Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-06-14

Sammanträde 2017-06-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Ekonomisk uppföljning per maj

Dnr 2017/SN 0067 10
Ekonomisk uppföljning per maj
Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

2 Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Dnr 2017/SN 0114 003
Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen
Socialnämndens förslag till beslut
1. Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen antas.
2. Reviderade riktlinjer tillämpas från och med den 1 september 2017.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderade riktlinjer inom socialtjänstens äldreomsorg har arbetats fram, huvudsakligen utifrån att det inom verksamhetsområdet tillkommit ny lagstiftning samt att föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen har ändrats. Ett annat syfte med revideringen har varit att tydliggöra kriterier för-, och intentionen bakom olika insatser. Därutöver har riktlinjerna fått en tydligare struktur.
Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer äldreomsorg.pdf
Riktlinjer för biståndshandläggning äldreomsorg.pdf

3 Svar på remiss avseende överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

Dnr 2016/SN 0104 50
Svar på remiss avseende överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
Socialnämndens förslag till beslut
- Ordförandeutlåtande och socialförvaltningens förslag till yttrande gällande överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län antas.
Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Stockholms Län, KSL, har sänt ett förslag på remiss till länets kommuner om en överenskommelse gällande äldres flyttning till vård- och omsorgsboende mellan länets kommuner. Förslaget innebär att kommunerna kan köpa platser av varandra och att den placerande kommunen har ett långsiktigt betalningsansvar. KSL menar att förslaget bidrar till att länets kommuner kan klara utbyggnaden av platser för vård- och omsorgsboende samt att valfriheten för de äldre ökar.

Socialförvaltningen bedömer att förutsättningarna inte är de rätta för en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet. Överenskommelsen bedöms i dagsläget inte medföra något mervärde. En eventuell framtida överenskommelse skulle behöva vara mer detaljerad i vissa områden.

Ordförandeutlåtande
Socialnämnden ser positivt på en överenskommelse om att utflyttningskommunen behåller kostnadsansvaret. Det stimulerar utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden och minskar den ekonomiska risken för kommuner som vill satsa på omsorgen, låta bygga livsstilsboenden och på övriga sätt utveckla omsorgen om våra äldre. I bilagd tjänsteskrivelse finns beskrivet Tyresös aktuella situation samt aspekter att ta med sig i utformningen av det slutgiltiga förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på remiss.pdf
Remiss av Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende.pdf
Förslag Överenskommelse flyttning SÄBO.pdf

4 Förslag från Tyresöinitiativet om Wi-Fi på äldreboenden/seniorboenden

Dnr 2017/SN 0111 009
Förslag från Tyresöinitiativet om Wi-Fi på äldreboenden/seniorboenden
Socialnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningschefen utreder förutsättningar och finansiering av förslaget i samverkan med berörda fastighetsägare. Utredningen ska belysa hur boendekostnaderna påverkas av ett införande.
2. Socialnämndens överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet har ett medborgarförslag om att installera WiFi på kommunens äldreboenden och senior/trygghetsboenden inkommit. Enligt förslaget ökar trådlös internetanslutning möjligheten att ta del av information, sociala medier och nättjänster för till exempel musik och shopping. Äldre och deras anhöriga får utökade möjligheter till kontakt genom tjänster som videokonferens och en digitalisering av välfärdstjänster förenklas. Förslaget har den 21 april 2017 fått 330 röster.

Ordförandeutlåtande
Alliansen ser positivt på förslaget och ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda det vidare.
Bilagor
Tjänsteskrivelse medborgarförslag Wi-Fi på äldreboenden.pdf
Tyresöinitativ om WIFI på äldreboenden och seniorboenden förslag.docx.pdf

5 Förslag från Tyresöinitiativet om fysisk aktivitet för äldre

Dnr 2017/SN 0119 009
Förslag från Tyresöinitiativet om fysisk aktivitet för äldre
Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet har ett medborgarförslag om instruktörsledd fysisk aktivitet för personer över 65 år lämnats till kommunen. Förslaget har den 21 april 2017 fått 99 röster.

Enligt förslaget fördröjer fysisk aktivitet demens för äldre personer, samtidigt som sådan aktivitet skulle motverka ensamhet. Kommentarer till förslaget förordar att sådan aktivitet dessutom bör samordnas med träffpunkt för äldre.
Ordförandeutlåtande
Att bli pensionär behöver inte vara ett hinder för att träna. I Tyresö finns det flera träningsanläggningar som erbjuder anpassad och ledarledd träning för seniorer till ofta rabatterade priser. Den som aldrig har tränat regelbundet eller slutat för länge sedan har kanske svårt att veta hur den ska komma igång. För vissa kan det räcka med, eller vara en bra start med vardagsmotion i form av en rask promenad eller att ta trappan istället för hissen. Den stora tröskeln för att komma igång med fysisk aktivitet tror jag inte handlar om varken kunskap om fysisk aktivitet eller privatekonomi utan om motivation. Här tycker jag att vi alla ska hjälpas åt att inspirera och föregå med gott exempel i vardagen, på cykelbanan, i simhallen eller vid kommunens utegym samt bygga vidare på den fina utveckling som vi har i Tyresö där många är fysiskt aktiva i föreningar.
Bilagor
Tjänsteskrivelse medborgarförslag fysisk aktivitet för äldre.pdf
Tyresöinitiativ om fysisk aktivitet för äldre.docx.pdf

6 Svar på motion "Hälsokommunikatörer är en viktig resurs för kommuner" *

Dnr 2017/SN 0116 001
Svar på motion "Hälsokommunikatörer är en viktig resurs för kommuner"
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från socialdemokraterna har i en motion föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer.

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen.
Bilagor
Tjänsteskrivelse motionssvar.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

7 Förslag från Tyresöinitiativet om träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer

Dnr 2017/SN 0118 009
Förslag från Tyresöinitiativet om träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer
Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet har ett medborgarförslag om att inrätta träffpunkt/er för pensionärer och sjukpensionärer lämnats till kommunen. Enligt förslaget motverkar träffpunkter för äldre depressioner och demens. Förslaget har den 21 april 2017 fått 134 röster.
Ordförandeutlåtande
Vi i alliansen vill att Tyresö ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo och leva i. Vi ser därför mycket positivt på ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer. Även om det inte finns lika många träffpunkter i Tyresö som i Haninge så saknas det inte aktiviteter varken för seniorer specifikt eller vuxna generellt i vår kommun. Föreningslivet är rikt och det är alltid nära till naturen var man än bor. Den pågående utvecklingen av kommunen kommer ge många fler bostäder centralt i de tre kommundelarna med närhet till service, mötesplatser och kommunikationer. Flera bostäder för seniorer planeras också. Möjligheterna att träffas är stora.

För att få en bättre bild av vilka möjligheter som finns i Tyresö att vara en aktiv senior har ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och jag därför föreslagit att en inventering görs av aktiviteter för seniorer i Tyresö. Förvaltningarna ska belysa både de sociala aktiviterer som kommunen ansvarar för samt vilka aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Sannolikt kan såväl den digitala som tryckta informationen om utbudet bli bättre så att fler hittar de aktiviteter som man är intresserade av. Inventeringen kan också ligga till grund för hur samverkan med föreningslivet kan utvecklas för fler aktiva seniorer i Tyresö.
Bilagor
Tjänsteskrivelse svar Tyresöinitiativet.pdf
Tyresöinitiativ om träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer.docx.pdf

8 Svar på motion om Träffpunkter för äldre *

Dnr 2017/SN 0112 001
Svar på motion om Träffpunkter för äldre
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson, Helena Rustas, Beatrice Rubeling, Eija Räty och Sara Granestrand från Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att förutsättningarna för kommunen att inrätta ett antal träffpunkter
för äldre ska utredas.

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen.
Ordförandeutlåtande
Vi i alliansen vill att Tyresö ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo och leva i. Vi ser därför mycket positivt på ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer. Även om det inte finns lika många träffpunkter i Tyresö som i Haninge så saknas det inte aktiviteter varken för seniorer specifikt eller vuxna generellt i vår kommun. Föreningslivet är rikt och det är alltid nära till naturen var man än bor. Den pågående utvecklingen av kommunen kommer ge många fler bostäder centralt i de tre kommundelarna med närhet till service, mötesplatser och kommunikationer. Flera bostäder för seniorer planeras också. Möjligheterna att träffas är stora.

För att få en bättre bild av vilka möjligheter som finns i Tyresö att vara en aktiv senior har ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och jag därför föreslagit att en inventering görs av aktiviteter för seniorer i Tyresö. Förvaltningarna ska belysa både de sociala aktiviteter som kommunen ansvarar för samt vilka aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Sannolikt kan såväl den digitala som trycka informationen om utbudet bli bättre så att fler hittar de aktiviteter som man är intresserade av. Inventeringen kan också ligga till grund för hur samverkan med föreningslivet kan utvecklas för fler aktiva seniorer i Tyresö.
Bilagor
Tjänsteskrivelse motionssvar.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf

9 Svar på motion om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer *

Dnr 2017/SN 0098 001
Svar på motion om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Anders B H Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer.

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen.
Ordförandeutlåtande
Vi i alliansen vill att Tyresö ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo och leva i. Vi ser därför mycket positivt på ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer. Även om det inte finns lika många träffpunkter i Tyresö som i Haninge så saknas det inte aktiviteter varken för seniorer specifikt eller vuxna generellt i vår kommun. Föreningslivet är rikt och det är alltid nära till naturen var man än bor. Den pågående utvecklingen av kommunen kommer ge många fler bostäder centralt i de tre kommundelarna med närhet till service, mötesplatser och kommunikationer. Flera bostäder för seniorer planeras också. Möjligheterna att träffas är stora.

För att få en bättre bild av vilka möjligheter som finns i Tyresö att vara en aktiv senior har ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och jag därför föreslagit att en inventering görs av aktiviteter för seniorer i Tyresö. Förvaltningarna ska belysa både de sociala aktiviteter som kommunen ansvarar för samt vilka aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Sannolikt kan såväl den digitala som trycka informationen om utbudet bli bättre så att fler hittar de aktiviteter som man är intresserade av. Inventeringen kan också ligga till grund för hur samverkan med föreningslivet kan utvecklas för fler aktiva seniorer i Tyresö.
Bilagor
Tjänsteskrivelse motionssvar.pdf
Motion.pdf

10 Inventering av aktiviteter för seniorer i Tyresö

Dnr 2017/SN 0133 50
Inventering av aktiviteter för seniorer i Tyresö
Socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningen ges i uppdrag att, i samarbete med utvecklingsförvaltningen, inventera de aktiviteter som kommunen och föreningslivet erbjuder för Tyresös seniora medborgare.
Ordförandeutlåtande
Träffpunkter för seniorer är en fråga som har aktualiserats på senare tid. Ett par motioner har också lämnats in i ämnet. Meningen är att seniorer här ska kunna aktivera sig både socialt och fysiskt med olika aktiviteter för att hålla sig friska längre. Inspirationen kommer ifrån Haninge där kommunen har ordnat träffpunkter med personal som har hand om lokal och viss markservice.

Vi i alliansen vill att Tyresö ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo och leva i. Vi ser därför mycket positivt på ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer. Även om Tyresö inte har lika många träffpunkter som Haninge så saknas det inte aktiviteter varken för seniorer specifikt eller vuxna generellt i vår kommun. Föreningslivet är rikt och det är alltid nära till naturen var man än bor. Den pågående utvecklingen av kommunen kommer ge många fler bostäder centralt i de tre kommundelarna med närhet till service, mötesplatser och kommunikationer. Flera bostäder för seniorer planeras också. Möjligheterna att träffas är stora.

Med detta uppdrag vill jag och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden få en överblick av vilka möjligheter som var och en har att aktivera sig med. Därför vill vi att en inventering görs av aktiviteter för seniorer i Tyresö. Förvaltningarna ska belysa både de sociala aktiviteter som kommunen ansvarar för samt vilka aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Uppdraget ska redovisas för nämnderna under hösten 2017 och ha formen av ett dokument som både kan skickas ut till enskilda medborgare, men även vara en grund för en tydligare information på kommunens hemsida.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003
Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.

Socialutskottet 2017-06-07 (extra sammanträde).

I övrigt inga delegationsbeslut att meddela till detta sammanträde.

12 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001
Anmälningar/meddelanden
Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden juni 2017 listas i bifogad rapport.
Bilagor
Socialnämndens meddelanden juni 2017.pdf
Sammanträdesprotokoll KPR 2017-05-23.pdf
Yttrande KPR - Wifi på äldreboenden.pdf
Yttrande KPR - Fysisk aktivitet för äldre.pdf
Yttrande KPR - Träffpunkt för äldre.pdf
Synpunkter PRO - Riktlinjer biståndshandläggning ÄO.pdf
Synpunkter Tyresö Finska förening, Riktlinjer biståndshandläggning ÄO.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §104.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §110.pdf

13 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001
Övriga frågor
Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1053 Ekonomisk uppföljning per maj

Dnr 2017/SN 0067 10

Socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 18:40 till kl. 18:50.
2. Rapporten noteras.
3. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 maj år 2017 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar ajournering i tio minuter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden ska ajourneras i tio minuter och finner att socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§1054 Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Dnr 2017/SN 0114 003

Socialnämndens beslut
1. Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen antas.
2. Reviderade riktlinjer tillämpas från och med den 1 september 2017.

Röstförklaring
Carl Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderade riktlinjer inom socialtjänstens äldreomsorg har arbetats fram, huvudsakligen utifrån att det inom verksamhetsområdet tillkommit ny lagstiftning samt att föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen har ändrats. Ett annat syfte med revideringen har varit att tydliggöra kriterier för-, och intentionen bakom olika insatser. Därutöver har riktlinjerna fått en tydligare struktur.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer äldreomsorg.pdf
Riktlinjer för biståndshandläggning äldreomsorg.pdf

§1055 Svar på remiss avseende överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

Dnr 2016/SN 0104 50

Socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:30 till kl. 20:00.
2. Ordförandeutlåtande och socialförvaltningens förslag till yttrande gällande överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län antas.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Lilian Nylinder (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Stockholms Län, KSL, har sänt ett förslag på remiss till länets kommuner om en överenskommelse gällande äldres flyttning till vård- och omsorgsboende mellan länets kommuner. Förslaget innebär att kommunerna kan köpa platser av varandra och att den placerande kommunen har ett långsiktigt betalningsansvar. KSL menar att förslaget bidrar till att länets kommuner kan klara utbyggnaden av platser för vård- och omsorgsboende samt att valfriheten för de äldre ökar.
 
Socialförvaltningen bedömer att förutsättningarna inte är de rätta för en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i länet. Överenskommelsen bedöms i dagsläget inte medföra något mervärde. En eventuell framtida överenskommelse skulle behöva vara mer detaljerad i vissa områden.

Ordförandeutlåtande
Socialnämnden ser positivt på en överenskommelse om att utflyttningskommunen behåller kostnadsansvaret. Det stimulerar utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden och minskar den ekonomiska risken för kommuner som vill satsa på omsorgen, låta bygga livsstilsboenden och på övriga sätt utveckla omsorgen om våra äldre. I bilagd tjänsteskrivelse finns beskrivet Tyresös aktuella situation samt aspekter att ta med sig i utformningen av det slutgiltiga förslaget.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) yrkar ajournering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden ska ajourneras och finner att socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på remiss.pdf
Remiss av Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende.pdf
Förslag Överenskommelse flyttning SÄBO.pdf

§1056 Förslag från Tyresöinitiativet om Wi-Fi på äldreboenden/seniorboenden

Dnr 2017/SN 0111 009

Socialnämndens beslut
1. Förvaltningschefen utreder förutsättningar och finansiering av förslaget i samverkan med berörda fastighetsägare. Utredningen ska belysa hur boendekostnaderna påverkas av ett införande.
2. Socialnämndens överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Lilian Nylinder (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet har ett medborgarförslag om att installera WiFi på kommunens äldreboenden och senior/trygghetsboenden inkommit. Enligt förslaget ökar trådlös internetanslutning möjligheten att ta del av information, sociala medier och nättjänster för till exempel musik och shopping. Äldre och deras anhöriga får utökade möjligheter till kontakt genom tjänster som videokonferens och en digitalisering av välfärdstjänster förenklas. Förslaget har den 21 april 2017 fått 330 röster.
 
Ordförandeutlåtande
Alliansen ser positivt på förslaget och ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda det vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse medborgarförslag Wi-Fi på äldreboenden.pdf
Tyresöinitativ om WIFI på äldreboenden och seniorboenden förslag.docx.pdf

§1057 Förslag från Tyresöinitiativet om fysisk aktivitet för äldre

Dnr 2017/SN 0119 009

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Lilian Nylinder (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet har ett medborgarförslag om instruktörsledd fysisk aktivitet för personer över 65 år lämnats till kommunen. Förslaget har den 21 april 2017 fått 99 röster.
 
Enligt förslaget fördröjer fysisk aktivitet demens för äldre personer, samtidigt som sådan aktivitet skulle motverka ensamhet. Kommentarer till förslaget förordar att sådan aktivitet dessutom bör samordnas med träffpunkt för äldre.
 
Ordförandeutlåtande
Att bli pensionär behöver inte vara ett hinder för att träna. I Tyresö finns det flera träningsanläggningar som erbjuder anpassad och ledarledd träning för seniorer till ofta rabatterade priser. Den som aldrig har tränat regelbundet eller slutat för länge sedan har kanske svårt att veta hur den ska komma igång. För vissa kan det räcka med, eller vara en bra start med vardagsmotion i form av en rask promenad eller att ta trappan istället för hissen. Den stora tröskeln för att komma igång med fysisk aktivitet tror jag inte handlar om varken kunskap om fysisk aktivitet eller privatekonomi utan om motivation. Här tycker jag att vi alla ska hjälpas åt att inspirera och föregå med gott exempel i vardagen, på cykelbanan, i simhallen eller vid kommunens utegym samt bygga vidare på den fina utveckling som vi har i Tyresö där många är fysiskt aktiva i föreningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse medborgarförslag fysisk aktivitet för äldre.pdf
Tyresöinitiativ om fysisk aktivitet för äldre.docx.pdf

§1058 Svar på motion "Hälsokommunikatörer är en viktig resurs för kommuner"

Dnr 2017/SN 0116 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.
Lilian Nylinder (MP) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från socialdemokraterna har i en motion föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer.
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar att socialnämnden ska föreslå bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att socialnämnden bifaller det.

Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller Carl Johan Karlsons (S) och Lilian Nylinders (MP) yrkanden och finner att socialnämnden avslår dem.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motionssvar.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

§1059 Förslag från Tyresöinitiativet om träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer

Dnr 2017/SN 0118 009

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Lilian Nylinder (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet har ett medborgarförslag om att inrätta träffpunkt/er för pensionärer och sjukpensionärer lämnats till kommunen. Enligt förslaget motverkar träffpunkter för äldre depressioner och demens. Förslaget har den 21 april 2017 fått 134 röster.

Ordförandeutlåtande
Vi i alliansen vill att Tyresö ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo och leva i. Vi ser därför mycket positivt på ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer. Även om det inte finns lika många träffpunkter i Tyresö som i Haninge så saknas det inte aktiviteter varken för seniorer specifikt eller vuxna generellt i vår kommun. Föreningslivet är rikt och det är alltid nära till naturen var man än bor. Den pågående utvecklingen av kommunen kommer ge många fler bostäder centralt i de tre kommundelarna med närhet till service, mötesplatser och kommunikationer. Flera bostäder för seniorer planeras också. Möjligheterna att träffas är stora.
 
För att få en bättre bild av vilka möjligheter som finns i Tyresö att vara en aktiv senior har ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och jag därför föreslagit att en inventering görs av aktiviteter för seniorer i Tyresö. Förvaltningarna ska belysa både de sociala aktiviterer som kommunen ansvarar för samt vilka aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Sannolikt kan såväl den digitala som tryckta informationen om utbudet bli bättre så att fler hittar de aktiviteter som man är intresserade av. Inventeringen kan också ligga till grund för hur samverkan med föreningslivet kan utvecklas för fler aktiva seniorer i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar Tyresöinitiativet.pdf
Tyresöinitiativ om träffpunkter för pensionärer och sjukpensionärer.docx.pdf

§1060 Svar på motion om Träffpunkter för äldre

Dnr 2017/SN 0112 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Carl Johan Karlson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.
Lilian Nylinder (MP) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson, Helena Rustas, Beatrice Rubeling, Eija Räty och Sara Granestrand från Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att förutsättningarna för kommunen att inrätta ett antal träffpunkter
för äldre ska utredas.
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen.

Ordförandeutlåtande
Vi i alliansen vill att Tyresö ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo och leva i. Vi ser därför mycket positivt på ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer. Även om det inte finns lika många träffpunkter i Tyresö som i Haninge så saknas det inte aktiviteter varken för seniorer specifikt eller vuxna generellt i vår kommun. Föreningslivet är rikt och det är alltid nära till naturen var man än bor. Den pågående utvecklingen av kommunen kommer ge många fler bostäder centralt i de tre kommundelarna med närhet till service, mötesplatser och kommunikationer. Flera bostäder för seniorer planeras också. Möjligheterna att träffas är stora.
 
För att få en bättre bild av vilka möjligheter som finns i Tyresö att vara en aktiv senior har ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och jag därför föreslagit att en inventering görs av aktiviteter för seniorer i Tyresö. Förvaltningarna ska belysa både de sociala aktiviteter som kommunen ansvarar för samt vilka aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Sannolikt kan såväl den digitala som trycka informationen om utbudet bli bättre så att fler hittar de aktiviteter som man är intresserade av. Inventeringen kan också ligga till grund för hur samverkan med föreningslivet kan utvecklas för fler aktiva seniorer i Tyresö.

Yrkande
Carl Johan Karlson (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar att socialnämnden ska föreslå bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att socialnämnden bifaller det.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden bifaller Carl Johan Karlsons (S) och Lilian Nylinders (MP) yrkanden och finner att socialnämnden avslår dem.
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motionssvar.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf

§1061 Svar på motion om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer

Dnr 2017/SN 0098 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders B H Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer.
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen.

Ordförandeutlåtande
Vi i alliansen vill att Tyresö ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo och leva i. Vi ser därför mycket positivt på ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer. Även om det inte finns lika många träffpunkter i Tyresö som i Haninge så saknas det inte aktiviteter varken för seniorer specifikt eller vuxna generellt i vår kommun. Föreningslivet är rikt och det är alltid nära till naturen var man än bor. Den pågående utvecklingen av kommunen kommer ge många fler bostäder centralt i de tre kommundelarna med närhet till service, mötesplatser och kommunikationer. Flera bostäder för seniorer planeras också. Möjligheterna att träffas är stora.
 
För att få en bättre bild av vilka möjligheter som finns i Tyresö att vara en aktiv senior har ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och jag därför föreslagit att en inventering görs av aktiviteter för seniorer i Tyresö. Förvaltningarna ska belysa både de sociala aktiviteter som kommunen ansvarar för samt vilka aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Sannolikt kan såväl den digitala som trycka informationen om utbudet bli bättre så att fler hittar de aktiviteter som man är intresserade av. Inventeringen kan också ligga till grund för hur samverkan med föreningslivet kan utvecklas för fler aktiva seniorer i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motionssvar.pdf
Motion.pdf

§1062 Inventering av aktiviteter för seniorer i Tyresö

Dnr 2017/SN 0133 50

Socialnämndens beslut
- Förvaltningen ges i uppdrag att, i samarbete med utvecklingsförvaltningen, inventera de aktiviteter som kommunen och föreningslivet erbjuder för Tyresös seniora medborgare.

Ordförandeutlåtande
Träffpunkter för seniorer är en fråga som har aktualiserats på senare tid. Ett par motioner har också lämnats in i ämnet. Meningen är att seniorer här ska kunna aktivera sig både socialt och fysiskt med olika aktiviteter för att hålla sig friska längre. Inspirationen kommer ifrån Haninge där kommunen har ordnat träffpunkter med personal som har hand om lokal och viss markservice.
 
Vi i alliansen vill att Tyresö ska vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo och leva i. Vi ser därför mycket positivt på ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer. Även om Tyresö inte har lika många träffpunkter som Haninge så saknas det inte aktiviteter varken för seniorer specifikt eller vuxna generellt i vår kommun. Föreningslivet är rikt och det är alltid nära till naturen var man än bor. Den pågående utvecklingen av kommunen kommer ge många fler bostäder centralt i de tre kommundelarna med närhet till service, mötesplatser och kommunikationer. Flera bostäder för seniorer planeras också. Möjligheterna att träffas är stora.
 
Med detta uppdrag vill jag och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden få en överblick av vilka möjligheter som var och en har att aktivera sig med. Därför vill vi att en inventering görs av aktiviteter för seniorer i Tyresö. Förvaltningarna ska belysa både de sociala aktiviteter som kommunen ansvarar för samt vilka aktiviteter som föreningslivet erbjuder. Uppdraget ska redovisas för nämnderna under hösten 2017 och ha formen av ett dokument som både kan skickas ut till enskilda medborgare, men även vara en grund för en tydligare information på kommunens hemsida.

Beslut/Protokollsutdrag
§1062_prot_20170614.pdf (111 kb)

§1063 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till utskottssammanträden.
Socialutskottet 2017-06-07 (extra sammanträde).
 
I övrigt inga delegationsbeslut att meddela till detta sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1063_prot_20170614.pdf (110 kb)

§1064 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2017/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden juni 2017 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden juni 2017.pdf
Sammanträdesprotokoll KPR 2017-05-23.pdf
Yttrande KPR - Wifi på äldreboenden.pdf
Yttrande KPR - Fysisk aktivitet för äldre.pdf
Yttrande KPR - Träffpunkt för äldre.pdf
Synpunkter PRO - Riktlinjer biståndshandläggning ÄO.pdf
Synpunkter Tyresö Finska förening, Riktlinjer biståndshandläggning ÄO.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §104.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §110.pdf

§1065 Övriga frågor

Dnr 2017/SN 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor vid detta sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§1065_prot_20170614.pdf (109 kb)