Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2009-02-10

Sammanträde 2009-02-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station.

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 12/2008-12-16

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

* Mårten Lagergren, Äldrecentrum, informerar (ca 30 minuter) angående rapporten i ärende 14

5 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2008

6 Reviderad delegationsförteckning

7 Remiss: Ny översiktsplan för Stockholm

DNR: 106-330/2008

Handläggare: Lars Strand Telefon 08-508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss: Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

DNR: 106-366/2008

Handläggare: Lars Strand Telefon 08-508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen

DNR: 105-228/2008

Handläggare: Barbro Karlsson Telefon: 08-508 36 218
Git Skog Telefon: 08-508 36 217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Boendetider inom permanentboende med heldygnsomsorg för äldre

DNR: 105-13/2009

Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215

12 Skrivelse om äldrebostadsgrupp

DNR: 105-342/2008

Handläggare: Barbro Karlsson Telefon: 08-508 36 218
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Skrivelse till kommunstyrelsen om att stoppa konkurrensutsättningen av äldreomsorgen med hänsyn till Riksrevisionens rapport 2008:21

DNR: 105-341/2008

Handläggare: Christina Österling Telefon: 08-508 36 214
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Rapport från undersökning 2008 av behov och insatser inom äldreomsorg i Stockholms stad

DNR: 105-21/2009

Handläggare: Elenor Gustafsson Telefon: 08-508 36 242
Katarina Grahn Telefon: 08-508 36 241

15 Införande av kartläggningsinstrument

DNR: 105-20/2009

Handläggare: Elenor Gustafsson Telefon: 08-508 36 242
Katarina Grahn Telefon: 08-508 36 241
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Granskning av äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

17 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 01/2009-02-03

18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 01/2009-02-03

Mailas till nämnden 2009-02-05
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av delegationsbeslut kvartal 3 och 4 2008

20 Postlista per den 23 januari 2009

21 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 12/2008-12-16 justerats 2008-12-19.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Mårten Lagergren (ÄSIM) informerar i ärende 14.

Konferensförslag anmäls under övriga frågor, varefter dagordningen fastställs.

§5 Årsredovisning med bokslut för år 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-6/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner årsredovisning med bokslut för 2008 och överlämnar den till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§6 Reviderad delegationsförteckning

Ärende

Föreligger ärende dnr: 103-4/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden delegerar förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga 2 till angiven befattningshavare.

 2. Förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera förtecknade ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga till annan anställd.

 3. Anmälan av beslut ska ske tertialvis till äldrenämnden om inte annat anges i delegationsförteckningen

§7 Remiss: Ny översiktsplan för Stockholm

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-330/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) anmäler gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (M) och Helen Jäderlund Eckardt (FP) ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (S) yrkar gemensamt med ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) bifall till förvaltningens förslag samt anmäler ett särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för KD, M och FP förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. I huvudsak anta äldreförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadsnämnden samt

 2. därutöver anföra:

Stockholm är en växande stad där stora stadsbyggnadsprojekt för närvarande planeras vid Norra Djurgården, Nordvästra Kungsholmen och Norra Stationsområdet. Förslaget till ny översiktsplan pekar på en rad ytterligare positiva möjligheter för storstaden att utvecklas.

För att klara detta på ett sätt som svarar mot medborgarnas krav på service och en ansvarsfull ekonomisk hushållning är det nödvändigt att behovet av offentlig service, däribland vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden, beaktas i ett tidigt skede i planprocessen.

Äldrenämnden har i ärendet om planering för vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad föreslagit att kommunstyrelsen ska ta initiativ för att med alla berörda nämnder, bolag och övriga intressenter bevaka, säkerställa och samordna att markanvisning sker för nyproduktion av boenden för äldre i nya stadsbyggnadsområden.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m fl (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande samt gör följande särskilda uttalande:

Förvaltningen har i sitt svar lyft frågor som är viktiga att beakta för våra äldre när det gäller översiktsplanen. En ytterligare viktig aspekt som berör äldreomsorgen är tillgången på hyresrätter med skälig hyra i innerstaden.

För att kunna rekrytera personal till äldreomsorgen med obekväma arbetstider bör det finnas möjlighet att kunna bo nära sin arbetsplats. Redan idag är det problematiskt till exempel i Kungsholmen, där många i personalen har lång resväg.

Nämnden vill särskilt understryka vikten av planering vid nya stadsbyggnadsprojekt- och områden. Nya bostadsområden ska alltid inrymma offentlig service i form av exempelvis vårdcentraler. Dessutom är det viktigt att nya bostäder som byggs, görs tillgängliga för såväl äldre som för fysiskt funktionsnedsatta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Remiss: Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-366/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Remissen besvaras med äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

§9 Förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-228/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (M) och Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (S) anmäler gemensamt med ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta samt anmäler ett särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för KD, M och FP förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens förslag till förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen.
 2. Äldrenämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.
 3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förändringar i Paraplysystemet med anledning av beslut om ändringar av nuvarande avgiftssystem påbörjas med start i början av 2009.
 4. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att reservera medel för utvecklingskostnader av Paraplysystemet.
 5. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att samtliga förändringar som föreslås i äldreförvaltningens tjänsteutlåtande införs från och med den 1 januari 2010.
 6. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att äldrenämnden ges i uppdrag att årligen utarbeta tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorgen.
 7. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutspunkt 6, ger äldrenämnden i uppdrag till äldreförvaltningens direktör att årligen utarbeta och besluta om tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorgen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m fl (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande:

 1. Att äldrenämnden i huvudsak beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag till beslut

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Att äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och fullmäktige att en uppföljning av det nya avgiftssystemet genomförs efter ett år för att säkerställa tillämpning och ge underlag för eventuella korrigeringar av eventuella oönskade marginaleffekter.

Därutöver vill vi framhålla att ärendet om förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen är ett mycket komplext och svåröverskådligt ärende. Av den anledningen önskar vi få en återkoppling efter ett år för att kunna korrigera eventuella oönskade effekter som uppkommer utifrån förslagen till ändringar.

Särskilt uttalande S, V och MP:

Vad vi kan bedöma utifrån det omfattande och detaljrika ärendet är att de föreslagna förändringarna i avgiftssystemet verkar vara väl motiverade utifrån principer om likställighet inom kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgiftssystem och de föreslagna förändringarna påverkar de äldres ekonomi, krävs en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer från dag till annan drabbas av stora avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Exempelvis kan sambor få en högre avgift eftersom de får ett lägre minimibelopp, genom att likställas med makar och registrerade partners. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kr till 2614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.

§10 Remiss gällande nivåbedömningar

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-1/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (M) och Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) anmäler ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänstutlåtande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Äldrenämnden påpekar att föreliggande remiss skall ställas direkt till ansvarig stadsdelsnämnd.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m fl (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till sitt gemensamma beslutsyrkande:

 1. Att äldrenämnden i huvudsak beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag till beslut

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Redan inför införandet av det nya ersättningssystemet med tre stycken ersättningsnivåer, uttalade vi stor oro inför implementeringen av de nya bedömningsgrunderna. Vid sammanträdet föreslog vi följande tillägg till ärendet;

 1. En uppdelning i kön görs då vårdbehovsmätningarna sammanställs.

 2. En uppföljning av tillämpningen av de nya anvisningarna görs vid årets slut.

 3. Därutöver vill vi anföra följande.

För att kunna ta tillvara den kunskap som vårdbehovsmätningar ger för att utveckla och förbättra omsorg om de äldre, anser vi det viktigt att man gör en uppdelning i kön. Detta för att kunna se om det finns skillnader som kräver förändrade arbetssätt.

En viktig fråga är om dessa mätningar är tillräckliga för att kunna göra en säker bedömning och att skalorna verkligen fångar upp de faktorer som ska ligga till grund för biståndsbeslut enligt de nya mer generösa riktlinjerna. Ytterligare en aspekt är om de föreslagna metoderna verkligen beaktar äldres sociala isolering och behov av social trygghet. Dessa osäkerhetsfaktorer gör att vi dels ser behovet av metodutveckling och dels anser att en uppföljning behöver göras vid årets slut.

Att det är en personal vid ett boende som påtalat dessa brister och som sedan hanteras av granskande myndighet ser vi som oroväckande. Uppenbarligen har inte stadens egna system för uppföljning och kvalitetssäkring varit tillräckliga. Vi efterlyser en ordentlig uppföljning av det nya ersättningssystemet.

Det är inte tillfredsställande att förvaltningen i sitt remissyttrande hänvisar till att biståndsbedömarna måste bli mer ”lyhörda” och att utförarna måste bli bättre på att dokumentera enligt SOL. Detta kan inte anses räcka för att garantera de enskilda individerna att få sina behov tillgodosedda oavsett vilken ersättningsnivå de bedöms tillhöra

Nämnden efterlyser en genomgripande redovisning av hur genomförandeplaner upprättas, i vilken omfattning de följs samt hur de följs upp.

§11 Boendetider inom permanentboende med heldygnsomsorg för äldre

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-13/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner rapporten

§12 Skrivelse om äldrebostadsgrupp

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-342/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) anmäler gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (M) och Helen Jäderlund Eckardt (FP) ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) anmäler ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. I huvudsak bifalla äldreförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen,
 2. Därutöver anföra:

Det arbete som ligger bakom det förslag till äldreboendeplanering som kommunstyrelsen inom kort kommer att ta ställning till kan med all säkerhet betraktas som det mest grundliga som gjorts på området i modern tid i staden.

I samarbete med stadsdelarna har äldreförvaltningen analyserat behov, tillgång och efterfrågan i närtid och på medellång sikt. Värdefulla bidrag har lämnats från utrednings- och statistikkontoret (USK) och externa konsulter. Samtidigt har äldreförvaltningen i samråd med stadsledningskontoret och Micasa fastigheter i Stockholm AB genomfört en inventering av servicehusens status. De äldre har själva fått komma till tals genom en efterfrågeanalys, något som aldrig skedde när den förra majoriteten avvecklade servicehus.

Den politiska oppositionen har haft möjlighet att framföra sina synpunkter i stadens samtliga 14 stadsdelsnämnder, i äldrenämnden och snart också i kommunstyrelsen. I samband med att Stockholms stads budget för 2009 beslutades i oktober förra året hade oppositionen dessutom möjlighet att debattera äldreboendeplanering i kommunfullmäktige. Angående trygghetsboenden i Stockholms stad pågår just nu ett arbete på tjänstemannanivå med att utarbeta ett förslag på hur den boendeformen ska se ut i kommunen. Förslaget kommer att remitteras och behandlas i demokratisk ordning.

Det finns alltså en rad nämnder och styrelser som redan idag fungerar som äldrebostadsgrupper, där oppositionen deltar, och som på ett positivt sätt bidrar till att utveckla stadens äldreomsorg. Någon ytterligare grupp finns det inte behov av.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m fl (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande:

 1. Att äldrenämnden bifaller skrivelsen om tillsättandet av en blocköverskridande planeringsgrupp för äldrebostäder

 2. Att därutöver anföra följande

Skrivelsen tar upp en mycket viktig och strategisk fråga, avvecklingen av vård- och omsorgsboenden och de borgerligas vallöftessvek när det gäller servicehusen vara eller icke vara.

Vid ett flertal tillfällen har ansvarigt borgarråd uttalat sig om att alla äldre med önskemål om servicehusboende också skall få det. Trots att riktlinjerna för bistånd till vård- och omsorgsboende har blivit mer ”generösa”, så visar flera rapporter att verkligheten inte motsvarar de mer generösa riktlinjerna, och att de äldre i stor omfattning fortfarande inte får komma till ett servicehus eller ett vård- och omsorgsboende.

Detta beror säkert både på de minskade ekonomiska förutsättningarna och oklarheten kring begreppet trygghetsboende tillsammans med stora avvecklingar av boendeplatser.

För att bringa reda i den råddiga situation som äldrebostadsfrågan hamnat i förespråkar vi att en grupp tillsätts i enlighet med skrivelsens intentioner.

§13 Skrivelse till kommunstyrelsen om att stoppa konkurrensutsättningen av äldreomsorgen med hänsyn till Riksrevisionens rapport 2008:21

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-341/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (M) och Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) anmäler ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Skrivelsen besvaras med äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m fl (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande:

 1. Äldrenämnden beslutar att tillstyrka skrivelsen i yttrandet till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Så länge inte staten genom riksdagen, regeringen, Socialstyrelsen och länsstyrelserna skapar reella förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat driven äldreomsorg kommer olika förutsättningar att råda mellan kommunalt och privat driven äldreomsorg. Detta innebär en risk för kvalitetsbrister i den allt mer privatiserade äldreomsorg som erbjuds Stockholmarna

Det är bra men räcker inte att förfrågningsunderlagen för ramavtalen har förbättrats eller att äldreförvaltningen har utvecklat den ekonomiska uppföljningen. Fortfarande kan inte de äldres, de anhörigas, allmänhetens, de förtroendevaldas och tjänstemännens insyn i privat driven äldreomsorg jämföras med kommunalt driven äldreomsorg.

Den privat ägda äldreomsorgen där kommunen köper enstaka platser är ännu mer sluten. Enligt gällande ramavtal ska utföraren endast på begäran av staden redovisa vilka synpunkter och klagomål som kommit och vilka åtgärder som vidtagits. Det är alltså inte ens självklart att regelbundet hålla kommunen informerad om klagomål från äldre och anhöriga.

I kommunen finns daglig insyn och stadsdelsförvaltningens ledning kan omedelbart vidta åtgärder om det uppstår missförhållanden. Brister kan även uppmärksammas på ett tidigare stadium i kommunal verksamhet. Denna möjlighet till snabba åtgärder finns inte i privat driven verksamhet, vare sig den är centralupphandlad eller upphandlad av stadsdelsnämnden.

§14 Rapport från undersökning 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-21/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (M) och Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag samt anmäler därtill ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens förslag

Särskilt uttalande KD, M och FP:

Kartläggningen av 20659 pågående ärenden inom äldreomsorgen utgör ett unikt material. Det har tagits fram som ett led i Stadshusmajoritetens arbete för att skapa större rättvisa och likställighet vid behovsbedömningen. Undersökningen bekräftar att Stockholm, inte minst på grund av tidigare majoriteters underlåtenheter och missgrepp, tyvärr inte fungerar som en kommun på det här området. Var i staden som den äldre bor kan vara avgörande för vilken hjälp som han eller hon får. Det är givetvis helt oacceptabelt.

Rapporten måste analyseras vidare och blir ett viktigt underlag för bedömningskansliet fortsatta arbete för att ge stöd till biståndshandläggarna och utveckla stadens behovsbedömningar. Särskilt bör understrykas betydelsen av att de nya riktlinjerna implementeras och att bedömningen sker utifrån den äldres helhetssituation.

I de nya riktlinjerna sammanfattas detta: ”Behovsbedömningen ska bygga på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter ska sammanvägas med medicinska, psykiska, sociala, och existentiella behov. Valet av insatser ska ske mot bakgrund av den enskildes totala situation. Insatserna ska utformas i samråd med den enskilde, vara flexibla och så långt det är möjligt tillgodose den enskildes önskemål.”

Vid bedömning för servicehusboende ska även ålder beaktas: ”Bedömningen för servicehusboende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den enskildes ålder, hälsotillstånd och upplevelse av otrygghet ska beaktas.”

Särskilt uttalande S, V och MP:

På dagens sammanträde upptas två stycken mycket viktiga ärenden på äldrenämndens dagordning. Dels, ”Rapport från undersökning 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad”, och dels, ” Införande av kartläggningsinstrument”.

I det första ärendet slås det fast att resultatet av undersökningen visar på stora skillnader mellan olika stadsdelsnämnder när det gäller hur personer på en viss behovsnivå tilldelas boendeform och insats i hemtjänsten. Ärendet redovisar också rapportens slutsats att det inte finns en gemensam uppfattning i staden vad servicehusen skall vara till för och att denna boendeform utnyttjas på olika sätt.

Vi är djupt oroade över att stadens äldre inte får den hjälp de enligt lag och riktlinjer har rätt till och att rättsäkerheten i biståndsbedömningarna allvarligt kan ifrågasättas.

(Ärende 10, ”Remiss gällande nivåbedömningar”).

Vi saknar en ordentligt beskriven process för att komma tillrätta med olikheter i bedömning av bistånd och brister i dokumentation samt uppföljning av biståndsbeslut.

På sammanträdet efterfrågade vi därför en tidsplan för hur arbete skall fortskrida, hur den sammantagna processen ser ut och hur detta gedigna arbete som måste göras, skall återkopplas till äldrenämnden och de ansvariga stadsdelsnämnderna. Enligt vår uppfattning är kärnan i problematiken så allvarlig att den också borde hanteras kommunövergripande återkopplat till kommunfullmäktige där beslut om budget och uppföljning tas.

I ärende 15 som handlar om att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning för stadens äldre saknas både tidplan och hur återkoppling skall ske. När vi påtalade detta gavs muntligt besked om att det skulle vara klart till sommaren 2009, om drygt fyra månader.

Vi tycker att det är en god ambition men undrar om det är realistiskt utan ett samlat grepp om helheten. I ärendena framgår att förutsättningen för införandet av ett ”kartläggningsinstrument” förutsätter att samtliga dokument integreras i ”Paraplyet”, som är äldreomsorgens verksamhetssystem.

Även i denna del saknas en beskrivning av hur tidplanen ser ut och hur stora kostnaderna för integreringen ser ut.

Äldreförvaltningen anser vidare att kartläggningsinstrumentet ska vara obligatoriskt för stadsdelsförvaltningarna, ett beslut som kommunfullmäktige borde underställas.

Sammantaget, med analysen i ärendena, bristen på öppenhet i processen, olöst finansiering och att återkoppling av åtgärderna till fullmäktige saknas, anser vi att revisionen borde se över hela hanteringen.

§15 Införande av kartläggningsinstrument

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-20/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamöterna Margareta Johansson (V) och Eivor Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att uppdra åt äldreförvaltningen att ta fram ett kartläggningsinstrument för biståndsbedömning.

Särskilt uttalande S, V och MP:

På dagens sammanträde upptas två stycken mycket viktiga ärenden på äldrenämndens dagordning. Dels, ”Rapport från undersökning 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad”, och dels, ” Införande av kartläggningsinstrument”.

I det första ärendet slås det fast att resultatet av undersökningen visar på stora skillnader mellan olika stadsdelsnämnder när det gäller hur personer på en viss behovsnivå tilldelas boendeform och insats i hemtjänsten. Ärendet redovisar också rapportens slutsats att det inte finns en gemensam uppfattning i staden vad servicehusen skall vara till för och att denna boendeform utnyttjas på olika sätt.

Vi är djupt oroade över att stadens äldre inte får den hjälp de enligt lag och riktlinjer har rätt till och att rättsäkerheten i biståndsbedömningarna allvarligt kan ifrågasättas.

(Ärende 10, ”Remiss gällande nivåbedömningar”).

Vi saknar en ordentligt beskriven process för att komma tillrätta med olikheter i bedömning av bistånd och brister i dokumentation samt uppföljning av biståndsbeslut.

På sammanträdet efterfrågade vi därför en tidsplan för hur arbete skall fortskrida, hur den sammantagna processen ser ut och hur detta gedigna arbete som måste göras, skall återkopplas till äldrenämnden och de ansvariga stadsdelsnämnderna. Enligt vår uppfattning är kärnan i problematiken så allvarlig att den också borde hanteras kommunövergripande återkopplat till kommunfullmäktige där beslut om budget och uppföljning tas.

I ärende 15 som handlar om att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning för stadens äldre saknas både tidplan och hur återkoppling skall ske. När vi påtalade detta gavs muntligt besked om att det skulle vara klart till sommaren 2009, om drygt fyra månader.

Vi tycker att det är en god ambition men undrar om det är realistiskt utan ett samlat grepp om helheten. I ärendena framgår att förutsättningen för införandet av ett ”kartläggningsinstrument” förutsätter att samtliga dokument integreras i ”Paraplyet”, som är äldreomsorgens verksamhetssystem.

Även i denna del saknas en beskrivning av hur tidplanen ser ut och hur stora kostnaderna för integreringen ser ut.

Äldreförvaltningen anser vidare att kartläggningsinstrumentet ska vara obligatoriskt för stadsdelsförvaltningarna, ett beslut som kommunfullmäktige borde underställas.

Sammantaget, med analysen i ärendena, bristen på öppenhet i processen, olöst finansiering och att återkoppling av åtgärderna till fullmäktige saknas, anser vi att revisionen borde se över hela hanteringen.

§16 Granskning av äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Ärende

Föreligger ärende dnr: 113-15/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Anmälan godkänns
 2. Granskningsrapporten överlämnas till Hägersten – Liljeholmens stadsdelsnämnd för beslut angående åtgärder.

§17 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 01/2009-02-03

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 01/2009-02-03

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av delegationsbeslut kvartal 3 och 4 2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Postlista per den 23 januari 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av inkommet ärende för kännedom

SAN Dnr 11.1-0043/2009:

Förnyad ansökan om statsbidrag för hiv-preventivt arbete i Stockholms stad

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Förvaltningschefens information

· Två entreprenörer har inte fått förlängning av hemtjänstavtal från den 1 april 2009.

· Presenteras pärm med förteckning över utbildningserbjudanden som gått ut. Därtill kommer de som är planerade

§23 Övriga frågor

· Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) föreslog en konferens – lunch till lunch 3-4/9 2009 för äldrenämnden.