Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-01-21

Sammanträde 2008-01-21

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sunnerbogymnasiet, Axel Roothsgatan 13, Ljungby

1 * Förslag till justerare: Stefan Willforss

2 * Visning av biblioteket på Sunnerbogymnasiet.

3 * Information om trender på nationella prov och diagnoser,

Kungshögsskolan - Ann-Christin Peterson Rosén, kl 13.45

4 * Skrivelser angående flyttning av förskoleklass och fritidshem,

Astradskolan, au § 3 /bilaga 4 - Matz Nilsson och Lena Finnhult, kl 14.15
Bilagor
4.pdf (595 kb)

5 * Projekt - Om jag har en hemlighet

- Caroline Cederlund, kl 15.00

6 * Namn till förskolan i Lagan, au § 4 /bilaga 6

7 * Projekt Komet för föräldrar, au § 6 /bilaga 7

8 * Skrivelse angående projektledare skola-företag, au § 7 /bilaga 8

9 * Lärarlyftet - prioriterade ämnen, au § 8 /bilaga 9

10 * Utbildning av nyanlända barn och ungdomar, au § 9 /bilaga 10

- Nils-Göran Jonasson, kl 16.10
Bilagor
10.pdf (68 kb)

11 * Arbetsfördelning för rektorer vid Astradenheten, au § 10 /bilaga 11

12 * Sommaröppet i förskola och fritidshem, au § 11 /bilaga 12

13 * Kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan år 2008, au § 12 /bilaga 13

14 * Ekonomisk information, au § 16.

15 * Attestförteckning, au § 17.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (9 kb)

§1 Visning av biblioteket på Sunnerbogymnasiet

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Information om skolbibliotekets verksamhet vid Sunnerbogymnasiet.

_____

§2 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Angelstad-Lidhult-Torpa

Bu 2007/0128  604

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Rektor Kristina Linde Håkansson och områdeschef Lars-Bertil Nilsson informerade om resultaten på diagnoser och nationella prov. De skolor som redovisas är Lidhultsskolan, Angelstadsskolan och Torpaskolan.

_____

§3 Skrivelser angående flyttning av förskoleklass och fritidshem, Astradskolan

Bu 2007/0048  630

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Inkomna skrivelser angående flytt av förskoleklass och fritidshem presenteras.

Skrivelser har inkommit från föräldrar till barn på Vita Villan, Tommy Pedersen, Ola Hjert samt personal vid Vita Villan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 3.

_____

§4 Projekt – Om jag har en hemlighet

Bu 2007/0161  600

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Caroline Cederlund presenterade projektet ”Om jag har en hemlighet”.

Projektet handlar om barn som upplever/upplevt våld i hemmet. Caroline Cederlund har varit ute på alla skolor i Ljungby kommun i årskurs 4-9.

Projektet har tilldelats en timme i varje klass som en del i ämnet livsviktigt.

Samarbetet sker med kuratorn på skolan. Rektorerna får en sammanställning med information av resultaten.

Länsstyrelsen finansierar projektet.

_____

§5 Namn till förskolan i Lagan

Bu 2008/0005  631

Beslut

Det föreslagna namnet Bergalyckans förskola fastställs.

Ärendet

Ett förslag till namn på den nya förskolan i Lagan presenteras. Namnet som föreslås är Bergalyckans förskola.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 4.

_____

§6 Projekt Komet för föräldrar

Bu 2007/0146  600

Beslut

Projektplanen godkänns för 2008 med tillägget att en utvärdering genomförs och redovisas till nämnden inför ställningstagande till det fortsatta projektet 2009.

Ärendet

Projektplan för 2008-2009 som gäller föräldrastöd till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år presenteras.

Syftet med verksamheten/planen är att minska riskfaktorer som kan uppstå på grund av svag/otydlig föräldraroll. Minska bråk- och trotsbeteende i hemmet, förskola och skola.

Mål

- Sex föräldragrupper ska vara genomförda under 2008.

- Föräldrar som gått kurserna ska uppleva att bråk- och trotsbeteenden minskar.

- Handledarutbildning ges till en eller två gruppledare.

- Informationsinsatser om ”Komet för föräldrar” till skola och föräldrar i kommunen.

- Inleda kunskapsutbyte med andra kommuner som arbetar med föräldra-stödsprogram.

- Att projektet är implementerad i verksamheten till 2010.

Målgruppen är föräldrar med barn i åldersgruppen 3-12 år.

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare beslut lyft fram behovet av en uppföljning av effekterna i skolan. Arbetsutskottet konstaterar att barn- och utbildningsförvaltningens psykologer kan medverka i utvärderingen av effekterna i skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 6.

_____

§7 Skrivelse angående projektledare skola-företag

Bu 2008/0007  022

Beslut

Projektledare tillsätts på 1,5 år med en tjänstgöringsgrad på 50 % och finansiering görs inom budget 2008.

Ärendet

Rektor Johan Nylin har tillskrivit nämnden om behovet av en projektledare för att driva processen med att förbättra samarbetet mellan skolorna i Ljungby och företagen/kommunen. Astradområdet skall ingå som ett pilotprojekt.

I konceptet ingår bland annat att ta fram dokumentation, se över PRAO-organisationen och fortbildning för lärarpersonal.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 7.

_____

§8 Lärarlyftet - prioriterade ämnen

Bu 2007/0126  027

Beslut

Förslaget godkänns som prioritering för vårterminen 2008.

Översyn görs inför nästa termin.

Ärendet

En utredning har genomförts för att få fram vilka ämnen som ska prioriteras inom denna satsning. Följande prioritering gäller:

Grundskolan:

- Engelska inriktning mot tidigare år, spanska och franska.

- Svenska som andraspråk/modersmål.

- Specialpedagogik – speciallärare inriktning mot inlärning inte lärarhandledning.

- Teknik.

- Musik.

- Slöjd.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen:

- Yrkesämnen.

- Ämnesdidaktik.

- Vuxenpedagogik.

- Sfi.

30 personer har ansökt om att få delta i lärarlyftet 2008.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 8.

_____

§9 Utbildning av nyanlända barn och ungdomar

Bu 2008/0008  603

Beslut

Nämnden ställer sig bakom förslaget och rektorerna får i uppdrag att arbeta

fram ett förslag till organisation för genomförande av sommarskolan.

Förslag ska vara klart den 31 mars 2008.

Ärendet

En arbetsgrupp har tagit fram förslag på utvecklat arbete gällande mottagande av nyanlända elever.

Förslaget innebär att från och med sommarlovet 2008 inrättas en sommarskola för elever i förskoleklass upp till och med gymnasienivå i syfte att stärka nyanlända elevers språkkunskaper och förebygga kulturkrockar.

Sommarskolan utformas av rektorerna på Hjortsbergsskolan, Kungshögsskolan samt Sunnerbogymnasiet.

Vad gäller policy för nyanlända barn och ungdomar föreslås att nämnden inväntar den nationella strategi som tas fram av Myndigheten för skolutveckling.

Sommarskolan ska även vara öppen för elever som har behov av extra stöd i sitt skolarbete.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 9.

_____

§10 Arbetsfördelning för rektorer vid Astradenheten

Bu 2008/0009  022

Beslut

Förslaget till ansvarsfördelning godkänns.

Ärendet

Ansvarfördelning för rektorerna vid Astradskolan presenteras.

Samordnande rektor är Gunnel Henriksson

Lena Finnhult övertar ansvaret för Rydgatans förskola och Högstensgatans förskola.

Matz Nilsson tar ansvaret för de nya förskolorna Vita Villan och VillaVillekulla.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 10.

_____

§11 Sommaröppet i förskola och fritidshem

Bu 2008/0010  631

Beslut

Förslaget godkänns med sommaröppet under veckorna 28-31.

På de förskolor och fritidshem som inte har sommaröppet ska personalens semester förläggas under denna period. Personal på semesterstängda förskolor som vill arbeta ska göra detta minst två veckor sammanhängande under veckorna 28-31. Anmälan görs till respektive rektor för vidarebefordran till rektor på den sommaröppna förskolan.

Ärendet

Redovisning av synpunkter som inkommit om sommaröppen barnomsorg 2006 och 2007.

För 2008 föreslås att sommaröppet gäller mellan veckorna 28-31 alternativt veckorna 27-30. På de förskolor och fritidshem som inte har sommaröppet ska personalens semester förläggas under denna period så långt det är möjligt. Personal på semesterstängda förskolor som vill arbeta minst två veckor sammanhängande under veckorna 28-31 ska anmäla det till sin rektor för vidarebefordran till rektor på den sommaröppna förskolan.

I Ljungby tätort hålls en förskola-fritidshem öppen.

I Lidhult hålls verksamheten öppen för förskole- och fritidsbarn.

I Lagan hålls verksamhet öppen för förskole- och fritidsbarn.

I Ryssby hålls verksamhet öppen för förskole- och fritidsbarn om minst 10 barn finns anmälda.

Övriga förskolor/fritidshem är stängda och barnen hänvisas till närliggande förskola/fritidshem som har öppet under perioden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 11.

_____

§12 Kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan år 2008

Bu 2008/0011  047

Beslut

Förslaget till ansökan godkänns.

Ärendet

Ansökan för kvalitetssäkrande åtgärder presenteras.

Statsbidraget för Ljungby kommun 2008 uppgår till 1255110 kronor och föreslås fördelas enligt följande.

1,0 årsarbetare specialpedagog 498000 kr

1,0 årsarbetare dramapedagog 427000 kr

0,5 årsarbetare psykolog 285000 kr

Handledning kompetensutveckling 45110 kr

Summa 1255110 kronor

Ansökan ska vara inlämnad senast den 8 februari 2008.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 12.

_____

§13 Ekonomisk information

Bu 2007/0031  042

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Förvaltningens aktuella ekonomiska läge presenterades.

De preliminära siffrorna över bokslutet 2007 pekar mot att vi ska kunna nå ett bättre resultat än den lämnade prognosen på överskott 7,2 mkr. Det återstår bland annat lönekörning för december och förändring av semesterlöneskuld.

En intäktsanalys för 2007 presenterades. Den förklarar en del av överskotten på intäkterna som eventuellt kan användas för att finansiera satsningar 2008.

Intagningen till gymnasiet har genererat ett överskott på kostnader för extern gymnasieskola på ca 3 mkr.

Löneanalysen för december visar på ett utfall i nivå med föregående år utom i de fall där löneökningar slagit igenom.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 16.

_____

§14 Attestförteckning

Bu 2008/0015  002

Beslut

Attestförteckningen godkänns med ändringen att Elisabet Roos Jonsson sätts som vakant på Kungshögsenheten.

Ärendet

Komplett attestförteckning för 2008 ska lämnas till ekonomiavdelningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-09 § 17.

_____

§15 Meddelanden

Bu 2001/0156.050

Älmhults kommun säger upp samarbetsavtalet avseende korttidsboende från och med den 1 augusti 2008.

Bu 2007/0064.612

Beslut 2007-12-19 från Skolverket avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om rätt till bidrag för utökning av utbildning vid den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola (f d Walterska gymnasieskolan) i Halmstads kommun.

Bu 2007/0067.612

Beslut 2007-12-10 från Skolverket avseende ansökan från Drivkraft Värend AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en utökning av utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Halmstads kommun.

Bu 2007/0070.612

Beslut 2007-12-10 från Skolverket avseende ansökan från Drivkraft Värend AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en utökning av utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Växjö kommun.

Bu 2007/0071.612

Beslut 2007-12-19 från Skolverket avseende ansökan från ULTRA Education om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utökad utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Värnamo kommun.

Bu 2007/0073.612

Beslut 2007-12-07 från Skolverket avseende ansökan från Liber Hermods AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Liber Hermods Construction College i Halmstads kommun.

Bu 2007/0075.612

Beslut 2007-12-14 från Skolverket avseende ansökan från Kilkis Communication AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Hjertenholms Gymnasium – Laholms fristående gymnasium i Laholms kommun.

Bu 2007/0157.600

Protokollsutdrag 2007-11-27 från kommunstyrelsen angående plan för intern kontroll 2008.

Bu 2008/0016.612

Skrivelse 2008-01-08 angående ungdomsuppföljning.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2007-10-31 och 2007-12-03.

Anmälan tages till protokollet.

_____