Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-10-25

Sammanträde 2011-10-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Pia Johansson och Janewert Johansson, ersättare Bo Ederström, tid och plats för justering: måndagen den 31 oktober 2011 kl. 16.00 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Genomförande av folkomröstning. Beslut om frågeställning och praktiska frågor.

8 Budget för folkomröstningen.

9 Frågestund för allmänheten. Svar på motion.

10 Inför en idrottsutbildning med inriktning mot volleyboll på Sunnerbogymnasiet. Svar på motion.

11 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

12 Erbjudande om överföring av färdtjänstansvar till kollektivtrafikmyndigheten.

16 Ljungby kommuns lönepolitik.

17 Policy för upphandling i Ljungby kommun.

18 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2012.

19 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2012.

20 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2012.

21 Förslag att ändra sammanträdesdag i december 2011.

22 Redovisning av obesvarade motioner.

23 Redovisning av obesvarade medborgarförslag samt medborgarförslag besvarade under tiden april-september 2011.

§113 Frågestund

1. Kerstin Wiréhn (V) frågar personalutskottets ordförande om läget vad gäller att ta fram nytt jämställdhetsprogram. Det tidigare gick ut 2009.

Personalutskootets ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att arbetet att ta fram ett nytt program är under planering.

2. Tryggve Svensson (V) frågar tekniska utskottets ordförande när barackerna i Brunnsparken ska flyttas bort.

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att flyttningen fördröjts på grund av att någon hyresgäst haft besittningsskydd till lägenheten. Hon ber att få återkomma med information om när samtliga baracker beräknas ha flyttats vid kommande möte.

3. Björn Gullander (V) frågar kommunstyrelsens ordförande hur det går med upplåtelse av mark till näringsidkare på Rosendalsområdet.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att frågan tagits upp med kommunens kontakt om upplåtelsen, Hemfosa fastigheter AB. Företaget vill presentera en helhetslösning vid ett kommande möte med kommunen.

4. Janewert Johansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som kommit fram i tekniska kontorets uppdrag att utreda möjligheterna att använda Favörbyggnaden som bowlinghall.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att ärendet kommer att tas upp vid nästa möte i tekniska utskottet.

5. Jan Lorentzon (SD) frågar miljö- och byggnämndens ordförande vad som ska ske med den förfallna bensinstationsbyggnaden vid Lagans södra infart, ska den rivas?

Miljö- och byggnämndens ordförande Marianne Eckerbom (C), svarar att att fastighetsägaren fått ett föreläggande att riva byggnaden och att om så ej sker, nämnden kommer att besluta om föreläggande av ett vite om byggnaden inte rivs.

§114 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

1. Motion om gratis trådlöst nätverk.

I en motion från den 29 oktober 2011 föreslår Moderaterna genom Jessica Lyckvall

§ att kommunfullmäktige ställer sig positiv till en etablering av ett gratis nätverk i delar av Ljungby centrum.

§ att kommunen tar initiativ till en sådan etablering.

Genom ett gratis trådlöst nätverk skulle Ljungby kommun för en relativt liten kostnad kunna profilera som en framåt kommun menar Jessica Lyckvall.

2. Motion om Banvallsleden.

För Vänsterpartiet yrkar Kerstin Wiréhn att det görs en plan för hur Banvallsleden ska rustas upp, gärna i samverkan med Alvesta kommun. Färdig plan presenteras för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige inför beslut om genomförande.

Banvallsleden är en 25 mil lång cykelled mellan Halmstad, Ljungby och Karlshamn. Leden går idag till 60% på en gammal banvall, återstående delar går på mindre asfalterade vägar, främst i Ljungby och Alvesta kommuner.

3. Motion om trafiksäkerhetsåtgärd.

I en motion daterad den 1 oktober 2011 föreslår Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Janewert Johansson och Conny Simonsson att övergångställena i kommunen förses med varningsbelysning. Detta då nyligen redovisad statistik visar att det inte varit så många olyckor vid övergångställen på 10 år. De föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att inför någon sorts varningssystem i kommunen. Förslaget bör åtföljas av en kostnadskalkyl.

4. Motion om säker utrymning för alla.

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp genom Anne Karlsson och Conny Simonsson yrkar i en motion daterad den 5 oktober 2011

§ att offentliga lokaler utrustas och skyltas så att personer med funktionshinder känner trygghet i händelse av brand eller annan risk för olycka.

§ att personal med ansvar för lokalerna får relevant utbildning utrymning och säkerhet.

§115 Interpellation om Grand

Ks2011/0514  860

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har den 5 oktober ställt en interpellation om Grand till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M). Wiréhn (V) skriver att hon har läst om ett förslag att renovera Grand så att det kan användas som konserthus och tycker att det borde kunna vara ett ekonomiskt realistiskt alternativ samtidigt som kommunen bevarar och rustar upp en fin byggnad i centrum.

Wiréhn (V) frågar Wiesel (M) hur förslaget om Grand kommer att hanteras, vem som äger frågan och hur tidsplanen ser ut.

Ann-Charlotte Wiesel (M) lämnar ett skriftligt svar på interpellationen och konstaterar att det finns ett behov av en större samlingssal i Ljungby. Tanken på att renovera Grand och att bygga om lokalerna till ett konserthus med möjlighet till andra kulturändamål är intressant.

Wiesel (M) svarar också att det i dagsläget inte finns några medel avsatta till en sådan stor ombyggnad som föreslås och att frågan måste behandlas politiskt. Om politiken är positiva tas förslaget med i budgetarbetet.


§116 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar följande medborgarförslag för slutligt beslut till kommunstyrelsen:

2. Stäng av trafiken mellan Västergatan och Domarydsvägen i Lagan
3. Fortsätt tillaga mat på Hamnedaskolan
5. Bygg en cykelväg på banvallen mellan Vittaryd och Lagan

Kommunfullmäktige överlämnar följande medborgarförslag för slutligt beslut till miljö- och byggnämnden:

4. Namnge ringvägen eller den nya bron vid Hångers efter Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag nr 1, Erbjud möjlighet till kommunal borgen vid nybyggnation eller köp av bostadshus på landsbygden med hänvisning till att kommunal borgen endast till vissa köpare av fastighet skulle strida mot den kommunala likställighetsprincipen:

Redogörelse för ärendet

1. Erbjud möjlighet till kommunal borgen vid nybyggnation eller köp av bostadshus på landsbygden
Inkom den 12 oktober 2011.

Motivering: För att inte landsbygden och småorterna ska avfolkas måste kommunen stimulera till boende utanför centralorten. Kommunal borgen för dessa ändamål skulle skulle bidra till att skapa en levande landsbygd.

2. Stäng av trafiken mellan Västergatan och Domarydsvägen i Lagan
Inkom den 10 oktober 2011.

Motivering: Varje dag kör det lastbilar och bilar på Domarydsvägen som ska till Västergatan. Egentligen ska dom köra på Värnamovägen. Dom genar alltså. Många barnfamiljer bor på Domarydsvägen och en vacker dag kommer det att hända en olycka.

3. Fortsätt tillaga mat på Hamnedaskolan
Inkom den 6 oktober 2011.

Motivering: Det har skett en tydlig kvalitetsförbättring av den mat som idag serveras barnen på Hamnedaskolan. Investeringen för att tillaga maten är redan gjord. Låt barnen få ha kvar denna högre kvalitet på maten och alla de intryck/upplevelser som det ger med ett tillagningskök. Alla har rätt till samma service och kvalitet oavsett var man bor i kommunen.

4. Namnge ringvägen eller den nya bron vid Hångers efter Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör.
Inkom den 4 oktober 2011.

Motivering: Vera Sandberg föddes år 1895 på Hångers gård i Ljungby. Hon studerade på Chalmers, den enda kvinnan bland 500 manliga studenter. År 1917 blev hon Sveriges första kvinnliga ingenjör. Vera Sandberg har lånat sitt namn till många saker/platser, inte minst på Chalmers. Nu när det ska byggas både ringväg och ny bro över ån i närheten av Hångers gård skulle man väl kunna tänkas att Vera Sandberg på något sätt blev hedrad även i Ljungby.

Bygg en cykelväg på banvallen mellan Vittaryd och Lagan
Inkom den 4 oktober 2011.

5. Bygg en cykelväg på banvallen mellan Vittaryd och Lagan

Inkom den 4 oktober 2011.

Motivering: Det går mycket tung trafik på vägen mellan Vittaryd och Lagan, därför vore det lämpligt att de som vill cykla kan göra det och slippa övrig trafik.

§117 Genomförande av folkomröstning

Ks2011/0432  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Dag för folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor ska vara söndagen den 25 mars 2012.

2. Samma röstlokaler och röstmottagningsställen som användes under valet till riksdag, landsting och kommun år 2010 ska användas under folkomröstningen.

Följande öppettider ska gälla den 25 mars 2012:

Röstlokaler: kl. 10-13 och 15-19

Röstmottagningsställen: kl. 10-13 och 15-18.

3. Förtidsröstning ska ske den 19 – 22 mars 2012 på huvudbiblioteket i Ljungby och i ICA-butikerna i Lagan, Lidhult och Ryssby.

4. Det definitiva valresultatet ska vara klart onsdagen den 28 mars 2012.

5. Frågan som ska ställas i folkomröstningen ska vara:

”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?”

Svarsalternativen föreslås vara: A. Ja B. Nej C. Avstår.

6. Det ska finnas en röstsedel på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta. Den röstberättigade får kryssa i ett av alternativen. På röstsedeln ska det tydligt stå att man endast får kryssa i ett av alternativen och att rösten blir ogiltig om två eller fler alternativ är förkryssade.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2011, med anledning av ett folkinitiativ, att hålla en rådgivande folkomröstning i Ljungby kommun i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska fullmäktige besluta om:

1. datum för omröstningen

2. vallokaler och vallokalernas öppettider

3. hur röstning ska ske, exempelvis om förtidsröstning ska ske

4. när resultatet ska vara klart

5. frågan och svarsalternativen

6. röstsedlarnas antal och utseende

1. Datum

Innan fullmäktige fattar beslut om datum för folkomröstning ska samråd ske med Valmyndigheten. Den 29 augusti 2011 bekräftade Valmyndigheten att samråd enligt 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar har ägt rum om den kommunala folkomröstningen som ska ske i Ljungby kommun den 25 mars 2012.

Valnämnden föreslår den 5 september 2011 fullmäktige besluta att:

1 Dag för folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor ska vara söndagen den 25 mars 2012.

Kommunstyrelsen föreslår den 13 september 2011 fullmäktige besluta att:

  1. Dag för folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor ska vara söndagen den 25 mars 2012.

2-4. Praktiska frågor

Valnämnden har sammanträtt den 24 augusti och den 5 september 2011 och då beslutat att föreslå fullmäktige besluta att:

2 Samma röstlokaler och röstmottagningsställen som användes under valet till riksdag, landsting och kommun år 2010 ska användas under folkomröstningen.

Följande öppettider ska gälla den 25 mars 2012:

Röstlokaler: kl. 10-13 och 15-19

Röstmottagningsställen: kl. 10-13 och 15-18.

3 Förtidsröstning ska ske den 19 – 22 mars 2012 på huvudbiblioteket i Ljungby och i ICA-butikerna i Lagan, Lidhult och Ryssby.

4 Det definitiva valresultatet ska vara klart onsdagen den 28 mars 2012.

Kommunstyrelsen föreslår den 13 september 2011 fullmäktige besluta att:

2. Samma vallokaler och röstmottagningsställen som användes under valet till riksdag, landsting och kommun år 2010 ska användas under folkomröstningen.

Följande öppettider ska gälla den 25 mars 2012:

Vallokaler: kl. 10-13 och 15-19

Röstmottagningsställen: kl. 10-13 och 15-18.

3. Förtidsröstning ska ske den 19 – 22 mars 2012 på huvudbiblioteket i Ljungby och i ICA-butikerna i Lagan, Lidhult och Ryssby.

4. Det definitiva valresultatet ska vara klart onsdagen den 28 mars 2012.

5. Omröstningsfrågan och svarsalternativen

Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska fullmäktige besluta om den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade. Det är valnämndens uppgift att lämna förslag på frågan och svarsalternativen till kommunfullmäktige.

Namnunderskrifterna som lämnades in vid initieringen till en folkomröstning är skrivna på listor med rubriken ”Namninsamling för en folkomröstning i Ljungby kommun i protest mot fullmäktiges beslut 2011-03-01 att lägga ner våra landsbygdsskolor”.

Enligt jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan inte frågeställningen ändras i efterhand. Frågan som ska ställas i en eventuell folkomröstning, måste utgå från den formulering som initiativtagarna har skrivit på de listor som medborgarna har skrivit på. Frågeställningen i en folkomröstning bör vara enkel och kunna besvaras med ja eller nej samt utgå från det nuvarande läget.

Valnämnden föreslog den 24 augusti 2011 att frågan som ska ställas i folkomröstningen ska vara:

”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?”

Svarsalternativen föreslås vara: A. Ja B. Nej C. Avstår.

Kommunledningskontoret fick i uppdrag att kontakta jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) angående förslaget till frågeställning och rapportera till valnämnden, innan ärendet förs upp till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunledningskontoret var därefter i kontakt med jurist på SKL och fick beskedet att den föreslagna formuleringen är bra.

Den 5 september 2011 beslutade valnämnden att föreslå kommunfullmäktige att frågan som ska ställas i folkomröstningen ska vara:

”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?”

Svarsalternativen föreslås vara: A. Ja B. Nej C. Avstår.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2011 att återremittera ärendet för ytterligare utredning av hur frågan som ska ställas i folkomröstningen ska formuleras.

Valnämnden beslutade den 4 oktober 2011 att föreslå kommunfullmäktige besluta att frågan som ska ställas i folkomröstningen ska vara:

”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?”

Svarsalternativen föreslås vara: A. Ja B. Nej C. Avstår.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2011 att föreslå kommunfullmäktige besluta att frågan som ska ställas i folkomröstningen ska vara:

”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?”

Svarsalternativen föreslås vara: A. Ja B. Nej C. Avstår.

6. Röstsedlar

Valnämnden har sammanträtt den 24 augusti och den 5 september 2011 och då beslutat att föreslå fullmäktige besluta att det ska finnas en röstsedel på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta. Den röstberättigade får kryssa i ett av alternativen. På röstsedeln ska det tydligt stå att man endast får kryssa i ett av alternativen och att rösten blir ogiltig om två eller fler alternativ är förkryssade.

Kommunstyrelsen föreslår den 13 september 2011 fullmäktige besluta att

det ska finnas en röstsedel på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta. Den röstberättigade får kryssa i ett av alternativen. På röstsedeln ska det tydligt stå att man endast får kryssa i ett av alternativen och att rösten blir ogiltig om två eller fler alternativ är förkryssade.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med bifall av Jan Lorentzon (SD), Björn Gullander (V), Kjell Jormfeldt (MP), Rosalina Gauffin (KB), Lars Solling (FP) och Karl-Gustaf Sundgren (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med den skillnaden att det skall finnas tre röstsedlar på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta, det vill säga en röstsedel för varje skola

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Anne Karlsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) m.fl. yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.


Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande svarsalternativ: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Carina Bengtssons (C) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 28 ja-röster mot 21 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig mot beslutet

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet

Samtliga ledamöter i Kommunens bästa reserverar sig mot beslutet

§118 Budget för folkomröstningen

Ks2011/0432  101

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar valnämnden 504000 kronor för att genomföra folkomröstningen. Finansiering sker genom eget kapital.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2011, med anledning av ett folkinitiativ, att hålla en rådgivande folkomröstning i Ljungby kommun i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

Då det inte finns några medel budgeterade för detta ändamål måste valnämnden begära medel från fullmäktige för att genomföra folkomröstningen.

Kommunledningskontoret har beräknat att det kommer att kosta cirka 504000 kronor att genomföra omröstningen. I den beräkningen ingår, utöver de sedvanliga utgifterna för löner, lokaler med mera, också kostnader för att trycka och distribuera röstkort och röstsedlar, samt information om folkomröstningen.

Utöver dessa kostnader tillkommer personalkostnader för de tjänstemän som arbetar med folkomröstningen.

Beredning

Valnämnden beslutar den 4 oktober 2011 att hos fullmäktige begära 504000 kronor i budgeten för 2012, för att genomföra folkomröstningen.

Kommunledningskontoret föreslår den 4 oktober 2011 att valnämnden beviljas budgeterade medel med 504000 kronor och att finansiering sker genom eget kapital.

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 att fullmäktige beviljar valnämnden 504000 kronor för att genomföra folkomröstningen.

§119 Frågestund för allmänheten på kommunfullmäktige

Ks2011/0283  101

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Frågestund för allmänheten införs från och med januari 2012 och ska utvärderas efter ett år.

Ärendet

I en motion inlämnad den 4 maj 2011 föreslår Roland Johansson (ALT) att kommunfullmäktige i Ljungby ska införa frågestund för allmänheten på försök. Johansson motiverar förslaget med att det skulle öka det politiska intresset hos kommuninvånarna.

Kommunledningskontoret skriver den 6 september 2011 att kommunikation med kommuninvånarna är viktigt, både för tjänstemän och politiker. Ljungby kommun har idag ett flertal möjligheter för allmänheten att delta i den politiska processen och lämna förslag eller synpunkter.

Sedan våren 2011 deltar Ljungby kommun i Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) projekt Öka medborgardialogen. Tanken med projektet är bland annat att införa ännu fler kanaler för kommunikation mellan kommuninvånare och politiker. Roland Johanssons (ALT) förslag att införa frågestund för allmänheten på kommunfullmäktige är ett exempel på en sådan kanal.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 27 september 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslaget om frågestund för allmänheten på kommunfullmäktige beaktas i projektarbetet med att utveckla medborgardialogen. Motionen kan därmed anses vara besvarad.

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 att kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen föreslår också att frågestunden för allmänheten ska utvärderas efter ett år.

§120 Inför en idrottsutbildning med inriktning på volleyboll på Sunnerbogymnasiet

Ks2011/0313  812

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendet

Matija Rafaj (S) har för Socialdemokraterna lämnat in en motion daterad 2011-05-09 i vilken de yrkar att en idrottsutbildning med inriktning på volleyboll införs på Sunnerbogymnasiet. Förslaget motiveras:

”Ljungby Volleybollförening tog i våras klivet upp i den högsta serien i volleyboll elitserien vilket var glädjande för både aktiva och supportrar. Deras framgångar har uppmärksammats i landet och på lokal nivå vilket har gjort att intresset för volleyboll har ökat i Ljungby och i sin tur gett Ljungby kommun ökat marknadsvärde. Ett samarbete mellan Sunnerbogymnasiet och Ljungby volleybollförening när det gäller en idrottsutbildning skulel vara gynnsamt för utvecklingen av volleybollen i Ljungby men även för Sunnerbogymnasiet. Det skulle även ge möjlighet till att sökande gymnasieelever, även utanför kommunen, ser ett intresse då det rent sportsligt finns många fördelar med att vara en del av en organisation som elitsatsar.”

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver den 11 augusti 2011 att Sunnerbogymnasiet är positivt till förslaget att inrätta en utbildning med volleybollanknytning.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande och beslutade den 29 augusti 2011 att tillstyrka motionen.

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 att kommunfullmäktige bifaller motionen.

§121 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Ks2011/0443  130

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande enligt socialnämndens förslag.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med representanter från länets kommuner tagit fram förslag till nytt avtal om flyktingmottagande. Det nya avtalet bygger på den nya lagstiftning som gäller från och med den 1 december 2010. Förslaget innebär att Ljungby kommun åtar sig att årligen ta emot 40-55 nyanlända personer. Av dessa beräknas 30 personer anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg och 10-25 personer bosätta sig i kommunen på egen hand.

Beredning

Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2011 att föreslå kommunfullmäktige att anta nytt förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande enligt socialnämndens förslag.

Yrkanden

Arne Johansson (C), med instämmande av Carina Bengtsson (C),

Kerstin Wiréhn (V), Rosalina Gauffin (KB), Gun Lindell (S),

Ann-Charlotte Wiesel (M), Vinko Stifanic (S), Christer Henriksson (KD),

Kjell Jormfeldt (MP), Tryggve Svensson (V), Tomas Johansson (FP) och

Pia Johansson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Lorentzon (SD) yrkar att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan Lorentzons (SD) yrkande och finner att kommun fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Jäv

Lars Solling (FP) deltar inte i överläggning och beslut i ärendet.

Reservationer

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot handläggningen av ärendet

Samtliga medlemmar i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§122 Erbjudande om överföring av färdtjänstansvar till kollektivtrafikmyndigheten

Ks2011/0205  736

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande organisation i Ljungby kommun avseende färdtjänsthandläggning förblir oförändrat och att kommunen inte överlåter ansvaret till Regionförbundet södra Småland.

Ärendet

Regionförbundet södra Småland har erbjudit samtliga kommuner i Kronobergs län att ta över hela eller delar av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst. En ny kollektivtrafiklag träder i kraft den 1 januari 2012 vilket gör det möjligt för kommuner att ta ställning till om de vill behålla ansvaret för färdtjänsten eller överlåta ansvaret till den nybildade regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Enligt den nya kollektivtrafiklagen måste varje kommun upprätta ett trafikförsörjningsprogram. Om en kommun väljer att överlåta hela ansvaret för färdtjänst till den nya kollektivtrafikmyndigheten, det vill säga regionförbundet, befrias kommunen från uppgiften att upprätta ett trafikförsörjningsprogram.

Idag har Ljungby kommun och fem andra kommuner i Kronobergs län ett avtal med Regionförbundet södra Småland där kommunen överlåter samplaneringen av resor till Serviceresor.

Kommunledningskontoret redogör i ett yttrande daterat 2011-09-14 för de tre alternativ som regionförbundet erbjuder. Man redogör också för de fördelar och nackdelar som en överföring av tillståndsgivningen skulle innebära.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande organisation i Ljungby kommun avseende färdtjänsthandläggning förblir oförändrat och att kommunen inte överlåter ansvaret till Regionförbundet södra Småland.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för färdtjänsthandläggningen till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Gun Lindell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§123 Ny regionindelning

Ks2011/0050  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare partiöverläggningar om Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige eller i annan region.

Ärendet

Regeringspartierna presenterade i januari 2009 en överenskommelse om bildandet av regionkommuner. Den innebär bland annat att det även i fortsättningen ska finnas en direktvald regional politisk nivå med beskattningsrätt och att en regionreform kommer att genomföras.

Ansvarskommittén presenterade i februari 2007 betänkandet ”Hållbar samhällsutveckling med utvecklingskraft” där de föreslår att en rad viktiga samhällsuppgifter löses bäst på regional nivå. En förutsättning för det är att det skapas större och mer robusta regioner än dagens normallän med ca 250000 invånare. Förslaget är därför att dagens landsting ersätts med 6-9 regionkommuner som ges ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Regionstyrelsernas och landstingens presidier i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne län har vid överläggning den 13 september undertecknat en överenskommelse om att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring för en gemensam regionbildning i södra Sverige senast 2019.

Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har beslutat att tillfråga respektive kommunfullmäktige i Kronobergs län avseende denna gemensamma avsiktsförklaring.

Kommunerna ska ta ställning till om man vill tillhöra en framtida regionbildning i södra Sverige. Om kommunen väljer att inte tillhöra den föreslagna regionbildningen måste kommunen senast år 2016 ha hittat en annan region/landsting att ansluta sig till.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP), med instämmande av Björn Gullander (V),

Jan Lorentzon (SD), Tryggve Svensson (V), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun inte avser att ingå i den föreslagna regionbildningen. Ljungby kommun ska i stället förorda bildandet av en region bestående av Kronobergs, Blekinge, Jönköpings och Kalmar län inklusive Öland. Ljungby kommun ska snabbt agera för att Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland upptar förhandlingar med dessa kringliggande län i avsikt att erhålla status som regionkommun från och med år 2015.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Janewert Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare partiöverläggningar om Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige eller i annan region.

Anteckning

Carina Bengtsson (C) önska få fört till protokollet att Centerpartiet förespråkar att Ljungby kommun ska ingå i region Småland, under förutsättning att regionen får en sådan utformning att Ljungby kommun bör kunna delta.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med svarsalternativ: ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras.

Omröstningen utfaller med 21 ja-röster mot 28 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att återremittera ärendet för ytterligare partiöverläggningar om Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige eller i annan region.

§124 Skattesats för 2012

Ks2011/0434  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2012 ska vara 20:96 per skattekrona.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan under november månad fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för år 2012 ska vara 20:96 per skattekrona.

§125 Delårsrapport 2011

Ks2011/0508  040

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut och budgetuppföljningen 2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar delårsbokslut för Ljungby kommun och en utfallsprognos för resterande del av år 2011.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut och budgetuppföljningen 2011.

§126 Ljungby kommuns lönepolitik

Ks2011/0457  020

Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Ljungby kommuns lönepolitik.

Ärendet

Ljungby kommuns lönepolitik behöver, enligt kommunledningskontoret den 26 maj 2011, ses över och förtydligas. Personalavdelningen har tagit fram förslag till ny lönepolitik och till hur arbetet med lönekriterier ska ske.

Kommunens lönepolitik ska bidra till att målen för verksamheten uppnås. Den ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och intresse samt bidra till arbetstillfredställelse och utveckling av verksamheten. Lönepolitiken ska även leda till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas i Ljungby kommun.

Förslaget till Ljungby kommuns lönepolitik behandlar följande områden:

· Ansvar och befogenheter

· Principer vid lönesättningen

· Delegationsordning vid lönesättning

· När ska lönesättning ske

· Riktlinjer vid lönesättning

· Lönekriterier

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 kommunfullmäktige att anta förslaget till Ljungby kommuns lönepolitik, med tillägget av följande mening i stycket om principer vid lönesättning:

Även om inget lönesamtal genomförs ska medarbetaren få besked om på vilka grunder den nya lönen sätts.

§127 Policy för upphandling i Ljungby kommun

Ks2011/0331  003

Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till policy för upphandling i Ljungby kommun att gälla från och med den 1 december 2011.

Policyn ersätter Riktlinjer för inköp, beslutad av kommunfullmäktige den 7 september 2004.

Ärendet

I juli 2010 trädde omfattande ändringar i LOU (Lagen om offentlig upphandling) i kraft. Dessa ändringar innebar att vissa delar i de nu gällande riktlinjerna för inköp måste anpassas till den nya lagstiftningen. Bland annat gäller detta beloppsgränser för direktupphandling som numera regleras i LOU.

En upphandlingsenhet har bildats på kommunledningskontoret under 2011, som hjälper de olika förvaltningarna och kommunala bolagen med upphandlingar. Denna nya arbetsform för upphandling innebär att riktlinjerna bör uppdateras och förnyas.

Avsnittet ”Etiska regler” i nuvarande riktlinjer handlar uteslutande om kommunanställdas förhållningssätt till leverantörer. Detta ska enligt beslut av kommunstyrelsen 2011-08-16 regleras i ett separat policydokument. I kommunledningskontorets förslag till Policy för upphandling har detta avsnitt ersatts med avsnittet ”Etiska och sociala krav vid upphandling” vilket behandlar kommunens möjligheter att ta social och etisk hänsyn vid upphandling.

Kommunledningskontoret föreslår den 14 september 2011 att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till policy för upphandling i Ljungby kommun att gälla från och med den 1 december 2011. Policyn föreslås ersätta Riktlinjer för inköp, beslutad av kommunfullmäktige den 7 september 2004.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 att kommunfullmäktige antar förslaget till policy för upphandling i Ljungby kommun att gälla från och med den 1 december 2011, med tillägget att stycke 3 i Nämnders, styrelsers och förvaltningars ansvar formuleras om till:

”Den politiska styrningen kan i upphandlingsprocessen ske fram till godkännande av upphandlingspresentationen.

Vid upphandlingar vars kontraktsvärde överstiger det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster samt vid upphandlingar av principiell betydelse ska upphandlingspresentationen fastställas i nämnden.”

Policyn ersätter Riktlinjer för inköp, beslutad av kommunfullmäktige den 7 september 2004.

§128 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2012

Ks2011/0486  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Smålänningen och Lokaltidningen under år 2012.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som annonsen ska införas i.

Under år 2011 har kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden varit införda i tidningen Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 kommunfullmäktige besluta att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Smålänningen och Lokaltidningen under år 2012.

§129 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2012

Ks2011/0487  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ska sammanträda i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby under år 2012. Kommunfullmäktiges presidium ges mandat att bestämma om möte skall hållas på annan plats.

Ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige har under 2011 och dessförinnan sammanträtt i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges ska sammanträda i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby under år 2012.

§130 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2012

Ks2011/0484  101

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige sammanträder följande tisdagar år 2012:

24 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november samt 11 december.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2012.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 27 september 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige sammanträder följande tisdagar år 2012:

24 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november samt 14 december (fredag).

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige sammanträder följande tisdagar år 2012:

24 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november samt 11 december.

§131 Förslag att byta sammanträdesdag i december 2011

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att dag för sammanträde i december 2011 ändras från fredagen den 16:e till tisdagen den 13:e. Minnesgåveutdelningen sker fredag den 16 december

Ärendet

Kommunfullmäktiges presidium beslutade under beredningen den 12 oktober 2011 att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra dag för sammanträde i december 2011.

Förslaget föranleds av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2011 att föreslå kommunfullmäktige att sammanträda på tisdagen den 11 december 2012 istället för fredagen den 14 december. På så sätt behandlas ordinarie ärenden på tisdagen medan utdelningen av minnesgåvor samt kulturpris sker på fredagen.

Enligt § 10 i arbetsordningen för kommunfullmäktige i Ljungby kommun kan fullmäktige besluta att avbryta ett sammanträde och fortsätta sammanträdet en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.

Förslaget har samråtts med kommunstyrelsens presidium som ställer sig positiva till förslaget.

§132 Redovisning av obesvarade motioner

Ks2011/0537  101

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner upprättad oktober 2011.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats.

Kommunledningskontoret har i oktober 2011 upprättat en förteckning över de motioner som inte har besvarats av kommunfullmäktige inom ett år från det att motionen väcktes och redovisar listan för kommunfullmäktige.

§133 Redovisning av medborgarförslag

Ks2011/0538  101

Beslut

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag oktober 2011 samt medborgarförslag som besvarats under tiden april till september 2011 godkänns.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgar­förslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträden.

Kommunledningskontoret redovisar i oktober 2011 en lista över de medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år från det att förslagen lämnades till fullmäktige. Kommunledningskontoret redovisar också de medborgarförslag som har besvarats under tiden april till september 2011.

§134 Valärende - L Gashi

Ks2011/0440  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Ljabinot Gashis (S) avsägelse och utser Caroline Henrysson (S) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Ljabinot Gashi (S) har i skrivelse inlämnad den 2 september 2011 avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Gashi har varit ersättare i miljö- och byggnämnden och i kultur- och fritidsnämnden.

Valberedningen föreslår den 25 oktober 2011 att kommunfullmäktige utser Caroline Henrysson (S) till ny ersättare i både miljö- och byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

§135 Valärende - E Holmback

Ks2011/0496  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Eric Holmbacks (V) avsägelse och beslutar att be Länsstyrelsen utse ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser Annika Bloom (V) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden.

Kommunfullmäktige ber länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendet

Eric Holmback (V) har i skrivelse daterad 2011-09-21 avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Holmback har varit ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och byggnämnden.

Valberedningen föreslår den 25 oktober 2011 att kommunfullmäktige utser Annika Bloom (V) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden.

§136 Valärende - J Hagfoss

Ks2011/0520  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Jan Hagfoss (M) avsägelse och utser

Joakim Wiesel (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden,

Mattias Strömberg (M) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt

Peter Berg (M) till ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB.

Ärendet

Jan Hagfoss (M) avsäger sig den 7 oktober 2011 samtliga politiska uppdrag. Hagfoss har varit ersättare i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt styrelsen för Ljungbybostäder AB.

Valberedningen föreslår den 25 oktober 2011 att kommunfullmäktige utser:

Joakim Wiesel (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden,

Mattias Strömberg (M) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt Peter Berg (M) till ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB.

§137 Valärende - M Rafaj

Ks2011/102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Matija Rafajs (S) avsägelse och utser Niklas Gustavsson (S) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Matija Rafaj (S) avsäger sig den 18 oktober 2011 uppdragen som ersättare i

i miljö- och byggnämnden och i kultur- och fritidsnämnden.

Valberedningen föreslår den 25 oktober 2011 att kommunfullmäktige utser Niklas Gustavsson (S) till ny ersättare i både miljö- och byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

§138 Valärende - JA Nilssons donationsfond

Ks2011/102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Yvonne Wibergs (S) avsägelse och utser Stefan Bramstedt (M) till ny ledamot i styrelsen för JA Nilssons donationsfond.

Ärendet

Yvonne Wiberg (S) avsade sig i skrivelse den 27 januari 2011 uppdraget som ledamot i styrelsen för JA Nilssons donationsfond.

Valberedningen föreslår den 25 oktober 2011 att kommunfullmäktige utser Stefan Bramstedt (M) till ny ledamot.

§139 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Socialnämnden rapporterar den 14 oktober 2011 att fyra beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.