Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-12-13

Sammanträde 2011-12-13

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

2 Förslag på justerare Mats Karlsson och Thomas Johansson, ersättare Karl-Gustaf Sundgren, tid och plats för justering: måndagen den 19 december kl. 16.00 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Industri- och arbetarhistoria. Igår, idag och imorgon. Svar på motion.

7 Förhandslån till aktörer i Leaderprojekt.

8 En utbildningsdag om kommunallagen. Svar på motion.

10 Revidering av taxa för omhändertagande av impregnerat trä på Bredemad.

11 Revidering av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

12 Revidering av gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

13 Revidering av särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB.

14 Revidering av särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och bolagsordning för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

15 Revidering av särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB.

16 Revidering av bolagsordning för Ljungby Holding AB.

§154 Frågestund

§155 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse för ärendet

1. Janewert Johansson (S) har för den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion den 5 december 2011 där de föreslår att socialnämnden undersöker möjligheten att påbörja ett förstärkt samarbete mellan socialförvaltningen och polisen.

Syftet är att bekämpa ungdomsbrottslighet genom att sätta in lämpliga åtgärder på ett tidigt stadium, så snart ett brott blir känt för den socialsekreterare som är placerad hos polisen. Detta samarbete har prövats i tio år i en annan kommun i Sydsverige och visat sig vara mycket framgångsrikt, skriver Socialdemokraterna i sin motion.

2. Maida Dzanic (ALT) har för Alternativet lämnat in en motion den 9 december 2011 där Alternativet kräver att kommunen går ut med en enkät till eleverna från årskurs 7 för att undersöka om det finns intresse för ett ”allaktivitetshus” med de möjligheter som Alternativet beskrev i en motion den 25 november 2009.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2011 att avslå den motionen.

Kultur- och fritidsnämnden fick istället i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och att därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

Alternativet vill att kommunen frågar ungdomarna vad de tycker och samtidigt visar att politikerna bryr sig om vad ungdomarna vill.

§156 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Redogörelse för ärendet

1. Anlägg rondeller i korsningarna Gästgivaregatan/Torsgatan och Gästgivaregatan/Herkulesgatan, föreslår en medborgare. Under de senaste åtta åren har det hänt åtta olyckor i korsningen Gästgivaregatan/Torsgatan på grund av avsaknad av väjningsplikt eller att någon inte har tillämpat högerregeln. I korsningen Gästgivaregatan/Herkulesgatan har det inträffat tre-fyra olyckor under samma tidsperiod.

2. En medborgare föreslår att Ljungby kommun kontaktar de myndigheter som är ansvariga för hängledningarna i Agunnaryd. Medborgaren vill att hängledningarna längs Brånavägen läggs ner och att nya moderna och energisparande gatulysen sätts upp istället.

§157 Industri- och arbetarhistoria. Igår, idag och i morgon.

Ks2011/0473  875

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till skapandet av ett industrihistoriskt center i Ljungby och anser därmed att motionen är bifallen.

Ärendet

Anne Karlsson (S), Marie Åberg Johansson (S) och Stefan Fredriksson (S) lämnade den 14 september in en motion angående ett interaktivt industrihistoriskt centrum i Ljungby.

Socialdemokraterna skriver i sin motion att trots att Ljungby kommun är och har varit starkt präglad av industrier så återfinns endast lite av denna verklighet i kommunens kulturinstitutioner. Genom att skapa ett industriellt upplevelsecentrum inriktat på kontinuerlig dokumentation, kommunikation, utbildning och forskning skulle Ljungby förses med en ny stark attraktion av stort värde för både Ljungbybor, kronobergare och andra besökare.

I motionen yrkar Socialdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiva till skapandet av ett interaktivt industrihistoriskt center i Ljungby och att stödja och ta initiativ till framtida projekt kring interaktivt center och att vara en aktiv samarbetspartner i etableringsfasen.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande daterat 2011-10-07 att ABF har sökt pengar hos regionförbundet för att göra en förstudie om möjligheter att skapa ett industrihistoriskt center i Ljungby. Målet är att förstudien ska leda till ett projekt där man genomför de idéer som kommer fram i förstudien.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv till ABFs initiativ till förstudie angående skapandet av ett industrihistoriskt center i Ljungby och att näringslivs- och utvecklingsavdelningen följer utvecklingen av ärendet och rapporterar till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till skapandet av ett industrihistoriskt center i Ljungby och anse att motionen är bifallen.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§158 Förhandslån till aktörer i Leader-projekt

Ks2011/0353  156

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får möjlighet att bevilja förhandslån till Leader-aktörer som måste ligga ute med pengar i väntan på utbetalning.

Kommunstyrelsen får fatta beslut i varje enskilt låneärende. Om ränta ska tas ut på utlånade medel eller inte beslutas även det i varje enskilt låneärende. Leader Linné granskar en ansökan om förhandslån och ger kommunen en rekommendation om beslut.

Finansiering av utlåning sker via pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt i första hand och via kommunens rörelsekapital i andra hand.

Kommunfullmäktige beslutar också att reglementet för kommunstyrelsen revideras så att kommunstyrelsen får fatta beslut om förhandslån till Leader-aktörer på delegation i enlighet med fullmäktiges beslut om regler för dessa lån.

Ärendet

Kommunledningskontoret föreslår i en skrivelse daterad 2011-06-15 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om utlåning till aktörer på landsbygden som äger och driver leader-projekt. Projektägare för leader-projekt måste ligga ute med pengar till dess att projektet är avslutat, skriver kommunledningskontoret. Det innebär i vissa fall problem för projektägaren eftersom de saknar så stora likvida medel.

Två aktörer har under 2011 kontaktat kommunledningskontoret med förfrågan om förhandslån.

Kommunledningskontoret föreslår alltså att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om utlåning till aktörer på landsbygden som äger och driver leader-projekt för att utveckla landsbygden och där aktören måste ligga ute med pengar till dess att projektet är avslutat. Lånet föreslås ske till marknadsmässig ränta. Finansiering av utlåningen föreslås ske via kommunens rörelsekapital. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut i varje enskilt låneärende.

Arbetsutskottet beslutade den 9 augusti 2011 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning. Arbetsutskottet föreslår att samtliga kommuner i Leader Linné har en samsyn om lån.

Kommunledningskontoret har därefter haft kontakt med Leader Linné och framför arbetsutskottets synpunkter om samsyn när det gäller förhandslån.

Den 19 oktober 2011 inkom ett brev från Leader Linné som skickats till kommunstyrelsens ordföranden i Leader-området. I brevet framförs att det finns bekymmer med likviditeten hos en del projektägare eftersom utbetalning av medel sker efter att slutredovisningen är godkänd av Länsstyrelsen.

I Leader Sydost och i Växjö och Älmhults har kommunerna ställt räntefria likviditetslån till förfogande för projekten, skriver Leader Linné som anser att det är viktigt med lika förutsättningar för projektägare oavsett vilken kommun projektet bedrivs i. Leader Linné skriver också att det skulle underlätta för alla parter om denna typ av lån kunde beviljas i samtliga sex kommuner som ingår i Leader Linnés verksamhetsområde.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får möjlighet att bevilja förhandslån till Leader-aktörer som måste ligga ute med pengar i väntan på utbetalning.

Kommunstyrelsen fattar beslut i varje enskilt låneärende. Om ränta ska tas ut på utlånade medel eller inte beslutas även det i varje enskilt låneärende. Leader Linné granskar en ansökan om förhandslån och ger kommunen en rekommendation om beslut.

Finansiering av utlåning sker via pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt i första hand och via kommunens rörelsekapital i andra hand.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att reglementet för kommunstyrelsen revideras så att kommunstyrelsen får fatta beslut om förhandslån till Leader-aktörer på delegation i enlighet med fullmäktiges beslut om regler för dessa lån.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Conny Simonsson (S) yrkar att förhandslånen till Leader-aktörer ska vara räntefria.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om man beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med Conny Simonssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsalternativ: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Conny Simonssons (S) yrkande.

Omröstningen utfaller med 31 ja-röster mot 17 nej-röster, en avstår. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§159 En utbildningsdag om kommunallagen

Ks2011/0471  003

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion daterad 2011-09-13 att kommunen ska ordna en utbildningsdag i lagar och regler som styr den kommunala demokratin.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 18 oktober 2011 att en heldagsutbildning för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de fyra nämnderna arrangerades den 11 februari 2011. Nästan 80 % av alla inbjudna politiker hade möjlighet att delta. Under dagen informerade två konsulter från PWC om kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, med mera.

Underlag från denna utbildning finns tillgängligt för samtliga politiker på extranätet. Dessutom finns där en länk till en rättsdatabas som även tjänstemännen i kommunen använder för att enkelt hitta de lagar och förordningar som styr den kommunala verksamheten.

Kommunledningskontoret anser inte att några ytterligare utbildningsinsatser behövs och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 att kommunfullmäktige avslår motionen.

§160 Nyupplåning 2012

Ks2011/0574  040

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2012, med totalt 175957000 kronor.

Ärendet

Kommunledningskontoret skriver den 28 oktober 2011 att den beslutade investeringsnivån för 2012 ligger på 268354000 kronor. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2011 vilka beräknas ligga på 9058000 kronor.

Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 70949000 kronor. Det innebär att det finns ett behov av nyupplåning på 175957000 kronor för 2012.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2012, med totalt 175957000 kronor.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2012, med totalt 175957000 kronor.

§161 Revidering av taxa för omhändertagande av impregnerat trä på Bredemad

Ks2011/0573  453

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxan som fastställdes den 1 mars 2011 avseende omhändertagande av impregnerat trä så att taxan sänks från 2040 kr/ton till 1500 kr/ton.

Ärendet

Ljungby kommun har genomfört en upphandling av omhändertagande av farligt avfall. Upphandlingen resulterade i ett lägre pris än det kommunen tidigare betalade. Eftersom taxan för omhändertagande av impregnerat trä baseras på självkostnadspris föreslår tekniska kontoret den 31 oktober 2011 att taxan sänks från 2040 kr/ton till 1500 kr/ton.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 kommunfullmäktige att revidera taxan som fastställdes den 1 mars 2011 avseende omhändertagande av impregnerat trä så att taxan sänks från 2040 kr/ton till 1500 kr/ton.

§162 Revidering av regler för kommunbidrag till statsberättigade enskilda vägar

Ks2011/0

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera beslutet daterat den 20 oktober 2010 så att kravet att begära in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret deltagit i Trafikverkets årliga ombesiktningar tas bort.

Kommunfullmäktige beslutar att revidera beslutet fattat den 10 december 2010 så att kravet att vägföreningen ska skicka in sin årsredovisning till kommunen tas bort. Istället föreslås att föreningen ska skicka in en resultat- och balansräkning eller en förteckning över inkomster och utgifter. Det bör också förtydligas att det är det årliga driftbidraget som avses.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut fattade den 20 oktober 2009 och den 10 december 2010 ska vägföreningar skicka in årsredovisning till Ljungby kommun för att beviljas driftbidrag till enskilda vägar.

Tekniska kontoret skriver den 7 november 2011 att de flesta vägföreningar enligt bokföringslagen inte är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Därför föreslår tekniska kontoret vissa förändringar i de krav som ställs på vägföreningarna.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 att kommunfullmäktiges beslut daterat den 20 oktober 2010 ändras så att kravet att begära in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret deltagit i Trafikverkets årliga ombesiktningar tas bort.

Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att beslutet fattat den 10 december 2010 ändras så att kravet att vägföreningen ska skicka in sin årsredovisning till kommunen tas bort. Istället föreslås att föreningen ska skicka in en resultat- och balansräkning eller en förteckning över inkomster och utgifter. Det bör också förtydligas att det är det årliga driftbidraget som avses.

§163 Revidering av gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttranden

Samtliga bolag har inkommit med yttranden som redovisas i beslutsunderlaget.

Ljungby Holding AB lämnar förslag till ny ordalydelse i avsnitt 9.1 Personalpolitik.

Ljungby Energi AB ställer sig bakom den generella delen av ägardirektiven i sin helhet.

Ljungbybostäder AB menar att de gjorda revideringarna klarlägger syftet med det kommunala ägandet samtidigt som hänsyn tas till de affärsmässiga principerna.

Beslut om förslag

Arbetsutskottet beslutar under sammanträdet att anta Ljungby Holding ABs förslag till förändring av texten i avsnitt 9.1 Personalpolitik.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsutskottets förslag till gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 kommunfullmäktige besluta att anta arbetsutskottets förslag till gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§164 Revidering av särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB

Ks2009/0099  140

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till ny bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttrande

Ljungbybostäder AB har inkommit med yttrande som redovisas i beslutsunderlaget.

Ljungbybostäder AB skriver i sitt yttrande att de finner att kravet på att soliditet ska uppgå till minst 15 % med ett långsiktigt mål att nå 20 % är generellt förekommande i branschen och att de inte har något att erinra.

När det gäller principerna för hur man ska ställa krav på avkastning har Ljungbybostäder AB diskuterat de olika alternativen som lämnats i förslaget och förordar att den årliga avkastningen ska uppgå till minst 4 % av det totala kapitalet eller i andra hand att avkastningskravet ska uppgå till minst 5 % av bolagets egna kapital.

Inga synpunkter har inkommit avseende bolagsordningen för Ljungbybostäder.

Beslut om förslag

Arbetsutskottet beslutar att avkastningskravet på Ljungbybostäder AB ska uppgå till minst 5 % av bolagets egna kapital.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB.

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB.

§165 Revidering av särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och bolagsordning för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Ks2009/0100  140

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB med ändringen att den årliga avkastningen ska uppgå till minst 40 miljoner kr.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till ny bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttranden

Ljungby Energi AB och Ljungby Holding AB har inkommit med yttranden som redovisas i beslutsunderlaget.

Ljungby Energi AB lämnar i yttrandet förslag till revidering av texten i avsnitt 2 Ägaridé.

Ljungby Energi AB lämnar också förslag till ny text i avsnitt 2 Vision och verksamhetsmål.

I avsnitt 3 Ekonomiska krav tillstyrker Ljungby Energi AB att soliditeten ska uppgå till minst 40 % .

När det gäller koncernbidrag/utdelning skriver Ljungby Energi AB:

”Vi föreslår att energikoncernen årligen ska överföra maximalt (33) procent av energikoncernens resultat efter finansiella poster. Om beloppet överstiger moderbolagets, Ljungby Holding AB, kostnader för räntor med mera ska överskjutande del kunna överföras för amortering av moderbolagets lån, först efter hänsyn tagen till eventuella skattemässiga effekter i såväl moderbolag som i energikoncernen. Vårt förslag baseras dels på energikoncernens behov av långsiktig konsolidering inför framtida reinvesteringar i framför allt fjärrvärmeproduktionen dels på skälig föräntning av moderbolagets insatta kapital.”

Ljungby Holding AB skriver i sitt yttrande att avkastningen från Ljungby Energi AB till stor del bör lämnas över till Ljungby Holding AB.

Inga synpunkter har inkommit avseende bolagsordningen för Ljungby Energi och Ljungby Energinät.

Beslut om förslag

Arbetsutskottet beslutar att Ljungby Energi AB varje år ska lämna koncernbidrag till Ljungby Holding AB motsvarande

  • räntekostnaden för Ljungby Holding AB samt
  • 50 procent av årets resultat efter finansnetto, efter att räntekostnad för Ljungby Holding har räknats från resultatet.

(Exempel: Ljungby Energi AB har ett resultat efter finansnetto på 40 mkr, Ljungby Holding AB har en räntekostnad på 10 mkr. Koncernbidraget blir räntekostnad 10+resultat efter finansnetto (40-10)*0,5=15. Totalt koncernbidrag i exemplet 10+15=25 mkr.)

Arbetsutskottet beslutar också att den årliga avkastningen ska uppgå till minst 22 % av bolagets egna kapital.

Arbetsutskottet beslutar att anta delar av Ljungby Energi ABs förslag till revidering av texten i avsnitt 2 Vision och verksamhetsmål.

Arbetsutskottet beslutade också att anta Ljungby Energi ABs förslag till text i avsnitt 2 Ägaridé.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och bolagsordning för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och bolagsordning för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Carina Bengtsson (C),

Anders Jannesson (C), Anne Karlsson (S), Bo Ederström (M) och

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att en ändring görs av de särskilda ägardirektiven för Ljungby Energi. Formuleringen "den årliga avkastningen ska uppgå till minst 22 % av bolagets egna kapital" ska ersättas av: "den årliga avkastningen ska uppgå till minst 40 miljoner kr" och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christer Henriksson (KD), med instämmande av Roland Johansson (ALT),

Karl-Gustaf Sundgren (C), Kerstin Wiréhn (V) och Alf Johansson (KB) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för genomförande av en konsekvensanalys. I andra hand att avkastningskravet sätts till 10 % av bolagets egna kapital och att 40 % av årets resultat efter finansnetto ska lämnas som koncernbidrag till Ljungby Holding AB.

Beslutsgång

Ordföranden frågar inledningsvis kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras för genomförande av en konsekvensanalys eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsalternativ: ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag, nej-röst för bifall till att ärendet återremitteras för genomförande av en konsekvensanalys.

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster mot 12 nej-röster, 1 avstår. Se omröstningsbilaga! Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller Ann-Charlotte Wiesels (M), m.fl. yrkande om ändring av de särskilda ägardirektiven eller Christer Henrikssons (KD), m.fl. andrahandsyrkande att avkastningskravet sätts till 10 % av bolagets egna kapital och att 40 % av årets resultat efter finansnetto ska lämnas som koncernbidrag till Ljungby Holding AB. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ann-Charlotte Wiesels (M), m.fl. yrkande om ändring av de särskilda ägardirektiven.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsalternativ: ja-röst för bifall till Ann-Charlotte Wiesels (M), m.fl. yrkande om ändring av de särskilda ägardirektiven, nej-röst för bifall till Christer Henrikssons (KD), m.fl. andrahandsyrkande att avkastningskravet sätts till 10 % av bolagets egna kapital och att 40 % av årets resultat efter finansnetto ska lämnas som koncernbidrag till Ljungby Holding AB.

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster mot 12 nej-röster, 1 avstår. Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att bifalla Ann-Charlotte Wiesels (M), m.fl. yrkande om ändring av de särskilda ägardirektiven så att formuleringen "den årliga avkastningen ska uppgå till minst 22 % av bolagets egna kapital" ska ersättas av: "den årliga avkastningen ska uppgå till minst 40 miljoner kr" och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jäv

Janewert Johansson (S) och Anders Bondeson (M) meddelar att de inte deltar i överläggning och beslut på grund av jäv.

Reservationer

Samtliga ledamöter i Kristdemokraterna grupp reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiets grupp reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i Alternativets grupp reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i Kommunens Bästas grupp reserverar sig mot beslutet.

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraternas grupp reserverar sig mot beslutet.

§166 Revidering av särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB

Ks2009/0101  140

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till ny bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttrande

Ljungby Utveckling AB har inkommit med yttrande som redovisas i beslutsunderlaget.

Ljungby Utveckling AB skriver i sitt yttrande att det ekonomiska krav som ställs på Ljungby Utveckling AB att uppnå en soliditet på minst fem procent är svår att uppnå om det som skrivs i ägardirektivet om principer för hyressättning ska gälla. Ljungby Utveckling AB föreslår därför i sitt svar att principerna för hyressättning som anges i ägardirektiven revideras för att möjliggöra en förbättrad soliditet.

Inga synpunkter har inkommit avseende bolagsordningen för Ljungby Utveckling.

Beslut om förslag

Arbetsutskottet beslutar att principerna för hyressättning som anges i ägardirektiven ska revideras för att möjliggöra en förbättrad soliditet, enligt Ljungby Utveckling ABs yttrande.

Arbetsutskottet beslutar också att lägga till ett långsiktigt mål i stycket om ekonomiska krav: Soliditeten i Ljungby Utveckling AB ska uppgå till minst 5 % med ett långsiktigt mål på 15 %.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB.

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 kommunfullmäktige besluta att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB.

§167 Revidering av bolagsordning för Ljungby Holding AB

Ks2009/0102  140

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till bolagsordning för Ljungby Holding AB.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till ny bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttrande

Inga synpunkter har inkommit avseende bolagsordningen för Ljungby Holding.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till bolagsordning för Ljungby Holding AB.

Kommunstyrelsen föreslår den 29 november 2011 kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till bolagsordning för Ljungby Holding AB.

§168 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att årets utdelning av minnesgåvor till de personer som varit anställda i Ljungby kommun i 25 år samt de förtroendevalda som varit ledamöter i nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i minst 20 år, sker på fredag den 16 december vid en tillställning på Hotell Terraza.

Utdelning av årets kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris delas ut vid samma tillfälle.

§169 Avslutning

Ärendet

Vice ordföranden tackar ordföranden för ett gott ledarskap under den tid han varit ordförande 2011, tackar ledamöterna för visat intresse och för gott arbete under 2011 och önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2012.