Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-08-28

Sammanträde 2008-08-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare: Carl-Gustav Arvidsson och Marie Åberg Johansson, ersättare: Ole Kongstad , tid och plats för justering: onsdagen den 3 september kl. 15.00 på kommunledningskontoret.

3 Fullmäktigedebatt: Hur ska Ljungbybornas framtida behov av och önskningar om bostäder tillgodoses?

7 Detaljplan för del av Odensjö-Ryd 1:14 med flera vid Byholma i Odensjö församling.

8 Förvärv av fastigheten Berghem 18:1 i Ljungby kommun.

10 Värna om språket i vår kommun! Svar på motion.

12 Ansökan om kommunal borgen för lån till investeringar i fjärrvärmerörelsen.

§89 Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges sekreterare meddelar att ärende nr 7 i kallelsen, Detaljplan för del av Odensjö-Ryd 1:14 vid Byholma i Odensjö församling, måste utgå från dagordningen då genomförandeavtal inte har skrivits under. Ärendet beräknas behandlas av kommunfullmäktige i september månad istället.

§90 Fullmäktigedebatt

Ärendet

Kristdemokraterna har valt ämne för dagens fullmäktigedebatt: Hur ska Ljungbybornas framtida behov av och önskningar om bostäder tillgodoses?

Debatten genomförs enligt följande ordning:

Kristdemokraterna inleder, därefter ges ordet i tur och ordning till Kommunens Bästa, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Alternativet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet.

§91 Frågestund

1) Ingemar Karlsson (s) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande varför den kombinerade is- och tennisbanan i Kånna tagits bort. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Anders Bondeson (m), ber att få återkomma med svar vid nästa möte i fullmäktige.

Vidare frågar Ingemar Karlsson (s) tekniska utskottets ordförande om kommunen plaerar insatser för att avhjälpa dåligt underhåll av den sockenstuga i Kånna som ligger intill kyrkan. Tekniska utskottets ordförande, Sten Moberg (fp) ber att få återkomma med svar vid nästa möte i fullmäktige.

2) Roland Johansson (alt) frågar kommunstyrelsens ordförande när Ljungby kommun kommer att få besked från regeringens beslut om nedläggning av järnvägen. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c), meddelar att besked utlovats i anslutning till regeringens framläggande av höstbudgeten, den 22 september.

Vidare ber Roland Johansson (alt) kommunstyrelsens ordförande om en lägesrapport beträffande Stormens hus. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c), meddelar att frågan inte är slutdiskuterad och att man avser återkomma i ärendet.

Därefter frågar Roland Johansson (alt) kommunstyrelsens ordförande när arbetet på Västergatan i Lagan kan komma igång. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Bengtsson (c), svarar att man nu fått tillåtelse att flytta en runsten som har hindrat igångsättningen av projektet och att man kommer att påbörja arbetet snarast.

Slutligen påtalar Roland Johansson (alt) att skolbarn i Åbyskolan röker utanför skolan och frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om vem som ansvarar för att rökförbudet i skolorna upprätthålls. Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (m), svarar att det är respektive rektors ansvar och att han ska ta upp frågan med berörd rektor.

§92 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Ole Kongstad har för Vänsterpartiet i Ljungby lämnat in en motion i vilken han föreslår att Ljungby Kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att på sikt inrätta ett industrimuseum i Ljungby och att därför systematiskt börja samla och dokumentera viktiga beslut, metoder och produkter.

§93 Enkla frågor

Inga enkla frågor har lämnats in till dagens sammanträde.

§94 Förvärv av fastigheten Berghem 18:1 i Ljungby kommun

Ks2008/0353  252

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal med Eva Mari Johansson avseende förvärv av fastigheten Berghem 18:1 till ett pris av 1150000 kronor.

Del av finansieringen, 650000 kronor, sker med kommunens rörelsekapital. Resterande kapital tas ur ordinarie budget för markförvärv.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 28 juli 2008 att preliminärt avtal med Eva Mari Johansson avseende förvärv av rubricerad fastighet ska godkännas.

Genom avtalet förvärvar kommunen fastigheten Berghem 18:1 för en köpeskilling om 1150000 kronor att betalas på tillträdesdagen den 2 oktober 2008. Den förvärvade egendomen är belägen i Berghem och är utlagd i tre skiften. Marken förvärvas för dess läge i anslutning till Ljungby stad med avsikt att egendomen kan komma att behövas vid den framtida utbyggnaden av staden.

Kostnad för lagfart alternativt fastighetsbildning genom fastighetsreglering bekostas av kommunen.

Finansieringen föreslås täckas genom kommunens rörelsekapital. Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 4 augusti 2008 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Berghem 18:1 till ett pris av 1150000 kronor och att finansieringen sker med kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen föreslår den 12 augusti 2008 kommunfullmäktige godkänna upprättat avtal med Eva Mari Johansson avseende förvärv av fastigheten Berghem 18:1 till ett pris av 1150000 kronor.

Del av finansieringen, 650000 kronor, föreslås ske med kommunens rörelsekapital. Resterande kapital tas ur ordinarie budget för markförvärv.

§95 Samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun

Ks2008/0030  530

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

· Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ha det övergripande ansvaret för de samhällsbetalda resorna i Ljungby kommun.

· Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ansvara för kollektivtrafiken, inklusive kommunens ansvar för inrättande av busshållplatser samt för hanteringen av särskild kollektivtrafik och skolskjutsarna. Arbetet ska bedrivas i samråd med Länstrafiken och i kontakt med berörda förvaltningar och andra berörda kommuner.

· Den ändrade fördelningen av ansvar medför också att budgetansvaret för den särskilda kollektivtrafiken samt för skolskjutsarna överförs till kommun­styrelsen från socialnämnden respektive från barn- och utbildningsnämnden.

Den nya organisationen inrättas från och med den 1 januari 2009.

Ärendet

Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av rapporten om samhälls­betalda transporter i Ljungby kommun, framlagd 2002. Syftet med uppfölj­ningen har varit att med utgångspunkt från konklusioner och framlagda förslag i den tidigare rapporten redovisa nuläge, förväntad utveckling och resursbehov samt utreda om det föreligger behov av ändrad organisation.

Kommunledningskontoret kan konstatera att ingen allvarlig kritik framförs från nämnderna mot det i uppföljningen framlagda förslaget att kommunstyrelsen, genom kommunledningskontoret, ska ha det övergripande ansvaret för den samhällsbetalda trafiken.

Kommunledningskontoret anser i skrivelse den 10 juni 2008 att Ljungby kommun bör behålla nuvarande ansvarsfördelning mellan kommunen och Länstrafiken, vilket innebär att kommunen fortsätter att ansvara för tillstånds­givning av färdtjänst samt beviljande av skolskjutsar.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 12 augusti 2008 kommunfullmäktige besluta att:

· Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ha det övergripande ansvaret för de samhällsbetalda resorna i Ljungby kommun.

· Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ansvara för kollektivtrafiken, inklusive kommunens ansvar för inrättande av busshållplatser samt för hanteringen av särskild kollektivtrafik och skolskjutsarna. Arbetet ska bedrivas i samråd med Länstrafiken och i kontakt med berörda förvaltningar och andra berörda kommuner.

· Den ändrade fördelningen av ansvar medför också att budgetansvaret för den särskilda kollektivtrafiken samt för skolskjutsarna överförs till kommun­styrelsen från socialnämnden respektive från barn- och utbildningsnämnden.

Den nya organisationen föreslås inrättas från och med den 1 januari 2009.

Yrkanden

Tryggve Svensson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

§96 Värna om språket i Ljungby kommun.

Ks2008/0064  101

Svar på motion.

Beslut

Motionen är besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Ärendet

Tryggve Svensson (v) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att kommunen slutar benämna sina medborgare för kunder samt begränsar det kommersiella språkbruket mot kommunens invånare.

Beredning

Kommunledningskontoret redogör i yttrande den 10 juli 2008 för den kundorientering med olika benämningar som Ljungby kommun använder, beroende på vem som är mottagare av den kommunala servicen. I en kommande övergripande marknadsföringsplan bör innebörden av begreppen tydliggöras och i vilka sammanhang de är lämpliga att användas.

Kommunstyrelsen föreslår den 12 augusti 2008 kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

§97 Samverkansavtal Entreprenörsregionen

Ks2008/0259  100

Beslut

Upprättat förslag till nytt samverkansavtal för Entreprenörsregionen godkänns.

Ärendet

Sedan 1999 är Ljungby kommun tillsammans med kommunerna Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Hylte, Laholm, Markaryd, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult med i den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen SW. Syftet med denna samverkan är att stärka regionens identitet, attraktionskraft och tillväxt och därmed också stärka dess konkurrenskraft, ekonomiska utveckling och internationella förankring.

På föreningsstämman den 16 maj 2008 blev Tranemo kommun ny medlem i föreningen, vilket aktualiserade behovet av omarbetning av samverkansavtalet.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 12 augusti 2008 kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till nytt samverkansavtal för Entreprenörsregionen.

§98 Ansökan om kommunal borgen för lån till investeringar i fjärrvärmerörelsen

Ks2008/0347  045

Beslut

Ljungby Energi AB beviljas borgen för lån för 2008 års investeringar i fjärrvärmerörelsen med 25 miljoner kr.

Ärendet

Ljungby Energi har de senaste åren genomfört omfattande investeringar inom fjärrvärmerörelsen, utan upplåning. I budgeten för 2008 uppgår investeringarna till 30,0Mkr varav 13,8 Mkr i fjärrvärmerörelsen.

Styrelsen för Ljungby Energi AB har den 9 juni 2008 beslutat att anhålla hos kommunfullmäktige om kommunal borgen som säkerhet för ett lån för 2008 års investeringar med 25,0 Mkr.

Beredning

Ekonomichefen anser i skrivelse den 22 juli 2008 att det är rimligt med en ökad upplåning med kommunal borgen för att förbättra likviditeten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Ljungby Energi AB borgen för lån för 2008 års investeringar i fjärrvärmerörelsen med 25 miljoner kr.

§99 Valärende

Ks2008/0344  102

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Att godkänna Michael Jonassons avsägelse

Att utse Johanna Jormfeldt som ny ledamot i Miljö- och byggnämnden

Att be Länsstyrelsen utse ny ersättare i Kommunfullmäktige för nuvarande period.

Ärendet

Michael Jonasson (mp) har i skrivelse daterad 2008-07-11 avsagt samtliga politiska uppdrag då han lämnar kommunen för att bosätta sig på annan ort.

Jonasson är ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot i Miljö- och byggnämnden, samt representerar Miljö- och byggnämnden som ledamot i Brottsförebyggande Rådet och Ungdomsrådet.

Beredning

Kommunfullmäktiges valberedning har under sitt sammanträde den 28 augusti 2008 föreslagit kommunfullmäktige:

Att godkänna Michael Jonassons avsägelse

Att utse Johanna Jormfeldt som ny ledamot i Miljö- och byggnämnden

Att be Länsstyrelsen utse ny ersättare i Kommunfullmäktige för nuvarande period.

§100 Meddelanden

1. Sven och Ann-Margret Ljungbergs Stiftelse – Årsredovisning 2007 (Ks2008/0351.046) (bifogas kungörelsen)

2. Stiftelsen Davidsonska donationen - Årsredovisning 2007 (Ks2008/0345.046)

3. Detaljplanen för ett område vid Ljungby södra infart (kv Motellet med mera) har den 18 juli 2008 vunnit laga kraft (Ks2007/0548.214).

4. Detaljplanen för del av Ljungby 13:14 med flera inom Nordvästra industriområdet i Ljungby stad har den 18 juli 2008 vunnit laga kraft (Ks2008/0220.214).

5. Regionförbundet södra Småland anmäler till sina medlemmar att:

a. Rfss styrelse beslöt § 135b/08 att regionförbundet tillsammans med trafikhuvudmännen i Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland gemensamt bildar ett aktiebolag för att bedriva Öresundstågtrafiken (Ks2008/0332.100).

b. Rfss styrelse beslöt § 146/08 att underrätta medlemmarna gällande organisationsförändring och arbetsplan för Sidéum Innovation AB (Ks2008/0332.100) (bifogas kungörelsen).

6. Socialnämnden rapporterar den 30 juni 2008, enligt socialtjänstlagen, att två beslutade insatser inte har verkställts på grund av att de enskilda personerna har tackat nej till de erbjudna insatserna.