Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-09-22

Sammanträde 2010-09-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1065 Verksamhetsuppföljning – Demensvård i särskilt boende

1066 Granskning av Steget - anmälan

1067 Föreningsstödet – yttrande över revisionsrapport

1069 Anmälan om delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1065 Verksamhetsuppföljning- Demensvård inom särskilt boende

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar Lena Mattila, Medicinskt ansvarig sjuksköterska om demensvården inom särskilt boende i Tyresö.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1066 Granskning av Steget - anmälan

Dnr: 0116/10-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av Steget - en dagbehandling med integrerad skola för ungdomar mellan 13 – 18 år med omfattande psykosociala svårigheter samt familjebehandling till deras familjer.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1067 Föreningsstödet – yttrande över revisionsrapport

Dnr: 0104/10-016

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens föreningsstöd. Föreningsstödet hanteras inom både kultur- och fritidsnämnden och inom socialnämnden. Detta yttrande omfattar endast det som framkommit i rapporten i fråga om socialnämnden.

Revisorernas granskning ska besvara följande revisionsfrågor

- Är organisationen kring och formerna för kommunens föreningsstöd ändamålsenligt?

- Är den interna kontrollen kring bidragsgivningen tillräcklig?

Revisorerna bedömer att såväl organisationsformen, ansvarsfördelningen, regelverket och den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Dock behövs kompletteringar i vissa avseenden. Förvaltningen kommenterar i yttrandet de rekommendationer som revisorerna lyft fram avseende socialnämnden.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämndens bidragsregler kompletteras med krav på att föreningar ska ha organisationsnummer och ett plusgiro- eller bankgirokonto i föreningens namn.

  1. Socialnämnden antar yttrandet som sitt svar på revisionsrapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1068 Ekonomisk rapport per augusti 2010 och prognos för året

Dnr: 046/10-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med august.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 15,6 miljoner hänförligt främst till äldreomsorgen. Åtgärder pågår för att minimera kostnaderna.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1069 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0007/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-08-30, 2010-09-14

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1070 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Meddelandeblad nr 5/2010, Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (bilaga).

- Information om statsbidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning (bilaga).

- Beslut angående tillsyn enligt 25 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamnet, - Utbildning i samtalsmetoden Trappan (bilaga).

Kommunstyrelsen

- Utdrag sammanträdesprotokoll 2010-08-31; § 124 Riktlinjer för internationellt arbete (bilaga).

-

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1071 Muntlig information och frågor

En dag för anhöriga

Information om inbjudan till ”En dag för anhöriga” i Stockholms stadshus, lördag den 9 oktober kl 9.30-16.00.

Anita Brynje

Information om att det inkommit klagomål på Carema Hjärnhälsan. Verksamhetschefen bekräftar att det varit brist på läkare och att mottagningen för närvarande hyr in läkare.

Information om mål och åtagande för 2011.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________