Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2007-04-23

Sammanträde 2007-04-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, plan 1, Ragnar Östbergs plan 1

3 Anmälan av protokollsjustering 3/2007-03-20

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Äldrenämndens budget för år 2008 och inriktning för 2009 och 2010

DNR: 201-69/2007

Handläggare: Staffan Halleskog 08-508 36 203

6 Kompetensutveckling inom äldreomsorgen – förslag till inriktning för år 2007

DNR: 119-80-2007

Handläggare: Annika Jalap-Hermanson 08-508-36 222
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg av äldre

DNR: 118-90/2007

Handläggare: Marita Åkersten 08-508 36 215

8 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2007 – en sammanfattning av granskningen år 2006

DNR: 113-83/2007


Handläggare: Ulla Hirsch 08-508 36 208
Eva Lindgren 08-508 36 207
Inger Lisslö 08-508 36 224

9 Stockholms stads äldreplan 2007-2011

10 Rese- och transportpolicy för äldreförvaltningen

11 Internkontrollplan

13 Leego Dagligverksamhet

DNR: 420-78/2007

Handläggare: Bengt Franzell 08-508 36 232

14 Stadsdelsnämndernas handlingar – svar på skrivelse från Leif Rönngren (s)

DNR: 118-65/2007

Handläggare: Lars Strand 08-508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Ekonomisk månadsrapport mars 2007

Dnr: 201-107/2007

Handläggare: Staffan Halleskog 08-508 36 203

16 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 1/2007-04-11

17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 4/2007-04-12 samt EXTRA sammanträde 2007-04-20

19 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat den 26 april 2007
Ewa Samuelsson Leif Rönngren

Ordförande Ewa Samuelsson (kd)

Vice ordförande Leif Rönngren (s)

Ledamöter
Olle Andretzky (m)
Birgitta Holm (m)
Carolin Ludvigsson (m)
Marie Ljungberg Schött (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Berit Kruse (s)
Lars-Åke Henriksson (s)
Norma Aranda de Gutiérrez (s)
Margareta Johansson (v)
Eivor Karlsson (mp)

Tjänstgörande ersättare
Louise Åstrand (m)

Ersättare
EvaMargareta Nyhlén (m)
Tünde Kovach (m)
Ralph Svalstedt (m)
Diana Wallhager (fp)
Carina Franke (kd)
Henry Holmström (s)
Catarina Carbell (s)
Olle Palmborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)

Förhindrade: Peter Abelin och Kitty Ericsson (m) samt Mujde Rashid (v)

Dessutom var Gunnel Rohlin, Marianne Hedenström, Staffan Halleskog, Annika Jalap-Hermanson, Ulla Hirsch, Marita Åkersten och kanslichef Patric Rylander närvarande.

§1 Närvarande

Noterades närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls äldrenämndens protokoll 3/2007-03-20, vilket justerats 2007-03-27.

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Anmäldes inkommen konferensinbjudan vilken behandlas under övriga frågor.

§5 Äldrenämndens budget för år 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 201-69/2007

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) anmäler ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra följande

Vi hänvisar till socialdemokraternas budget för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009.

Stockholm ska vara en bra stad att åldras i, oavsett om man är frisk eller har behov av vård och omsorg. Alla äldre är individer och har därmed olika behov. De som vill och kan ska – så långt det är möjligt – ha rätt att bo kvar hemma. Men när man behöver det ska man känna sig säker på att det finns plats på ett omvårdnadsboende. Stockholm ska vara en bra stad att åldras i, oavsett om man är frisk eller har behov av vård och omsorg.

Vi vill att det återremitterade förslaget till nya riktlinjer för äldreomsorgen godkänns och börjar tillämpas. Utöver detta är våra prioriterade frågor för att förbättra för de äldre satsningar på rätt till två timmars hemtjänst per vecka utan biståndsbedömning för alla över 75 år, trygghetslarm till alla över 80 år samt träffpunkter för äldre. Vi anser det också vara självklart att de äldre själva skall ha rätt att välja mellan hemlagad mat och matlåda.

För att säkerställa kvalitén inom äldreomsorgen krävs utbildad personal. Stockholm ska delta i Kompetensstegen som innebär en miljard kronor i landet under tre år för att stärka personalens kompetens. Cheferna inom äldreomsorgen är mycket betydelsefulla för verksamhetens kvalité och det är därför viktigt att de får det stöd och den kompetensutveckling som de behöver. Ledarsatsningar är en utav nycklarna till den goda omsorgen.

Under åren 2003-2006 genomförde Kompetensfonden i Stockholm unika satsningar, bland annat på personalen inom äldreomsorgen. Under de åren genomgick 1400 anställda grundutbildning, 1000 personer poängutbildning vid högskolan, 4400 anställda gick kortare kurser, 7300 personer deltog i någon form av seminarium. Mot detta enorma krafttag kan ställas nuvarande styrets satsning i äldrenämndens beslut den 16/1-07 att äldreförvaltningen fick i uppdrag att anordna utbildning för 150 anställda.

Vi oroas av att vikarieersättningen tas bort eftersom det medför att det blir svårare att kompetensutveckla personalen. Erfarenhetsmässigt avstår många från att vidareutbilda personal då de inte kan ersätta ordinarie personalen under utbildningstiden. Vi anser också att den privatiseringsiver som nu än mer kommer att flytta fokus från vardagen och innehåll inom vård, service och omsorgen. Det i sin tur kommer leda till sämre kontinuitet och kvalitet i verksamheterna och bemötandet av stadens äldre.

En annan viktig fråga att följa under perioden är andelen utbildad personal inom både stadens egna verksamheter och den privata upphandlade verksamheten. Det finns idag ingen naturlig koppling för de privata verksamheterna att vidareutbilda sin egen personal i samverkan med staden. Flera hinder bör uppmärksammas och undanröjas. Privatisering, avknoppning eller upphandling skall inte göras av ideologiska skäl.

Kristdemokraterna hade hög svansföring i valrörelsen vad gäller äldrefrågor - nu är det upp till bevis! Utredningar är inte nog. För att stadens äldre ska få det bättre behöver vi satsa på personalen, fatta beslut om de nya riktlinjerna och genomföra satsningar såsom hemtjänst utan biståndsbedömning, trygghetslarm och träffpunkter för äldre.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta:

att nämnden beslutar enligt vänsterpartiets förslag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 och överlämnar det till kommunstyrelsen samt därutöver anföra

Vänsterpartiets budget ger med sin budget en större tilldelning till äldreomsorgen.

Den innehåller stora satsningar på förebyggande och trygghetsskapande åtgärder samt sociala aktiviteter för äldre samt generösa riktlinjer och höjd hemtjänstpeng. Deltagande budget för äldres sociala aktiviteter och gratis fixartjänst och förenklad biståndshandläggning.

Vi avsätter även medel för fortsatt satsning på sänkt arbetstid inom äldreomsorgen och att höja lönerna för de lägst avlönade, varav många är kvinnor inom äldreomsorgen.

Vår kommunala äldreomsorg ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver den viktiga kontinuiteten och tryggheten för äldre.

Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta:

att nämnden beslutar enligt miljöpartiets förslag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att

  1. godkänna förvaltningens förslag till budgetunderlag för år 2008 och inriktning för 2009 och 2010 och överlämnar detta till kommunstyrelsen med hemställan att

  2. äldrenämndens budget för 2008 utökas med 1,4 mnkr avseende personalkostnader för utbildningar

  3. äldrenämndens budget för 2008 utökas med 1,0 mnkr för lokalkostnader

  4. äldrenämndens budget för 2008 utökas med 0,6 mnkr avseende överföring av budgetmedel från socialtjänstnämnden till äldrenämnden för köp av administrativa tjänster

  5. staden avsätter stimulansmedel centralt för ombyggnationer och omstruktureringar av särskilda boenden.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (s), (v) och (mp) med hänvisning till respektive förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6 Kompetensutveckling inom äldreomsorgen – förslag till inriktning för år 2007

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 119-80-2007

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) anmäler ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta:

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag beslut

samt

att därutöver anföra följande

För att säkerställa kvalitén inom äldreomsorgen krävs utbildad personal. Vi vet att utbildningsbehovet bland de anställda är mycket stort, trots den tidigare majoritetens massiva utbildningssatsningar. Stadsdelarna har angivit att 1050 personer har ett omedelbart behov av grundutbildning. Det som presenteras i detta ärende är dessvärre bara en droppe i havet, sett till behovet.

Under åren 2003-2006 genomförde Kompetensfonden i Stockholm unika satsningar, bland annat på personalen inom äldreomsorgen. Under de åren genomgick 1400 anställda grundutbildning, 1000 personer poängutbildning vid högskolan, 4400 anställda gick kortare kurser, 7300 personer deltog i någon form av seminarium. Mot detta enorma krafttag kan ställas nuvarande styrets satsning i äldrenämndens beslut den 16/1-07 att äldreförvaltningen fick i uppdrag att anordna utbildning för 150 anställda.

Vi oroas av att vikarieersättningen tas bort eftersom det medför att det blir svårare att kompetensutveckla personalen. Vi anser också att den privatiseringsiver som nu råder drabbar både stadens personal och i slutändan stadens äldre. Utbildningsbehovet och uppdraget att ständigt kompetensutveckla måste vara ett av de ska- krav som måste finnas med i de fall staden nu, av politiska skäl, kommer att upphandla alltfler verksamheter. För att öka andelen utbildad personal är det viktigt att lyfta fram goda exempel och göra medvetna satsningar för att de olika yrkeskategorierna skall bli än mer attraktiva. Kompetensförsörjningsfrågorna kommer att bli avgörande för framtiden.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag, till vilka (mp) ansluter sig, och yrkar bifall till dessa:

att godkänna kompetensutvecklingsplanen för år 2007 med följande tillägg:

att en djupare demensutbildning för personal på alla nivåer erbjuds samt

att därutöver anföra följande

I Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2007 framkommer det att den kortare utbildning som erbjudits, i form av översiktlig demensutbildning på ca en vecka eller enbart några föreläsningar, inte är tillräcklig för att kunna förändra arbetssätt.

I förvaltningens förslag presenteras kompetensutveckling inom demensutbildning, både grundläggande och specialiserad under rubriken Korta kurser och seminarier.

Utifrån Äldreomsorgsinspektörernas synpunkter och med tanke på behovet av utbildning är det därför viktigt att en djupare, mera omfattande demensutbildning erbjuds.

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Ordföranden ställer först proposition på sitt eget förslag och finner därvid att

1. äldrenämnden godkänner föreslagen kompetensutvecklingsplan för äldreomsorgen för år 2007

Reservation
(s) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsförslag (v) (mp) och finner därvid att

2. äldrenämnden avslår tilläggsförslaget


Reservation

(v) och (mp) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsförslag.

§7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg av äldre

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 118-90/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden

  1. godkänner ansökan om stimulansbidrag för kostprojekt om 0,5 mnkr

  2. godkänner att 1,5 mnkr av stimulansbidraget reserveras för att täcka kostnader som uppstår på grund av ökade krav på statistikinlämning.

§8 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2007 – en sammanfattning av granskningen år 2006

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 113-83/2007

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), anmäler ett förslag till beslut, i vilket (v) anmäler instämmande, och yrkar bifall till detta:

att godkänna äldreomsorgsinspektörernas årsrapport

samt

att därutöver anföra följande

Vi anser att det är dags att fatta beslut om de nya riktlinjerna för äldre, som de borgerliga förhalar. Det återremitterade förslaget som vi socialdemokrater ville godkänna innebar en tydlig kvalitetsförstärkning för stadens äldre. Rätt till utevistelse och promenader slogs fast. Det skulle vara möjligt för den enskilde att välja mellan matlådor eller hjälp att tillaga maten. Vi ville också att äldre som känner sig oroliga, är socialt isolerade, skulle ha rätt till plats på äldreboende. Stadens äldre skall inte behöva bli allvarligt sjuka innan de uppmärksammas och får stöd. Syftet med de nya riktlinjerna är utöver kvalitetshöjningen att säkerställa en likställighet för de äldre i staden och öka rättssäkerheten.

Dessa förslag möter till stor del upp den kritik och brister som inspektörerna tar upp i sin kritik.

Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler ett särskilt uttalande till vilket (v) ansluter sig:

Inspektörernas sammanfattande granskningsrapport är ett upplysande dokument. Det bör fungera som underlag för såväl politiker som inom enheterna. En slutsats är att äldreomsorgen behöver mer resurser.

Grundbemanningen tenderar på vissa stadsdelar bli lägre och det saknas ofta marginaler vid oplanerad frånvaro. Det skapar stress både bland de äldre och personalen. Vid låg grundbemanning tenderar också endast de basala insatserna som på- och avklädning, personlig hygien, toalettbesök mm bli tillgodosedda.

Omsorg om livskvalitet, sociala och vardagliga aktiviteter som att få gå en promenad, duscha när man önskar, en stunds samtal mellan personal och de äldre – det får stå tillbaka vid underbemanning.

En fortlöpande utbildning av personalen är nödvändig. Det gäller såväl vård- och omsorgsboenden som i ordinärt boende. Demensvården kräver särskilda kunskaper. Inte minst i bemötandefrågor. Korta demensutbildningar på en vecka räcker inte för att få kunskap om demensdrabbades speciella sjukdomsmönster. Det förutsätter också att kunskap och utbildning när det gäller funktionshindrade omfattas av samma utbildningsbehov. Även arbetsledarna närmast personalen behöver utbildning för att kunna handleda personalen.

Sammanfattningsvis behöver äldreomsorgen mer resurser. Det inkluderar såväl personalens arbetssituation som de äldres omvårdnadsbehov och livskvalitet. Det behövs resursförstärkningar för att tillgodose målen för en god äldreomsorg.

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslut

Äldrenämnden godkänner äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Reservation

(s) och (v) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

§9 Stockholms stads äldreplan 2007-2011

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 105-91/2007

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) anmäler ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta:

att med beaktande av KPR:s synpunkter godkänna förvaltningens förslag till beslut

att förvaltningen uppdras att löpande följa upp andelen utbildad och outbildad personal inom äldreomsorgen

samt

att därutöver anföra följande

Vi anser att den framtagna äldreplanen på det stora hela är bra men instämmer med KPR att en äldreplan i egentlig mening borde handla också om övriga områden i stadens politik som har betydelse för äldres förhållanden (såsom tillgänglighet, kommunikationer, kommersiell och offentlig service etc).

Av stor vikt är träffpunkter för äldre. Många äldre bor ensamma kvar i den egna bostaden och det gör att det finns ett behov av mötesplatser. Alla stadsdelar ska därför ha träffpunkter för äldre. Träffpunkterna kan innehålla olika aktiviteter såsom sång och musik, bridgespel, friskvård, IT- eller språkkurser, möjlighet till gemensamma måltider eller bara vara öppet för samvaro. Det är viktigt att träffpunkterna är tillgängliga för alla och att det är staden som måste ta det grundläggande ansvaret för att aktiviteter erbjuds vid dessa mötesplatser. Frivilligorganisationernas medverkan ska ses som ett komplement till stadens verksamhet.

Vi håller med KPR om att det i planen bör stå med att staden ska svara för att lämpliga lokaler finns tillgängliga på dagtid för kulturella arrangemang och för de äldres egna kulturella aktiviteter.

Samverkan med landstinget tycker vi är ett område som bör få större tyngd eftersom det är så oerhört angeläget för att omsorgen ska fungera tillfredsställande.

Vi anser att uppföljningen av planen är väldigt viktig.

Det är viktigt att följa andelen utbildad och outbildad personal inom äldreomsorgen och vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt följa upp detta.

Ledamoten Margareta Johansson (v) förelår att äldrenämnden avslår förslaget till ny äldreplan 2007-2011 med hänvisning till att nuvarande plan framtagen av s, v och mp ska fortsätta att gälla.

Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler ett särskilt uttalande:

Ambitionen med äldreplanen är goda och framsteg görs men kompletteringar behövs. Äldreplanen borde också innefatta övriga områden i stadens politik som är viktiga för äldre. Till exempel kommunikationer, tillgänglighet, offentlig service m.m.

Ekonomiska förutsättningar (s 6)

I första stycket står: Ett vikande befolkningsunderlag bland de äldsta åldersgrupperna innebär att verksamheterna måste anpassas, både till volym och storlek. Det är viktigt att ha en god framförhållning så att ett tillfälligt vikande befolkningsunderlag bland de äldsta åldersgrupperna inte leder till nedrustning inom äldreomsorgen.

Träffpunkterna (s 8)

Träffpunkterna är viktiga för att höja livskvaliteten för de äldre. Lokalerna måste vara lätta att nå med allmänna kommunikationer såväl som med rullstol eller rollator. Samt tillgängliga för såväl personer i eget boende som på servicehus. Aktiviteter bär erbjudas vid dessa mötesplatser, Under sommartid bl a utflykter.

Äldreplanen ska präglas av god kvalitet (s 10)

I andra stycket står: Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Alla, oavsett var i staden de bor, har rätt till lika bedömning. Ordet ”lika” bär ersättas med likvärdig. ”Lika” kan antyda en schablonmässig, hårt regelstyrd biståndsbedömning.

Korttidsboende (s 14)

Socialstyrelsen har granskat hälso- och sjukvårdsinsatserna i 12 korttidsboenden medan länsstyrelsen har fokuserat på boendenas insatser i form av vård och omsorg och granskat 11 korttidsboende våren 2006. Vid granskningen fanns brister som måste åtgärdas.

Boende för äldre, Servicehus, Vård och omsorgsboende (s14-15)

På sid 15 står under servicehus: När de insatser som kan ges i hemmet inte är tillräckliga, ska den enskilde kunna erbjudas ett boende som kan tillgodose kraven på en högre grad av omsorg (…) Behovet av servicehusboende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den enskildes upplevelse av otrygghet särskilt ska beaktas. Som KPR har påpekat är det en vag formulering. När en gammal och skröplig person anses ”för pigg” och nekas möjlighet till bostad på servicehus eller särskilt boende ger denna formulering inget starkt stöd.

God framförhållning innebär att tidigare servicehus som omvandlats till seniorboenden åter blir servicehus i takt med att de boende blir äldre.

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden

  1. godkänner Stockholms stads äldreplan 2007-2011 samt

  2. föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta Stockholms stads äldreplan 2007-2011

Reservation

(s) och (v) reserverar sig med hänvisning till respektive förslag.

§10 Rese- och transportpolicy för äldreförvaltningen

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 118-88/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§11 Internkontrollplan

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 203-87/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2007.

§12 Servicetjänster i form av vaktmästarservice – kompletterande remissvar

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 106-89/2007

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) anmäler ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra följande

Det är viktigt att klargöra att den skrivelse, från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, som detta ärende tar sin grund i, består av två delar; den första delen består av ett förslag om att erbjuda äldre hemtjänst med förenklad biståndsbedömning och den andra delen består av en permanentning av vaktmästarservice för äldre (även kallat ”fixartjänster”).

Såväl äldreförvaltningen som stadsledningskontoret behandlar bara den ena av dessa delar; vaktmästarservicen. Vi anser att det är felaktigt att den andra delen av skrivelsen inte behandlas. Socialdemokraterna är fortfarande för båda skrivelsens delar; både hemtjänst med förenklad biståndsbedömning och gratis fixartjänster.

Servicetjänster i form av vaktmästarservice är en mycket angelägen och viktig reform. Under den förra mandatperioden påbörjade den rödgröna majoriteten en försöksverksamhet med avsikt att permanenta verksamheten 2007. Alla äldre i Stockholm fick rätt till avgiftsfri hjälp av fixarna. Syftet var att arbeta förebyggande och uppsökande för att förebygga fallolyckor bland äldre och främja hälsa och välbefinnande. Vi ser därför med tillfredsställelse på att majoriteten äntligen lägger ett förslag om en avgiftsfri vaktmästarservice i hela staden, även om turerna kring ärendet, bland annat remisshanteringen, är beklagligt.

Stockholms äldre har visat sig uppskatta sina fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt när man börjat bli lite stel eller yr. Men den faktiska hjälpen fixarna ger stadens äldre är inte enda vinsten - antalet olyckor i de äldres hem har minskat kraftigt. Det är en stor vinst i minskat lidande för varje person som slipper skada sig, men det är också en ekonomisk vinst för staden.

Vi tycker att det är bra att vaktmästarservicen behålls avgiftsfri. Tidigare utspel från Ewa Samuelsson har talat om avgiftsnivåer på 185 kronor i timmen och det tror vi hade varit förödande för vaktmästarservicen eftersom så få hade haft råd att utnyttja den och hela syftet då hade gått förlorat.

Vi vänder oss emot att det ska vara en begränsning på antal timmar per år som de äldre får använda sig av servicen. Vi anser inte att det ska finnas någon sådan begränsning.

Vi anser också att den föreslagna åldergränsen på 75 år är satt för högt. Vi anser att det är bra med en likställighet över staden och att det därför är positivt att ha en och samma åldersgräns i alla stadsdelar. Vårt förslag är att den åldersgränsen sätts till 67 år. Visar det sig vid en utvärdering att det är för högt, eller att det skapar onödiga barriäreffekter för enskilda, ska detta förslag kunna omprövas och eventuellt då sänkas till 65 år.

Vi anser att alla äldre, oavsett om de har biståndsbedömd hemtjänst eller inte, ska ha rätt att utnyttja vaktmästartjänsten.

Vad gäller den ursprungliga skrivelsens andra förslag anser vi att alla över 75 år utan biståndsbedömning skall erbjudas två timmars hemtjänst i veckan. Det är dags att ta steget från den totalt strukturerade och detaljerade biståndsbedömningen som idag görs, till en valfrihetsreform, vars innehåll innebär en ökad reell valfrihet för stadens äldre.

Reformen ger också helt nya möjligheter till ett individualiserat bemötande utifrån den enskilde äldres egna behov, önskemål och uppfattningar. Att frångå principen om detaljerad biståndsbedömning nedbrutet ibland till minuter till förmån för denna reform, ger också personalen andra förutsättningar att, bättre, kunna använda sin erfarenhet och yrkeskompetens i vardagssituationen.


Till detta fogar Leif Rönngren (s) följande särskilda uttalande:

För att klargöra Socialdemokraternas ståndpunkt i två viktiga äldrereformer vill vi särskilt uttala detta;

För det första- Socialdemokraterna vill permanenta den försöksverksamhet som varit med ”fixartjänster”. Åldersgränsen skall vara 67 år med inriktningen 65 år. Ingen tidsbegränsning skall gälla. Verksamheten skall utvärderas efter ett år. Alla ska omfattas oavsett om den enskilde har biståndsbedömd hemtjänst eller inte.

För det andra- Socialdemokraterna vill införa en valfrihetsreform för de äldre över 75 år. Alla skall garanteras två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Kostnaden för detta debiteras utifrån den ordinarie hemtjänsttaxan, eller utreds vidare utifrån s- skrivelse tidigare.

Dessa två förslag har konsekvent blandats ihop i kommentarer från majoriteten i mediedebatten. Hanteringen av fixartjänsterna och de konstiga turerna kring remittering och beslut i nämnderna har inte varit klargörande. Slutsatsen bör vara att ärenden inte av något skäl skall forceras igenom om det råder delade meningar kring sakfrågor eller processen kring beslutsordningar.

Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler ett särskilt uttalande i vilket (v) instämmer:

Servicetjänster till äldre, också benämnd ”Fixarmalte”, ska vara gratis. Även den person som har hemtjänst har rätt till denna servicetjänst. Fixarmalte bör vara lika i alla stadsdelar samt erbjudas alla över 67 år. En 70-åring kan lika väl som en 75-åring falla och skada sig allvarligt i hemmet. Något tak för antalet timmar per år och hushåll bör inte heller sättas. Socialstyrelsens meddelarblad augusti 2006: ”Servicetjänsten avser tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.”

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar på stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Servicetjänster till äldre”.

Reservation

(s) samt (v) och (mp) reserverar sig med hänvisning till respektive förslag och särskilda uttalanden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§13 Leego Dagligverksamhet

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 420-78/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden beslutar avslå Leego dagligverksamhets ansökan om projektbidrag på 216 tkr för att bedriva dagvård för äldre somalier.

§14 Stadsdelsnämndernas handlingar – svar på skrivelse från Leif Rönngren (s)

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 118-65/2007

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) anmäler ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att ge förvaltningen i uppdrag att ansvara för samordningen av äldreområdet i stadsdelsnämnderna och återföra detta analyserat till äldrenämnden

samt

att därutöver anföra följande

Enligt regelverket ska äldrenämnden ha en övergripande och samordnande funktion. Detta är inte genomförbart utan vetskap och kunskap om vad som sker i stadsdelarna, där ansvaret för genomförande finns och verksamheterna bedrivs.

Vi vet att stadsledningskontoret förändras och att ingen annan inom staden för tillfället har den övergripande kollen och överblicken. Enskilda nämndledamöter kan inte förväntas ta det ansvaret. Det måste vara betydligt enklare att förvaltningen tar del av de ärenden i stadsdelsnämnderna som rör äldre istället för att varje enskild nämndledamot beställer hem samtliga handlingar och förväntas göra egna sammanställningar, dra slutsatser och komma med förslag utifrån äldrenämndens uppdrag.

Vi anser därför fortfarande att äldreförvaltningen bör presentera ett förslag till rutiner för hur äldrenämnden ska få del av stadsdelsnämndernas viktigare ärenden, förändringar, nya trender och tendenser vad gäller äldreområdet. Detta för att äldrenämnden tidigt skall kunna reflektera, tänka och agera strategiskt. I fullmäktiges mål för äldreverksamheterna finns en rad olika mål. För att ta ett exempel finns målet om träffpunkter för äldre.

Var finns kunskapen om hur det ser ut, vad som planeras och hur måluppfyllelsen ligger till? Äldrenämnden skulle med god kunskap om sakförhållanden också kunna leva upp till reglementet som tar upp utveckling och övergripande samordning som huvudsakligt arbetsområde.

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden anser skrivelsen besvarad med äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation

(s) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

§15 Ekonomisk månadsrapport mars 2007

Ärende

Föreligger tjänsteutlåtande diarienummer 201-107/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport för mars 2007.

§16 Protokoll från äldrenämndens handikappråd

Anmäls äldrenämndens handikappråd protokoll 1/2007-04-11,

vilket justerats 2007-04-13

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (2 protokoll)

Anmäls kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 4/2007-04-12 och EXTRA 2007-04-20, vilka justerats 2007-04-13 respektive 2007-04-20.

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Postlista per den 13 april 2007

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Förvaltningschefens information

· Stimulansbidragssammanställningen redovisas till majnämnden

· Kvalitetsarbetsrapporten redovisas förhoppningsvis till majnämnden

· Statistik över omsorgstagare redovisas till majnämnden

· Arbetet med riktlinjer för bidrag till organisationer har påbörjats och ett ärende kommer.

§20 Övriga frågor

· Framåtblickande heldagskonferens om Äldreomsorg i brytningstid den 29 maj 2007 – Kista Entré Konferens

Beslut

Äldrenämnden medger deltagande för 3+3 = en deltagare per parti, vilka anmäler sig själva. Faktureras förvaltningen.