Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2009-06-09

Sammanträde 2009-06-09

Datum
Klockan
14:30
Plats
Klockhuset, stora salen

OBS!
Guidad visning av Sinnenas trädgård på Sabbatsbergs äldreboende börjar
kl. 14.30, Läs mer... Sabbatsbergsvägen 23-25
Strax efter studiebesöket i Sinnenas trädgård serveras kaffe och smörgås innan
förmöten börjar!

Sammanträdet börjar kl. 16.00 och äger rum i Klockhuset, stora salen,
på Sabbatsbergs äldreboende

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2009-05-12

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Information om IT-utvecklingen inom äldreomsorgen - projektledaren Jenny Andersson

5 Remiss: Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

DNR 106-121/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remiss: Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

DNR 106-145/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remiss: Revisorernas årsrapport 2008 för äldrenämnden

DNR 201-152/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Utvärdering av kostprojektet 2007-2008

DNR 401-146/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

10 Anmälan av rapport från undersökning 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad

12 Upphandling av korttidsvård utomlands för äldre

DNR: 121-174/2009

Handläggare: Christina Österling Tel. 08-508 36 214

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förlängning av ramavtal avseende högskoleutbildningar

Dnr: 121-175/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 08-508 36 203

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Stockholms stad - slutrapport

DNR: 105-160/2009

Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 08-508 36 216

15 Ansökan från Röda Korset om ekonomiskt bidrag för projektet "Bättre liv på äldre da´r"

DNR: 420-93/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Vidareutveckling av e-tjänsten: Omsorgsdagboken

DNR: 404-149/2009

Handläggare: Jenny Andersson Tel. 08-508 36 231
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Tillsyn enligt 13 kap. 2 § SoL.

Anmälan av länsstyrelsens beslut 2009-04-28 ang. nivåbedömningar
Dnr 404-167/2009
(i samband med remissyttrande § 10 ÄN den 10 februari 2009 dnr 106-1/2009)

Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 202
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av månadsrapport för maj 2009

DNR: 201-61/2009
OBS! Dukas

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 08-508 36 203

19 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 05/2009-06-02

Mailas till nämnden 2009-06-04 och även skickas per brev
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 05/2009-06-02

Mailas till nämnden 2009-06-04 och även skickas per brev
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Postlista per den 26 maj 2009

22 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 4/2009-05-12 justerats 2009-05-18.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler en skrivelse ang. rutiner för hantering av klagomål som avser äldreomsorgen inom staden, daterad 2009-06-09, dnr 108-181/2009, och yrkar att nämnden överlämnar skrivelsen till äldreförvaltningen för beredning.

T.f. förvaltningschefen Chatrin Engbo drar tillbaka ärendet § 12.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner dagordningen med den ändringen att § 12 utgår.

§5 Remiss: Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-121/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) lämnar förvaltningens förslag till beslut utan eget ställningstagande med instämmande av ledamoten Eivor Karlsson (MP).

Tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD och M yrkande.

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen ”Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012”.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz

Dias (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vi (V) yrkar att

1. Äldrenämnden tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag till svar på remissen;

2. Därutöver vill vi framföra följande:

Vi konstaterar att möjligheten för staden att värna säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas av att nästan all kommunal verksamhet som inte är strategisk ledning och myndighetsutövning ska konkurrensutsättas.

Förmågan för staden att ha total översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver verksamhet till exempel inom äldreomsorgen. Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys när det gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel.”

Särskilt uttalande V och MP:

”Vi lämnar ärendet utan eget ställningstagande men påpekar följande:

De pågående klimatförändringarna innebär nya förutsättningar för räddnings- och säkerhetsarbetet i staden och påverkar både det förebyggande arbetet och katastrofarbetet. Klimatförändringarna innebär nya risker i Stockholm, särskilt utifrån stadens vattennära läge.

Diskussionen har hittills mest handlat om risken för översvämning i Mälaren. Men det är också viktigt att beakta riskerna för att Östersjöns nivå kan komma att stiga. Det påverkar främst de kustnära områdena men kan också medföra att orent och salthaltigt vatten kommer in i Mälaren, som är Stockholms vattentäkt.

Skyddet mot effekterna av klimatförändringar, t ex kraftiga oväder, översvämningar och rasrisker, måste tydligare beaktas i stadens handlings­program mot olyckor. Förekomst av extremväder kan leda till kris- och katastrofsituationer som kräver kunskap om och beredskap för att hantera extraordinära händelser.

Det är speciellt viktigt att Stockholms närhet till Forsmarks kärnkraftverk beaktas. Vid en svår kärnkraftsolycka måste Stockholm mycket snabbt evakueras och frågan är om det alls är möjligt att genomföra detta i tid.”

§6 Remiss: Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-145/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD och M yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen ”Införande av gemensam växel-funktion för stadens nämnder och bolag”.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden lämnar följande svar på remissen:

Vi motsätter oss konkurrensutsättningen av stadens växel och anser att både kvalitet, ekonomi och god personalpolitik talar för att växeln ska drivas i kommunal regi. Förslaget i remissen utgår från att en gemensam växel på entreprenad ska ge sänkta kostnader och bättre telefoni, men det saknas helt beräkningar och underlag som styrker ett sådant antagande. Det är möjligt att äldrenämnden kan få lägre kostnader men helheten för staden vet vi inget om. Däremot står det klart att förvaltningarna får utökade kostnader för telesamordnare och för arbetsuppgifter som idag sköts av de egna telefonisterna. Grundläggande faktauppgifter som måste redovisas i ärendet innan beslut fattas är hur stora stadens kostnader blir för en gemensam växel på entreprenad jämfört med dagens situation.

Sedan den 1 maj har servicenämnden ansvar för den gemensamma växeln för stadsdelsnämnderna och för nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefoniplattform. Vi är djupt kritiska mot det sätt som staden centralt har arbetat med införandet av den nya växelfunktionen. Den bristande informationen har lett till osäkerhet om framtiden bland telefonisterna, vars erfarenheter och kompetens inte heller har tagits tillvara i utvecklingsarbetet. Ytterst drabbar detta stockholmarna som får sämre service.

I remissen föreslås att den gemensamma växeln ska omfatta alla nämnder och bolag och att växeln läggs på entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Entreprenören tar då inte över befintlig personal som vid verksamhetsövergångar, vilket leder till att växeln förlorar den kompetens som finns idag. Dessutom riskerar personalen att bli övertaliga och sägas upp. Om syftet med gemensam växel är förbättrad service borde det vara självklart att en eventuell upphandling ska genomföras så att personalen kan följa med, eftersom det krävs god kunskap om verksamheter, organisation och stadsdelsområden hos dem som ska bemanna den gemensamma växeln.

Det finns en hel rad andra tveksamheter i förslaget, bland annat att nämnderna ska ha kvar ansvaret för att effektivisera och utveckla teleanvändningen trots att växelfunktionerna ska centraliseras. Att lägga ansvar och befogenheter på olika förvaltningar/entreprenörer bäddar för oklarheter och försämringar och tyder på en bristfällig utredning.

Utöver gemensam växel föreslås en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering hos servicenämnden. Om synpunkter och klagomål skils från diariet och hanteras i en särskild databas kan granskning av inkomna skrivelser och upprättade handlingar försvåras. Frågan om hur offentlighetsprincipen påverkas måste därför utredas noggrant och ett utarbetat förslag remitteras till nämnderna innan beslut tas. Servicenämnden föreslås också ansvara för gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster på stadens webbplats, vilket vi är tveksamma till. Frågan är om en förvaltning kan ge stöd och support i alla e-tjänster, eftersom många tjänster kräver ingående kunskap för att kunna ge rätt service och information.”

§7 Remiss: Revisionsberättelse 2008 för äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr. 201-152/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsrevision, revisorsgrupp 3, som sitt yttrande över revisionsberättelse för äldrenämnden för år 2008.

§8 Äldre med psykiska funktionshinder – en kartläggning 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr. 118-158/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD och M yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden i huvudsak godkänner förvaltningens rapport ”Äldre med psykiska funktionshinder – en kartläggning 2008”.

 2. Granskningsrapporten överlämnas till stadsdelsnämnderna som ett underlag i arbetet med att utveckla stödinsatserna för äldre med psykiska funktionshinder.

 3. Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att innan utgången av 2009 till nämnden redovisa hur arbetet utifrån rapportens slutsatser har fortskridit.

 4. Äldrenämnden anför därutöver följande:

I Stockholms stad har stadsdelsnämnderna valt att organisera stödet till äldre med psykiska funktionshinder på olika sätt. Det har dock inte funnits någon samlad bild av vilka insatser som finns att tillgå för målgruppen och inte heller av vilka behov som finns. Det är därför positivt att en kartläggning nu har genomförts. Äldre med psykiska funktionshinder är i många avseenden ”en osynlig grupp”. Trots att kartläggningen sannolikt inte omfattar det totala antalet äldre i den här gruppen ger den ändå en bra bild av vilka behov som finns och vilka områden som behöver utvecklas.

Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag för att utveckla olika stödinsatser för målgruppen och med den som utgångspunkt har äldreförvaltningen i samarbete med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen redan påbörjat ett arbete för att stödja stadsdelsförvaltningarna i deras utvecklingsarbete. Vi föreslår att äldreförvaltningen ges i uppdrag att innan utgången av 2009 till nämnden redovisa hur arbetet utifrån rapportens slutsatser har fortskridit.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att

 1. Äldrenämnden godkänner rapporten;

 2. Äldrenämnden överlämnar rapporten till stadsdelsnämnderna som ett underlag i arbetet med att utveckla stödinsatserna för äldre med psykiska funktionshinder;

 3. Äldrenämnden ger i uppdrag åt äldreförvaltningen att se över riktlinjerna i enlighet med vad som förordas i rapporten.

I övrigt anför vi följande:

Rapporten bidrar till att synliggöra en grupp äldre som många gånger lever socialt isolerat och har svårt att göra sig hörda i samhället. Kunskapsbristen är stor om de psykiskt funktionshindrade äldres behov och det krävs därför en satsning på kompetensutvecklingen både för att fånga upp målgruppen och för att kunna erbjuda rätt insatser.

Det är inte tillfredsställande för likställigheten i staden att vissa stadsdelsförvaltningar till exempel upphör att ge boendestöd vid 65 års ålder medan andra fortsätter. Vi ser allvarligt på att en majoritet av de äldre med psykiska funktionsnedsättningar inte har insatser som är anpassade för behoven. Det är också anmärkningsvärt att ett fåtal har den biståndsbedömda insatsen dagverksamhet.

Ett led i att förbättra villkoren för gruppen äldre med psykiska funktions-nedsättningar är att se över riktlinjerna för äldreomsorgen så att de specificeras mera vad gäller adekvata individanpassade insatser för psykiskt funktionsnedsatta för att underlätta för stadsdelsnämnderna att utveckla stödinsatserna.”

§9 Utvärdering av kostprojektet 2007-2008

Ärende

Föreligger ärende dnr. 404-146/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens avrapportering av projektet Mat & måltider för äldre 2007-2008 och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande KD och M:

”Satsningen på ett kostprojekt har inneburit en kraftfull ambitionshöjning. I kombination med statliga stimulansmedel har kostarbetet bidragit till en kraftfull förstärkning av personal med kostkompetens. Som framgår av ärendet är det något som tidigare i det närmaste helt saknats inom äldreomsorgen. En god, vällagad och balanserad kost är dels en fråga om hälsa och välbefinnande. Dels ger en god måltid vid ett vackert dukat bord en upplevelse för alla sinnen och tillfälle till socialt umgänge.

Det är viktigt att stadens kostarbete fortsätter att ha samma höga ambitionsnivå som hittills under mandatperioden. Därför behövs kontinuerliga uppföljningar som inte minst tar fasta på hur forskning, råd och rekommendationer implementeras i den dagliga verksamheten inom stadens äldreomsorg.”

Särskilt uttalande S, V och MP:

”Förvaltningen anser att det kommer att krävas ett omfattande utvecklingsarbete gällande kostpolicyn under de närmaste åren.

Det handlar enligt förvaltningen inte enbart om kunnighet om kosten utan också om att vara expert på att upphandla och att följa upp måltider. I de intervjuer som genomförts i stadsdelarna framkom särskilt hur viktigt det är med kostkompetens, att kunna följa med i forskningen, att vara med i kunskapsutvecklingen, för att kunna se till individens behov och önskemål och för att klara av att förebygga undernäring.

I takt med att det allmänna medvetandet blivit större i frågor om livskvalitet såsom miljö och hälsa är det givet att äldreomsorgen måste följa med. Det går inte längre att acceptera långväga transporterad och näringsfattig, processad mat som till exempel hos Sodexo kan innehålla så många som 20 olika livsmedelstillsatser med E-nummer per portion. Det finns redan i Sverige idag ett stort antal genuina matproducenter som möjliggör ekologiskt framställda, näringsmässigt fullvärdiga och för Stockholms del närproducerade varor och tillagning. Det innebär att den överordnade aspekten idag måste vara minskad miljöpåverkan.”

§10 Anmälan av rapport från undersökningen 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad, reviderad version februari 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr. 105-163/2009 och dnr. 105-21/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut och anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut och anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet

för KD och M yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner anmälan av reviderad version av rapporten från undersökningen 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

 2. Äldrenämnden överlämnar rapporten till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Särskilt uttalande KD och M:

Kartläggningen av ca 22 000 pågående ärenden inom äldreomsorgen utgör ett unikt material. Det har tagits fram som ett led i Stadshusmajoritetens arbete för att skapa större rättvisa och likställighet vid behovsbedömningen. Undersökningen bekräftar att Stockholm, inte minst på grund av tidigare majoriteters underlåtenheter och missgrepp, tyvärr inte fungerar som en kommun på det här området. Var i staden som den äldre bor kan vara avgörande för vilken hjälp som han eller hon får. Det är givetvis helt oacceptabelt.

Rapporten måste analyseras vidare och blir ett viktigt underlag för bedömningskansliet fortsatta arbete för att ge stöd till biståndshand-läggarna och utveckla stadens behovsbedömningar. Särskilt bör understrykas betydelsen av att de nya riktlinjerna implementeras och att bedömningen sker utifrån den äldres helhetssituation.

I de nya riktlinjerna sammanfattas detta: ”Behovsbedömningen ska bygga på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter ska sammanvägas med medicinska, psykiska, sociala, och existentiella behov. Valet av insatser ska ske mot bakgrund av den enskildes totala situation. Insatserna ska utformas i samråd med den enskilde, vara flexibla och så långt det är möjligt tillgodose den enskildes önskemål.”

Vid bedömning för servicehusboende ska även ålder beaktas: ”Bedömningen för servicehusboende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den enskildes ålder, hälsotillstånd och upplevelse av otrygghet ska beaktas.”

Särskilt uttalande S, V och MP:

”Den gedigna undersökningen ger goda möjligheter att analysera utvecklingen av äldreomsorgen i Stockholms stad utifrån fakta och därmed ha bättre underlag för att göra förbättringar. Åtminstone två mycket tydliga tendenser kan utläsas ur materialet.

Det första är en fråga som vänsterpartiet länge har uppmärksammat, nämligen behovet av en översyn av resursfördelningssystemet för äldreomsorgen utifrån socioekonomiska aspekter. Undersökningen styrker att förutsättningarna att bo kvar i eget boende verkar skilja sig mycket starkt beroende på socioekonomiska och kulturella skillnader. Vi delar förvaltningens uppfattning om att man givetvis måste ta hänsyn till dessa faktorer vid resurstilldelningen.

Det andra är att det råder mycket olika uppfattningar mellan stadsdelsförvaltningarna i frågan om tilldelning av servicehusboende. Såväl andelen äldre i servicehusboende som de boendes sammansättning ur ett funktionshindersperspektiv skiljer sig mycket starkt. I vissa stadsdelsområden erbjuds servicehusboende till äldre som borde kunna vara berättigade till vård- och omsorgsboende. Dessutom måste många äldre vänta i ordinärt boende alltför länge på en plats i servicehus. Uppenbarligen räcker det inte med gemensamma riktlinjer och vi delar därför förvaltningens uppfattning om att en gemensam policy för servicehusboendet kan behöva utformas.

Vi anvisar även till vårt tidigare anförande i ärendet § 15 från sammanträdet den 10 februari 2009 (dnr 105-21/2009):

”På dagens sammanträde upptas två stycken mycket viktiga ärenden på äldrenämndens dagordning. Dels, ”Rapport från undersökning 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad”, och dels, ” Införande av kartläggningsinstrument”.

I det första ärendet slås det fast att resultatet av undersökningen visar på stora skillnader mellan olika stadsdelsnämnder när det gäller hur personer på en viss behovsnivå tilldelas boendeform och insats i hemtjänsten. Ärendet redovisar också rapportens slutsats att det inte finns en gemensam uppfattning i staden vad servicehusen skall vara till för och att denna boendeform utnyttjas på olika sätt.

Vi är djupt oroade över att stadens äldre inte får den hjälp de enligt lag och riktlinjer har rätt till och att rättsäkerheten i biståndsbedömningarna allvarligt kan ifrågasättas. (Ärende 10, ”Remiss gällande nivåbedöm-ningar”).

Vi saknar en ordentligt beskriven process för att komma tillrätta med olikheter i bedömning av bistånd och brister i dokumentation samt uppföljning av biståndsbeslut. På sammanträdet efterfrågade vi därför en tidsplan för hur arbete skall fortskrida, hur den sammantagna processen ser ut och hur detta gedigna arbete som måste göras, skall återkopplas till äldrenämnden och de ansvariga stadsdelsnämnderna. Enligt vår uppfattning är kärnan i problematiken så allvarlig att den också borde hanteras kommunövergripande återkopplat till kommunfullmäktige där beslut om budget och uppföljning tas.

I ärende 15 som handlar om att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning för stadens äldre saknas både tidplan och hur återkoppling skall ske. När vi påtalade detta gavs muntligt besked om att det skulle vara klart till sommaren 2009, om drygt fyra månader.

Vi tycker att det är en god ambition men undrar om det är realistiskt utan ett samlat grepp om helheten. I ärendena framgår att förutsättningen för införandet av ett ”kartläggningsinstrument” förutsätter att samtliga dokument integreras i ”Paraplyet”, som är äldreomsorgens verksamhets-system.

Även i denna del saknas en beskrivning av hur tidplanen ser ut och hur stora kostnaderna för integreringen ser ut.

Äldreförvaltningen anser vidare att kartläggningsinstrumentet ska vara obligatoriskt för stadsdelsförvaltningarna, ett beslut som kommun-fullmäktige borde underställas. Sammantaget, med analysen i ärendena, bristen på öppenhet i processen, olöst finansiering och att återkoppling av åtgärderna till fullmäktige saknas, anser vi att revisionen borde se över hela hanteringen.”

§11 Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr. 105-177/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet

för KD och M yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument inom äldreomsorgen.

 2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument inom äldreomsorgen.

 3. Äldrenämnden ansöker om medel ur kommunstyrelsens medelreserv motsvarande 4,0 mnkr för förändringar i verksamhetssystemet Paraplysystemet för år 2010.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar följande:

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut;

 2. Beteckningen ”normalvärde” byts ut mot ”normvärde”;

 3. Därutöver vill vi framföra följande:

Det är mycket viktigt att bedömningen blir rättvis, att samma behov ger samma insats. Äldreförvaltningen understryker att "normalvärdet" endast ska tolkas som ett riktvärde och medverka till en mer likformig och rättvis bedömning. Men det finns risk att beteckningen ”normalvärde” tolkas med innebörden ”det som vanligtvis bör användas” och kommer att sätta ett tak, inte minst vid trängda ekonomiska lägen, vilket vi har erfarit. Däremot har ordet ”norm” innebörden ”mått att jämföra med”.

Vi föreslår därför att man använder beteckningen ”normvärde” istället för ”normalvärde” som beteckning för riktvärdet.”

§12 Upphandling av korttidsvård utomlands för äldre

§13 Förlängning av ramavtal avseende högskoleutbildningar

Ärende

Föreligger ärende dnr. 121-175/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden förlänger ramavtalet avseende högskoleutbildning med Ersta Sköndal Högskola AB, Karolinska Institutet Education AB, Sofiahemment Upphandlingsutbildning AB och Södertörns Högskola till och med den 31 oktober 2010 med oförändrade villkor.

Pargrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Stockholms stad – slutrapport

Ärende

Föreligger ärende dnr. 105-160/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet

för KD och M yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner i huvudsak förvaltningens slutrapport ”Medicinskt ansvarig för rehabilitering. Försök med MAR-funktion i Stockholms stad 2008-2009”.

 1. Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att innan utgången av 2009 till nämnden redovisa sina slutsatser kring organisation och ansvars-fördelning mellan MAS- och MAR-funktionen.
 1. Äldrenämnden anför därutöver:

”Det är positivt att försöket med MAR-funktion har visat sig vara lyckat. Av uppföljningen framgår att rehabiliteringsfrågorna kommit mer i fokus och att den enskildes behov av rehabilitering framgått mer tydligt än tidigare genom att rehabiliteringsbehovet tagits upp redan vid upprättandet av vårdplanering.

Inför att MAR-funktionen eventuellt permanentas är det av stor vikt att reglera ansvarsfördelningen mellan MAS- och MAR-funktionerna. På grund av att en allt större del av stadens äldreomsorg utförs av privata utförare, vilka ofta har en egen MAS-funktion, bör det göras en total översyn av MAS-funktionen i staden och dess organisation. I samband med detta är det lämpligt att också klargöra ansvarsfördelningen mellan MAS och MAR. Äldreförvaltningen har som ambition att se över MAS-funktionen under hösten 2009 och vi föreslår därför att äldreförvaltningen ges i uppdrag att innan utgången av 2009 till nämnden redovisa sina slutsatser.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§15 Bidrag för projekt ”Bättre liv på äldre da´r”

Ärende

Föreligger ärende dnr. 420-93/2009

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till återremiss.

Sammanträdet ajourneras kl. 16:37 och återupptas efter 4 minuter.

Efter ajourneringen instämmer ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) i återremissyrkandet från (S, V och MP).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden återremitterar ärendet och uppdrar åt förvaltningen att i samverkan med berörda stadsdelsnämnder som kommer att bli ekonomiskt involverade i projektet ta fram ett nytt förslag till beslut och återkomma till nämnden med ett nytt tjänsteutlåtande.

§16 Vidareutveckling av e-tjänsten Omsorgsdagboken

Ärende

Föreligger ärende dnr. 404-149/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden uppdrar år äldreförvaltningen att fortsätta arbetet med vidareutvecklingen av Omsorgsdagboken med att ta fram ett underlag för att integrera privata utförares dokumentationssystem med Omsorgsdagboken.

§17 Tillsyn enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL). Anmälan av beslut från den 28 april 2009 från Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala avdelningen, angående nivåbedömningar

Ärende

Föreligger ärende dnr. 404-167/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Margareta Björk (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD och M yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden överlämnar länsstyrelsens beslut från 2009-04-28 angående nivåbedömningar till stadsdelsnämnderna för kännedom.

 2. Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) samt ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att

 1. Äldrenämnden beslutar att överlämna länsstyrelsens beslut till stadsdelsnämnderna för kännedom.

 2. Äldrenämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

 3. Äldrenämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med en återrapportering om arbetet med de utvecklingsområden som länsstyrelsen påpekat under punkt 1 och 2.

 4. Därutöver vill vi framföra följande:

Redan inför beslut om nivåbedömningar ställde vi oss frågade inför om dessa mätningar skulle vara tillräckliga för att kunna göra en säker bedömning och om skalorna verkligen fångar upp de faktorer som ska ligga till grund för biståndsbeslut enligt de nya mer generösa riktlinjerna. För att kunna ta tillvara den kunskap som vårdbehovsmätningar ger, för att utveckla och förbättra omsorg om de äldre, ansåg vi det även viktigt att göra en uppdelning i kön. Detta för att kunna se om det finns skillnader som kräver förändrade arbetssätt.

En ytterligare aspekt som vi hade är om de föreslagna metoderna verkligen beaktar äldres sociala isolering och behov av social trygghet. Osäkerhetsfaktorerna gjorde att vi påpekade behovet av metodutveckling och att en uppföljning behövde göras vid årets slut.

Vi har även därefter påpekat att antal nivåer är för få. Ersättning för personer som redan har ett vård- och omsorgsboende får konsekvenser för verksamheten om placering i nivå ändras, som inte är bra för den/de äldre.

Vi delar alltså länsstyrelsens uppfattning att i de fall ersättningsnivån är styrande för omvårdnadsnivån för den enskilde kan den enskildes rättsäkerhet starkt ifrågasättas.”

§18 Anmälan av månadsrapport t.o.m. maj 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr. 201-61/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 maj 2009.

§19 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 5/2009-06-02

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 5/2009-06-02

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av postlista per den 26 maj 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Förvaltningschefens information

 • Tillförordnade förvaltningschefen Chatrin Engbo informerar om äldrenämndens planeringsdagar den 3-4 september 2009 ”Framtid-Omvärld” i Fågelbrohus och delar ut programmet. KPR kommer att under halvdag delta i äldrenämndens planeringsdag.

 • Projektledaren Jenny Andersson informerar om projektet:

”IT-utvecklingen inom äldreomsorgen”.

§23 Övriga frågor

 • Tillförordnade förvaltningschefen Chatrin Engbo tillönskar äldrenämnden en trevlig sommar.

Ordföranden Ewa Samuelsson tackar förvaltningen för det fina samarbetet under första halvåret och tillönskar alla en skön sommar.

 • Tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) förmedlar hälsningar från frånvarande gruppledaren för (V) Margareta Johanson och nämnden hälsar tillbaka.