Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2009-09-15

Sammanträde 2009-09-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2009-06-09

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Tertialrapport 2 för äldrenämnden för år 2009

DNR 201-247/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansökan från Röda Korset om ekonomiskt bidrag för projektet "Bättre liv på äldre da´r"

DNR 420-93/2009

Återremitterat ärende från sammanträdet den 9 juni 2009 (§ 17)

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remiss: Program för utveckling i Söderort

DNR 106-162/2009
För yttrande senast den 16 september 2009

Handläggare: Lars B Strand Tel. 508 36 205

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss: Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

DNR 106-195/2009
För yttrande senast den 16 september 2009

Handläggare: Lars B Strand Tel. 508 36 205
Barbro Karlsson Tel. 508 36 218

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss: Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten. (SOU 2009:38)

DNR 106-191/2009
För yttrande senast den 16 september 2009

Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remiss: Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse (Ds 2009:31)

DNR 108-213/2009
För yttrande senast den 16 september 2009

Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remiss: Förändringar i Lex Sarah - bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33)

DNR 108-214/2009
För yttrande senast den 16 september 2009

Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss: Grön IT-strategi för Stockholms stad

DNR 106-239/2009
För yttrande senast den 16 september 2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 08-508 36 203

Omedelbar justering

13 Remiss: Rekommendation att anta Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet i Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet

14 Remiss: Rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt § 26 pkt D Hälso- och sjukvårdslagen

15 Svar på skrivelsen "GPS teknik inom demensvården" från vice ordf. Leif Rönngren m.fl. (S)

DNR 108-97/2009

Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 508 36 216
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Svar på skrivelsen till äldrenämnden och servicenämnden avseende klagomålshantering från tjg. ers. Berit Bornecrantz Dias (V) och ers. i servicenämnden Jessica Nilsson (V)

DNR 108-181/2009

Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206

17 Ansökan från den ideella föreningen Hälsans Natur om bidrag till film och bok om vårdhundar

DNR 420-176/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, för kvartal 2/2009

20 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2/2009

Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 06/2009-09-08

Mailas till nämnden 2009-09-11 och även dukas

22 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 06/2009-09-08

Mailas till nämnden 2009-09-11 och även dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Postlista per den 31 augusti 2009

24 Anmälan av branschrådets protokoll 2009-05-08

25 Förfrågningsunderlag för upphandling av enstaka platser i form av korttidsvård utomlands för personer 65 år och äldre i Stockholms stad

DNR 121-252/2009
HEMLIGT enligt 6:2 SekrL

Handläggare: Barbro Karlsson Tel. 508 36 218

26 Muntlig information om förfrågningsunderlag för upphandling av ickevals alternativ för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

SLKs DNR 125-1452/2009
HEMLIGT enligt 6:2 SekrL

Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214

27 Muntlig information om förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

SLKs DNR 125-1453/2009
HEMLIGT enligt 6:2 SekrL

Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214

28 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Ordföranden Ewa Samuelsson informerade att i samband med att ledamoten Margareta Johansson (V) avsagt sig sitt politiska uppdrag i äldrenämnden har kommunfullmäktige den 7 september 2009 godkänt avsägelsen och valt in Berit Bornecrantz Dias till ledamot för (V), ersättarplatsen för (V) är vakant.

§2 Val av justerare

Ledamoten Berit Kruse (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 5/2009-06-09 justerats 2009-06-17.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (V), Berit Kruse m.fl. (S) och Eivor Karlsson (MP) anmäler en gemensam skrivelse: ”Orsaker till den restriktiva biståndsbedömningen för vård- och omsorgsboenden och servicehus”, daterad 2009-09-15, dnr 108- 267/2009, och yrkar att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner dagordningen med ändring att § 17 utgår.

2. Äldrenämnden överlämnar skrivelsen (dnr 108-267/2009) till äldreförvaltningen för beredning.

§5 Tertialrapport 2 för äldrenämnden för år 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-247/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 för år 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande S, V och MP

”Vi konstaterar att den borgerliga politiken som alliansen bedrivit under de senaste åren nu ger synliga negativa effekter på verksamheterna. Privatisering och de ständigt återkommande skattesänkningarna har flyttat fokus från innehåll och kvalitetsutveckling. De löften som gavs i valet 2006 gäller uppenbarligen inte längre.

Vi hänvisar till våra reservationer under budgetbehandlingen i kommunfullmäktige och konstaterar att vi under dessa år avsatt åtskilliga hundratals miljoner mer till stadens äldre och verksamheterna än det faktiska utfallet av borgerlig budget!

Den 100-% iga uppfyllelsen av målen vad gäller boende, valfrihet, trygghet osv. rimmar illa med andra rapporter som nämnden får, till exempel redovisningen av antalet domar som går de äldre emot, antalet icke verkställda beslut samt äldreombudsmannens rapporter om otrygg och ovärdig tillvaro.

Att i uppföljningen påstå att nämndmålet, ”inom staden sker en rättvis och likvärdig biståndsbedömning” uppfylls helt är felaktigt och beskriver möjligtvis en ambition snarare än en verklighet.

Avslutningsvis vill vi också framhålla vikten av det pågående arbetet med att säkerställa biståndsbedömningarna i staden. Det är ett viktigt arbete som har direkt verkan på stadens äldres möjligheter att få sina behov, krav och önskemål tillgodosedda.”

§6 Ansökan från Röda Korset om ekonomiskt bidrag för projektet ”Bättre liv på äldre da´r”

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-93/2009, återremitterat från sammanträdet den 9 juni 2009 § 17.

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår Röda Korsets ansökan om bidrag för projektet: ”Bättre liv på äldre da´r”.

§7 Remiss: Prognos för utvecklingen i Söderort

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-162/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet

för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen: ”Prognos för utveckling i Söderort”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, V och MP

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att:

 1. Nämnden instämmer delvis i förvaltningens förslag till yttrande.
 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi instämmer i att medborgardialogen är en viktig del i processen. Det är därför mycket förvånande att dialogen genomförs först efter att förslagen till satsningar har inarbetats i förslaget till budget för 2010. Medborgardialogen blir därmed en skendemokratisk process.

Det finns stora brister i programmets beskrivningar och problemlösningar inom flera områden, varför det måste breddas särskilt vad gäller bostäder, natur-, kultur och folkhälsa.

Arbetet bör utgå från de olika förutsättningar som råder i olika stadsdelar i Söderort och syfta till att minska skillnaderna i levnadsvillkor, i lika hög grad för den äldre som den yngre befolkningen. Segregationen måste motverkas bland annat genom att skapa mötesplatser samt fysiska och kulturella övergångar mellan områdena. Detta är lika viktigt för unga som för äldre. Om alla stadsdelar ska vara attraktiva att bo i även för äldre krävs ökad tillgänglighet till natur- och rekreationsområden, kulturverksamheter och samhällsservice.

Visionen bör ha en högre ambitionsnivå för den lokala kollektivtrafiken dvs. hur medborgarna ska kunna röra sig inom Söderort på ett miljövänligt och effektivt sätt. Vi saknar en belysning av hur de små centrumanläggningarna ska överleva samtidigt som regionala handelsplatser byggs ut, t.ex. Farsta och Skärholmens centrum. Tillgänglighet till närservice är oerhört viktig för de äldre i området.

Med tanke på att antalet äldre ökar från 2018 i Söderort behöver en planering göras redan nu, så att behovet av olika typer av äldrebostäder och kollektivhus blir tillgodosett genom nybyggnation. Vi vill särskilt trycka på behovet i områden i yttre söderort som domineras av trevåningshus utan hiss.”

§8 Remiss: Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-195/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet

för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden beslutar att för närvarande inte ta ställning i frågan om åldersgräns för att söka trygghetsboende,

 2. Därutöver besvarar äldrenämnden remissen ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad” med äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen,

 3. Därutöver anför äldrenämnden följande:

”Äldrenämnden vill understryka betydelsen av att kontinuerligt följa upp omvandlingen samt behovs- och efterfrågebilden hos stadens äldre som helhet samt på de enskilda boendena. Förutom trygghetsboenden är servicehusen även en resurs för tillskapande av nya seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden. Servicehus har blivit en boendeform som färre efterfrågar, inte minst som ett resultat av att det ordinära bostadsbeståndet har blivit mer tillgänglighetsanpassat och genom fler seniorbostäder.

Äldrenämnden delar äldreförvaltningens och stadsledningskontorets bedömning att det är rimligt att ha olika åldersgränser för att kunna söka senior- respektive trygghetsboende. Stockholms stad har hittills valt 65 år som gräns för seniorboende. Med tanke på att många människor är friska högre upp i åldrarna än förut och den kraftiga ökningen av framför allt ”yngre äldre” under de kommande åren anser äldrenämnden att det är klokt att behålla den nuvarande åldersgränsen.

Det råder redan idag stor brist på seniorbostäder med hyresrätt, något som staden målmedvetet arbetar för att åtgärda. Men att sänka åldersgränsen riskerar att skapa förväntningar och köer som blir svåra för staden att hantera. Exakt var åldersgränsen för trygghetsboende ska dras får den fortsatta beredningen och politiska processen utvisa, 75 år är ett alternativ, men det kan också 70 eller 80 år vara.

För att inte skapa en orimlig kösituation, särskilt i uppstartskedet när Stockholm kan komma att ligga långt före flera kranskommuner, vill äldrenämnden särskilt understryka betydelsen av att trygghetsboendena ska vända sig till personer som är mantalsskrivna i Stockholm.”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, V och MP

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag och med beaktande av vad som anförs nedan:

Vi är positiva till att staden ska inrätta trygghetsboenden för äldre. Vår uppfattning är att dessa trygghetsboenden skulle kunna fungera som ett bra komplement till befintliga boenden.

Men för att tanken med trygghetsboenden ska fungera så krävs att flera frågeställningar utreds vidare. Bland annat vad gäller innehållet i trygghets-boendena, möjligheten till gemensamma aktiviteter, aktivering och måltider.

Vidare saknas helt konsekvensbeskrivningar av att samtliga servicehus och servicehusplatser på sikt ska läggas ned och tas bort. Hur många äldre som är bräckliga och/eller svårt sjuka handlar det om? Hur ser alternativen ut för just denna grupp? Blir det ett nettotillskott av bostäder för äldre med trygghets-boenden eller minskar antalet platser? Redan i stadens budget för 2009 namnges fyra servicehus som bör omvandlas till trygghetsboenden, utan att tillräckliga konsekvensbeskrivningar har tagits fram.

En starkt bidragande orsak till att det finns tomma platser i servicehus är att biståndsbedömningen är mycket restriktiv. En mer generös bedömning måste till eftersom många som är i behov av att få bo servicehus nu inte ges den möjligheten.


Även finansieringsaspekten av införandet trygghetsboenden bör belysas ytterligare. Vår uppfattning är att det finns stora fördelar med att gemensamhets-lokaler och gemensam personal är kommunalt finansierade. Om trygghetsboende ska vara en reell möjlighet för alla måste kostnaderna för den enskilde äldre begränsas. Det finns stora samhällsvinster med att gemensamhetslokalen kan vara tillgänglig för alla äldre i området.

När det gäller servicehusens avveckling anser vi att det är feltänkt. Inte minst utifrån alla partiers löften om att servicehusen ska vara kvar som boendeform och utvecklas. Servicehusen är en resurs inte bara för hela staden utan även för länets äldre som vill söka sig till storstaden. Därför är det märkligt att det i remissen tas upp att de lokala stadsdelarna utifrån sitt lokala perspektiv ska inkomma med förslag på avveckling/nedläggning av servicehus.

Vi vill välkomna alla som vill bli huvudstadsbor, även de som är äldre. Men att sätta upp organisatoriska gränser och snäva regler för hur den som är äldre ska kunna välja boende är omodernt och begränsar valfriheten. Inom ramen för KSL borde staden initiera ett arbete för att få en länsgemensam överenskommelse om trygghetsboenden och reglerna för vilka och hur man kan söka och få bo där. Behovet av att bygga trygghetsboenden bör ingå som en naturlig del i samhällsplaneringen, på liknande sätt som behovet att bygga förskolor, servicehus och gruppbostäder ska beaktas i stadsplaneärenden.

Åldersgränsen för att kunna efterfråga trygghetsbostad bör sättas till 65 år, det är den enskilde som själv måste få avgöra om behovet finns.

Att majoriteten nu, genom stadsledningskontoret, föreslår att alla servicehus på sikt ska läggas ned är mycket märkligt. Det går helt emot de löften som de borgerliga allianspartierna ställde ut i opposition och inför förra valet. Vi utgår från att dessa löften kvarstår och att servicehusen inte läggs ned. I annat fall blir detta ett enormt svek mot givna löften.


Vi kräver en konsekvensbeskrivning av samtliga servicehus och servicehusplatser som majoriteten avser ska läggas ner eller omvandlas. Problemet med brist på platser i korttidsboenden, som ingår i vård- och omsorgsboende, måste också beaktas.”

§9 Remiss: Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38)

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-191/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen: ”Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38)”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Remiss: Patientnämnderna – begränsning av sekretessbrytande bestämmelse (Ds 2009:31)

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-213/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen: ”Patientnämnderna – begränsning av sekretessbrytande bestämmelse (Ds 2009:31)”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Remiss: Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33)

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-214/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut med instämmande av ledamoten Berit Kruse m.fl. (S).

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet

för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen: ”Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33)”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, V och MP

Mot beslutet reserverar sig vice ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att

1. Äldrenämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag
2. Därutöver vill vi framföra följande:

De föreslagna förändringarna i Lex Sarah-bestämmelserna är inte tillräckliga. Anmälningsvägarna bör utredas vidare.

Det är bra att tillsynsmyndigheten får ett övergripande ansvar för att förebygga missförhållanden och driva kvalitetsarbete. Men i förslaget läggs alltför stort fokus på det övergripande formella ansvaret. Desto mindre intresse åt innehåll och resurser i de verksamheter där kvaliteten verkligen skapas.

Ett bra ledarskap som har förmåga att kommunicera och som kan skapa ett öppet och tillåtande klimat ger också förutsättningar för god kvalitet. Då vågar fler anmäla missförhållanden samtidigt som behovet av anmälningar minskar genom god arbetsmiljö, mindre stress och ett tillåtande klimat. Ledarskapet är viktigt för de anställda inom äldreomsorgen. Trots det är bra chefer en bristvara inom denna verksamhet.

Fackförbundet Kommunal, där många som omfattas av Lex Sarah är medlemmar, anser att förändringarna i lagstiftningen är otillräckliga.

Kommunal är kritiskt till att medarbetare ska anmäla missförhållanden till sin chef. Det hotar de anställdas rättssäkerhet samtidigt som brukarnas situation riskerar att gömmas undan. Vi delar Kommunals uppfattning att det aldrig får vara en företagshemlighet hur vården och omsorgen av våra gamla bedrivs.

Personalen måste ges rätt att ge synpunkter på vårdens kvalitet utan att riskera bestraffning. Det gäller för övrigt såväl offentlig verksamhet som privata entreprenörer.

Vi anser att det är positivt att SOL och LSS ska omfattas av den utökade anmälningsskyldigheten. Den vård och omsorg som sker i brukarens eget hem

är idag en sluten värld. Förslaget innebär en viss insyn. Detsamma gäller institutioner inom Statens institutionsstyrelses (SiS).

Vidare anser vi att det bör utredas vidare om Lex-Sarah-anmälningar kan gå till en helt fristående och opartisk part som förslagsvis länsstyrelsernas äldreskyddsombud.”

Särskilt uttalande KD, M och FP

”De föreslagna förändringarna i Lex Sarah är positiva och kan bidra till en fortsatt utveckling av äldreomsorgen. Däremot vill vi särskilt betona betydelsen av att beställaren får reda på faktiska eller misstänkta missförhållanden. Det finns flera exempel i Stockholms stad där socialstyrelsen har skickat rapporter direkt till det aktuella boendet och dess utförare medan stadsdelsnämnden inte alls har informerats. Det är givetvis orimligt. Den som är beställare är ytterst ansvarig för verksamhet, kvalitet och uppföljning och måste därför underrättas.

Äldreomsorgens chefer har ett stort och viktigt ansvar att kontinuerligt informera och utbilda personalen om Lex Sarah-lagstiftningen och rutiner kring denna.”

§12 Remiss: Grön IT-strategi för Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-239/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP), ledamoten Berit Kruse m.fl. (S) och ledamoten Berit Bornectrantz Dias (V) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) lämnar förvaltningens förslag till beslut utan eget ställningstagande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen: ”Grön IT-strategi för Stockholms stad”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Remiss: Rekommendation att anta Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet i Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-192/2009


Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar

det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen: ”Rekommendation att anta Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet i Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet”.

Särskilt uttalande KD, M och FP

”Äldrenämnden vill särskilt understryka betydelsen att följa kostnads-utvecklingen så att inte staden får bära kostnader som egentligen borde belasta annan huvudman.

Det är också angeläget att kontinuerligt utvärdera och pröva hur den föreslagna överenskommelsen fungerar och huruvida rollfördelningen verkligen är den optimala.”

§14 Remiss: Rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt § 26 pkt D Hälso- och sjukvårdlagen

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-193/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar med instämmande från

övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det

till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen: ”Rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt § 26 pkt D Hälso- och sjukvårdlagen”.

§15 Svar på skrivelsen från vice ordf. Leif Rönngren m.fl. (S)

Ärende

Föreligger ärende dnr. 108-97/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från vice ordf. Leif Rönngren m.fl. (S) ”GPS teknik inom demensvården”.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar i huvudsak i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande och anför därutöver följande:

Förvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande väl svarat på de frågeställningar, som

tas upp i skrivelsen kring GPS och användningsområden inom demensvården, utifrån ett förebyggande perspektiv. Redan idag pågår ett flertal projekt i landet däribland projektet i Malmö. Erfarenheterna av detta projekt och teknik-användning i syfte att förbättra tryggheten och livs kvalitén för äldre dementa och dess närstående är mycket goda.

Demensförbundet tar på sin hemsida upp den goda teknikutvecklingen och ger bra tips och råd hur man kan använda befintlig teknik för att skapa trygghet i en orolig vardag.

I Stockholm stad pågår ett samarbetsprojekt som leds av en projektgrupp där projektledaren finns på anläggningsavdelningen, infrastruktur & tillgänglighet. Projektet heter digitalt gångvägnät och handlar om att koppla ihop kommunal information med ett digitaliserat finmaskigt gångvägnät och en ruttnings-funktion. Med hjälp av mobil eller handdator skulle alltså en äldre kunna få ett bra navigeringsstöd.

Finansiärer är kommunikationsmyndigheten PTS, trafikkontoret i Stockholms stad, Vägverket, Banverket, Malmö stad och VINNOVAs program för IKT-användning.

Till detta projekt finns också kopplat en del larm och stöd för äldre med flera funktioner.

Sammantaget gör detta att idén med att använda teknik för att förbättra livs kvalité hos gruppen dementa snarast borde implementeras i Stockholm.

Att det är på gång nationella riktlinjer är mycket bra, däremot behöver inte dessa inväntas innan arbetet går igång. Tekniken finns, behovet finns och det saknas godtagbara skäl till varför vi inte skulle kunna sätta detta i sjön omedelbart.

Kan man införa trygghetsboenden innan regeringen har presenterat en proposition om trygghetsbostäder borde man kunna införa GPS-tekniken som förebyggande åtgärd i demensverksamheter.”

§16 Svar på skrivelse till äldrenämnden och servicenämnden från tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) och ersättaren

Ärende

Föreligger ärende dnr. 108-181/2009


Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar på återremiss och bifall till gemensamt förslag till beslut.

Sammanträdet ajourneras kl. 16.23 och återupptas efter 3 minuter.

Efter ajournering ändrar ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten

Berit Bornecrantz Dias (v) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) sina yrkanden och anmäler ett gemensamt särskilt uttalande i stället för ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden enhälligt godkänner förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse till äldrenämnden och servicenämnden från tjänstgörande ersättaren Berit Bornecrantz Dias (V) och ersättaren i servicenämnden Jessica Nilsson (V) avseende klagomålshantering.

Särskilt uttalande S, V och MP

”Skrivelsen tog upp två frågor, dels att vi önskade ta del av de klagomål som kommit till serviceförvaltningen och dels att vi ville få en rutin för hur klagomålen redovisas till äldrenämnden och berörd stadsdelsnämnd.

I svaret från äldreförvaltningen har den första frågan inte besvarats, varför vi önskar att rutinerna ändras så att äldrenämnden får del av klagomålen.

Den andra frågan har delvis besvarats, men det saknas en beskrivning av hur äldrenämnden får ta del av klagomålen. Visserligen får äldrenämnden del av klagomål från äldre via äldreombudsmannens rapport, men den kommer bara

en gång om året. Vi anser att det vore rimligt att få en återkoppling till äldrenämnden exempelvis i samband med tertialrapporterna.”

§17 Ansökan från den ideella föreningen Hälsans Natur om bidrag till film och bok om vårdhundar

§18 Redovisning av statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre

Ärende

Föreligger ärende dnr. 402-197/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar med instämmande från

övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens redovisning av statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre.

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (SoL) för 2 kvartal 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-241/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL för 2 kvartal 2009.

 2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL till kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande S, V och MP:

”Rapporteringen för kvartal 1/2009 visade att andelen domar som gått staden emot var hög. Gällande vård- och omsorgsboende var den över 40 %.

Vi anser att det behövs en utredning av orsakerna eftersom trenden i rapporteringen för kvartal 2/2009 håller i sig med 42 % domar som gått staden emot för vård- och omsorgsboende och 38 % för servicehus. Det kan dessutom röra sig om ett större antal felbedömningar än som framkommit eftersom vi inte vet något om de avslag som inte överklagats.”

§20 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2/2009

Ärende

Föreligger anmälningslista över delegationsbeslut för kvartal 2/2009

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 6/2009-09-08

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 6/2009-09-08

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av postlista per den 31 augusti 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av branschrådets protokoll från den 8 maj 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Förfrågningsunderlag för upphandling av enstaka platser i form av korttidsvård utomlands för personer 65 år och äldre i Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr. 121-252/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar på återremiss och bifall till gemensamt förslag till beslut.

Sammanträdet ajourneras kl. 16.35 och återupptas efter 8 minuter.

Förvaltningen redovisar muntligt en ändring av texten i ärendet, sid 27.

Ett skriftligt ändringsförslag delas ut till nämnden.

Efter ajournering finner ordföranden inga förändringar i yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på förslag om återremiss mot

att ärendet avgörs i dag och finner att äldrenämnden avslår återremissyrkandet.

Ordföranden ställer sedan förslaget från K, M och FP och det gemensamma förslaget från S, V och MP mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av enstaka platser i form av korttidsvård utomlands för personer 65 år och äldre.

 2. Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningens direktör att genomföra upphandlingen, fatta tilldelningsbeslut, sluta avtal och förvalta avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, V och MP

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet för att få en genomlysning och svar på följande frågor:

§26 Muntlig information om förfrågningsunderlag för upphandling av ickevals alternativ för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

(SLKs dnr 125-1452/2009)

Hemligt enligt 6:2 SekrL

§27 Muntlig information om förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

(SLKs dnr 125-1453/2009)

Hemligt enligt 6:2 SekrL

§28 Förvaltningschefens information

 • Tillförordnade förvaltningschefen Chatrin Engbo informerar om öppet hus i stadshuset ”En dag för anhöriga” lördagen den 10 oktober 2009. Från äldreförvaltningen deltar Stockholms stads äldreombudsman Lotta Burenius, Stockholms äldre- och handikappjour: Trygghetsjouren och kostverksamheten.

 • Chatrin Engbo informerade om konferensen ”Leva livet vidare till den sista dansen” den 21-22 oktober 2009 med tillhörande inbjudan till en föreställning på Stadsteatern.

Biljetterna överlämnades till gruppledarna för vidare befordran till de i nämnden som är intresserade att delta i konferensen.

§29 Övriga frågor