Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-04-23

Sammanträde 2018-04-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Information från de kommunala bolagen Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB.

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Inlämnande av medborgarförslag.

5 . Svar på interpellation om arbetsmiljön på förskolorna.

6 . Svar på motion om att EU-och internationellt arbete ska anses som meriterande vid anställningar.

7 . Svar på motion om att minska antalet visstidsanställningar.

8 . Svar på motion om slopad karensdag för personal inom förskolan i Ljungby kommun.

9 . Svar på motion angående utredning av äldres näringsstatus.

10 . Revidering av vindkraftplan.

11 . Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna.

12 . Årsredovisning för Ljungby kommun 2017.

13 . Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.

(handlingar publiceras på extranätet på tisdag)

14 . Revidering av bolagsordning för Ljungby Energi AB.

15 . Instruktion till ombud vid 2018 års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen.

16 . Reviderade bolagsdokument Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

17 . Utbetalning av partistöd 2018.

18 . Antagande av ny verksamhetsplan och policy gällande givande och tagande av muta.

19 . Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen enligt miljöbalken.

20 . VA-lösning Sickinge.

21 . Redovisning av obesvarade motioner.

22 . Redovisning av medborgarförslag.

23 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (377 kb)

§29 Information om de kommunala bolagen

§31 Inlämnande av motioner och interpellationer

§32 Inlämnande av medborgarförslag

§33 Svar på interpellation om arbetsmiljön på förskolorna

§34 Svar på motion om att EU- och internationellt arbete ska anses som meriterande i anställningar

§35 Svar på motion om att minska antalet visstidsanställningar

§36 Svar på motion om slopad karensdag för personal inom förskolan i Ljungby kommun

§37 Svar på motion angående utredning av äldres näringsstatus

§38 Revidering av vindkraftplan

§39 Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna

§40 Årsredovisning för Ljungby kommun 2017

§41 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet

§42 Reviderad bolagsordning för Ljungby Energi AB

§43 Instruktion till ombud vid 2018-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

§44 Reviderade bolagsdokument Kommunassurans Syd Försäkrings AB

§45 Ansökningar om partistöd

§46 Antagande av ny verksamhetsplan och policy gällande givande och tagande av muta

§47 Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen enligt miljöbalken

§48 VA-lösning Sickinge

§49 Redovisning av obesvarade motioner

§50 Redovisning av medborgarförslag