Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-10-12

Sammanträde 2010-10-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2010-09-14

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

OBS!
Presentation av slutrapporten för projektet "Hållbar jämställdhetsintegrering" -
forskaren på Stockholms universitet Renita Sörensdottir (ca 45 min)

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar: Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

7 Granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010: Mälarbacken, Bromma stadsdelsnämnd

8 Ny ersättningsmodell för bidrag till frivilligorganisationer

DNR 420-239/2010
Handläggare: Rebecka Strandberg Tel. 508 36 230
(Utsändes senare eller utgår)

9 Bidragsansökan från Finska pensionärernas dagcenter i Stockholm

DNR 420-205/2010
Handläggare: Rebecka Strandberg Tel. 508 36 230
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Bidragsansökan från Finska Herrgårdens klubb

DNR 420-225/2010
Handläggare: Rebecka Strandberg Tel. 508 36 230
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av rapport "Träffpunkt för mig? - Utbudet av och möjlighet till fysiska och sociala aktiviteter för äldre i ordinärt boende med hemtjänst inom Stockholms stad

DNR 405-211/2010
Handläggare: Git Skog Tel. 508 36 217

12 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 30 september 2010

DNR 201-72/2010
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
(Dukas)

13 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2/2010 enligt lista

DNR 203-41/2010
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

14 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 07/2010-10-05

(Utsändes per e-post och dukas)

15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 07/2010-10-05

(Utsändes per e-post och dukas)

16 Postlista per den 30 september 2010

17 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 6/2010-09-14 justerats 2010-09-21.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen med den ändringen att § 8 utgår.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar; Väderkvarnens vård- och omsorgsboende, Norrmalms stadsdelsnämnd

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-193/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar angående Väderkvarnens vård- och omsorgsboende.

2. Granskningsrapporten överlämnas till Norrmalms stadsdelsnämnd för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

”Stadens äldreomsorgsinspektörer pekar i sin rapport på ett antal utvecklingsområden i verksamheten, bland annat gällande måltidssituation och social dokumentation. Då maten och måltidssituationen varit en prioriterad fråga under mandatperioden är det är viktigt att inspektörernas observationer inte lämnas utan åtgärd, utan att rapporten ligger till grund för förbättringar. Äldrenämnden bistår gärna med förslag och välkomnar en konstruktiv dialog med stadsdelsnämnden.”

§7 Granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar; Mälarbacken vård- och omsorgsboende,

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-194/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar angående Mälarbackens vård- och omsorgsboende.

2. Granskningsrapporten överlämnas till Bromma stadsdelsnämnd för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

”Stadens äldreomsorgsinspektörer pekar i sin rapport på ett antal utvecklingsområden i verksamheten, bland annat gällande bemötande och måltidssituation. Då maten och måltidssituationen varit en prioriterad fråga under mandatperioden är det är viktigt att inspektörernas observationer inte lämnas utan åtgärd, utan att rapporten ligger till grund för förbättringar. Äldrenämnden bistår gärna med förslag och välkomnar en konstruktiv dialog med stadsdelsnämnden.”

§8 Ny ersättningsmodell för bidrag till frivilligorganisationer

§9 Bidragsansökan från Finska pensionärernas dagcenter i Stockholm,

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-205/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och beviljar

Finska pensionärernas dagcenter i Stockholm bidrag med 50000 kr för november-december 2010.

§10 Bidragsansökan från Finska Herrgårdens klubb, org.nr. 802411-8310

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-225/2010.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) finner att följande handlingar i ärendet har delgivits nämnden:

- ett brev daterat 2010-10-06 (dokid. 3384)

- ett brev daterat 2010-10-09 (dokid. 3383)

samt en inkommen handling dukats till förmötet i dag:

- e-post daterad 2010-10-11 med tre bilagor (dokid. 3393).

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) och ledamoten Eivor Karlsson (MP).

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M, FP, S och MP gemensamma yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår bidragsansökan från Finska herrgårdens klubb

samt därutöver anför följande:

”När en organisation beviljas ekonomiskt stöd för en verksamhet ställer detta tydliga krav på fungerande verksamhet och en god redovisning av ekonomi och verksamhet. Finska herrgårdens klubb har ej inkommit med en komplett och riktig årsredovisning och revisionsberättelse för 2009 till Stockholm stad. Nämnden anser därför att Finska herrgårdens klubb inte uppfyllt de motprestationer som bidragsgivningen stipulerar och väljer därför att avslå ansökan om verksamhetsbidrag.”

Reservation V:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§11 Anmälan av rapporten ”Träffpunkt för mig? – Utbudet av och möjlighet till fysiska och sociala aktiviteter för äldre i ordinärt boende med hemtjänst inom Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr 405-211/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP).

och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M

och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

2. Äldrenämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

3. Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att återkomma med

en redovisning över samtliga ideella organisationer som uppbär föreningsbidrag i stadsdelsnämnderna.

4. Äldrenämnden anför därutöver:

”Av rapporten framgår att samtliga stadsdelsnämnder har minst en kommunal träffpunkt som vänder sig till de äldre i stadsdelsnämndsområdet. Vilken typ av aktiviteter som erbjuds varierar dock mellan stadsdelsnämnderna. Vi tycker att rapporten ger en bra genomlysning av det som görs i kommunal regi. Men för att få en helhetsbild av vad som erbjuds de äldre är det viktigt att samtliga verksamheter redovisas, alltså även de ideella. Vi uppdrar därför åt äldreförvaltningen att återkomma med en redovisning där även de ideella aktörerna, som uppbär föreningsbidrag i stadsdelsnämnderna, finns med.”

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten

Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Diaz (V) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande (V):

”Kommunal likställighet och hela-livet-boende

Roligt att läsa i rapporten Träffpunkt för mig (2010:2 ISSN 1401-5129) från Äldrecentrum om t.ex. Matbussen som blivit en populär aktivitet och samtidigt en avlastning för anhöriga.

Ett problem är ju att en del äldre har svårt att ta sig till de etablerade träffpunkterna och att de upplever isolering och ensamhet där de bor. Ett annat är att ett varierat utbud av träffpunkter inte finns. Alla äldre människor med behov av sociala aktiviteter har inte samma intressen. Det måste finnas ett varierat utbud av aktiviteter, även efterfrågade sådana som musik, konst och konstutövning, litteratur m.m.

Viktigt är att utbudet i hela kommunen är tillgängligt för alla äldre, oberoende av vilken stadsdel man tillhör. Den kommunala likställigheten ska existera även inom äldreomsorgen. Därför måste utbudet, som det för närvarande ser ut, vara kommunövergripande.

För framtiden borde vi i högre utsträckning i byggnads- och stadsplaneringen tänka utifrån perspektivet hela-livet-boende, vilket skulle ge större flexibilitet.

Många fastighetsägare har tagit i kommersiellt bruk fungerande gemenskapslokaler och byggt om dem till garage eller hyrt ut lokalen till företag. Det är en stor brist för de boende. Det är viktigt att grannar kan samlas för t.ex. boenderåd. Åtminstone i varje bostadsområde bör det finnas en gemenskapslokal med kök, för olika typer av aktiviteter. Denna kan vissa dagar fungera som en närbelägen träffpunkt för äldre vilket skulle underlätta för de som har svårt att ta sig till mer avlägset belägna träffpunkter.

Är fastigheter och omgivningar tillgänglighetsanpassade och är grönområden, parker och gröna gårdar bevarade blir friskvården lättare uppfylld.

Kaféer i bostadsområdena skulle också kunna hjälpa till att bryta isolering.

Den allmännyttiga idén om att ha en bemannad reception i bostadsområdet skulle vara bra att återuppta.

Bostadsområden för hela-livet-boende skulle skapa större trygghet och högre kvalitet i vardagen för alla.”

§12 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 30 september 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-72/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner månadsrapporten för Äldrenämnden för tiden t.o.m. den 30 september 2010 och lägger anmälan till handlingarna.

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation för perioden 2009-01-01 – 2010-09-30 samt övriga delegationsbeslut för kvartal 2 2010 enligt lista

Ärende

Föreligger listan dnr 203-41/2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 7/2010-10-05

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 7/2010-10-05

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av postlista per den 28 september 2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Förvaltningschefens information

Renita Sörensdotter presenterar resultat från ett forskningsarbete kring genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten i samband med det pågående i Stockholms stad jämställdhetsprojektet. Forskningsreslutat finns tillgänglig i boken ”Omsorgsarbete i omvandling” utgiven av förlaget Makadam, se: www.makadambok.se

Därefter utvecklas diskussion med nämnden.

Gunnel Rohlin informerar om följande:

  • Arbetet med att ta fram reviderade riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer (§ 8 på föredragningslistan) pågår. Äldreförvaltningen återkommer med tjänsteutlåtande och än så länge får frivilliga organisationer ansöka om verksamhetsbidrag för år 2011 enligt hittills gällande riklinjerna.

Vice ordföranden Leif Rönngren föreslår att äldrenämnden deltar i samråd angående de nya riktlinjerna.

  • Arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse mellan stad och idéburna organisationer inom äldreomsorg och socialtjänst pågår i samarbete med Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltning. Det har varit ett antal möten med organisationerna.
  • · Den rapporten som Äldrecentrum har tagit fram angående bemanning i demensboende finns fortfarande på tryckeriet och kommer att delges nämnden när den trycket blir klart.
  • · Till nämnden delas ut följande rapporter från Äldrecentrum:

- ”Från ord till handling. Från ansökan till utförd hemtjänst – en studie på Kungshomen, SNACK-K rapport nr 16 (ÄC rapport 2010:5)

- ”Vårdbehov och insatser för de äldre 2002-2009. Uppföljning av SNACK-K Kungsholmen/Essingeöarna vårdsystemdelen, SNACK-K rapport nr 17 (ÄC rapport 2010:8)

- ”Dokumentera eller ge vård och omsorg? Utvärdering av projektet ”Social dokumentation på Kungsholmen” (ÄC rapport 2010:9) också delas ut två nya broschyrer:

- ”Information till dig som ska träffa en biståndshandläggare”

- ”En guide till äldreomsorgen i Stockholms stad”.

§18 Övriga frågor

Ordföranden Ewa Samuelsson informerar om följande:

  • I lördags den 9 oktober ägde rum den årliga anhörigdagen på Stadshuset. Äldreförvaltningen representerades av mat- och hälsokostprojektet, projektet för handdatorer och omsorgsdagboken, anhörigkonsulenter, äldreombudsmannen och äldreomsorgsinspektörerna. Seminarier och utställningar blev uppskattade och anhörigdagen var välbesökt.

  • Äldreomsorgsdagarna äger rum i år den 28-29 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö med tema Bemötande. Äldrenämndens politiker anmäler sitt deltagande på de tidigare fastställda av nämnden villkor.
  • Staffan Halleskogs hustru Christina har skickat ett varmt och innerligt tack för allt vänligt deltagande och alla blommor, brev, kort, telefonsamtal, mail och SMS, gåvor till Cancerfonden och Individuell Människohjälp i samband med hans bortgång.

Nämnden diskuterar några i massmedia visade fall som angår missförhållanden på vård- och omsorgsboenden samt information om uppsägning av hemtjänstavtal av Ersta Diakoni.