Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2008-05-13

Sammanträde 2008-05-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2008-04-15

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2007

Bordlagt 2008-04-15

DNR: 113-90/2008

Handläggare: Margareta Venizelos telefon: 08-508 36 206

6 Tertialrapport 1

EXTRA utskick

DNR:

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203

Omedelbar justering

7 Äldre direkt - kontaktcenter - remiss

DNR:

Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215

Omedelbar justering

8 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi (KS 051-823/2008)

DNR: 106-126/2008

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Årsrapport 2007 - Patientnämnden i Stockholms län

Rapporten sänds till nämnden separat

DNR: 119-115/2008

Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Stadsdelsnämndernas redovisning av 2006 års stimulansmedel för vård och omsorg om de mest sjuka äldre och delredovisning av 2007 års stimulansmedel för vård och omsorg om äldre.

11 Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre

DNR: 118-123/2008

Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215

12 Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden

13 Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård

Senare utskick

DNR:

Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Rapportering av ej verkställda beslut enl. 4 kap. 1§ SoL, kvartal 1, 2008

DNR: 105-130/2008

Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215

15 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, remiss

16 Motion av Ann-Margarethe Livh (v) om översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid

Senare utskick

DNR:

Handläggare: Chatrin Engbo Telefon: 08-508 36 240

17 Anmälan av Branschrådets protokoll - 2008-02-29

18 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 5/2008-05-06

19 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 5/2008-05-06

20 Postlista per den 25 april 2008

21 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (kd) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 5/2008-04-15
justerats 2008-04-17.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Anmäls till övriga frågor: skrivelse samt fråga om ersättning vid deltagande i hearing. Med dessa tillägg fastställs dagordningen.

§5 Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2007

Bordlagt 2008-04-15

Ärende

Föreligger ärende dnr: 113-90/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till förvaltningens förslag samt anmäler därtill ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) anmäler gemensamt med ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden lägger redovisningen till handlingarna

 2. Äldrenämnden överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen för kännedom

Särskilt uttalande

Vi välkomnar att det för första gången har tagits fram en samlad kvalitets- och verksamhetsredovisning för äldreomsorgen i Stockholms stad. Det sker förvisso en omfattande uppföljning av äldreomsorgens verksamhet och kvalitet, men det har inte tidigare skett någon samordnad redovisning för hela staden. Genomgången är till gagn för alla äldre. Nu tydliggörs vilka områden som är bra och vilka som behöver utvecklas.

Sammanställningen visar att de övergripande målen för äldreomsorgen, bland annat att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med ökad trygghet, kvalitet och valfrihet, uppfylls relativt bra. Det är positivt att det i hela staden finns träffpunkter och stöd till äldre och deras anhöriga, att det erbjuds utevistelser och andra aktiviteter, att servicetjänster finns att tillgå, att betydelsen av mat och måltider fått en central roll och att bostadsstandarden höjts betydligt.

Verksamhets- och kvalitetsredovisningen för 2007 är den första i sitt slag och ska ses som en pilotredovisning. Från och med nästa år kommer redovisningen att anpassas till den nya budgetstrukturen med indikatorer och aktiviteter. Vi ser också fler utvecklingsområden. Exempelvis saknas för närvarande stadsgemensamma rutiner och verktyg för rapportering och uppföljning av synpunkter och klagomål samt fel och brister. Vi behöver också följa upp kostnadsbilden inom hemtjänsten. Den genomsnittliga kostnaden per hemtjänsttimme varierar stort mellan olika stadsdelsnämnder. Staden saknar också gemensamma rutiner för redovisning och uppföljning av anmälningar enligt Lex Sarah. Vi välkomnar därför det utvecklingsarbete som initierats inom dessa områden så att vi i framtiden kan få en ännu bättre bild av äldreomsorgen i Stockholms stad.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) då de föreslog äldrenämnden att:

 1. I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. Staden för stadsdelsnämnderna inför stadsgemensamma rutiner och verktyg för rapportering och uppföljning av klagomål samt fel och brister, och att stadsgemensamma rutiner införs för redovisning och uppföljning av anmälningar enligt Lex Sarah

 3. Därutöver anföra följande.

Att äldrenämnden har ambitionen att utforma en modell för en samlad kvalitetsredovisning är positivt och en viktig del inom äldreomsorgen. Däremot är vi bekymrade över de lågt satta målen och att man vill ge ett sken av att ha uppfyllt många av målen, när verkligheten snarare visar motsatsen på flera punkter. Faktum är att ingen större förändring har skett inom äldreomsorgen.

Till exempel skriver äldreförvaltningen att ”Stadens nämnder visar en relativt god måluppfyllelse”. Vad som avses med ”relativt” framgår dock inte. Att en tydligare redovisning förväntas bör inte förvåna. Att det inte är tillräckligt bra står klart för oss då man fortfarande inte exempelvis uppfyller målen om inflytande för de äldre i form av individuella genomförandeplaner.

Till exempel står det i tjänsteutlåtandet att biståndshandläggarna redan har en hög arbetsbelastning och att kundvalsmodellen kan innebära ökad belastning. I klartext innebär det att köhanteringssystemet kan bli kostnadsdrivande med ökad administration och ökad belastning på biståndshandläggarna också vad gäller vårdnivåbedömningen. Det är viktigt att hitta ett system där handläggarna inte får en ökad arbetsbörda i och med kundvalsmodellen.

Äldreförvaltningen har i sitt tjänstutlåtande pekat ut många brister som kräver åtgärder, åtgärder vi i oppositionen har efterlyst under en lång tid. Till exempel skriver man att finns brister i utredningar och dokumentation, och att många utredningar sällan berör den sociala aspekten. Det är viktigt att även denna aspekt beaktas, i annat fall riskerar vi att bristen på social aktivitet resulterar i medicinska missförhållanden, vilket i sin tur blir en dyrare kostnad för samhället att ta itu med.

Vidare är det viktigt att en koppling sker mellan uppföljningsdokumenten. Det är inte tillfredställande att dokument som har olika slutsatser inte sammanställs. Det är viktigt för verksamheten att en helhetsbild finns där samtliga synpunkter förs fram. Det ligger i allas intresse att vi får en så tydlig och allsidig bild av hur resurser används och vilka begränsningar som finns. Detta är en nödvändighet för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur äldrevården ska kunna förbättras.

Som konstateras i ärendet har det framkommit att innehållet i den vård och omsorg som erbjuds äldre i både hemtjänsten och i vård- och omsorgsboenden behöver utvecklas och tydliggöras. Många av dessa brister, som bland annat äldreombudsmannen presenterade i sin rapport, är oacceptabla och det är därför nödvändigt att den borgerliga majoriteten åtgärdar dessa snarast.

Dessutom framkommer det att stadsdelsnämnderna saknar stadsgemensamma rutiner och verktyg för rapportering och uppföljning av klagomål samt fel och brister, trots att socialstyrelsens föreskrifter och stadens anvisningar för intern kontroll framhåller detta. Staden saknar dessutom stadsgemensamma rutiner för redovisning och uppföljning av anmälningar enligt Lex Sarah i både kommunala och privata boenden. Vi begär att staden inför båda dessa rutiner.

Sammantaget krävs utökade resurser både vad gäller personal och ekonomiska medel. Att personaltätheten och kontinuiteten är bristfällig är stora problem som bör tas itu med innan kundvalsmodellen sjösätts. Att de avsatta medlen inte räckt till gemensam administration, ledning och nämnd är naturligtvis inte godtagbart.

§6 Tertialrapport 1

Föreligger ärende dnr: 201-138/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 för 2008 och överlämnar den till kommunstyrelsen

 2. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar med 15,7 mnkr till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§7 Äldre direkt – kontaktcenter – remiss

Föreligger ärende dnr: 106-127/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) anmäler gemensamt med ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) då de föreslog äldrenämnden att:

 1. Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. Staden framställer en katalog med relevant information om de olika boendealternativen, där även äldreguidens uppgifter beaktas

 3. Därutöver anföra följande.

Det är bra med samlad och personlig service och att mötet med människor hamnar i fokus genom denna enhet, men vi är oroliga för att ”Äldre direkt” kommer att innebära dubbelarbete då detta arbete redan finns idag genom de medborgarkontor som vi initierade. Förutom att denna serviceenhet kommer att innebära extra arbetsuppgifter för biståndshandläggarna, finns det risk för att äldre slussas fram och tillbaka i onödan mellan olika organisationer.

Vidare är finansieringen bekymmersam. Äldreomsorgen har redan visat sig vara underfinansierat under det borgerliga styret, och att då ta beslut om att resurser ska tas därifrån för att finansiera ”Äldre direkt” är oansvarigt. Att ta från den vård och omsorg som ska erbjudas de äldre stockholmarna är minst sagt oacceptabelt, trots det goda syftet. Istället bör den borgerliga majoriteten ta beslut om att extra resurser kommer tillföras äldreomsorgen för att finansiera ”Äldre direkt”, för att på så sätt garantera att äldreomsorgens resurser inte kommer att belastas för att bekosta denna nya enhet.

Vi saknar också belysning av hur detta nya telefonnummer ska spridas till allmänheten. För att enheten ska få det genomslag man hoppas på, bör ju broschyrer också följa, till de äldre och deras anhöriga.

Vi anser liksom äldreförvaltningen att inrättandet av ”Äldre direkt” bör senareläggas. De stora förändringar som kommer att ske inom äldreomsorgen i sommar kommer att i sig innebära en stor omställning.

Slutligen är vi bekymrade över hur personalen ska kunna ”objektivt hjälpa till med att välja utförare utifrån valfrihetsmodellen”. Utifrån vilken information kommer de att ”objektivt hjälpa” de äldre? Det har varit många ärenden om kundvalsmodellen det senaste året, men hittills har den borgerliga majoriteten inte lyckats konkret förklara hur informationen till de äldre ska se ut. För att den äldre ska kunna göra ett väl avvägt och informerat val krävs att relevant information finns om de olika boendealternativen, där kvaliteten avseende bland annat personaltäthet och personalkontinuitet är viktiga ingredienser i informationen. Det finns skräckexempel där den äldre och anhöriga endast har presenterats långa listor med namn på boenden utan någon ytterligare information. Så får det givetvis inte gå till. Det är inte heller önskvärt att beslutet i huvudsak baseras på färgglada broschyrer där äldreboende enbart framhåller sina fördelar. Som ett komplement till broschyrer måste det finnas en mer objektiv och enhetlig information om äldreboendena. Denna information finns inte idag. Det är en stor brist som staden måste komma tillrätta med innan kundvalssystemet och ”Äldre direkt” införs. Med anledning av detta begär vi att staden framställer en allsidig och seriös informationskatalog över alla boenden i staden, där hänsyn bland annat tas till äldreguidens sammanställning. Äldreguidens betygsättning av boendena är en viktig indikator som personalen på ”Äldre direkt” bör ta hänsyn till i sina rekommendationer till de äldre.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§8 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi (KS 051-823/2008)

Föreligger ärende dnr: 106-126/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) anmäler ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden beslutar att överlämna äldreförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) då de föreslog äldrenämnden att:

 1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag som remissvar

 2. Därutöver vill vi anföra följande:

Vi vill att e-strategin ska vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och för att utveckla användarvänliga IT-system. Detta för att underlätta för de anställda i sitt arbete och i kontakten med invånarna. Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och för att öka kvaliteten i verksamheterna.

En radikal e-strategi ska demokratisera datoranvändningen för allmänheten. Publika datorer ska även vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som använder Internet.

Vi anser att e-strategin även bör innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som idag är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

Det är viktigt att staden erbjuder e-tjänster men detta ska styras av invånarnas behov och inte enbart för att spara pengar. Vi efterlyser därför en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, eftersom e-tjänster kan medföra ökat natt- och skiftarbete som inverkar negativt på hälsan

För de som inte använder datorer ska vissa ordinarie tjänster finnas kvar. Vi tror inte att de kontaktcenter som byggs upp helt kan ersätta den personliga service som medborgarkontoret kan erbjuda. Vi anser också att risken med trådlös teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi och att staden ska söka lösningar som minimerar strålningsrisken.

Särskilt uttalande

Utöver det förslag som vänsterpartiet och miljöpartiet la i ärendet anför vi följande:

Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vill använda vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna och inte till att sänka skatten. Förslaget om en uppdatering av e-strategin som nu presenteras har ett helt annat syfte, eftersom strategin har skrivits om för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står nu samverkan med entreprenörer och leverantörer och stockholmaren som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för IT-servicen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§9 Årsrapport 2007 – Patientnämnden i Stockholms län

Föreligger ärende dnr: 119-115/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Därtill gör nämnden ett gemensamt särskilt uttalande:

Patientnämnden fyller en viktig funktion för att ge patienter och anhöriga möjlighet att påkalla problem och tillkortakommanden inom den offentligfinansierade hälso- och sjukvården. Genom att brister uppmärksammas är det möjligt att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i landstingets och kommunernas verksamheter.

De incidenter som beskrivs i årsrapporten stämmer till eftertanke och ställer krav på ytterligare åtgärder, i synnerhet vad avser överlämnandet mellan landstingets och kommunernas respektive vårdgivare. Trygghetskvitto är en konkret åtgärd i detta arbete, men ansträngningarna för att säkerställa ett värdigt och medicinskt säkert omhändertagande genom hela vårdkedjan måste gå vidare.

Den enskildes trygghet i kontakterna med vården och omsorgen måste alltid stå i fokus. Det är därför välkommet att stadsdelsnämndernas äldreomsorgschefer uppmärksammats på den inom kommunen bristande kännedomen om patientnämndens verksamhet. Genom att fler vänder sig till patientnämnden förbättras stadens kunskap om vilka utmaningar som omsorgsverksamheterna ställs inför och därmed skapas också förutsättningar för att möta dessa utmaningar.

§10 Stadsdelsnämndernas redovisning av 2006 års stimulansmedel för vård och omsorg om de mest sjuka äldre och delredovisning av 2007 års stimulansmedel för vård och omsorg om äldre.

Föreligger ärende dnr: 118-289/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden lägger redovisningarna till handlingarna.

§11 Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre

Föreligger ärende dnr: 118-123/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner ansökan om stimulansmedel för utbildning gällande läkemedelsgenomgångar om 405 tkr
 1. Äldrenämnden godkänner att 500 tkr av stimulansmedlen reserveras för merkostnader som uppstår på grund av ökade krav på statistikinlämning.

§12 Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden

Föreligger ärende dnr: 105-122/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till indika­torer för upp­följning av hälso- och sjukvård inom stadens vård- och omsorgsboen­den
 2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta äldreförvaltningens förslag till indika­torer för upp­följning av hälso- och sjukvård inom stadens vård- och omsorgsboen­den
 3. Förvaltningschefen får i uppdrag att vid behov revidera indikatorerna för uppföljning av hälso- och sjukvård inom stadens vård- och omsorgs­boenden.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) samt ledamöterna

Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) gör därtill ett särskilt uttalande:

Som förvaltningen mycket riktigt påpekar så är det viktigt att stadsdelsnämnderna använder sig av samma metod och mall för uppföljning av vissa hälso- och sjukvårdsinsatser så att verksamhetens kvalitet och resultat kan jämföras och utvecklas.

Vi ställer oss positiva till de förslag på indikatorer som äldreförvaltningen tagit fram. Däremot saknar vi en viktig indikator: den sociala aspekten. Det är nödvändigt att den beaktas som en del av kvalitetsarbetet. Många gånger gör inte biståndshandläggarna en social bedömning av den äldre. Denna brist påpekades av äldreförvaltningen i ett annat av deras tjänstutlåtanden, där det hade visat sig att av de många brister som krävde åtgärder var ett viktigt problem att många utredningar sällan berörde den sociala aspekten. Om denna aspekt nonchaleras riskerar vi att den sociala isoleringen eller bristen på social aktivitet hos den äldre resulterar i medicinska missförhållanden, vilket i sin tur blir en dyrare kostnad för samhället att ta itu med.

Vi anser också att en annan viktig aspekt saknas, nämligen en uppdelning i kön av varje indikator där det går. Vi anser att den uppdelningen är viktig för att kunna göra en bra analys som ska säkerställa en god uppföljning som leder till konstruktiva åtgärder där det så krävs

§13 Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård

Föreligger ärende dnr: 105-131/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar bordläggning av ärendet.

Äldrenämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

§14 Rapportering av ej verkställda beslut enl. 4 kap. 1§ SoL, kvartal 1, 2008

Föreligger ärende dnr: 105-130/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) anmäler gemensamt med ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2008.

 2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) då de föreslog äldrenämnden att:

 1. I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap I § socialtjänstlagen ska innehålla en redovisning av antal överklaganden som gjorts till Länsrätten, och hur många brukare som har fått dessa beviljade

 3. Därutöver anföra följande.

Det är mycket glädjande att antalet ej verkställda beslut har minskat jämfört med föregående kvartal och att hälften av stadsdelsnämnderna inte hade några beslut som inte verkställts. Utvecklingen är positiv och det är framför allt bra att stadsdelsnämnden inte drar på sig extra utgifter i form av vite från Länsrätten, när besluten inte hunnit verkställas inom tre månader, då dessa utgifter är helt onödiga och många gånger hade kunnats undvikas.

Vi anser att det i samband med rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap I § socialtjänstlagen är önskvärt och viktigt att en redovisning följer över antalet överklaganden som en brukare har gjort till Länsrätten då biståndsbedömningen anses ha skett på felaktiga grunder. Det är också viktigt att veta hur många brukare som har fått sina överklaganden beviljade. Denna statistik ger en viktig indikation på hur brukarna upplever biståndsbedömningen ute i stadsdelsnämnderna och visar också oss politiker om förändringar behöver ske inom biståndsbedömningen.

Enligt rapporteringen framkommer att äldre väljer att vänta på ”rätt boende” i stället för att acceptera ett annat alternativ. Den fråga som då uppstår och som det vore mycket intressant att få veta mera om, är vad som gör att man väljer att vänta? Är det kvaliteter som kan vara vägledande för andra boenden i sitt utvecklingsarbete. Detta är kanske faktorer som redan är kända men inte sammanställda. Om inte så kan det vara en viktig faktor att ta reda på och sammanställa när det gäller utveckling av våra boenden för äldre.

På förslag från vice ordföranden Leif Rönngren (s) uppdrar nämnden åt förvaltningen att återkomma med en sammanställning av domar på äldre personers överklagade avslagsbeslut, vilka i nästa instans gått staden emot.

ü Förvaltningen återkommer.

§15 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, remiss

Föreligger ärende dnr: 105-132/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

§16 Motion av Ann-Margarethe Livh (v) om översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) anmäler, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp), ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Margareta Johansson (v) då hon föreslog äldrenämnden att:

äldrenämnden godkänner remissen och överlämnar den till kommunstyrelsen

Särskilt uttalande

Den stora gruppen som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor och dessutom skiftarbetande. Det är därför enligt vår mening viktiga frågor kring kartläggning och förbättringar som motionen föreslår.

I förvaltningens svar påpekar man att arbetsmiljön ofta är ansträngd och många medarbetare drabbas av belastningsskador. Man hänvisar dock till den anställdes egna ansvar för sin hälsa och att det finns tillgång till stadens badanläggningar till förmånligt pris.

Det är stadens ansvar att verka för minskad sjukfrånvaro och att personal inom vård- och omsorg orkar arbeta fram till pension. Det kan inte läggas på den enskilda individen

§17 Anmälan av Branschrådets protokoll – 2008-02-29

Föreligger Branschrådets protokoll för nämndens kännedom.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Justerat protokoll från äldrenämndens handikappråd (HKR)

Anmäls äldrenämndens handikappråd protokoll 5/2008-05-06, vilket justerats 2008-05-07.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Justerat protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)

Anmäls kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 5/2008-05-06, vilket justerats 2008-05-07.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Postlista per den 25 april

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Förvaltningschefens information

Vårdförbundet har lagt varsel inom geriatriken. Med anledning av detta har Gunnel Rohlin genom brev informerat stadsdelsdirektörer och äldreomsorgschefer om innebörden samt vikten av att den enskilde inte drabbas. Staden måste ta sitt vårdgivaransvar för utskrivningsklara patienter.