Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-03-10

Sammanträde 2014-03-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Planuppdrag nr 2 för Norra Tyresö centrum etapp

2 Detaljpan Kumla 136:35, beslut om antagande

3 Detaljplan Våren 6, beslut om antagande

4 Detaljplan Sälgen 5, beslut om antagande

5 Skärgårdens framtid- en långsiktig hållbar utveckling

6 Arrendeavtal, mätarskåp i Trollbäcken, Persudde

7 Utreda möjligheter till effektivisering av industriområden i Lindalen samt Bollmora

8 Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013

9 Beviljad statlig medfinansiering för miljö/trafikåtgärder 2013 och genomförda

10 Sökt statlig medfinansiering för miljö/trafikåtgärder 2014 och planerade åtgärder.

11 Information om Norra Tyresö centrum

12 Månadsrapporter från samhällsbyggnads förvaltningen 2014

13 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

14 Anmälan om delegationsbeslut

15 Information och meddelanden

§31 Planuppdrag nr 2 för Norra Tyresö centrum etapp 1

Dnr 2014KSM0095.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i utökat uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för första etappen i Norra Tyresö centrum i syfte att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt nya lokalgator.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande 2014-02-05 § 19 (bilaga).
Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande 2014-02-05 § 19 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera ca 950 nya bostäder.

Enligt kvalitetsprogrammets etappindelning ska bygrätten för det höghus som är tänkt att ligga mellan Bollmorahallen och den stora markparkeringen planläggas först. För att dels få en mer uthållig lösning för parkeringsfrågan, där fler bostadsenheter kan dela på samma parkering, samt dels skapa underlag för en attraktiv markanvisningstävling, där fler byggherrar kan delta, läggs även det första stadskvarteret norr om Bollmorahallen in i planen. Även den s k Tvärgatan och delar av Simvägens förlängning är tänkta att ingå i planen för att skapa en stomme för infrastrukturen inför fortsatt planarbete med kommande bostadsetapper.

Ordförandeförslag
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i utökat uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för första etappen i Norra Tyresö centrum i syfte att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt nya lokalgator.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att en fördjupad översiktplan ska göras över Tyresö centrum.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att en fördjupade översiktsplan ska göras över Tyresö centrum och finner att yrkandet avslås. Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Norra Tyresö centrum planuppdrag nr 2.pdf

§32 Detaljplan Kumla 136:35, beslut om antagande

Dnr 2013KSM0329.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens antar upprättad detaljplan för fastigheten Kumla 136:35.

Beskrivning av ärendet
Planområdet är beläget på Borgvägen i Trollbäcken.

För fastigheten gäller detaljplan 65 "Del av Kumla Trädgårdsstad Skogsäng m.m." som vann laga kraft 1954-06-12. Genomförandetiden för planen har gått ut. Planen medger bostadsändamål i högst två lägenheter fördelat på en våning. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 meter och minsta tillåtna tomtstorlek är 900 m². Vind får inredas.

Bygglov meddelades 1998 för en villabyggnad i ett- och ett halvt plan med mansardtak och två lägenheter med separata ingångar.

Ägaren till fastigheten inkom till kommunen i april 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en delning av fastigheten som idag är bebyggd med ett parhus om ca 140 m² BYA. Fastigheten är 849 m².

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Kumla 136_35.pdf
Planbeskrivning_antagande_Kumla 136_35.pdf
Plankarta antagande Kumla 136_35.pdf
Behovsbedömning_kumla 136_35.pdf
Granskningsutlåtande_Kumla 136_35.pdf

§33 Detaljplan Våren 6, beslut om antagande

Dnr 2013KSM0989.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Ärendet utgår.

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20140310.pdf (112 kb)

§34 Detaljplan Sälgen 5, beslut om antagande

Dnr 2012KSM0360.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens antar detaljplanen för fastigheten Sälgen 5.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Sälgen 5 på Videvägen i Strand inkom till kommunen i maj 2012 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. En överenskommelse har träffats med ägarna till grannfastigheterna Sälgen 3 och 4 om att nyttja deras uppfart som gemensam tillfartsväg.

Fastigheten är 3437 kvm stor och idag bebyggd med ett friliggande hus av s.k. sportstugetyp, på ca 70 i en våning. Stugan är klädd i brun träpanel med vita knutar.

För fastigheten gäller detaljplan för område vid Videvägen, som vann laga kraft 1994-01-12. Fastigheten omfattas också av en fastighetsplan för kv Sälgen. Genomförande-tiden för planerna har gått ut.

Kommunstyrelsen planberedning (nuvarande MSU) tog under början av 2006 fram riktlinjer för hur förfrågningar om ändringar av detaljplaner i Strand skulle hanteras när genomförandetiden för gällande planer gått ut. Dessa säger bl.a att en fastighet måste vara minst 3000 kvm stor för att styckas och på andra sätt vara lämplig. Varje ansökan prövas separat. Gatukostnader kan inte tas ut i efterhand för den nya fastigheten. Fastighetsägaren får dock stå för alla kostnader för planarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Sälgen 5.pdf
Planbeskrivning, beslut om antagande sälgen 5.pdf
Plankarta, beslut om antagande Sälgen 5.pdf
Granskningsutlåtande, Sälgen5.pdf

§35 Remiss - Skärgårdens framtid, en långsiktig hållbar utveckling

Dnr 2014KSM0183.211

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att besvara remiss av PM Skärgårdens framtid med förvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
PM:et Skärgårdens framtid är ett underlag från Länsstyrelsen inför en diskussion om skärgårdens framtida utveckling. Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté har bett samtliga skärgårdskommuner om synpunkter och kompletteringar.

PM:et berör relevanta frågeställningar. Det är en viktig utgångspunkt för vidare diskussioner. För att diskussionerna ska komma ännu längre kan PM:et med fördel kompletteras med:
• Karta över RUFS replipunkter, öar med broförbindelse och kärnöar, som nämns i PM:et s 2
• Lista över intressenter/ansvariga och dess roller, exempelvis Landstinget (Waxholmsbolaget, SL, TMR, sjukvård mm), Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen mfl
• Lista övriga underlag som utöver PM:et kan vara bra diskussionsunderlag, exempelvis SLL Skärdgårdspolitiska program, RUFS 2010 mfl
• Många utmaningar och styrkor nämns i texten men det kan vara bra att lyfta fram och renodla dem under en egen rubrik. Alternativt kan en SWOT (baserad på befintlig text) göra styrkor, svagheter, möjligheter och hot överskådliga. Då kan diskussionen nå längre.

Bilagor
Remiss, Skärgårdens framtid.pdf
Tjänsteskrivelse, remiss skärgårdens framtid.pdf

§36 Arrendeavtal, mätarskåp i Trollbäcken, Persudde

Dnr 2014KSM0177.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark åt TeliaSonera Mobile Networks AB för uppförande av mätarskåp.

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra ett mätarskåp inom fastigheten Kumla 3:1264 intill ett existerande skåp har inkommit till kommunen. Mätarskåpet hör till ett utomhusskåp för mobiltelefoni på fastigheten Kumla 3:1264 med ärendenummer, 2011KSM0378.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende (se avtal i bilaga 1) som löper fram tills 2016-09-30 med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader före upplåtelsetidens utgång.* För rättighet betalar arrendatorn en årlig arrendeavgift.

Arrendet gäller först då avtalet godkänns av kommunstyrelsen samt att erforderligt bygglov beviljats.

*Arrendetiden är densamma som för utomhusskåpet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, upplåtelse av kommunalmark fär mätarskåp.pdf
Arrendeavtal TeliaSonera.pdf

§37 Utredning av möjligheter till effektivisering av industriområden i Lindalen samt Bollmora

Dnr 2014KSM0178.009

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inventera industriområdena i Bollmora samt utreda möjligheten till utökad byggrätt i Lindalens industriområde.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetet med måluppfyllning av kommunplanen 2012-2014 redovisade Samhällsbyggnadsförvaltningen den 7 december 2011 en översyn av Tyresös industriområden med fokus på ett effektivare markutnyttjande. Rapporten beskriver det nuläge som rådde vid tillfället samt ger en historisk beskrivning av de olika områdena industriområdena i kommunen: Bolllmora industriområde, Trollbäckens industriområde, Södra Lindalens industriområde och Petterboda industriområde.

I rapporten från 2011 framhölls vikten av att få fler företag och arbetsplatser till Tyresö kommun. För att möjliggöra för effektivisering i de befintliga industri-områdena behöver kommunen arbeta kontinuerligt med att se över markförhållandena i områdena inom Bollmora. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås därför fortsätta arbetet med att effektivisera industriområdena i kommunen. Detta föreslås ske genom att inventera områdenas förutsättningar i gällande detaljplaner utifrån hur givna byggrätter nyttjas idag samt genom att utreda markägoförhållanden och befintliga verksamheter mer utförligt än vad som tidigare gjorts. Framförallt i Lindalens industriområde bedöms möjligheten till en utökad byggrätt kunna vara möjlig varför utredningen särskilt där ska se över hur befintliga byggrätter används idag och vilka förändringar som kan tänkas vara möjliga att tillåta.
För att ta del av tidigare gjord utredning, se Tyresö kommuns hemsida http://www.tyreso.se/Naringsliv_arbete/Naringslivsnytt/Effektivare-markutnyttjande-i-Tyresos-industriomraden/

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Effektivisering av industriområden i Bollmora.pdf

§38 Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013

Dnr 2014/SBF 0042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsberättelse för år 2013 läggs med ett godkännade till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
I Samhällsbyggnadförvaltningens verksamhetsberättelse återfinns detaljerade redovisningar från samtliga enheter som ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller såväl måluppfyllelse som det ekonomiska utfallet.

Bilagor
Verksamhetsberättelse SBF 2013.pdf

§39 Beviljad statlig medfinansiering för miljö/trafikåtgärder 2013 och genomförda åtgärder.

Dnr 2014/SBF 0038

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikingenjör Helena Hartzell lämnar en muntlig redovisning om beviljad statlig medfinansiering för miljö/trafikåtgärder 2013 och genomförda åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beviljad statlig medfiansiering för 2013.pdf

§40 Sökt statlig medfinansiering för miljö/trafikåtgärder 2014 och planerade åtgärder.

Dnr 2014/SBF 0039

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Larsson (FP) lämnar det gemensamma särskilda yttrandet att de vill ha separata gång- och cykelvägar.

Protokollsanteckning
Ulrica Riis-Pedersen (C) ansluter sig till MP och FP:s särskilda yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikingenjör Helena Hartzell lämnar en muntlig redovisning om sökt statlig medfinansiering för miljö/trafikåtgärder 2014 och planerade åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beviljad statlig medfinansiering 2014.pdf

 

§41 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2014/SBF 0040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg och mark- och exploateringschef Jenny Linné lämnar en muntlig redovisning om projekt Norra Tyresö centrum.

Information om projektet kommer löpande läggas ut på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se/norracentrum

Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20140310.pdf (113 kb)

§42 Månadsrapport från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under februari månad 2014.

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2014.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20140310.pdf (112 kb)

§43 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Dnr 2014/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten redovisar pågående och kommande upphandlingarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar februari 2014.pdf

§44 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad rapport.

Bilagor
Delegationsbeslut.pdf

§45 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
MSU meddelande mars 2014.pdf
20140214 Anmälan MF_verksamhet NCC Nacka me M2014_000050.pdf
Svar till miljöenheten Nacka.pdf
20140225 SMOHF yttrande masshantering Erstavik 6_1 M2014_0553_2.pdf
Flerbostadshus 2010-2013 diagram.pdf
Meddelande från Länsstyrelsen.pdf