Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-03-19

Sammanträde 2013-03-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Strålforssalen, Garvaren, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare: Christer Henriksson och Marianne Eckerbom, ersättare: Marie Åberg Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 25 mars kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information om kommunens kvalitet i korthet.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Svar på interpellation om hemlöshet.

10 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Ljungby kommuns bolag samt kommunstyrelsens reglemente.

11 Höjning av taxor inom räddningstjänsten.

12 Godkännande av avsägelse - A Johansson.

§23 Information

Bo Dalesjö, controller, och Carina Karlund, chefsinformatör i Ljungby kommun, informerar om resultatet i den senaste mätningen av kommunens kvalitet i korthet, en jämförelse av kommunens verksamheter med totalt 195 kommuner i Sverige.

§24 Frågestund

Inga medborgare ställer frågor.

Ledamöternas frågestund

1. Christer Henriksson (KD) frågar kommunfullmäktiges ordförande Stefan Willforss (C) vilken rättslig instans som har beslutat att fullmäktiges delbeslut ”att de nuvarande vice ordförandena i nämnderna tas bort och att oppositionen får vice ordförandeposten” 2012-06-19 § 80 inte är lagligt.

Henriksson (KD) frågar också vad man kommer att göra för att säkerställa att frågan hanteras på ett riktigt sätt.

Stefan Willforss (C) svarar att han ansvarar för beslutet att anse fullmäktiges delbeslut ”att de nuvarande vice ordförandena i nämnderna tas bort och att oppositionen får vice ordförandeposten” KF 2012-06-19 § 80 som olagligt enligt kommunallagen.

På frågan om vad man kommer att göra, svarar Willforss (C) att han inte kan svara på den frågan idag.

§25 Inlämnande av motioner och interpellationer

Redogörelse för ärendet

Inga motioner eller interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde.

§26 Svar på interpellation om hemlöshet

Ks2013/0098  700

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

I en interpellation den 26 februari 2013 ställer Anne Karlsson (S) fyra frågor om hemlöshet i Ljungby till socialnämndens ordförande Arne Johansson (C)

Arne Johansson har lämnat ett skriftligt svar två dagar innan sammanträdet och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.

§27 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslagen lämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Redogörelse för ärendet

  1. En medborgare föreslår att en cykel- och gångväg snarast ska anläggas mellan Lagan och Ljungby för att värna trafiksäkerhet, miljö och hälsa.
  1. Sälj skollokalerna i Södra Ljunga till högstbjudande, gör som vid husförsäljning, föreslår en medborgare. Motiveringen är att de intresserade då får betala ett pris som marknaden tycker lokalerna är värda, menar medborgaren.
  1. För att öka medborgarnas insyn och intresse för den lokalpolitiska debatten föreslår en medborgare att Ljungby kommun inför direktsända webbsändningar över fullmäktiges möte.

§28 Policy för bredband

Ks2013/0039  005

Beslut

Kommunfullmäktige antar policyn för bredband med följande tillägg i stycke två:

”Även om den övergripande målsättningen med bredbandspolicyn är ett så heltäckande, utbyggt fibernät i kommunen som möjligt kommer stöd från staten att krävas. För att stimulera en utbyggnad där det är som glesast och därmed dyrast behöver staten lämna betydligt större ekonomiska bidrag jämfört med vad som skett hittills.”

Ärendet

I sin handlingsplan IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige som Näringsdepartementet presenterade i oktober 2011, finns målsättningen att år 2020 ska mer än 90 % av Sveriges hushåll ha tillgång till bredband med en kapacitet om minst 100 Mbit/s. Handlingsplanen anger att utbyggnaden i första hand ska ske av marknaden.

Ljungby kommun delar fullt ut Näringsdepartementets syn på att bredbandsfrågan är mycket viktig. Kommunen bedömer samtidigt det som osannolikt att marknaden själva kommer bygga ut bredband till alla i Ljungby kommun enligt handlingsplanens mål.

Politiker och tjänstemän i kommunen har därför, tillsammans med Ljungby Energi AB, representanter från näringsliv och landsbygd, arbetat fram principer som ligger till grund för förslaget till policy för bredband.

Verksamhetsplanen beskriver kommunens hållning och hantering av bredbandsfrågan på en mer detaljerad nivå än policyn.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 mars 2013 att kommunfullmäktige antar policyn för bredband med följande tillägg i stycke två:

”Även om den övergripande målsättningen med bredbandspolicyn är ett så heltäckande, utbyggt fibernät i kommunen som möjligt kommer stöd från staten att krävas. För att stimulera en utbyggnad där det är som glesast och därmed dyrast behöver staten lämna betydligt större ekonomiska bidrag jämfört med vad som skett hittills.”

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§29 Policy för vatten och avlopp (VA)

Ks2012/0488  350

Antagande av policy

Beslut

Kommunfullmäktige antar policyn för vatten och avlopp.

Ärendet

I Ljungby kommun bedrivs sedan 2011 en förvaltnings- och kommunövergripande planering av vatten och avlopp (VA) för att ta ett samlat grepp på VA-relaterade frågor. På så sätt skapas en långsiktighet och förutsägbarhet både vad gäller både kommunens egen verksamhet som dess ställningstaganden i samband med planering och tillsynsverksamhet. Den övergripande målsättningen är att minska miljöbelastningen på grundvatten, sjöar, vattendrag och hav.

De två första stegen i VA-planeringen är att ta fram en VA-översikt och en policy för vatten och avlopp. I policyn för vatten och avlopp finns ställningstaganden som ska styra VA-planeringen och riktlinjer för hur prioriteringar ska göras.

En av de viktigare strategiska frågorna i förslaget till policy för vatten och avlopp är ställningstagandet att ersätta befintliga allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand, med ledningar för VA-försörjning från avloppsreningsverk och vattenverk i Ljungby.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 mars 2013 att kommunfullmäktige antar policyn för vatten och avlopp.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§30 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Ljungby kommuns bolag samt kommunstyrelsens reglemente

Ks2013/0077  107

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Energi AB i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Energinät AB i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

· Anta ny bolagsordning för Ljungbybostäder AB i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Utveckling AB i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Holding AB i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

· Anta nya gemensamma ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB, i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

· Revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Tidigare beslut om bolagsordning och ägardirektiv för samtliga bolag, samt reglemente för kommunstyrelsen upphör härmed att gälla.

Ärendet

Från och med den 1 januari 2013 är de tidigare tillfälliga reglerna i LOU om det så kallade in house-undantaget och de så kallade Teckalkriterierna, permanentade. Ändringen av lagstiftningen har gjorts för att överensstämma med EU-domstolens praxis. Samtidigt med ändringarna i LOU har även ändringar gjorts i kommunallagen som berör de kommunala företagen. Bland annat får kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt över företagen.

Den nya lagstiftningen medför en del möjligheter och förenklingar vad gäller den affärsmässiga relationen mellan ägarkommunen och dess bolag. Om vissa kriterier är uppfyllda kan undantag från upphandlingsskyldighet enligt LOU föreligga när kommuner köper tjänster från kommunala bolag.

På grund av ändringarna i lagstiftningen har kommunledningsförvaltningen gjort en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen samt av reglemente för kommunstyrelsen, vilka kommunfullmäktige har att besluta om.

Kommunstyrelsen har att besluta om ändring av verksamhetsplan för sin uppsikt över nämnder, styrelser och bolag och ska även årligen bedöma om verksamheten i bolagen stämmer med det ändamål fullmäktige har fastställt och om verksamheten skett i överensstämmelse med de kommunala befogenheterna.

De föreslagna förändringarna berör flertalet av de styrdokument som reglerar förhållandet mellan kommunen och dess aktiebolag. Därför har förslagen arbetats fram i samråd med alla VD:ar för kommunens aktiebolag.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 mars 2013 att kommunfullmäktige beslutar att

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Energi AB i enlighet med förslag i bilaga 1,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Energinät AB i enlighet med förslag i bilaga 2,

· Anta ny bolagsordning för Ljungbybostäder AB i enlighet med förslag i bilaga 3,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Utveckling AB i enlighet med förslag i bilaga 4,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Holding AB i enlighet med förslag i bilaga 5,

· Anta nya gemensamma ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB, i enlighet med förslag i bilaga 6,

· Revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2013 att revidera verksamhetsplanen för uppsikt av nämnder, styrelser och bolag i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

§31 Höjning av taxor inom räddningstjänsten

Ks2013/0064  015

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att höja följande taxor inom räddningstjänsten:

1. Taxan för återställning av ett automatiskt brandlarm, som visar sig vara orsakat av annan anledning än brand, höjs till 5000 kr.

2. Taxan för återställning av ett fellarm från en brandlarmanläggning höjs till 2000 kr.

3. Taxan för nyanslutning av en automatisk brandlarmanläggning höjs till 1500 kr.

Ärendet

Under 2012 har räddningstjänsten gått igenom samtliga sina taxor och föreslår följande höjningar av taxor som senast reviderades år 2009.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 5 mars 2013 kommunfullmäktige att besluta om höjning av taxor inom räddningstjänsten:

4. Taxan för återställning av ett automatiskt brandlarm, som visar sig vara orsakat av annan anledning än brand, höjs till 5000 kr.

5. Taxan för återställning av ett fellarm från en brandlarmanläggning höjs till 2000 kr.

6. Taxan för nyanslutning av en automatisk brandlarmanläggning höjs till 1500 kr.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning om möjligheten till differentierad taxa när det gäller interna och externa brukare.

§32 Godkännande av avsägelse - A Johansson

Ks2013/0117  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Ärendet

År 2012 blev Ljungbergsmuseet i Ljungby utsett till Kronobergs läns bildkonstmuseum. I samband med att detta uppdrag fastställdes, ingick Ljungby kommun ett nytt avtal med Ljungbergsmuseet, tillsammans med Regionförbundet södra Småland. Samtidigt utsågs en ny representant till styrelsen för Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse, för regionförbundet och Ljungby kommun.

Med anledning av detta avsäger sig Arne Johansson (C) den 4 mars 2013 uppdraget som adjungerad ledamot i Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse.

§33 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

  1. Länsstyrelsen har granskat kommunens överförmyndarverksamhet. Protokoll 2013-03-01 bifogas kungörelsen.