Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-06-04

Sammanträde 2013-06-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Stefan Fredriksson

Beslutsärenden

2 Budget 2014 med plan 2015-2018. - Magnus Johansson

3 Försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby (Spectra). - Bengt Karlsson

4 Köp av Trojahallen. - Ing-Marie Byström

5 Borttagande av vårdnadsbidrag. - Eva-Gun Berglund (Handlingar publiceras på extranätet.)

6 Svar på motion om komplettering till arvodesreglementet angående ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

7 Svar på motion om att ta bort årsarvodet för förste vice ordförandena i nämnderna.

8 Program för ombyggnation av Brunnsgården. - Hans-Jörgen Holmberg (Ytterligare ritningar samt protokollsutdrag från socialnämnden publiceras på extranätet .)

9 Upphandling av rivning av Astradskolans gamla gymnastikhall samt återställning med bl a parkeringsplatser. - Hans-Jörgen Holmberg

10 Genomförandeavtal för fastigheten Violen 15 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (Kartbilagor i färg på finns på extranätet.)

11 Upphandling av biogasfordon. - Carina Axelsson, Pia Davidsson

12 Begäran om tilläggsanslag för miljökalender. - Carina Axelsson

13 Bestämmelser för pensioner till förtroendevalda. - Eva Trulsson, Anna Hesselstedt

14 Verksamhetsplan för etiska riktlinjer. - Anna Hesselstedt

15 Gemensam upphandling av personalsystem och ekonomisystem. - Anna Hesselstedt

16 Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden.

Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

17 Flytta Sven Ljungbergs plats. Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

18 Öppna Storgatan från kyrkan till elverksbron. Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

19 Stäng blivande lokalgatan Stationsgatan vid stationshuset. Svar på medborgarförslag. - Ulla Gunnarsson

20 Anlägg en gång- och cykelväg på Replösabron och sänk hastigheten på delar av Norrleden. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

21 Öka Trafiksäkerheten runt Karl-Oskarskolan med hastighetssänkning och cykelväg på Norrleden. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

22 Cykelväg mellan Lagan och Ljungby. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

23 Indelning av valkretsar inför valen 2014. - Eva-Marie

Uppföljning

24 Ekonomisk uppföljning. - Bo Dalesjö, förvaltningscheferna (Handlingar publiceras på extranätet.)

Information

25 Bildande av naturreservat i Kronoskogan. - Anna Andersson

26 Kommunstyrelsen informerar.

28 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

29 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (148 kb)

§103 Fastställande av dagordning

§104 Förstärk samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen Svar på motion

§105 Budget 2014 och plan 2015-2018

§106 Försäljning av Aggregatet 1 i Ljungby, avtal om överlåtelse

§108 Beslut om att ta bort vårdnadsbidraget

§109 Komplettering till arvodesreglementet angående ersättning för förlorad arbetsförtjänst Svar på motion

§110 Ta bort årsarvodet för förste vice ordförandena i nämnderna Svar på motion

§111 Godkännande av program för ombyggnation av Brunnsgården

§112 Upphandling av rivning av Astradskolans gamla gymnastikhall samt återställning med bl a parkeringsplats

§113 Genomförandeavtal för fastigheten Violen 15 i Ljungby kommun

§114 Upphandling av biogasfordon

§115 Begäran om medel för miljökalender

§116 Bestämmelser för pensioner till förtroendevalda

§117 Verksamhetsplan för etiska riktlinjer

§118 Upphandling av ekonomisystem och personalsystem

§119 Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden Svar på medborgarförslag

§120 Flytta Sven Ljungbergs plats Svar på medborgarförslag

§121 Öppna Storgatan från kyrkan till elverksbron Svar på medborgarförslag

§122 Stäng blivande lokalgatan Stationsgatan vid stationshuset Svar på medborgarförslag

§123 Anlägg en gång- och cykelväg på Replösabron och sänk hastigheten på delar av Norrleden Svar på medborgarförslag

§124 Öka trafiksäkerheten runt Karl-Oskarskolan genom hastighetssänkning och cykelväg på Norrleden Svar på medborgarförslag

§125 Cykelväg mellan Lagan och Ljungby Svar på medborgarförslag

§126 Indelning av valkretsar

§129 Redovisning av delegationsbeslut