Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2008-11-18

Sammanträde 2008-11-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2008-10-14

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- VD Anders Nordstrand informerar (kl 15.00)

5 Verksamhetsbidrag till frivilliga organisationer/föreningar för äldre avseende 2009

Bordlagt den 14 oktober 2008
DNR: 420-129/2008
Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203

6 Äldrenämndens sammanträdesdagar 2009

DNR: 101-304/2008
Handläggare: Staffan Halleskog Telefon 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Motion (2008:27) Inrättande av projekt Bostad Matchning

Remissvar
DNR: 106-205/2008
Handläggare: Barbro Karlsson Telefon: 08-508 36 218

8 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboende

Remissvar
DNR: 106-305/2008
Handläggare: Barbro Karlsson Telefon: 08-508 36 218
Sekretess, endast till äldrenämnden

10 Månadsrapport oktober 2008

DNR: 201-312/2008
Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 10/2008-11-11

Mailas till nämnden 2008-11-13
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 10/2008-11-11

Mailas till nämnden 2008-11-13
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av inkommen skrivelse från kommunstyrelsens handikappråd med förslag på tillgänglighetsindikatorer

14 Postlista per den 31 oktober 2008

15 Förvaltningschefens information

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (kd) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 10/2008-10-14 justerats 2008-10-17.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Micasa fastigheter i Stockholm AB
Vd Anders Nordstrand informerar.

Ärende § 9 utgår.

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) anmäler en skrivelse under övriga frågor samt fråga om biståndsbedömning, varefter dagordningen fastställs.

§5 Verksamhetsbidrag till frivilliga organisationer/föreningar för äldre avseende 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-129/2008

Inkommen skrivelse

Anmäls inkommen skrivelse 2008-11-10 ”Rätten till trygg och värdig ålderdom” från Kurdiska centret för äldre och handikappade samt Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) anmäler gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) anmäler instämmande i detta yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att:

  1. Bevilja verksamhetsbidrag till Iranska äldreföreningen, bosniska Behar, grekiska Kapi och Kurdiska dagcentret enligt bilaga 1.
  2. Uppdra åt äldreförvaltningen att i samverkan med frivilligorganisationerna se över de hyresbidrag som nämnden ger och senast i samband med beslut om verksamhetsbidrag för 2010 återkomma med förslag på hur verksamheter, med hänsyn till deras möjligheter att verka samt frivilligorganisationernas betydelse, kan samlokaliseras för att minska lokalkostnaderna.
  3. Uppdra åt äldreförvaltningen att komma med förslag på lösningar för hur frivilligorganisationerna ska kunna få tillgång till lokaler i servicehus, vård- och omsorgsboenden och i vissa fall kanske även seniorboenden, som för närvarande har låg nyttjandegrad.
  4. Därutöver anföra:

Vid sammanträdet i oktober beslutade äldrenämnden att bifalla förvaltningens förslag till verksamhetsbidrag för 2009 med fyra undantag: Iranska äldreföreningen, bosniska Behar, grekiska Kapi och Kurdiska dagcentret. Dessa fyra ansökningar bordlades för närmare information till föreningarna om förslaget att samordna användningen av lokaler för föreningsverksamheter i Rinkeby-Kista och för att öka den del av äldrenämndens bidragsgivning som går till verksamhet för äldre, i stället för att bekosta hyror.

Det är också betydelsefullt att alla föreningar behandlas så likvärdigt som möjligt, inte minst när stadsdelsnämnden beslutat att inte längre ge hyresbidrag till Kapi och att föreningens verksamhet ska lokaliseras till Äldrecentrums lokaler.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har i Stockholms stads budget 2009 anslagits 1,4 miljoner kronor för dagverksamhet för äldre invandrare. Med dessa medel finansieras bl.a. Äldrecentrum och Alliansens lokaler i Husby centrum. En målsättning med detta är att frivilligföreningar ska kunna nyttja dessa lokaler och därigenom minska kostnaderna för externa förhyrningar.

Efter äldrenämndens sammanträde i oktober har Iranska äldreföreningen, bosniska Behar, grekiska Kapi och Kurdiska dagcentret kontaktats samt representanter från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Diskussionen har rört frågan om flytt av föreningarnas verksamheter till stadsdelsförvaltningens lokaler i Äldrecentrum och Alliansens lokaler.

Stadsdelsnämnden har beslutat att hyran för Kapi:s lokaler betalas av stadsdelsförvaltningen t.o.m. 2008. Stadsdelsförvaltningen, äldreförvaltningen och Kapi träffades den 15 oktober och diskuterade om att flytta verksamheten till Äldrecentrums lokaler. Principiellt hade Kapi inget emot det.

Efter mötet med stadsdelsförvaltningen har dock konstaterats att ovan nämnda lokaler inte har möjlighet att inrymma övriga föreningarnas verksamheter. Stadsdelsförvaltningen har inga övriga tomställda lokaler som t.ex. på servicehus. Detta medför att Iranska äldreföreningen, Behar och Kurdiska dagcentret beviljas hyresbidrag för 2009 för att fortsätta sina verksamheter i nuvarande lokaler.

Äldrenämnden vill dock understryka betydelsen av att minska kostnaderna för hyror och lokaler för att därigenom frigöra medel till verksamhet. Under 2009 uppdras därför äldreförvaltningen att se över de hyresbidrag som nämnden ger och senast i samband med beslut om verksamhetsbidrag för 2010 återkomma med förslag på hur verksamheter skulle kunna samlokaliseras. I detta arbete bör givetvis stor hänsyn tas till verksamheternas möjligheter att verka och frivilligorganisationernas betydelse för att förstärka och komplettera den verksamhet som staden bedriver i egen regi.

I samband med detta uppdras äldreförvaltningen även att komma med förslag på lösningar för hur frivilligorganisationerna ska kunna få tillgång till lokaler i servicehus, vård- och omsorgsboenden och i vissa fall kanske även seniorboenden, som för närvarande har låg nyttjandegrad.

§6 Äldrenämndens sammanträdesdagar 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr: 101-304/2008

Yrkande
Efter fråga om möjlig sammanträdesdag i oktober samt framflyttad starttid till klockan 16.00, enas nämnden om att återremittera ärendet.

Äldrenämndens beslut

Ärendet återremitteras.

§7 Motion (2008:27) Inrättande av projekt Bostad Matchning

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-205/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) yrkar gemensamt med ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) bifall till motionen samt för följande anförande:

För att hyresmarknaden ska fungera på smidigast möjliga vis i Stockholm räcker det ibland inte med Bostadsförmedlingens och bostadsbolagens arbete. Vi vet att många äldre bor i stora lägenheter högt upp i hus utan hiss samtidigt som många barnfamiljer trängs på en alldeles för liten yta. Med mycket enkla medel skulle dessa två gruppers behov kunna matchas mot varandras. Idag finns det ingen bra organisation för byten mellan lägenheter och mellan de allmännyttiga bostadsbolagen.

Det skulle vara en stor förbättring för många äldre i staden om de på ett smidigt sätt kunde byta till ett boende med bättre tillgänglighet och hiss samtidigt som det givetvis skulle spara pengar åt kommunen då kostnader för hemtjänst skulle kunna minskas.

Vi anser att en projektorganisation ska inrättas med en enhetlig styrning och medverkan från bostadsförmedlingen, bostadsbolagen och äldreförvaltningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för kd, m och fp förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§8 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboende

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-305/2008

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) yrkar på bordläggning av ärendet till nästa sammanträde.

Äldrenämndens beslut

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Nämnden önskar föredragning av ärendet.

§10 Månadsrapport oktober 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-312/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport t o m 31 oktober 2008.

§11 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 10/2008-11-11

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§12 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 10/2008-11-11

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Anmälan av inkommen skrivelse från kommunstyrelsens handikappråd med förslag på tillgänglighetsindikatorer

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Postlista per den 31 oktober 2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Förvaltningschefens information

· Brukarundersökning inom hemtjänsten genomförs av USK på äldreförvaltningens uppdrag. Rapport redovisas under februari/mars 2009.

· Brukarundersökning till boende på vård- och omsorgsboenden genomförs på uppdrag av SLK.

· Utvärdering av kulturinsatserna pågår för närvarande.

· Uppföljning av kostverksamheten pågår.

· Utvärdering av MAR pågår för närvarande

· Arbetet med VP 2009 pågår

· Bedömningskansliets första rapport är på gång.
Vid nästa sammanträde kommer ÄldreCentrums rapport av genomgångna ärenden inom äldreomsorgen enl. SNAC-metoden att presenteras.

§16 Övriga frågor

· Vice ordföranden Leif Rönngren (s) anmäler en skrivelse angående pensionärsorganisationerna, vilken överlämnas till förvaltningen för beredning.

· Vice ordföranden Leif Rönngren (s) efterlyser en redovisning av biståndsbedömningsläget där Länsrätten givit den enskilde rätt, överklagade domar, överprövning och principer för hanteringen.

Förvaltningen återkommer i samband med rapport angående ej verkställda beslut.