pdf
Remiss 2015-11-03 LS 2015-0997.pdf
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen § 225.pdf

§25 Förslag att gå ur Borgmästaravtalet och att gå med i föreningen Sveriges Ekokommuner, Sekom

Dnr 2016/KS 0017 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun går med i föreningen Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner.
2. Tyresö kommun lämnar Borgmästaravtalet.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-01-27 § 14.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen lämnar Borgmästaravtalet och går med i Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner. Förvaltningens förslag hänvisar till motionen " Fokus på klimatet- sök medlemskap i Klimatkommunerna", dnr 2015/KS 0396 001.

Borgmästaravtalet är inriktat på åtaganden som ska minska utsläpp av växthusgaser. Sekom bygger på fyra hållbarhetsprinciper och lägger vikt vid både ekologi och ekonomi och har därigenom ett bredare perspektiv än Borgmästaravtalet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att Tyresö kommun går med i Sekom, föreningen Sveriges Ekokommuner samt att Tyresö kommun lämnar Borgmästaravtalet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag till beslutspunkt 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Ordföranden ställer bifall mot avslag på beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§14.pdf
Tjänsteskrivelse om att Lämna Borgmästaravtalet och gå med i Sekom.pdf
SEKOM-info.pdf

§26 Inköps- och upphandlingspolicy

Dnr 2016/KS 0043 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Inköps- och upphandlingspolicyn antas.
2. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkanden om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunens upphandlingspolicy beslutades 2010 och behöver revideras. Upphandlingsenheten har tagit fram förslag till inköps- och upphandlingspolicy till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vilken föreslås ersätta upphandlingspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta inköps- och upphandlingspolicyn samt att policyn ska ersätta tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8. Nu gällande upphandlingspolicy har bifogats ärendet för kännedom sedan kommunledningsutskottets sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att inköps- och upphandlingspolicyn antas samt att policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att policyn ska kompletteras med krav på kollektivavtal och att följa ILO-konventionen, samt att även innefatta sociala krav, huvudentreprenörs ansvar och ekonomisk brottslighet.
Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande samt yrkar att sociala och etiska aspekter ska skrivas in under punkt 1.4 Hållbarhet.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §9.pdf
Tjänsteskrivelse Inköps- och upphandlingspolicy.pdf
Inköps- och upphandlingspolicy.pdf
Upphandlingspolicy KF 101104 § 8.pdf

§27 Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018

Dnr 2015/KS 0623 003

Kommunstyrelsens beslut
- Handlingsplan för näringslivsarbetet antas för perioden 2016-2018.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett av de strategiska målområdena i kommunplanen är "Blomstrande näringsliv". En framgångsfaktor för detta är en nära samverkan med näringslivet. Det ska också vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb.

Näringslivschefen har med stöd av deltagare från kommundirektörens ledningsgrupp (chef för konsult- och servicekontoret) under år 2015 arbetat fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med ett blomstrande näringsliv. I arbetet har varje förvaltning ingått och avstämning med näringsidkarna har gjorts vid två tillfällen.

Beslutet avses gälla under innevarande mandatperiod.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att handlingsplanen antas för perioden 2016-2018. Sedan kommunledningsutskottet har en uppgift i planen justerats under punkt 3.1: den första aktiviteten i tabellen har omformulerats från "lokala leverantörer uppmuntras" till "lokala leverantörers möjlighet att lämna anbud säkerställs".

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att förslaget till handlingsplan för näringslivsarbetet antas för perioden 2016-2018.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att skrivningen om konkurrens förtydligas under punkt 3 (se nedan), så att det framgår vad som åsyftas.

"Genom att ge fler företag goda förutsättningar att delta, samt att konkurrera i upphandlingar av kommunala uppdrag och tjänster, säkerställer kommunen att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas."

Marie Åkesdotter (MP) yrkar också att uttrycket "empatisk byråkrat" ska ersättas med "service med förståelse".

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om förtydligande av skrivningen om konkurrens och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att ersätta uttrycket "empatisk byråkrat" och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018.pdf
Ett blomstrande näringsliv i Tyresö.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §10.pdf

§28 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016 - 2017

Dnr 2016/KS 0041 003

Kommunstyrelsens beslut
- Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2016 - 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet. Den 18 februari 2014 antog kommunstyrelsen en tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2014 och 2015. Kvalitetsenheten har nu tagit fram ett förslag till tillsynsplan för åren 2016 och 2017 till kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta tillsynsplanen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §8.pdf
160118 TJSKR Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.pdf
160118 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.pdf

§29 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019

Dnr 2016/KSP 0001 003

Kommunstyrelsens beslut
- Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019 antas.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens HR-enhet har tagit fram förslag till likabehandlingsplan för 2016-2019 som ska beslutas av kommunstyrelsen. I förslaget beskrivs inriktning och prioriterade områden för arbetet med likabehandling vad gäller medarbetare, medborgare och besökare i Tyresö kommun. Likabehandlingsplanen utgår från kommunens likabehandlingspolicy och diskrimineringslagen.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar planen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §11.pdf
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf
Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf

§30 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0057 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Fredrik Melin (S) godkänns.
2. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Sara Granestrand (S).
3. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Henrik Enocsson (S).

Beskrivning av ärendet
Fredrik Melin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald. Till ny ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Sara Granestrand (S), som nu är ersättare i beredningen. Till ny ersättare i beredningen föreslås Henrik Enocsson (S).

Bilagor
Avsägelse beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§31 Svar på motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2015/KS 0396 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, vars arbete är inriktat på utsläppningsminskning av växthusgaser.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Förslaget till beslut i detta ärende baseras på att Klimatkommunerna har ett smalt fokus på sitt miljöarbete.

Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010 års klimatstrategi, och därmed ytterligare skärpa kommunens klimat- och energimål och åtgärder, så täcker dessa Klimatkommunernas fokusområden.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§13.pdf
Svar på motion ang. medlemsskap i klimatkommuner.pdf
Motion om fokus på klimatet - sök medlemskap i Klimatkommunerna.pdf

§32 Svar på motion om utveckling för Trinntorp

Dnr 2015/KS 0463 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) har lämnat in en motion den 21 oktober 2015 om att Tyresö kommun i ettappindelningen för utbyggnad av infrastruktur samt i översiktsplanen ska planera för en tätare bebyggelse för delar av Trinntorp.

En tätare bebyggelse vid Trinntorp skapar möjligheter för närservice för de boende på Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att uppfylla målet i kommunplanen om att "Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar".

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån uppdraget att ta fram en ny översiktsplan.

Ordförandeutlåtande
Alliansen är positivt överraskade av den motion som Socialdemokraterna skrivit kring en framtida utveckling av området runt Trinntorp. Det är glädjande att Socialdemokraterna nu så tydligt ansluter sig till den linje som Alliansen drivit i många år.

Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen redan fattat beslut om att utveckla Trinntorp-området till en centrumpunkt på Brevikshalvön. Det framgår i visionen för Tyresö som finns beslutad i Kommunplanen, och har funnits med där sedan den första versionen av visionen arbetades fram under förra mandatperioden. Alliansen har också i valet 2014 varit tydliga med att vi står bakom att utveckla service och bostäder i Trinntorp för att skapa ett mini-centrum och en port till Stockholms södra skärgård. Alliansen arbetar också för att utveckla skärgårdstarfiken via Tyresö Brygga för att ytterligare stärka potentialen i området.

Alliansen ser framför sig en utveckling där Trinntorp får mindre förtätning av skärgårdskaraktär med bostäder och med utrymme för butiker, restauranger och service. Precis som motionärerna påtalar finns inspiration att finna till exempel på Dalarö men även på andra platser i Stockholms skärgård.

Vi ser fram mot att ha med Socialdemokraterna på arbetet med att förverkliga idén om Trinntorp som ett skärgårdscentrum. Med detta får motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande.  Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
ProtokollsutdragMSU§11.pdf
Tjänsteskrivelse Trinntorp.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf

§33 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset. Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Här finns över 1 000 småföretag och nära 11 000 arbetstillfällen. En nära samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet är av stor betydelse och något vi i Alliansen ser som prioriterat i utvecklingen av Tyresö. Det är också mycket tack vare expanderande små och medelstora företag som den mycket låga arbetslösheten i Tyresö kan hållas på en fortsatt lika låg nivå.

Det är mot den bakgrunden som vi de senaste åren tagit initiativ till att stärka näringslivsarbetet i Tyresö med ny näringslivschef och medvetet arbete för att förbättra företagsservice och information. Detta har gett positiva effekter. Ett ytterligare steg för att förbättra kommunens näringslivsarbete är det deltagande i projektet "Förenkla helt enkelt" som genomförts under 2014. Där har chefer och tjänstemän på en lång rad förvaltningar och nivåer genomgår tre utbildningssteg i syfte att de ska vara bidragande till att utveckla och stärka företagsklimatet i Tyresö.

Företagsklimatet i Tyresö ligger sedan några år tillbaka på en hög nivå i de mätningar som görs men vårt mål, som en del av visionen om Tyresö som den attraktivaste kommunen, är att långsiktigt och stabilt vara i det absoluta toppskiktet när det gäller företagsklimatet. Det ska vara enkelt att vara företagare i Tyresö och få den service som behövs. Kommunen ska dessutom vara ett föredöme genom att inte konkurrera med näringslivet. Genom kommunens planering kan vi också bidra till att förbättra för det lokala näringslivet. Fler arbetsplatser och företag kan rymmas och expandera i Tyresö genom översyn och förtätning av våra företagsområden och genom tillskapandet av fler lokaler i samband med olika byggprojekt. Här pågår idag flera olika arbeten som översynen av de olika företagsområdena i kommunen där Bollmora Företagsområde står först i fokus, centrumutvecklingen i Tyresö Centrum och centrumutvecklingen i Trollbäcken är två andra exempel.

Inom ramen för de olika initiativ för att fortsätta utveckla och stärka företagsklimatet som Alliansen tagit har kommunen även sett på olika varianter av så kallade företags-hub. Studiebesök har genomförts vid två sådana i Stockholmsregionen. Det ena är ett helt privat drivet initiativ i form av en internationell franchaise och det andra - i Vårby Gård - har mer av inblandning från kommun och det offentliga i stödet runt om. Diskussioner har också först med Företagarna och olika nätverk i Tyresö på detta tema. Slutsatsen är att etableringen av en företags-hub kan vara intressant men att det huvudsakliga initiativet måste komma från det lokala näringslivet. Kommunen kan och vill gärna samverka i ett sådant projekt och vi kan säkert om det börjar röra på sig bidra på olika sätt. Jag ser framför mig att vi fortsätter dialogen med det lokala näringslivet om bland annat detta.

Jag vill också påtala att det är orealistiskt att anta att en företags-hub skulle kunna rymmas i kommunhuset. Som sägs i tjänsteskrivelsen har kommunhuset de senaste åren förtätats rejält med fler arbetsplatser men vi har ändå behov av ytterligare lokaler bland annat för att möta fler anställda i samhällsbyggnadsförvaltningen till följd av Tyresös popularitet och där till kopplad expansion.

Från Alliansens sida föreslår vi att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §14.pdf
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Tjänsteanteckning Svar från Företagarna på remiss av motion om handelshus.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf

§34 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §15.pdf
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf

§35 Svar på motion om Fairtrade city

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering. Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt ordförandeutlåtande nedan att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna Mathias Tegnér och Jannice Rockstroh föreslår att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade-kommun med avsikt att söka certifiering.

För att en kommun ska bli diplomerad som en Fairtrade-kommun måste den göra vissa åtaganden och leva upp till en rad kriterier. Dessa har uppdaterats sedan 1 november 2015 och lyder som nedan (i motionen anges de tidigare, numera ej gällande, kriterierna).

1. Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
2. Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen.
3. En kartläggning av Fairtrade-märkta produkter i dagligvaruhandeln, serveringsställen så som caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.
4. De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida. Fairtrade på jobbet inkluderas som en del av redovisningen.
5. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst 4 informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska anordnas för kommunens medborgare.

Det finns mycket som är problematiskt med Fairtrade-märkningen som i ordets mening säger sig stå för en "rättvis handel" ur ett socialt och etiskt perspektiv.

Det absolut viktigaste är det inte gynnar alla bönder, långt därifrån. För att bli en Fairtrade-märkt producent ställs höga krav. Inte minst på produktion och organisation. Något som de allra fattigaste jordbrukarna inte har råd med. Marknadsmekanismer som bygger på utbud och efterfrågan sätts likaledes ur spel då Fairtrade använder sig av ett system med minimipriser och att överskottet dumpas på den reguljära marknaden. Återigen till nackdel för de som står utanför. De som är i störst behov av stöd.

Det är heller inte helt oproblematiskt för en kommun att bli diplomerad som en Fairtrade City. Engagemanget förutsätter att kommunen aktivt medverkar i en styrgrupp vars huvudsyfte är att bedriva informationsarbete och marknadsföra butiker och företag som tillhandahåller den specifika märkningen, samt att i övrigt verka i ett sammanhang med direkt koppling till Fairtrade. Detta skulle kunna vara gynnande av enskild näringsidkare och strida mot kommunallagen.

Men även om så inte skulle vara fallet anser jag det ändå olämpligt att kommunen utsätter sig för en situation där vår konkurrensneutralitet kan ifrågasätts, om det inte finns synnerliga skäl för att så göra.

Diplomeringen kräver dessutom att omfattande personella resurser avsätts för att anordna träffar och aktivt informera om Fairtrade. I det läge som vi är i med stora kostnadsökningar på flera områden anser jag det inte vara ekonomiskt försvarbart.

Vidare förutsätter diplomeringen att det finns ett intresse hos näringslivet. I ett projekt med angränsande tema "Projekt Matlust", vilket syftar till att ge små och medelstora företag stöd i arbetet med hållbara livsmedel, har efterfrågan från Tyresöföretagen hitintills varit svalt. Att då starta upp ytterligare ett projekt som går att jämföra med det som motionärerna vill, känns inte helt rationellt.

Ytterligare en faktor som man bör ta hänsyn till är Fairtrade Sverige AB:s ägarstruktur. Landsorganisationen i Sverige (LO) äger 50 procent av bolaget. Ett LO som är starkt förknippat med det socialdemokratiska partiet och som varje år betalar in mångmiljonbelopp till Socialdemokraterna. Att Tyresö kommun skulle ansluta sig till Fairtrade, tillika motivera andra att köpa de licensavgifter som bolaget säljer för att få använda sig av Fairtrade-märkningen, skulle därav kunna ses som ett indirekt partistöd.

Det tycker inte jag att skattebetalarna i Tyresö ofrivilligt ska behöva bidra till.

Med anledning av detta yrkar jag avslag på motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag §16.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf

§36 Kommunstyrelsens meddelanden februari 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden februari 2016.pdf
Skrivelse Villaägarna Bygg en gång- och cykelbro över Gudöån.pdf
Svar till villaägarna 13 januari 2016.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 1 2016.pdf
Nämndplan barn- och utbildningsnämnden 2016 Reviderad december 2015.pdf
KD VERKSTÄLLIGHET bidrag till utvecklingsresa.pdf
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen januari 2016.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-01-26 § 2.pdf