Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-06-03

Sammanträde 2014-06-03

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare.

2 Översyn av det utvidgade strandskyddet i Kronobergs län.

3 Upprättande av Klimatanpassningsplan för Ljungby kommun. Uppdrag och projektplan.

4 Uppdrag till förvaltningarna att anpassa verksamheten efter fullmäktiges beslut om förändring i den politiska organisationen.

5 Antal ledamöter och ersättare i politiska organ från nästa mandatperiod.

6 Om- och tillbyggnad av Astradskolan. Begäran om start och finansiering av program- och projekteringsfasen.

7 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen 2013.

8 Budget 2015 och investeringsplan 2016-2019.

9 Svar på medborgarförslag - Förstärkt övergångsställe utanför varje skola.

10 Svar på medborgarförslag - Byt ut de allmänna papperskorgarna i Ljungby.

11 Svar på medborgarförslag - Asfaltering runt återvinningsstationen i Vittaryd.

12 Svar på medborgarförslag - Gynna pollinerande insekter.

13 Svar på motion angående sneda parkeringsrutor på Oxtorget.

14 Svar på motion angående parkeringsplatser för funktionshindrade.

15 Policy för cykelplanering i Ljungby kommun.

16 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun.

17 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning.

18 Genomförandeavtal avseende fastigheten Lokstallet 1.

19 Utställning av Ljungby kommuns renhållningsordning och avfallsplan.

20 Förslag på underlag till genomförandeavtal för försäljning av Sunnerbohov/Trojahallen.

21 Besöksnäringens betydelse för Ljungby kommun.

22 Revideringen av det Alkohol- och drogpolitiska programmet.

23 Kommunstyrelsen informerar.

25 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

26 Redovisning av delegationsbeslut.

27 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel, Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Beslut av Ksau 2014-05-20 § 69 om Trafikantveckan 15,000 Disponerat 259 000 kr Återstår 26 000 kr Medel för internationella projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat 0 kr Återstår 1 000 000 kr KALLELSE 1(3) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (182 kb)

§61 Fastställande av dagordning

§62 Översyn av det utvdigade strandskyddet i Kronobergs län Svar på remiss.

§63 Upprättande av Klimatanpassningsplan för Ljungby kommun Uppdrag och projektplan.

§64 Uppdrag till förvaltningarna att anpassa verksamheten efter fullmäktiges beslut om förändring i den politiska organisationen

§65 Antal ledamöter och ersättare i politiska organ från nästa mandarperiod

§66 Om- och tillbyggnad av Astradskolan Begäran om start och finansiering av program- och projekteringsfasen.

§67 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2013

§68 Budget 2015 och investeringsplan 2016-2019

§71 Asfaltering runt återvinningsstationen i Vittaryd Svar på medborgarförslag.

§72 Gynna pollinerande insekter Svar på medborgarförslag.

§73 Inför sneda parkeringsrutor på Oxtorget Svar på motion.

§74 Parkeringsplatser för funktionshindrade Svar på motion.

§75 Policy för cykelplanering i Ljungby kommun

§76 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

§77 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

§78 Genomförandeavtal avseende fastigheten Lokstallet 1

§79 Utställning av Ljungby kommuns renhållningsordning och avfallsplan

§80 Förslag på underlag till genomförandeavtal för försäljning av Sunnerbohov/Trojahallen

§81 Informationsärenden

§82 Redovisning av delegationsbeslut