Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-10-26

Sammanträde 2011-10-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1066 Verksamhetsuppföljning Nestor

1067 Granskning av Lindalens hemtjänst

1068 Granskning av Omsorgshuset AB:s hemtjänst

1069 Granskning av Vård- och Omsorgsteamet i Norden

1070 Granskning av ROSSAB:s hemtjänst

1071 Granskning av Attendo Care AB:s hemtjänst

1074 Yttrande över motion - Öka intresse för politiken

1075 Rapportering av ej verkställda beslut

1076 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (141 kb)

§1066 Verksamhetsuppföljning äldreomsorgen – information från Nestor FoU-center

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar Britt Almberg, chef för Nestor Forsknings och Utvecklingscenter om pågående forskningsprojekt.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1067 Granskning av Lindalens hemtjänst - anmälan

Dnr: 0165/11-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av hemtjänst som utförs av Lindalens Städ & Hemtjänst AB. Granskningen har genomförts i form av besök och intervju av verksamhetschef, enhetschef och samordnare, granskning av dokumentation och rutiner, telefonintervju med 20 brukare samt intervju med biståndshandläggare.

Sammanfattningsvis är bedömningen att Lindalens Allstäd AB utför hemtjänst enligt gällande avtal med Tyresö kommun.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1068 Granskning av Omsorgshuset AB:s hemtjänst – anmälan

Dnr:0158/11-013

Ärendebeskrivning

Tidigare Hushållsnära Tjänster AB:s hemtjänst har köpts av bolaget AB Stockholms hemtjänst och service, som är ett dotterbolag till Omsorgshuset i Stockholm AB, inga kunder fanns vid övertagandet. Det nya avtalet är godkänt av upphandlingskontoret. Kvalitetsinspektör Maria Johansson har träffat VD Kerstin Lundin för Omsorgshuset AB, förvaltningschef Fredrik Weglert samt enhetschef Inga-Lill Hultman, områdesansvarig för Tyresö.

Sammanfattningsvis är bedömningen att Omsorgshuset AB har system uppbyggda som uppfyller de krav som finns i gällande avtal och har upprättats med Tyresö kommun.

Vid nästa granskning genomförs intervjuer med brukare som har tillkommit.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1069 Granskning av Vård och Omsorgsteamet i Norden AB:s hemtjänst – anmälan

Dnr: 0155/11-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av hemtjänst som utförs av Vård och Omsorgsteamet i Norden AB. Granskningen har genomförts i form av besök och intervju av verksamhetschef och verksamhetsansvarig/VD, granskning av dokumentation och rutiner, telefonintervju med två brukare samt samtal med biståndshandläggare.

Sammanfattningsvis är bedömningen att Vård och omsorgsteamet i Norden AB utför hemtjänst enligt gällande avtal med Tyresö kommun.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1070 Granskning av Real Omsorg i Stor Stockholm AB, ROSSAB:s hemtjänst – anmälan

Dnr: 0157/11-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av hemtjänst som utförs av tidigare Real Omsorg i Stor Stad, numera Real Omsorg i Stor Stockholm, ROSSAB. Företaget har genomgått en frivillig likvidation och förändring av ägarstrukturen. Det nya avtalet är godkänt av upphandlingskontoret. Granskningen har genomförts i form av besök och intervju av verksamhetschef, enhetschef samt ekonomi- och kvalitets-ansvarig, granskning av dokumentation och rutiner, telefonintervju med en anhörig till brukare samt samtal med biståndshandläggare.

Sammanfattningsvis är bedömningen att ROSSAB utför hemtjänst enligt det avtal som är upprättat med Tyresö kommun.

En utredning pågår kring ett enskilt ärende, där även Tyresö kommuns MAS är inkopplad.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1071 Granskning av Attendo Care AB:s hemtjänst – anmälan

Dnr: 0154/11-013

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av hemtjänst som utförs av Attendo Care AB. Granskningen har genomförts i form av besök och intervju av verksamhetschef och samordnare, granskning av dokumentation och rutiner, telefonintervju med två brukare samt samtal med biståndshandläggare.

Sammanfattningsvis är bedömningen att Attendo Care AB utför hemtjänst enligt gällande avtal med Tyresö kommun.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1072 Ekonomisk rapport per september och prognos för året

Dnr: 0039/11-10

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med september.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 8, 2 miljoner. Försörjningsstödet minskade under sommaren men ökade åter i september med 20 hushåll. Sammantaget är prognosen i stort sett oförändrad i förhållande till tidigare månader.

En plan har antagits med ett antal åtgärder som bland annat innebär vakanshållning av vissa tjänster.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1073 Nämndplan 2012

Dnr:0039/11-10

Ärendebeskrivning

Socialnämndens nettobudget för 2012 är 560 miljoner, en ökning med 23 miljoner jämfört med 2011 års budget. Nettoökningen utgörs av volymökningar samt pris- och löneökningar framför allt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Nettoökningen för 2012 fördelar sig enligt följande:

§ Tillägg pris- och löneökningar 7,2

§ Demografi och efterfrågandeökning, äldreomsorgen 5,3

§ Tillägg kvalitet och service, äldreomsorgen 3,0

§ Utökad daglig verksamhet, omsorg om funktionshindrade 2,0

§ Nytt gruppboende, omsorg om funktionshindrade 5,5

Effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att klara nästa års utmaningar. Alla verksamhetsområden har uppdraget att vidareutvecklas i enlighet med mål, nya behov och budgetförutsättningar för 2012. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter. För att klara uppdraget inom ram genomförs en rad olika åtgärder som redovisas under respektive verksamhetsområde.

Nämndplanen ska behandlas på Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 20 oktober och är utskickad till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor för synpunkter.

Ordförandeutlåtande

Nämndplanen för 2012 är en viktig kugge i den nya styrprocessen. Hela nämnden har haft insyn och möjlighet att påverka innehållet i planen som har tydliga svar på de uppdrag som nämnden har fått. Nämndplanen för 2012 ger nämndens verksamheter goda förutsättningar men ställer också krav på utveckling. Arbetslinje och medborgarinflytande är två bärande delar i planen.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden fastställer nämnplanen för 2012
 2. Kundvalföretagen inom hemtjänsten erbjuds förlängning av avtalen med två år från och med april 2012.
 3. Det planerade nya gruppboendet enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning tidigareläggs med målsättning att det ska stå klart under år 2012.
 4. Planerad uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen år 2012 skjuts upp i avvaktan på att möjligheterna att bedriva verksamheten i samverkan med primärvården har utretts.

Protokollsanteckning

- Det antecknas på begäran av Alfonso Morales (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till deras budgetförslag som lämnats i kommunfullmäktige.

- Det antecknas på begäran av Peter Söderlund (mp) att miljöpartiet inte deltar i beslutet utan hänvisar till deras budgetförslag som lämnats i kommunfullmäktige.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1074 Yttrande över motion ”Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö”

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp), Peter Söderlund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion i kommunfullmäktige med rubriken ”Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö”.

Motionen har remitterats till samtliga nämnder för yttrande. Motionen bifogas.

Ordförandeutlåtande

Motionären tar upp ett ämne som är avgörande för oss politiker i vårt arbete och för tyresöborna i sin vardag. En välfungerande demokrati är en förutsättning för en välmående kommun. Viktiga aspekter att reflektera kring är tyresöbornas möjligheter till insyn, kommunikation med förvaltning och politik och möjlighet att påverka sin vardag. Vart fjärde år går vi till valurnorna för att välja dem som vi tror kommer att föra den bästa politiken för Tyresö. Det är otroligt viktigt att väljarna känner att den politik som sedan förs stämmer överens med de förväntningar som partierna har låtit ingjuta. Och för att invånarna ska kunna värdera majoritetens arbete krävs stor öppenhet i processer och beslut. Vi ser inte kommuninvånarna som resurser utan som uppdragsgivare.

Några viktiga byggstenar i demokratibygget i Tyresö:

 • Det är helt öppet för vem som helst att t ex via kommunens hemsida ta reda på vem som är beslutande i olika frågor
 • Det är en självklarhet att vem som helst kan kontakta dessa personer och framföra sina åsikter
 • Det är öppet för vem som helst att se vilka beslut som är föremål för behandling.
 • Beslutsunderlag och beslut är offentliga handlingar och förtroendevalda kan ställas till svars för de beslut som de fattar
 • För beslut som gäller enskilda i socialutskottet har den enskilde rätt att få företräde i utskottet och framföra sina åsikter
 • Den enskilde har rätt att få socialutskottets beslut prövat i domstol
 • Vem som helst har rätt att begära ut vilken offentlig handling som helst från kommunen
 • Öppna kommunfullmäktigemöten

Att dessa förutsättningar finns är självklart och viktigt, men det betyder inte att det inte går att göra saker bättre. Informationsmassan inom den kommunala förvaltningen är massiv och kan kanske kännas svårgenomtränglig. Därför bör vi ständigt hålla dialogen igång om hur vi kan förbättra och förenkla möjligheterna till insyn.

Några bra exempel på verktyg i demokratibygget i Tyresö:

 • Ämnesspecifika nyhetsbrev som man kan prenumerera på
 • Kommunbilaga i Mitti Tyresö
 • Frågepanelen på tyreso.se
 • Politiker- och nämndregister
 • Servicecenter
 • Insyn (tillgång till protokoll och tjänsteutlåtande på internet)
 • Fjärde bästa hemsidan i landet med utförlig och tydlig information om kommunens verksamheter
 • Projektet medborgarfokus (kommer 2012)

På detta sätt når vi många tyresöbor och tyresöborna har goda möjligheter att informera sig om det som intresserar dem i de politiska frågorna och inom kommunala verksamheter.

En annan del av demokratin är att kunna påverka det som direkt påverkar ens vardag. En väl fungerande demokrati ger invånarna inflytande över de konkreta funktioner som de kommer i kontakt med. Om man t ex vill att sitt barn ska få en bättre anpassad pedagogik eller om man vill påverka vem som kommer hem till sin mamma inom hemtjänsten så är inte det en fråga för kommunfullmäktige eller en nämnd utan något som kan lösas mellan invånaren och den verksamhet som kommer i fråga.

En nämnds sammanträden ska enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen hållas inom stängda dörrar. Nämnden får endast besluta att dessa sammanträden ska vara öppna, om fullmäktige har medgett det. I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som i nämnden omfattas av sekretess ska dock sammanträdena alltid hållas inom stängda dörrar.

Om fullmäktige väl har gett en nämnd rätt att hålla öppna sammanträden är det nämnden som avgör vilka ärenden som kan behandlas vid det öppna sammanträdet utifrån att dessa inte är myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. Att ha öppna nämndsammanträden skulle därmed innebära ökad administration och göra nämndmötena mindre effektiva. Den lokal som idag används vid socialnämndens sammanträden är väl avpassad för ändamålet och skulle bara rymma ett fåtal åhörare. Det skulle inte vara lämpligt att stänga ute åhörare pga platsbrist ifall det skulle finnas ett kommunfullmäktigebeslut om öppna nämndsammanträden.

Öppenhet är självklart viktig. Men att öppenheten skulle öka med öppna sammanträden är inte vetenskapligt styrkt någonstans. Folke Johansson professor i statsvetenskap på Göteborgs Universitet har visat att det oftast är de mest välutbildade och väletablerade personerna som deltar vid öppna nämndsammanträden. Folke Johansson menar också att insynen är viktig men

att det är information och möjlighet att sätta sig in i frågor som är mer avgörande för medborgarinflytande.

Sammantaget måste vi ställa oss frågan vad öppna nämndsammanträden ger jämfört med vad det kostar och eftersom erfarenheten säger att de som från början inte är intresserade av politiken inte heller besöker öppna sammanträden är detta dåligt nyttjade resurser.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden inger detta yttrande över motionen till kommunstyrelsen samt föreslår att att-sats 2 om öppna nämndsammanträden avslås.

Yrkande

Alfonso Morales (s) yrkar för socialdemokraterna att socialnämnden ska föreslå till kommunstyrelsen att motionen bifalles i sin helhet.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________

§1075 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr: 0087/11-006

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2011. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________________

§1076 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0203/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2011-10-18.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1077 Anmälningar / Meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

- Cirkulär 11:42, Budgetförutsättningar för åren 2011-2015 (bilaga).

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

- Sammanträdesprotokoll 2011-09-28.

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2011-09-14.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag

____________

§1078 Muntlig information och frågor

Färdtjänstavtalet

Anita Brynje besvarar fråga från föregående sammanträde. Vad som gäller vid avlämning vid adress för färdtjänstresor är landstingets ansvar och det finns inte krav på att skaffa eventuella nycklar till bommar för att kunna köra in i bostadsområde. Frågan förs vidare till samarbetsorganet med landstinget.

Kostnader för betalningsansvar

Anita Brynje informerar om kostnader för betalningsansvar januari till augusti i år. För perioden har kostnaden varit ca 1 miljon kronor för totalt 39 personer och 345 dygn. Största antalet dygn avser Handen geriatriken.

Nya trygghetsboendet

Informationsblad om lägenheter och hyror på Trygghetsboendet Björkberget delas ut vid sammanträdet.

Korttidsvård utomlands

Det avtal som nyligen tecknats om korttidsvård på Casa Solsken på Teneriffa kommer att sägas upp av företaget Swecan Spain Cooperation S.L. Anledningen är att det varit för få resenärer från framförallt Stockholm så verksamheten på Casa Solsken kommer att läggas ner inom kort.

TV-program om kommunernas avtal med privata vårdgivare

Anita Brynje informerar om ett kommande TV-program. Journalist Erik Palm, Sveriges television, SVT har kontaktat förvaltningschefen. Programmet kommer att granska hur kommunerna tecknar avtal med privata vårdgivare, i det här fallet Trollängen/Carema.

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar informationen.

____________