Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-11-15

Sammanträde 2010-11-15

Datum
Klockan
13.00
Plats
Tingssalen, Storgatan 26, Ljungby

1 Förslag till justerare: Maida Dzanic`

2 Information från tillsynsbesök.

3 Begäran om inrättande av lektorstjänst i matematik med inriktning mot didaktik, au § 166 /bilaga 3 - Ulf Engqvist, kl 13.15

4 Förslag till ändring av gymnasieskolans programutbud, au § 167 /bilaga 4 - Ulf Engqvist

5 Ansökan om försöksverksamhet i årskurs 4, teknikprogrammet, au § 168 /bilaga 5 - Ulf Engqvist

7 Begäran om medel för implementering av skollag, läroplaner och kursplaner, au § 169 /bilaga 7 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.15

8 Utvärdering av resursfördelningssystem för förskola, au § 170 /bilaga 8 - Eva Jönsson och Marie Steneland, kl 15.30

9 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.50

10 Information om lokal matematikbok - Nils-Göran Jonasson, kl 16.10

11 Datorn som pedagogiskt verktyg, bu § 144 - Lars-Bertil Nilsson och Torsten Mässgård, kl 16.20

12 Samråd över bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun /bilaga 12

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (86 kb)

§148 Information från tillsynsbesök

Bu 2010/0015  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som har varit på tillsynsbesök sedan förra nämndssammanträdet berättar om dessa.

Maida Dzanic` (ALT) har varit på Vittarydsenheten.

Frankie Larsen (S) har varit på Lidhultsenheten.

§149 Begäran om inrättande av lektorstjänst i matematik med inriktning mot didaktik

Bu 2010/0145  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar inrättandet av en lektorstjänst inom matematik med inriktning didaktik på Sunnerbogymnasiet från och med

2011-07-01.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet har för närvarande tre lektorstjänster inom tyska med biämnen, biologi och samhällsvetenskapliga ämnen. Den sistnämnda är

dock inte tillsatt. Samordnande rektor föreslår att gymnasiet får komplettera lektoraten med en tjänst inom matematik med inriktningen didaktik.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-03 § 166. Där föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar inrättandet av en lektorstjänst inom matematik med inriktning didaktik på Sunnerbogymnasiet från och med 2011-07-01.

§150 Förslag till ändring av gymnasieskolans programutbud

Bu 2010/0125  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen ändring i Sunnerbogymnasiets programutbud.

Ärendet

Arbetet med gymnasiereformen Gy 11 pågår fortlöpande. 2010-09-20 fast-ställde barn- och utbildningsnämnden Sunnerbogymnasiets programutbud, men efter mer information och underlag från Skolverket föreslår nu samordnande rektor att en förändring görs i två av programmens inriktningar.

Han föreslår att följande inriktningar anordnas inom två program:

· Barn- och fritidsprogrammet: pedagogiskt arbete och socialt arbete.

· Ekonomiprogrammet: ekonomi och juridik.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-03 § 167. Där föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen ändring

i Sunnerbogymnasiets programutbud.

§151 Ansökan om försöksverksamhet i årskurs 4, teknikprogrammet

Bu 2010/0146  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar att ansökan görs till Skolverket om

att starta en försöksverksamhet med ett fjärde år på teknikprogrammet på Sunnerbogymnasiet.

Ärendet

Skolverket kommer att bevilja tio skolor i landet att delta i en försöksverk-samhet med ett fjärde år på teknikprogrammet. Ett särskilt statsbidrag på

50000 kronor per elev kommer att utgå till deltagande skolor och det fjärde

året är riksrekryterande. Samordnande rektorn föreslår att Sunnerbogymnasiet får ansöka om att delta i försöksverksamheten.

Ett inrättande av ett fjärde år på teknikprogrammet skulle enligt samordnande rektorn bland annat ge ett attraktivare teknikprogram, elever kan utbilda sig på hemmaplan och bli mer förberedda på ett arbete i industrin direkt efter utbild-ningen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-03 § 168. Där föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beviljar att ansökan görs till Skolverket om att starta en försöksverksamhet med ett fjärde år på teknik-programmet på Sunnerbogymnasiet.

§152 Utredning Hållbara skolor

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta

enligt alternativ B i utredningen Hållbara skolor.

Nämnden beslutar att en konsekvensanalys ska göras utifrån alternativ B

innan frågan tas upp i kommunfullmäktige.

Ärendet

Under våren 2009 påbörjade en parlamentarisk grupp med representanter från Alternativet, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Kommunens Bästa, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en utredning om grundskoleorganisationen i Ljungby kommun. Utredningen kallades Hållbara skolor.

I utredningen presenteras fem förslag till ny skolorganisation i Ljungby kommun. Förskolan på orten kommer inte i något alternativ att beröras.

· Alternativ A: Kånnaskolan, Södra Ljungaskolan, Torpaskolan och Vittarydsskolan läggs ned.

· Alternativ B: Kånnaskolan, Södra Ljungaskolan och Torpaskolan läggs ned.

· Alternativ C: Kånnaskolan och Torpaskolan läggs ned.

· Alternativ D: Kånnaskolan, Södra Ljungaskolan, och Vittarydsskolan läggs ned.

· Alternativ E: Inga skolor läggs ned.

Yrkanden

Stefan Willforss (C) yrkar att alternativ E föreslås kommunfullmäktige.

Åshild Dahl Figenschou och Ole Kongstad (V) yrkar bifall till Stefan

Willforss (C) yrkande.

Ordföranden yrkar enligt arbetsutskottets förslag (alternativ B).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och utbild-ningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ B.

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till alternativ B. Nej-röst för bifall till alternativ E.

Omröstningsresultat

Med 7 röster för ja och 4 röster för nej beslutar barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ B i utredningen Hållbara skolor.

Namn

Röst

Bo Ederström (M)

Ja

Marie Åberg Johansson (S)

Ja

Magnus Carlsson (S)

Ja

Åshild Dahl Figenschou

Nej

Stefan Willforss (C)

Nej

Kent Danielsson (C)

Nej

Frankie Larsen (S)

Ja

Margaretha Andersson (S)

Ja

Ole Kongstad (V)

Nej

Maida Dzanic` (ALT)

Ja

Krister Lundin (M)

Ja

Reservationer

Kent Danielsson (C) och Stefan Willforss (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Willforss (C) yrkande.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-03 § 176. Där föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ B i utredningen.

§153 Begäran om medel för implementering av skollag, läroplaner och kursplaner

Bu 2010/0147  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden reserverar medel från budgetöverskott

(200000 kronor) till implementering av ny skollag, läroplaner och kursplaner.

Ärendet

En arbetsgrupp har fått i uppdrag att utarbeta en tidsplan för implementering av ny skollag, läroplan och kursplan för grundskolan. Bland annat innehåller den konferenser för lärare. Arbetsgruppen ansöker om medel (200000 kronor) för att genomföra denna implementering.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-03 § 169. Där föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden reserverar medel från budget-överskott (200000 kronor) till implementering av ny skollag, läroplaner och kursplaner.

§154 Utvärdering av resursfördelningssystem för förskola

Bu 2009/0064  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ytterligare en mätning (den 20 september) införs, att frågan om ökad personaltäthet tas upp i samband med budgetarbetet inför 2012 samt att resursfördelningssystemet utvärderas igen under 2011.

Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att bevaka att frågan tas upp i samband med budget 2012.

Ärendet

Nuvarande resursfördelningssystem för förskolan har använts sedan 2009-08-01. I beslutet att börja använda detta system (barn- och utbildningsnämnden 2009-04-20) fanns att systemet skulle utvärderas år 2010.


Utvecklingsledaren för förskola har genomfört en utvärdering. Den innehåller både positiva och negativa aspekter av resursfördelningssystemet, bland annat att yngre barns behov av resurser har stärkts och systemet är rättvist men mät-datum ligger för tidigt och systemet har medfört en minskad personaltäthet på förskolorna. Alla som svarat på frågorna i utvärderingen är dock överens om att ett resursfördelningssystem är bra, även om de hade önskat en fast grundbeman-ning.

Utvecklingsledaren föreslår att systemet behålls ytterligare ett läsår för att se effekterna fullt ut, både organisatoriskt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt och

att en ny utvärdering görs under 2011. Hon föreslår också följande:

· Utöka med ytterligare ett mätdatum den 20 september eller senarelägga mätningen som nu görs den 20 augusti.

· Justeringar för att öka personaltätheten genom att antingen fördela ut de 0,1 tjänst per avdelning som togs som besparing under 2009 eller att höja åldersgränsen för koefficienterna från 2,5 till 3 år.

Yrkanden

Åshild Dahl Figenschou yrkar att personaltätheten ökas genom att fördela ut de 0,1 tjänst per avdelning som togs fram som besparing under 2009.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Åshild Dahl Figenschous yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-03 § 170. Då föreslog arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ytterligare en mätning (den 20 september) införs, att frågan om ökad personaltäthet tas upp

i samband med budgetarbetet inför 2012 samt att resursfördelningssystemet utvärderas igen under 2011.

§155 Ekonomisk information

Bu 2010/0029  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrative chefen ger en utfallsrapport samt löneanalys för oktober 2010 med en detaljanalys för sjuklönekostnader uppdelade per verksamhet. Förvalt-ningen följer budget.

Hon informerar också om kostnaderna under januari-oktober i år för genera-tionsväxlingsprogrammet 80-90-100 (659606 kronor) och vårdnadsbidraget (642000 kronor).

§156 Information om lokal matematikbok

Bu 2008/0007  022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Områdeschefen informerar om arbetet inom projektet FramKom – Företag

och skola i samverkan med att ta fram en lokal matematikbok. Boken som

ska användas på Sunnerbogymnasiet kommer att tryckas inom några dagar

och sedan börja användas. En bok för grundskolan kommer att bli färdig

under våren 2011.

Boken innehåller ett antal matematikproblem som lokala företag, landsting

och kommunala förvaltningar har lämnat in och som sedan matematiklärare

på Sunnerbogymnasiet har sett över. Dessutom finns en presentation av varje företag, landsting och kommunal förvaltning som deltar.

Syftet med matematikboken är att verklighetsförankra matematiken och samtidigt sprida kunskap om vilka företag, landsting och förvaltningar som

finns i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-11-03 § 173.

§157 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun 2011-2015

Bu 2010/0151  270

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra angående bostads-försörjningsprogrammet 2011-2015.

Ärendet

Nämnden har möjlighet att yttra sig över ett förslag till bostadsförsörjnings-program för Ljungby kommun som tekniska kontoret har formulerat. I bostadsförsörjningsprogrammet beskrivs viktiga frågor som har samband med bostadsförsörjning och gemensamma planeringsförutsättningar i kommunen. Programmet kan ge riktlinjer om vilka hyresrätter, bostadsrätter, villor, kedje-hus och radhus som kan behövas vid framtida bostadsplanering och byggande.

§158 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2010/0030.006

Protokoll 2010-10-11 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal Arbetsmiljö och hälsa den

13 oktober 2010.

Protokoll från Samverkansmöte den 6 oktober 2010 och den 18 oktober 2010.

§159 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0020.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2010-10-28 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2010-10-29 från rektor Ryssbyenheten.