Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-04-08

Sammanträde 2014-04-08

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

Kommunstyrelsen den 8 april 2014

1 Förslag till justerare.

Beslutsärenden

2 Resultatbalansering för tekniska förvaltningen 2013-2014.

3 Upphandling av byggmaterial.

4 Upphandling av inhyrning av byggmaskiner.

5 Upphandling av fordonsgas.

6 Nyttjanderättsavtal avseende Eka 3:10 och 3:11 jämte överenskommelse om upphävande av avtal berörande fastigheterna Hångers 3:6 och 3:22.

7 Försäljning av del av fastigheten Torpa 1:19 jämte avtal om uppdrag om upphävande av detaljplan.

8 Instruktion till ombud vid 2013-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB.

10 Svar på motion om utbildning i socioekonomisk teori och budget.

11 Granskning av budgetdisciplin och kostnadskontroll inom nämnderna. Svar på revisionsrapport.

12 Omvärldsanalys och övergripande mål för kommunledningsförvaltningen 2015.

13 Verksamhetsplan för medfinansiering till internationella projekt.

14 Delfinansiering av utbildning för servicetekniker.

15 Svenska Migrationscenters etablering av regionkontor i Ljungby. Beslut om avtal.

16 Införande av webbTVsändningar från kommunfullmäktige.

18 Verksamhetsplan för IT.

19 Svar på motion om frågestunden i fullmäktige.

20 Svar på motion om högskolebehörighet för eleverna vid Sunnerbogymnasiet.

21 Upprustning av Lagavallen. Beslut om projektering och genomförande.

22 Parlamentariska gruppens förslag till förändringar.

23 Revidering av reglementet för utdelning av minnesgåva och bordsflagga.

24 Revidering av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Beslut om remiss.

25 Revidering av ungdomsrådets reglemente. Beslut om remiss.

26 Finansiering av värdskap för möte i Ljungby med Sveriges Ungdomsråd.

Uppföljningsärenden

27 Inkomna synpunkter under första kvartalet 2014.

28 Intern kontroll av leverantörsfakturor.

Informationsärenden

29 Näringslivsutvecklarna informerar om sitt arbete med att utveckla landsbygden.

30 Revidering av det Alkohol- och drogpolitiska programmet.

31 Hur mår näringslivet i Ljungby? Ny simpleanalys från Grufman-Reije.

32 Bildandet av Region Kronoberg.

33 Kommunstyrelsen informerar.

35 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

36 Redovisning av delegationsbeslut.

37 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 0 kr Förslag (webbtevesändning från Kf) 75 000 kr Förslag (Inspirationshelg med ungdomsrådet) 50 000 kr Återstår 175 000 kr Medel för EU-projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat (Leader Linné) 430 000 kr Förslag 0 kr Återstår 570 000 kr KALLELSE 1(3) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (217 kb)

§47 Fastställande av dagordning

§48 Resultatbalansering för tekniska förvaltningen 2013-2014

§49 Upphandling av byggmaterial

§50 Upphandling av inhyrning av byggmaskiner

§51 Upphandling av fordonsgas

§52 Nyttjanderättsavtal avseende Eka 3:10 och 3:11 jämte överenskommelse om upphävande av avtal berörande fastigheterna Hångers 3:6 och 3:22

§53 Försäljning av del av fastigheten Torpa 1:19 jämte avtal om uppdrag om upphävande av detaljplan

§54 Instruktion till ombud vid 2013-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB

§55 Årsredovsining 2013

§56 Utbildning i socioekonomisk teori och budget Svar på motion.

§57 Granskning av budgetdisciplin och kostnadskontroll inom nämnderna Svar på revisionsrapport.

§58 Omvärldsanalys och övergripande mål för kommunledningsförvaltningen 2015

§59 Verksamhetsplan för medfinansiering till internationella projekt

§60 Delfinansiering av utbildning för servicetekniker

§61 Svenska migrationscenters etablering av regionkontor i Ljungby Godkännande av avtal

§62 Införande av webb-TV sändningar från kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag.

§64 Verksamhetsplan för IT

§65 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige Svar på motion.

§66 Högskolebehörighet för eleverna vid Sunnerbogymnasiet Svar på motion.

§67 Upprustning av Lagavallen Beslut om projektering och genomförande.

§68 Parlamentariska gruppens förslag till förändringar i den politiska organisationen

§69 Revidering av reglementet för utdelning av minnesgåva och bordsflagga

§70 Revidering av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet Beslut om remiss.

§71 Revidering av ungdomsrådets reglemente Beslut om remiss.

§72 Finansiering av värdskap för möte i Ljungby med Sveriges Ungdomsråd

§73 Försäljning av fastigheten Minerva 6

§76 Redovisning av delegationsbeslut