Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2008-03-18

Sammanträde 2008-03-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset, plan 3, Ragnar Östbergs plan 1 (receptionen)

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2008-02-12

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

"Intresse för servicehus" - hemtjänsttagare och de som sökt men fått avslag på servicehusansökan.
- Birgitta Ljungdahl, USK informerar

5 Översyn av äldreförvaltningens organisation

DNR: 110-30/2008

Handläggare: Lars Strand telefon: 08-508 36 205

6 Delegationsordning för äldrenämnden

DNR: 103-54/2008

Handläggare: Lars Strand telefon: 08-508 36 205

7 Översyn av kommunövergripande verksamheter Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen

DNR: 105-29/2008

Handläggare: Börje Ferlander telefon: 08-508 36 216
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nulägesanalys om mat och måltider

DNR: 401-208/2007

Handläggare: Birgitta Persson, Anna Forssell telefon: 508 36 213, 36 230

9 Ansökan om ekonomiskt stöd för Nuestra Americas dagverksamhet för äldre spansktalande

DNR: 420-226/2007

Handläggare: Staffan Halleskog telefon: 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Återkallelse av fyllnadsval till äldrenämndens handikappråd

DNR: 101-44/2008

Handläggare: Göran Edenberg telefon: 08-508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av protokollsjustering HKR 3/2008-03-11

13 Anmälan av protokollsjustering KPR 3/2008-03-11

14 Anmälan av inkomna ärenden per den 29 februari 2008

15 Postlista per den 29 februari 2008

16 Protokoll - Branschråd 2007-09-28 samt 2007-11-09

17 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) utses att tillsammans ordföranden Ewa Samuelsson (kd) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 03/2008-02-12
justerats 2008-02-14.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Sammanträdet inleds med information av Birgitta Ljungdahl, USK om ”Intresse för servicehus” - hemtjänsttagare och de som sökt men fått avslag på servicehusansökan.

USK-rapporten utdelas.

Anmäls ett par övriga frågor. I övrigt fastställs dagordningen.

§5 Översyn av äldreförvaltningens organisation

Ärende

Föreligger ärende dnr: 110-30/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldreförvaltningens nya organisation enligt bilaga godkänns.

§6 Delegationsordning för äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr: 103-54/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

  1. Äldrenämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga 2 till angiven befattningshavare.

  2. Förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera förtecknade ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga 2 till annan anställd.

  3. Anmälan av beslut ska ske tertialvis till äldrenämnden om inte annat anges i delegationsförteckningen

  4. Vid förvaltningschefens frånvaro träder avdelningschefen för utveckling, Chatrin Engbo, in om inte förvaltningschefen beslutar annat.

§7 Översyn av kommunövergripande verksamheter Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-29/2008

Yrkande
Vice ordföranden Leif Rönngren (s) yrkar på återremiss av ärendet i enlighet med KPR:s förslag. Efter diskussion enas övriga ledamöter om detta yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden återremitterar ärendet för vidare utredning, varvid ärendet ska kompletteras med dels utvärdering av verksamheterna, dels beskrivning av förslagets konsekvenser.

§8 Nulägesanalys om mat och måltider

Ärende

Föreligger ärende dnr: 401-208/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder utifrån nulägesanalysen för äldreomsorgen i Stockholms stad samt gör ett särskilt uttalande:

Hur maten och hur måltidssituationen ser ut är mycket viktiga frågor både när det gäller näring och livskvalitet.

De åtgärder som förvaltningen föreslagit är mycket bra. Överlag så finns det mycket som behöver förbättras för att de äldre ska få det som borde vara självklart. Situationen ser dock olika ut i stadsdelarna och det är därför mycket bra att utbildningsinsatserna blir riktade.

Merparten av enhetscheferna har inte besvarat frågan om vad maten inom särskilt boende kostar, vilket bör föranleda att äldreförvaltningen kartlägger hur det ser ut. Kostnaden behöver inte säga allt om kvaliteten men är en viktig faktor som bör synliggöras.

Inom hemtjänsten finns de flesta bristerna. Det framkommer dock inte om det bara är den kommunalt drivna hemtjänsten som man avser i svaren eller om det även omfattar den privata.

För att säkerställa de äldres rätt till bra mat och en god måltidssituation så är det viktigt att undersökning och utbildningsinsats omfattar även privat driven omsorg och hemtjänst.

§9 Ansökan om ekonomiskt stöd för Nuestra Americas dagverksamhet för äldre spansktalande

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-226/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp), bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår föreningen Nuestra America ansökan om ekonomiskt stöd för dagverksamhet för äldre spansktalande.

§11 Återkallelse av fyllnadsval till äldrenämndens handikappråd samt Fyllnadsval till äldrenämndens handikappråd

Ärende

Föreligger ärende dnr: 101-44/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

  1. Äldrenämnden återkallar valet av Gunilla Wågström Lundqvist (SDF) som ledamot i nämndens handikappråd för åren 2008-2010

samt

  1. utser Barbro Ohlson (HRF) som ledamot i äldrenämndens handikappråd för åren 2008-2010.

§12 Protokoll från äldrenämndens handikappråd

Anmäls äldrenämndens handikappråd protokoll 3/2008-03-11, vilket justerats 2008-03-12.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

Anmäls kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 3/2008-03-11, vilket justerats 2008-03-13.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av inkomna ärenden per den 29 februari 2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Postlista per den 29 februari 2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll – Branschråd 2007-09-28 samt 2007-11-09

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Förvaltningschefens information