Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Kristallen n.b. på Stadsledningskontoret, Hantverkargatan 3 D

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2010-12-14

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

7 Utseende av ombud för äldrenämnden

DNR 104-330/2010
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Utseende av delgivningsmottagare för äldrenämnden

DNR 104-329/2010
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst? Revisionsrapport nr 6

Svar på remiss från stadsrevisionen, senast 2011-01-18, dnr 420-150/2010
DNR 122-283/2010
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tillsättandet av en granskningskommitté av Stockholms äldreboende

Svar på remiss från kommunstyrelsen ang skrivelse från Carin Jämtin (S), senast 2011-02-01, dnr 327-306/2009
DNR 106-322/2010
Handläggare: Kerstin Malmport Tel. 508 36 219

11 Ansökan från Finska Herrgårdens klubb om bidrag till hyresskuld

DNR 420-328/2010
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Omedelbar justering

(Utsändes senare per e-post och brev)

12 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 01/2011-01-11

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 01/2011-01-11

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Postlista per den 31 december 2010

15 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Närvarande

Noteras att alla ledamöter är närvarande. Ordföranden välkomnar den nya äldrenämnden för år 2011 och Eva Frunk-Lind som från och med den 1 januari 2011 är direktören för Äldreförvaltningen. Alla presenterar sig och berättar kort om sin bakgrund.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 9/2010-12-14 justerats 2010-12-21.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler en fråga beträffande situation på servicehus samt vård- och omsorgsboende: Vintertullen, Södermalm.

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) anmäler en fråga beträffande ekonomiska konsekvenser vid omvandling av servicehus till trygghetsboende.

Direktören Eva Frunk-Lind informerar att förvaltningen återkommer med svar på frågorna.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en presentation av situationen på servicehus samt vård- och omsorgsboende Vintertullen på Södermalm och angående ekonomiska konsekvenser vid omvandling av servicehus till trygghetsboende.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäls en skrivelse ”Riktlinjer för hur information om pågående medicinering och eventuella sjukdomar inför vistelse på korttidsboende ska hanteras”, daterad 2011-01-12, dnr 118-013/2011. Skrivelsen dukas.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda svar på skrivelsen.

§6 Äldrenämndens verksamhetsplan för år 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-305/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund

Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med stöd av ersättaryttrande från Madeleine Sjöhage (C) samt anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för M och FP yrkande med stöd av ersättaryttrande (C) till förmån för förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2011 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Äldrenämnden ansöker om budgetjustering med 3,8 mnkr för utvecklingskostnader för avgifter i Paraplysystemet.

3. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar med 24,6 mnkr till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet de gröna yrkar att äldrenämnden beslutar

1. Att hänvisa till MP:s budgetreservation till kommunfullmäktige

2. Att införa det specifika och uppföljningsbara nämndmålet att minst 40 procent av livsmedlen som under året serveras i äldreomsorgen ska vara ekologiskt framställda.

3. Att servicehus ska finnas kvar som boendeform.

4. Att utöver detta säga följande:

Det språklyft som behövs handlar inte bara om att stärka svenska språket. Det handlar också om att ta tillvara den mångfald av språklig och kulturell kompetens som finns bland äldreomsorgspersonalen i staden. Detta är extra viktigt med tanke på den färska rapport från Socialstyrelsen, som visar att äldre med utländsk härkomst är mindre nöjda med äldreomsorgen än de som är födda i Sverige. Att erbjuda praktikplatser är ett viktigt led i rekryteringsarbetet för att på sikt öka intresset för vård- och omsorgsyrkena. Det är viktigt att både kommunanställda och personal som ingår i entreprenad omfattas av satsningarna.

Boendeformen trygghetsbostäder ska utvecklas så att fler äldre får valfrihet att aktivt välja denna boendeform som ett mellansteg mellan eget boende och eventuellt framtida vård- och omsorgsboende. Trygghetsbostäderna ska dock inte ersätta servicehus. En del platser i servicehus bör uppgraderas till vård- och omsorgslägenheter. Det är rationellt att ha båda i samma byggnad. Biståndsbedömningen är idag för hård när det gäller att få plats i servicehus och vård- och omsorgsboenden. Generellt ser vi helst att man satsar på mindre enheter än stora komplex med äldreboenden.

För att kunna erbjuda en verklig valfrihet måste staden öka byggandet så att antalet platser i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsbostäder täcker hela behovet. Det finns en ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning på kultur, språk, hbt. Det ska finnas olika former av boende för äldre runt om i staden; kommunala, socialkooperativa och privata. Det är viktigt att det finns tillgång till kommunalt äldreboende i alla stadsdelar, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Många äldre får i praktiken mycket sällan eller knappast alls komma ut. En utevistelsegaranti för alla äldre och rörelsehindrade ska införas. Om grönområden inte finns i närområdet ska äldre erbjudas möjlighet att ta sig dit med färdtjänst och ledsagare, alternativt servicelinjer.

Social gemenskap vid måltider är viktigt. Vällagad, hälsosam och god mat, anpassad för äldre, helst lokalt tillagad och ekologisk, är en viktig del av livskvaliteten och hälsan. Ett exempel på måltidsgemenskap är matlag, vilket bör erbjudas de som vill. Minst 40 procent av livsmedlen som under året serveras i äldreomsorgen ska vara ekologiskt framställda.

Medarbetarna i äldreomsorgen är dess främsta resurs. Arbetet är krävande och många orkar inte vara kvar i yrket fram tills pensionen. Personalen i äldreomsorgen bör erbjudas arbetstidsförkortning genom införandet av 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Arbetstidsförkortning och arbetsplanering genom ”3-3-modellen”, ”tvättstugemodellen” eller ”egna scheman” leder till ökad kvalitet i omsorgen, minskad sjukfrånvaro hos de anställda, mer kontinuitet gentemot omsorgstagarna, mer heterogena personalgrupper samt en underlättad schemaläggning. Samtidigt ska alla som önskar erbjudas heltidsarbete.”

Reservation (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Märja Räihä Järvinen m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att för övrigt hänvisa till den socialdemokratiska budgetreservationen i

kommunfullmäktige samt

Att därutöver anföra:

Det finns många bra förslag i det verksamhetsplan som förvaltningen lägger fram till nämnden nu. Men vi anser att det är fortfarande otillräckligt när man betraktar hur de äldre medborgarna har det i Stockholm. I den budgeten som socialdemokraterna lade i kommunfullmäktige så finns det ytterligare förslag som förbättrar framför allt den omsorg som de äldre har rätt till.

I vårt förslag finns ett antal särskilda uppdrag som vi anser är viktiga att beakta framöver. Vi vill införa en policy för minimibemanning inom kommunala såväl som privata äldreomsorgsverksamheterna. Den policyn skall vara vägledande i de upphandlingar som staden genomför. Utifrån de rapporter som har kommit fram under senare tid är det också viktigt att se över bemanningen på demensboenden och följa de rekommendationer om bemanning som Äldrecentrum har lämnat i sin rapport. Det är inte acceptabelt att låsa in demenssjuka på nätterna utan direkt tillsyn, därför måste denna fråga vara prioriterad för nämndens verksamhet

En viktig del av bra bemanning och arbetsorganisation är att staden kan erbjuda heltidsanställningar, vilket underlättar verksamhetsplaneringen, ökar kvaliteten och gör det lättare att både rekrytera och behålla kompetent personal.

Vi vill att staden behåller sina servicehus. Trygghetsboenden är bra som komplement men det är svårt att klara av kraven på god omvårdnad utan välfungerande servicehus. Vi vill också att staden utvecklar samverkan med landstinget ytterligare och utvecklar tvärprofessionella team tillsammans med landstinget både inom somatisk vård som psykiatrisk vård. Vi vill också att Närvårdscentraler utvecklas i nära samverkan med landstinget.

Vi är mycket tveksamma till tankarna om att dela hemtjänsten i en service- och en omvårdnadsdel. Förvaltningen måste utreda konsekvenserna av en sådan förändring mycket noga innan ett eventuellt förslag läggs fram till nämnden. Det är aldrig bra att det springer alltför många olika människor hos de äldre. En sådan förändring kan göras om det gagnar den äldre som är beroende av insatser från kommunen. Den förändringen får inte göras bara för att skapa större möjligheter för ett antal företag att får flera uppdrag från staden. Den äldre som får insatser måste erbjudas hjälp med rätt kompetens och kontinuitet, och måste få vara trygg i sin tillvaro med tillit till personer som hon/han dagligen får hjälp av i sitt eget hem.

Olika frivilligorganisationer fyller en viktig social funktion i äldres vardag. Vi vill öka det ekonomiska stödet till frivilligorganisationer i enlighet med vår budgetreservation i kommunfullmäktige

Vi vill att förvaltningen utreder hur de alltför många utförare påverkar konkurrensen, tillsynen och strukturen av äldreomsorgen i staden. Vi vill också att verksamheter såväl i egen regi som i privat regi granskas noggrant utifrån uppställda kvalitetskriterier. Verksamheter med undermålig kvalitet skall omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare skall vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet.

Till sist, vi anser att siffrorna för antalet sjukskrivningsdagar behöver förklaras bättre. Det väcker många funderingar när förvaltningen anser sig kunna gå från 7.9% till 4.8% utan att redovisa åtgärder till nämnden. Vad beror den höga sjukfrånvaron på; finns det någon eller några på en relativt liten förvaltning som är långtidssjukskrivna? Eller har man en hög korttidsfrånvaro? Det framgår inte om den befarade minskningen beror på att anställda blir friska på grund av bra rehabiliteringsarbete eller är det så att de blir utförsäkrade? Det vore bra om nämnden under det kommande året fick en redogörelse om siffrorna när det gäller antalet sjukdagar per anställd och även hur rehabiliteringskedjan ser ut för äldreförvaltningens del och hur arbetet med aktiv rehabilitering bedrivs inom förvaltningen.”

Reservation (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. För övrigt hänvisas till vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige

3. Därutöver framförs följande:

Vänsterpartiet hänvisar till vår reservation i kommunfullmäktiges budget för 2011 och kommenterar nedan några områden i förvaltningens förslag.

Äldre erbjuds säker mat och trivsamma måltider utifrån behov och önskemål:

Mat som lagas på plats är godare, innehåller mer näring och är bättre både i ett livsmedelshygieniskt och i ett miljömässigt perspektiv. Den givna slutsatsen är att Sverige måste arbeta för att ändra lagstiftningen på EU-nivå. Matning av äldre med sväljsvårigheter är mycket tidskrävande och det behövs ökad kunskap för att måltiden ska bli mer värdig. För att njuta av maten krävs friska tänder och friskt tandkött. Den uppsökande verksamheten och möjligheten till nödvändig tandvård i hemmet måste fungera även för personer i ordinärt boende.

De äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses:

Trygghetsboende, kollektivhus, servicehus och vård- och omsorgsboende ska finnas i tillräcklig omfattning. Det är viktigt att trygghetsboende inte utvecklas till ett exklusivt boende för resursstarka äldre. Ett äldreperspektiv ska finnas i stadsplaneringen. Servicehusen ska finnas kvar. Kommunala bostäder för äldre ger störst trygghet och kontinuitet och ska därför finnas i alla stadsdelar.

Trygghet, värdighet och inflytande påverkar hela äldreomsorgen:

Äldreomsorgen ska präglas av ett äldreperspektiv, där äldres synpunkter ska väga tungt. Vänsterpartiet lyfter ett verkligt medborgarinflytande istället för ett imaginärt kundinflytande. Inte minst måste samverkan med och inflytandet för pensionärsråden öka. Verkligt inflytande innebär att t.ex. kunna få hjälp med källsortering om man vill det.

Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte ett tvång på grund av brister i samhället. Det

är idag inte fallet. I områden där många har utländsk bakgrund finns till exempel inte alltid hemtjänst på modersmålet vilket gör att äldre hänvisas till anhörigvård. En översyn ska göras av hur resurserna fördelas, exempelvis utifrån hur behovet varierar med andelen flerfamiljshus utan hiss, kapital, utländsk bakgrund, ohälsa och avstånd till service.

Vi välkomnar att äldreförvaltningen kommer att presentera ett förslag om förenklad biståndshandläggning.

Konkurrensutsättningen av servicehus och vård- och omsorgsboende ska stoppas och driften återtas av kommunen när avtalen löper ut. Insynen i privata äldreboenden är mycket sämre än i de kommunala, möjligheterna att åtgärda fel mycket små. Det är inte en bra grund för målet om trygghet.

Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten.
De senaste åren har kanske präglats av större utmaningar för personalen än vad som

är riktigt önskvärt. Äldreomsorgen står och faller med sin personal. Vänsterpartiet har budgeterat för kortare arbetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, vilket kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i verksamheten. Inom hemtjänsten ska ersättningssystemet särskilt främja kompetensutveckling för personal som arbetar med multisjuka äldre som har både hemsjukvård och hemtjänst. Det är vidare absolut nödvändigt att det finns tid avsatt

för överlämning, för resor mellan omsorgstagare, för pauser och lunch. Vi välkomnar att äldreförvaltningen avser att kartlägga sjukskötersketätheten på vård- och omsorgsboenden och utgår från att detta görs även på de boenden som drivs privat.

Vi ställer oss däremot frågande till varför staden har en lägre ambitionsnivå än Socialstyrelsen på grundutbildning för personalen.

Implementering av de nationella demensriktlinjerna

Förvaltningen skriver ingenting om krav på nattbemanning på demensboenden. Det

är viktigt att det finns tillräcklig bemanning dygnet runt.

Därutöver vill vi lyfta förslaget att inrätta en intern Tillsynsfunktion Över Social omsorg (TÖS). Staden har experter som bevakar hälso- och sjukvård (MAS) och rehabilitering (MAR). En stor del av äldreomsorgen styrs av socialtjänstlagen – det

är hög tid att avsätta resurser för att främja det sociala innehållet för äldre i varje stadsdelsnämnd.”

Särskilt uttalande (M) och (FP) med stöd av ersättaryttrande (C):

”Verksamhetsplanen för 2011 är ett viktigt verktyg för att fortsätta att utveckla äldreomsorgen i Stockholm stad som ett föredöme för andra kommuner.

Många steg togs under förra mandatperioden för att lägga fokus på de äldre och deras möjlighet att behålla ett värdigt och rikt liv även när deras omsorgsbehov ökar. Som exempel kan nämnas valfrihetsreformen, utvecklande av e-tjänsterna och Äldre direkt, ökat ersättningen för hemtjänsten med 14 procent jämfört med nivån i slutet av de rödgrönas styre, utbildningssatsningar för att stärka personalens kunskaper och motivation, anställt äldrepedagoger för ett meningsfullt innehåll i vardagen och så vidare. Listan kan göras lång.

Under 2011 fortsätter och intensifierar Stockholmsalliansen arbetet med att öka kvalitet och valfrihet i äldreomsorgen. Vi är övertygade om att dessa går hand i hand. En större mångfald av aktörer gör att de äldre har mer att välja på samtidigt som vi ser att omsorgen kan bli mer specialiserad. I Stockholm öppnar i år till exempel boenden inriktade mot personer med Parkinsons sjukdom och personer med hörselskada. Att få stöd, hjälp och stimulans i vardagen särskilt inriktat på de egna förutsättningarna ökar livskvaliteten enormt för de äldre och vi vill därför skapa förutsättningar för att företagarna inom äldreomsorg ska kunna fortsätta att utveckla sådana goda initiativ.

Konkreta satsningar som finns redan nu är bland annat att lägga 50 miljoner kronor på fler händer inom demensvården kommande tre år, totalt 150 miljoner kronor under perioden. Därtill vill vi arbeta för att utforma en parboendegaranti så att den som vill leva ihop med sin make, maka eller partner, helt eller delvis ska kunna göra det oberoende av hur vård och omvårdnadsbehovet ser ut hos paret.

Äldreomsorgen innehåller många delar som var och en kräver särskild uppmärksamhet. Vägledande i arbetet ska hela tiden vara respekten för människors liv och vardag så att alla stockholmares omsorgsbehov ska kunna tillgodoses på ett sätt som passar dem. Äldreomsorgen ska vara ett bland många goda skäl att flytta till Stockholm.”

§7 Utseende av ombud för Äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr 104-330/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden befullmäktigar förvaltningschefen Eva Frunk Lind att själv, eller genom av henne befullmäktigat ombud, föra nämndens talan i mål och ärenden som faller inom äldrenämndens ansvarsområden med rätt att uppbära, mottaga och kvittera nämndens tillkommande medel och handlingar.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Utseende av delgivningsmottagare för Äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr 104-329/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden utser förvaltningschefen Eva Frunk Lind samt nämndsekreteraren och registratorn Barbara Ahlmark, chefssekreteraren/handläggaren Elvy Lindqvist och webbansvarig/utredare Carina Åberg såsom behöriga att på nämndens vägnar mottaga delgivning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§9 Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst? Revisionsrapport nr 6

Ärende

Föreligger ärende dnr 122-283/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg att Äldrenämndens beslut samt tjänsteutlåtandet ska delges stadsdels-nämnderna.

I detta instämmer ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ersättaren Madeleine Sjöhage (C), som lämnar följande förklaring:

”Om jag hade rösträtt hade jag tillsammans med (M) och (FP) yrkat bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg att Äldrenämndens beslut samt tjänsteutlåtandet delges stadsdelsnämnderna.”

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) med stöd av ersättaryttrande från Madeleine Sjöhage (C) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för M, FP och (S) yrkande med stöd av ersättaryttrande (C).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till revisionskontoret som sitt svar på remissen ”Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst?”.

2. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet de gröna yrkar att Äldrenämnden beslutar att

1. Ta fram en tydlig ansvarsfördelning för åtgärder vid konstaterade brister vid verksamhetsuppföljningar

2. Utarbeta och införa en strategi för information till företagen om hur ansvarsfördelningen ser ut i staden

3. Tillsammans med stadsdelsnämnderna se till att likartade bedömningsgrunder används i uppföljningen

4. Att utöver detta säga följande:

Revisionsrapporten konstaterar flera allvarliga brister, som visar att uppföljningen och kontrollen inte är tillräcklig av avtalen med olika externa hemtjänstutförare. Till exempel är ansvarsfördelningen inom staden inte alltid alldeles glasklar för externa företag. Detta är något som bör gå att åtgärda med förhållandevis enkla medel, och nämnden bör därför ta fram en strategi för att nå ut med sådan information till företagen. Det finns också en otydlighet inom staden om vilken nämnd som ansvarar när åtgärder behöver vidtas vid konstaterade brister, detta behöver redas ut.”

Reservation (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att Äldrenämnden beslutar

1) Att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2) Att Äldrenämnden får i uppdrag att utarbeta metoder för uppföljning att beviljade hemtjänsttimmar utförs

3) Paragrafen justeras omedelbart

I rapporten framförs allvarlig kritik. Revisorerna konstaterar att uppföljning och kontroll av avtal om hemtjänst med externa utförare är otillräcklig. Särskilt allvarlig kritik framkommer vad gäller bristen på gemensamma bedömningsgrunder mellan stadsdelsförvaltningarna, oklar ansvarsfördelning mellan olika instanser samt problemen med att kontrollera att beviljad hjälp verkligen ges. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att utveckla bedömningsgrunder. Det är utmärkt att skapa ökad likvärdighet, men bedömningsgrunderna får inte vara så ingående att de hotar den personliga integriteten. En bättre utveckling är att bevilja bistånd genom enkel biståndsbedömning, så som har genomförts i flera kommuner utan ökade kostnader.

Vi vill också gärna understryka behovet av att också utarbeta metoder för uppföljning av hemtjänsttimmar.”

Särskilt uttalande (M) och (FP) med stöd av ersättaryttrande (C):

”Noggranna och systematiska uppföljningar av de avtal som Stockholms stad ingår med företagen inom äldreomsorgen är en absolut förutsättning för att kunna garantera att stockholmarna får sitt omsorgsbehov tillgodosett och att det håller en hög kvalitet. Vi noterar att revisorerna anser att äldreförvaltningens kontroll av företagens seriositet är tillfredsställande, vilket är ett bra steg mot detta. Vi välkomnar Stadsrevisionens granskning och emotser att de förbättringar som pekas ut görs så att de äldre kan få en god och likvärdig omsorg av hög kvalitet.”

§10 Tillsättandet av en granskningskommitté av Stockholms äldreboende

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-322/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med stöd av ersättaryttrande från Madeleine Sjöhage (C).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler ett särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till skrivelsen med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för M, FP och (MP) yrkande med stöd av ersättaryttrande (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avstyrker skrivelsen, godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar angående remissen – skrivelsen av Carin Jämtin (S) ”Tillsättandet av granskningskommitté av Stockholms äldreboende”.

Reservation (S) och (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Märja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att Äldrenämnden beslutar

att bifalla skrivelsen

samt

att därutöver anföra:

Det är viktigt att ständigt granska hur avtalen med de privata utförarna fungerar och om utförarna fyller kraven som staden ställer. När det gäller skrivelsens krav så räcker det inte med att påpeka att staden från 2008 har ett fast pris. Det finns ett antal avtal, som upphandlats mellan 2006 och 2008 och där priset har varit avgörande. Det finns många frågor som väcks i och med detta, t.ex. hur länge löper avtalen, har Staden bundit sig för en förlängning och hur lång är den förlängningen i så fall? Hur har staden kvalitetssäkrat avtalen?

Eftersom en alltmer större del av äldreomsorgen bedrivs av privata utförare så måste verksamheterna granskas kontinuerligt. Det har kommit ett flertal rapporter om misskötsel och andra brister i omsorgen om de äldre, brister som inte fyller de av staden ställda kraven oaktad hur avtalen är skrivna. Därför är fortsatt granskning, utifrån stadens perspektiv, av äldreomsorgen viktigt, särskilt nu när upphandlingen sker enligt LOV.”

Särskilt uttalande (MP):

”För att äldreomsorgen i Stockholm ska hålla hög kvalitet är det av största vikt att behovet av personal är fullt tillgodosett. Så är det inte i dag. Personaltätheten behöver utökas och bemanningen nattetid förstärkas, inte minst på gruppboenden för dementa. God omvårdnad kräver fler anställda. Om äldreomsorgen inte blir bättre bör frågan om en granskningskommitté tas upp på nytt.”

§11 Ansökan från Finska Herrgårdens klubb om bidrag till hyresskuld

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-328/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår ansökan från Finska herrgårdens klubb för hyresbidrag med 117 100 kr.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 1/2011-01-11

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 1/2011-01-11

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av postlista för tiden 2010-12-01 – 2010-12-31

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Förvaltningschefens information

· Direktören Eva Frunk-Lind informerar att förvaltningen till nästa sammanträde återkommer med information om arbete under 2011.

§16 Övriga frågor

· Ordföranden Joakim Larsson (M) informerar om att en introduktionsutbildning för den nya nämnden planeras och att förvaltningen återkommer med datum, plats och program.

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) föreslår att nämnden får en redogörelse beträffande boendeplanering i samband med den utbildningen.

· Ledamoten Mirja Räihä Järvinen (S) undrar om förvaltningen planerar

en utbildning i bokföring för frivilligorganisationer.

Avdelningschefen Chatrin Engbo svarar att en kassautbildning förbereds för ca 30 frivilligorganisationer, som har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2011, utbildningen kommer att utföras av en revisionsfirma och ska vara obligatorisk för deltagare.