Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-08-26

Sammanträde 2013-08-26

Datum
Klockan
08.30
Plats
Sammanträdesrummet Kösen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Fastighetsavdelning

2 Verksamhetsplan för energirådgivning.

3 Rivning av f d Favörsbyggnaden.

4 Svar på revisionsrapport/granskning av lokalutnyttjande med mera.

VA- och renhållning

5 Omfördelning av drift till investering. Asfaltering på Bredemads deponi.

6 Sortera hushållssoporna. Svar på medborgarförslag.

Kostavdelningen

7 Lunchservering för allmänheten på kommunens restauranger, Vittaryd.

Exploateringsavdelning

8 Utökat nyttjanderättsavtal för Bergastigen i Lagan.

10 Avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad.

Gatu- och parkavdelning

11 Avtal med Ljungbergmuséet om skötsel.

12 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande huvudled på Söderleden, cirkulationsplats Hångersrondellen och tättbebyggt område i kommunen.

13 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande upphävande av väjningsplikt på Torsgatan i Ljungby stad.

Planeringsavdelningen

14 Sätt upp motionsredskap vid Lagaån i Ljungby stad. Svar på medborgarförslag.

Information

15 Södra Ljungaskolan

18 Vattentäkter; resultat av mätning, filter vattenskyddsområde med mera.

20 Risk- och sårbarhetsanalys.

21 Uthyrning av räddningstjänstens idrottshall.

22 Kommun i Väst, återrapport av samarbete.

23 Bussterminalen och Stora Torg.

24 Skötselplan för grönytor vid E4an.

Meddelanden

27 Räddningstjänst i siffror 2012

Bilagor till protokoll
2013-08-26 närvaro.pdf (40 kb)

§49 Fastställande av dagordning

§50 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning i Ljungby kommun 2013

§51 Lunchservering för allmänheten på kommunens restauranger, Vittaryd

§52 Utökat nyttjanderättsavtal för Bergastigen i Lagan

§53 Nyttjande av kommunal mark

§54 Avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad

§55 Avtal med Ljungbergmuseet om skötsel

§56 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande huvudled på Söderleden, cirkulationsplats Hångersrondellen och tättbebyggt område i kommunen

§57 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande upphävande av väjningsplikt på Torsgatan i Ljungby stad

§58 Banvallsleden - sträckan Ryssby - Målarskog

§59 Vattenspel i Lagaån