Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-01-29

Sammanträde 2013-01-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Lars-Ove Johansson och Krister Lundin, ersättare Sven-Olov Stenqvist, tid och plats för justering: måndagen den 4 februari kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information från Sagomuseet.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Remiss om förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län, förslag till bildande av regionkommun.

9 Policy för Ljungby kommuns lönepolitik.

11 Valärenden: Stiftelsen JA Nilssons Donationsfond (avsägelser från G Carlsson och Y Bengtsson).

§1 Information

Meg Nömgård, chef för Sagomuseet i Ljungby, informerar om Sagomuseets verksamhet.

§2 Frågestund

Medborgarnas frågestund

Anna Rigbert frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Ederström (M) om man kommer att inrätta nattöppna förskolor. Bakgrunden är den nya skollagens intentioner att det ska vara möjligt att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete oavsett vilka arbetstider man har.

Bo Ederström (M) svarar att man vartannat år genomfört enkätundersökning där behovet av nattöppet kunde anmälas. Önskemålen har varje gång varit få och haft sinsemellan varierande tidpunkter och varit alltför geografiskt utspridda för att det skulle vara möjligt att anordna nattöppen förskola. Bo Ederström (M) uppmanar i stället att föräldrarna går samman och startar s.k. pedagogisk omsorg.

Nämnden kommer även fortsättningsvis att genomföra enkäter och om tillräckligt många anmäler behov tar man ställning till frågan på nytt.

Ledamöternas frågestund

1. Alf Johansson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande om läget angående utbyggnad av E4 till motorväg. Ställs starka krav till trafikverket om att utbyggnaden ska ske till full motorvägstandard med mittremsa, inte enbart – som ett rykte säger – till breddad väg med mitträcke?

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att ombyggnaden av E4 ska finnas med i den nya nationella plan som näringsdepartementet gett trafikverket i uppdrag att ta fram för att antas 2014. Trafikverket har i ett brev meddelat att verket den 13 juni ska presentera en plan för sitt arbete för regeringen. E4 är angivet som det näst viktigaste projektet i den nationella planen. Våra krav kommet att handla om utbyggnad till full motorvägsstandard

2. Roland Johansson (ALT) frågar tekniska utskottets ordförande dels vad som görs för att förbättra standarden på bussarna i trafiken från och till Växjö och om det är möjligt för resenärer som drabbats av förseningar att få kompensation för förlorad arbetsförtjänst med mera.

Tekniska utskottets ordförande, Carina Bengtsson (C) svarar att nuvarande entreprenör byts ut i juni och att vi med nya entreprenörer kommer att få nya bussar med hög standard. Den avgående entreprenören har fått påstötningar att förbättra standarden men har inte visat stort intresse. Carina Bengtsson (C) kommer att ta upp frågan om åtgärder i regionförbundet. Resande som drabbats av förseningar på mer än en halv timme kan väcka ersättning med stöd av länstrafikens resegaranti.

3. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande varför vår näringslivsrating är så låg och vad vi kan göra för att förbättra kommunens rating.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att den låga ratingen känns lite överraskande mot bakgrund av alla insatser som faktiskt görs, t.ex. att vi inrättat företagslots, att kommunstyrelsens presidium och andra ledamöter gör mellan 50 till 100 företagsbesök på år, inrättandet av Ljungby Business Arena, med mera. Vi får bl. a kritik mot bristande infrastruktur och vår upphandling. Vad gäller upphandlingen har regelverket förtydligats och vi måste följa det, men informationen om regelverket har inte nått ut. Ännu fler insatser behövs.

4. Harriet Kristensson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om kommunens bostadsförsörjningsprogram nu kompletterats med det åtgärdsprogram som enligt bostadsförsörjningsprogrammet skulle tas fram.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det inte tagits fram ännu, men att arbetet ska prioriteras.

§3 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Interpellationen besvaras vid kommande möte.

Redogörelse för ärendet

1. Anne Karlsson (S) och Stefan Fredriksson (S) lämnade den 19 december 2012 in motionen Industrimuseum - Ljungby i går, i dag och i morgon.

I motionen skriver Anne Karlsson (S) och Stefan Fredriksson (S) att Socialdemokraterna, tillsammans med ABF och en forskare vid Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, driver projektet att dokumentera Ljungbys industrihistoria för att starta ett interaktivt industrimuseum. Socialdemokraterna söker i sin motion stöd till arkiveringen av de dokument som tas fram i projektet och yrkar att Ljungby kommun bidrar till starten av ett industrimuseum genom att bidra med kunskap och handledning inom arkivering genom en del av tjänst inom arkivets personal.

2. Björn Gullander (V) föreslår i en motion daterad 2013-01-02 att det skrivs in i arvodesreglementet att pensionerade förtroendevalda inte kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I det nuvarande reglementet finns ingen begränsning när det gäller ålder och pensioner, skriver Gullander.

3. Kerstin Wiréhn (V) vill att Ljungby kommun bekämpa den ekonomiska brottsligheten. I en motion daterad 2012-12-30 yrkar Wiréhn (V) att Ljungby kommun ska anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling.

Wiréhn (V) yrkar också att Ljungby kommun utesluter företag med anknytning till offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamheter där betalning sker med skattepengar. Det ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista och vara stater/områden utanför EU/EES.

4. Anne Karlsson (S) har den 25 januari 201 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande. Mot bakgrund av lasarettets betydelse vad gäller att ge arbetstillfällen frågar Anne Karlsson: 1. På vilket sätt agerar alliansen och faran med att mista arbetstillfällen? 2. Hur ser er strategi ut för framtiden att behålla arbetstillfällen i kommunen?

§4 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag nr 1 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för slutligt beslut och att förslag nr 2-6 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

1. Undersök behovet för att starta nattis på prov
Inkom den 9 januari 2013

Motivering: Nattis skulle kunna ge fler personer möjlighet att tacka ja till jobb inom service- och omsorgsrelaterade yrken. Det gäller inte minst ensamstående och/eller inflyttade personer som inte har någon nära anhörig att ta hjälp av. Om nattis förläggs på Fogdeskolan kan nattis samköras med ordinarie förskola. På Fogdeskolan finns en byggnad som är i behov av renovering och som är av kulturhistoriskt värde för Ljungby.

2. Ta bort väjningsplikt i Ljungby stad
Inkom den 7 januari 2013

Motivering:Både Ljungbybor och de som besöker tätorten fårklart för sig att det alltid är högerregeln som gäller. Dessutom måste vi då börja anpassa hastigheten till förhållanden på platsen och vi behöver inte placera ut tillfälliga eller permanenta gupp, annat än möjligen vid skolorna där lägre hastighet är gällande.

3. Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden
Inkom den 27 december 2012.

Motivering: Rådet ska bestå av personer som arbetar med eller har erfarenhet av arkitektur, konst, design, mm. Rådet ska tillvarata de så kallade mjuka värdena som är svåra att mäta. Detta kan vara ett sätt att vidga debatten om stadens utformning i en positiv anda. Rådet bör vara en självskriven remissinstans i dessa frågor.

4. Flytta Sven Ljungbergs plats
Inkom den 27 december 2012.

Motivering: Flytta Sven Ljungbergs plats från posthörnan till grönområdet mittemot Tellus-huset. Sven Ljungberg var en av de som kämpade för att bevara det rivningshotade Tellus-huset och att placera platsen här skulle bli en fin symbolhandling till 100-årsjubileet 2013. Dessutom möjliggör det ett öppnande av Storgatan i sin fulla längd.5. Öppna Storgatan i sin fulla längd
Inkom den 27 december 2012.

Motivering: Öppna Storgatan i sin fulla längd från kyrkan i väster till elverksbron i öster. Det skulle ta bort den A- och B-lagskänsla som avstängningen har skapat. Stadskaraktären förstärks.

6. Stäng blivande lokalgatan Stationsgatan vid stationshuset
Inkom den 27 december 2012.

Motivering: Stäng blivande lokalgatan Stationsgatan vid stationshuset och led över till Olofsgatan. På så sätt skapas användbara ytor för bland annat parkering vid ett planerat eventuellt konserthus och västra och östra Olofsgatan knyts samman. Det möjliggör ocksåett eventuellt återskapande av den gata som följde sparbanksmuren.

§5 Förslag till bildande av regionkommun

Ks2012/0495  001

Svar på remiss

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun inte tillstyrker Landstinget Kronobergs förslag att bilda en regionkommun 2015.

Ärendet

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2011 om avsikten att tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar bilda ny gemensam region från och med 2019. I budget 2012 för Landstinget Kronoberg gjordes bedömningen att förberedelserna som syftar till större regionbildning skulle påbörjas. I budget 2013 beslutades att planeringen för att bilda en egen regionkommun i Kronoberg, genom sammanslagning med Regionförbundet södra Småland, skulle startas under 2013.

Under 2012 lämnades en motion till landstingsfullmäktige där Centerpartiet föreslår att landstinget ska ansöka om att få bilda en regionkommun i Kronoberg. Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2012 att bifalla motionens första yrkande: Att ansöka om bildande av Region Kronoberg i avvaktan på en större regionbildning. Dessutom biföll landstingsfullmäktige det tredje yrkandet: Att förbereda för den skatteväxling som behövs då ansvar förflyttas.

Landstinget Kronoberg skriver den 19 november 2012 att motivet för att genomföra en sammanslagning är bland annat att det demokratiska inflytandet över utvecklingsfrågorna blir starkare genom ett direktvalt fullmäktige. Möjligheterna till samordning ökar och de regionala utvecklingsfrågorna får större kraft genom att koncentrera dem till en myndighet. Dessutom, skriver Landstinget Kronoberg, är det en förberedelse inför en större regionbildning i Sydsverige.

Landstinget Kronoberg har skickat ett förslag till förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Landstinget har för avsikt att under början av 2013 ansöka hos regeringen om att från och med 2015 få överta ansvaret för den regionala utvecklingen. Landstinget skulle därmed få status som regionkommun, i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Arbetet ska ta sikte på att den nya regionkommunen kan vara i drift den 1 januari 2015.

Landstinget Kronoberg ber om Ljungby kommuns ställningstagande till att bilda Region Kronoberg.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnade den 10 december 2012 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2013 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun inte tillstyrker Landstinget Kronobergs förslag att bilda en regionkommun 2015.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med instämmande av Tryggve Svensson (V),

Christer Henriksson (KD), Jan Lorentzon (SD) och Lars Solling (FP) yrkar att Ljungby kommun tillstyrker Landstinget Kronobergs förslag att bilda en regionkommun 2015.

AnnCharlotte Wiesel (M), med instämmande av Kjell Jormfeldt (MP) och

Anne Karlsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att Ljungby kommun inte tillstyrker Landstinget Kronobergs förslag att bilda en regionkommun 2015.

Ärendegång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om man bifaller kommunstyrelsens förslag eller bifaller Carina Bengtssons (C), m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Carina Bengtssons (C), m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller med 29 ja-röster mot 20 nej-röster. Se omröstningsbilaga!

Kommunfullmäktige har därigenom beslutat att Ljungby kommun inte tillstyrker Landstinget Kronobergs förslag att bilda en regionkommun 2015.

§6 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ks2012/0288  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Reglementet för kommunstyrelsen § 21 Undertecknande av handlingar revideras enligt följande (understrukna ord läggs till, genomstrukna ord tas bort):

§ 21 Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av kommunstyrelsen eller som är av större vikt eller principiell betydelse ska undertecknas av ordföranden. Om ordföranden inte har möjlighet att skriva under avtal får vice ordföranden eller andre vice ordföranden göra det istället.

Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av tekniska utskottet eller personalutskottet får skrivas under av ordföranden i respektive utskott i första hand och av kommunstyrelsens ordförande i andra hand.

Avtal ska också skrivas under av anställd som kommunstyrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna hand­lingar i delegationsordningen som beslutas av kommunstyrelsen.

Avtal och handlingar av större vikt eller principiell betydelse ska kontrasigneras av kommunchefen eller ekonomichefen.

Övriga avtal och handlingar undertecknas av förvaltningschef eller avdelningschef i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Ärendet

Efter genomgång av kommunstyrelsens delegeringsordning och reglemente föreslår kommunledningsförvaltningen att § 21 i kommunstyrelsens reglemente revideras för att bli tydligare.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2013 att föreslå att fullmäktige beslutar att Reglementet för kommunstyrelsen § 21 Undertecknande av handlingar revideras enligt följande (understrukna ord läggs till, genomstrukna ord tas bort):

§ 21 Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av kommunstyrelsen eller som är av större vikt eller principiell betydelse ska undertecknas av ordföranden. Om ordföranden inte har möjlighet att skriva under avtal får vice ordföranden eller andre vice ordföranden göra det istället.

Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av tekniska utskottet eller personalutskottet får skrivas under av ordföranden i respektive utskott i första hand och av kommunstyrelsens ordförande i andra hand.

Avtal ska också skrivas under av anställd som kommunstyrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna hand­lingar i delegationsordningen som beslutas av kommunstyrelsen.

Avtal och handlingar av större vikt eller principiell betydelse ska kontrasigneras av kommunchefen eller ekonomichefen.

Övriga avtal och handlingar undertecknas av förvaltningschef eller avdelningschef i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

§7 Policy för Ljungby kommuns lönepolitik

KS2012/0446  024

Beslut

Kommunfullmäktige antar Policyn för Ljungby kommuns lönepolitik enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet

I policyn för Ljungby kommuns lönepolitik formuleras den grundsyn och de värderingar som lönepolitiken i Ljungby kommun utgår ifrån. Lönepolitiken ska enligt policyn bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Den ska också stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och intresse samt bidra till arbetstillfredsställelse och utveckling av verksamheten. Kommunen ska därför eftersträva en individuell och differentierad lönesättning. Varje förvaltning ska utforma lönekriterier för respektive arbetsplats. Lönekriterierna ska utgå från verksamhetens mål och tydliggöra vad detta innebär för den dagliga arbetsprestationen. Policyn redovisar även ansvarsfördelningen inom kommunen när det gäller lönepolitiken.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 3 december 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policyn för Ljungby kommuns lönepolitik. Personalutskottet föreslår att formuleringen ”Ljungby kommun eftersträvar en jämställd, individuell och differentierad lönesättning” ska tas med i policyn.

Cesam godkände förslaget till Policy för Ljungby kommuns lönepolitik den 3 december 2012.

Kommunstyrelsen föreslår den 15 januari 2013 att fullmäktige antar Policyn för Ljungby kommuns lönepolitik och att formuleringen ”Ljungby kommun eftersträvar en jämställd, individuell och differentierad lönesättning” ska tas med i policyn.

§8 Valärende T Andersson

Ks2012/0533  102

Beslut

Kommunfullmäktige utser Owe Trulsson (C) till ny ledamot och Carl Svensson (C) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Tommy Andersson (C) avsade sig den 11 december 2012 uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med 2013-01-01.

Avsägelsen godkändes av fullmäktige den 12 december 2012.

Beredning

Valberedningen föreslår den 29 januari 2013 att fullmäktige utser Owe Trulsson (C) till ny ledamot och Carl Svensson (C) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

§9 Valärende - Y Bengtsson

Ks2012/0540  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Yngve Bengtssons (C) avsägelse och utser Håkan Erlandsson (C) till ny ledamot i Stiftelsen JA Nilssons Donationsfond.

Ärendet

Yngve Bengtsson (C) avsade sig den 10 december 2012 uppdraget som ledamot i Stiftelsen JA Nilssons Donationsfond.

Beredning

Valberedningen föreslår den 29 januari 2013 att fullmäktige godkänner Yngve Bengtssons (C) avsägelse och utser Håkan Erlandsson (C) till ny ledamot i Stiftelsen JA Nilssons Donationsfond.

§10 Valärende - G Carlsson

Ks2012/0536  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Gösta Carlssons (M) avsägelse och utser

Carlos Lysebring (M) till ny ledamot i Stiftelsen JA Nilssons Donationsfond.

Ärendet

Gösta Carlsson (M) avsade sig den 11 december 2012 uppdraget som ledamot i Stiftelsen JA Nilssons Donationsfond.

Beredning

Valberedningen föreslår den 29 januari 2013 att fullmäktige godkänner

Gösta Carlssons (M) avsägelse och utser Carlos Lysebring (M) till ny ledamot i Stiftelsen JA Nilssons Donationsfond.

§11 Valärende - A Mårtensson

Ks2013/0010  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Anette Mårtenssons (C) avsägelse. Ny ersättare i socialnämnden utses vid kommande möte.

Ärendet

Anette Mårtensson (C) avsade sig den 7 januari 2013 uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Beredning

Valberedningen föreslår den 29 januari 2013 att fullmäktige godkänner

Anette Mårtenssons (C) avsägelse och att ny ersättare i socialnämnden utses vid kommande möte.

§12 Valärende - E Johansson

Ks2013/0038  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Emma Johanssons (S) avsägelse och utser Jerry Rogerstam (S) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden och Arber Gashi (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Emma Johansson (S) avsade sig den 21 januari 2013 uppdragen som ersättare i miljö- och byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Valberedningen föreslår den 29 januari 2013 att fullmäktige godkänner Emma Johanssons (S) avsägelse och utser Jerry Rogerstam (S) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden och Arber Gashi (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.