Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-10-28

Sammanträde 2009-10-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1071 Medarbetarenkät 2008 - redovisning

1072 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionshinder 2010-2013

1073 Riktlinjer angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa när kommunen utför personlig assistans

1074 Uppsökande verksamhet bland äldre- slutrapport

1075 Stödet till anhöriga – uppföljning och förslag

1076 Överenskommelser om avtalsmall för läkarinsatser och andningshjälp i hemmet

1077 Ekonomisk rapport per september

1078 Rapportering av ej verkställda beslut

1079 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1071 Medarbetarenkät 2008 – redovisning

Ärendebeskrivning

Eva Liljeqvist från personalkontoret informerar muntligt om socialförvaltningens resultat av medarbetarenkäten som genomfördes i kommunen nov-dec 2008. Resultatet kopplas till handlingsplaner som utarbetats på respektive arbetsplats efter enkätresultatet.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 077/09-011

§1072 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionshinder 2010-2013

Ärendebeskrivning

Behovsplanen är en framskrivning av de kvantitativa behoven fram till år 2013. Planen omfattar insatser för personer med utvecklingsstörning, fysiska eller psykiska funktionshinder.

Kostnaderna för omsorgen om funktionshindrade ökar successivt. I Tyresö sker under planeringsperioden en markant ökning av behov av vissa insatser inom verksamhetsområdet. Under perioden beräknar vi att 21 ungdomar har rätt att söka daglig verksamhet efter avslutad skolgång. Flertalet av dessa kommer också att behöva boende inom närliggande framtid. Förutom nya boenden inom kommunen finns behov av enstaka köpta platser för brukare med särskilda behov. Kommunen har nyligen beviljats ett större EU-medel för att starta verksamheter inom KomAn-projektet. Projektet har stor potential och kan på sikt komma att påverka det framtida behovet av daglig verksamhet för målgruppen. Kostnaden för korttidsvistelse ökar. En anledning kan vara den vårdgaranti inom landstinget som trädde i kraft under juli 2009. Resultatet av vårdgarantin är flertalet diagnoser under kortare tid.

Kostnaden för personlig assistans över 20 timmar som utreds och beslutas av försäkringskassan, har ökat under de senaste åren. Kommunen kan inte påverka omfattningen av insatsen och ersätter alltid de 20 första timmarna.

Det totala tillkommande medelsbehovet för åren 2010-2013 beräknas i denna utbyggnadsplan till 31,9 mkr, varav 7,8 mkr år 2010.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden godkänner behovsplanen för omsorgen om funktionshindrade

 2. Finansiering av behovsplanen beaktas i budgetprocessen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

Dnr: 072/09-700

§1073 Riktlinjer angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa när kommunen utför personlig assistans

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att 0,6 %, för närvarande 1,5 kr av LASS-ersättningens 247 kr ska avsättas till omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa. Det samlade beloppet ska kunna sparas upp till tre år av den enskilde assistansberättigade. Därefter preskriberas det första året i en treårs period. Preskriptionen sker löpande i samband med inledningen av varje nytt år.

Riktlinjerna föreslås för att den enskilde brukaren ska kunna planera sina resor långsiktigt och få större eget inflytande. Dessutom innebär riktlinjerna ett förenklat förfaringssätt jämfört med nuläget då varje resa måste beaktas för sig.

Utförd assistans genererar pengar till reseomkostnaderna. Ersättningen betalas ut efter redovisad kostnad och den enskildes ansökan ska lämnas senast tre månader innan tilltänkt resa. Ärendet har föredragits för det kommunala handikapprådet den 14 oktober 2009.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden beslutar att 0,6 % av LASS-ersättningen ska avsättas till omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa.

 1. Socialnämnden beslutar anta de i ärendet föreslagna riktlinjerna angående omkostnader för medföljande assistenter i samband med resa.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

________________________


Dnr: 101/09-739

§1074 Uppsökande verksamhet bland äldre- slutrapport

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre från oktober 2007 till mars 2009. Verksamheten finansierades delvis med stöd av stimulansmedel från länsstyrelsen.

Syftet med den uppsökande verksamheten var bland annat att informera de äldre om den service som kommunen kan ge, ge riskförebyggande råd, få kännedom om de äldres levnadsförhållanden, och identifiera de äldres behov av information och stöd från kommunen.

Hembesöken gjordes av Helen Westergren, sjuksköterska på Björkbacken äldrecentrum. Totalt besöktes 461 äldre i hemmen, och 516 personer svarade på den så kallade livsstilsenkäten. I bifogad rapport finns redovisas svaren från enkäten och reflektioner i övrigt från hembesöken.

Efter hembesöken fick de äldre skicka in en utvärdering om vad de ansåg om hembesöken och informationen. Av svaren framkommer att de äldre var mycket positiva till verksamheten och uttrycker en stor uppskattning för hembesöken och informationen. De vill gärna rekommendera andra att ta emot ett liknande besök. Alltså ett mycket gott gensvar i sin helhet. Utvärderingen finns sammanställd i bilaga.

Förvaltningen föreslår att den uppsökande verksamheten bland personer 80 år och äldre genomförs fortsättningsvis vart tredje år, med början år 2012.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har informerats om förslaget 2009-10-15 och har inte några invändningar.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar redovisningen av den uppsökande verksamheten bland äldre.

 1. Uppsökande verksamhet genomförs fortsättningsvis vart tredje år, med början år 2012.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


Dnr: 082/09-739

§1075 Stödet till anhöriga – uppföljning och förslag

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av anhörigstödet för äldre i kommunen. I ärendet beskrivs vilka insatser för anhöriga som erbjuds idag, och vilka områden som behöver utvecklas. En förändring i socialtjänstlagen som trätt i kraft från juli 2009 innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd även för anhöriga som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller stödjer närstående som har funktionshinder. Det innebär att förvaltningen måste anpassa verksamheten till de nya kraven.

Förvaltningen kommer att förändra innehållet i anhörigkonsulentens arbete till att få en mer strategisk funktion samt organisatoriskt placera denna tillsammans med demenssjuksköterskan i biståndsavdelningen för att få en mer central placering och funktion.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar uppföljningen.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning

Susann Ronström (s) vill ha antecknat i protokollet att om det hade varit ett beslutsärende hade (s) yrkat på avslag avseende den del som gäller förändring av innehållet i anhörigkonsulentens arbete och den organisatoriska placeringen.

__________


Dnr: 087/09-770, 088/09-770

§1076 Överenskommelser om avtalsmall för läkarinsatser och andningshjälp i hemmet

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tillsammans med Stockholms läns landsting utarbetat förslag till överenskommelser i två frågor; avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet, samt överenskommelse beträffande andningshjälp i hemmet. Överenskommelsen om andningshjälp omfattar även försäkringskassan.

KSL rekommenderar länets kommuner att fatta beslut om att använda avtalsmallen för läkarinsatser, och att anta överenskommen beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden fattar beslut i enlighet med rekommendationen från KSL.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag att godkänna avtalsmallen för läkarinsatser och överenskommelsen om andningshjälp i hemmet.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 045/09-042

§1077 Ekonomisk rapport per september och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning t o m september.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 12,6 mkr hänförligt främst till individ- och familjeomsorgen. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. För övrigt underskott pågår åtgärder för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 015/09-709

§1078 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Länsstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska göras. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till Länsstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bifogad tabell). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2009.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________


Dnr: 022/09-002

§1079 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2009-09-15, 2009-09-24, 2009-10-13 samt 09-10-21.

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag

__________

§1080 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 17-19 /09 (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 09:55, Budgetproposition för år 2010.

Kommunförbundet Stockholms län

- Rekommendationer och information om färdtjänstavtal med landstinget i Stockholms län (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet (704-09-40628) (bilaga).

- Beslut om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet (704-09-40633) (bilaga).

- Tillsyn av familjevården (bilaga).

- Rapport ”Individuell plan enligt LSS - en rättighet för många som utnyttjas av få” (bilaga).

Stockholms läns landsting

- Information om vaccinationskampanjen (bilaga).

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2009-09-10.

Socialnämndens ordförande

- Svar till Tyresö Kvinno- och tjejjour 09-09-21 (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträde 2009-09-09.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1081 Muntlig information och frågor

- Information om Öppet hus den 4 november kl 14-16 på Syrenen och Kastanjen för att visa avdelningarna efter ombyggnation och renovering..

- Information om politikerträff på FoU Södertörn den 18 november kl 16.30-19.00 angående ”Statens miljoner till missbruksvården – hur berördes FoU-Södertörn och dess ägarkommuner?”

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen

__________________