Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2012-03-20

Sammanträde 2012-03-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Bråvallasalen, plan 1 i Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2012-02-21

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Muntlig presentation

- Äldreombudsmannens årsrapport 2012 - Lotta Burenius ca 15 min

6 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

7 Förvaltningschefens information

BESLUTSÄRENDEN:

8 Äldreombudsmannens 2012-årsrapport avseende verksamhetsår 2011

9 Medel för ökad bemanning inom demensboenden - uppföljning för år 2011 och ansökningar för år 2012

10 Inriktning av fördelning av medel för utveckling inom demensområdet

DNR 070101-61/2012
Handläggare: Chatrin Engbo Tel. 508 36 240
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på skrivelsen från ledamoten Torun Boucher (V) om informationen om nya avgifter

12 Svar på skrivelsen från vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med anledning av revisionsrapport 2012:2

DNR 0112-39/2012
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
OBS! Sammanslaget med § 14

REMISSER/YTTRANDEN

13 Remiss av Betänkandet "Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet" SOU 2011:77

14 Revisionsrapport 2012:2 "Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen"

Svar på remiss från revisionskontoret senast den 10 april 2012, dnr 420-19/2012
DNR 0109-24/2012
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206

15 Remiss om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och äldrenämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen senast den 23 april 2012, dnr 661-182/2012
DNR 0401-62/2012
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

16 Anmälan Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

17 Månadsrapporten för äldrenämnden för februari 2012

DNR 0107-19/2012
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes per e-post och dukas)

18 Anmälan av protokoll från branschrådet den 3 februari 2012

19 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 3/2012-03-13

(Utsändes per e-post och dukas)

20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 3/2012-03-13

(Utsändes per e-post och dukas)

21 Anmälan av inkomna skrivelser enligt lista

22 Anmälan av postlista per den 29 februari 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Ledamoten Olle Andretzky (M) utses att tillsammans med vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 2/2012-02-21 justerats 2011-03-02.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Anmäls frågor angående ”Äldreriksdagen 2012” som ska äga rum i Stockholm den 19-20 april. Ledamoten Torun Boucher (V) undrar om förvaltningen kan besvara hennes tidigare frågor från den 15 mars 2012.

Varefter godkänns dagordningen med den ändring att § 12 behandlas efter § 13 och tillsammans med § 14.

§5 Muntlig presentation

Lotta Burenius informerar att hon tar upp nya utmaningar och ska fortsätta på äldreförvaltningen som strateg med inriktning på kompetensutveckling och projektledning, bl.a. med värdighetsgaranti och nationella riktlinjer för omsorg om personer med demenssjukdomar.

Äldrenämnden tackar Lotta Burenius för förtjänstfulla insatser som äldreombudsman under flera år och önskar lycka till i fortsättningen med de nya arbetsuppgifterna som strateg.

§6 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäls två skrivelser:

a/ en skrivelse från led. Mirja Räihä m.fl. (S) angående hemtjänsten och delegeringar, daterad 2012-03-20 (dnr 0112-96/2012)

b/ en skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaren

Brit Rundberg (V) om användning av inkontinenshjälpmedel, dvs blöjor, inom äldreomsorgen, daterad 2012-03-2o, dnr 0112-97/2012.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§7 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk Lind informerar om följande:

- Stockholms stad deltar i ett EU-projekt ”Euorempleo Granada Project” och i samband med detta i maj 2012 kommer sju personer från Granada i Spanien att studietjänstgöra och arbeta tillsammans med undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. De fyra mottagande enheterna är Stureby hemtjänst, Årsta hemtjänst, Rågsveds servicehus samt Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende.

§8 Äldreombudsmannens årsrapport 2012 avseende verksamhetsår 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 090305-27/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Vice ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (MP) med instämmande av ersättaryrkande från (C), ett eget förslag till beslut från (S) och ett eget

förslag till beslut från (V).

Vice ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (MP) med instämmande av ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreombudsmannens årsrapport 2012

avseende verksamhetsår 2011.

2. Äldreombudsmannens årsrapport 2012 biläggs tertialrapport 1/2012.

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) med hänvisning till eget

yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Mycket är bra inom äldreomsorgen i Stockholm. På många enheter arbetar hängiven och engagerad personal som skapar dagligen bra verksamhet. På de områdena ger vi förvaltningen rätt, att äldreomsorgen fungerar tillfredställande och till och med på sina håll. Men vi kan inte ha undgått rubrikerna under 2011, äldreomsorgen har även toppat löpsedlarna på ett mycket negativt sätt.

Äldreombudsmannen skriver om hemtjänsten och tidsbristen. Vi vet att t ex på Södermal har schablontider för insatser gjort att tiden hos den äldre kan ha minskat så mycket som från 45 timmar per månad till 37,7 timmar per månad. Givetvis minskar detta valmöjligheterna för den enskilde och biståndsbedömningen blir oerhört styrd. Äldreombudsmannen påpekar att det finns brister i hur den äldre kan påverka sin vardag genom ett reellt självbestämmande.

När man går in på stadens hemsida så går det inte heller att hitta hur biståndsbedömningen är i tid. Rapporten förra året påpekade just att den äldre inte fick veta hur mycket tid som var biståndsbedömd, bara insatserna. Samtidigt kom det fram uppgifter i media att i någon stadsdel fick den äldre inte mer än hälften av den tiden som insatserna skulle ta.

Här borde staden göra en insats och genomföra en förändring. Eller åtminstone undersöka möjligheten till biståndsbedömning som baserar sig på tid så att den äldre får en reell påverkansmöjlighet på sin vardag.”

Reservation från (V):

Mot beslutet att avslå återremissyrkande reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden godkänner äldreombudsmannens årsrapport 2012 för verksamhetsåret 2011 och att äldreombudsmannens årsrapport biläggs tertialrapport 1/2012 samt anför följande:

Äldrenämnden beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag på hur äldre med omfattande hjälpbehov ska tillgodoses genom att de får en ”egen” biståndsbedömare i stället för att hänvisas till en grupp handläggare

Att bli hänvisad till en hel grupp biståndsbedömare/handläggare och aldrig veta vem man får tala med skapar ingen kontinuitet eller trygghet. Det kan inte vara särskilt rationellt utan bäddar snarare för upprepande av vad som tidigare sagts och för onödig tidsåtgång.

Trots att det finns flera olika möjligheter att komma med synpunkter och klagomål rörande insatser från äldreomsorgen så finns det enligt rapporten relativt få registrerade synpunkter i förhållande till antalet äldre som har insatser från staden. Arbetet med att utveckla system som ger en bättre överblick och därmed större möjlighet till analyser och förbättringar måste påskyndas.

Genomförandeplanera måste utgå från individens behov och förutsättningar och inte upprättas schematiskt och efter personalens behov av arbetsinstruktioner. ”

Särskilt uttalande från (MP):

”Under året har ett antal skandaler uppdagats inom äldreomsorgen i Stockholm som visat på brister alltifrån resurser och organisation till ledarskap. Underlag för en övergripande analys av äldre människors och anhörigas synpunkter och klagomål saknas fortfarande i staden. Därför anser vi det angeläget att utveckla system för överblick och analys av de synpunkter som äldre lämnar på stadens äldreomsorg så att staden kan åtgärda de brister som finns.”

§9 Medel för ökad bemanning inom demensboenden – uppföljning för år 2011 och ansökningar för år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0802-2/2012

Yrkanden

Vice ordförande Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande med

instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens uppföljning av medel för ökad bemanning för år 2011.

2. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av medel för bemanning för år 2012.

Särskilt uttalande från (S) och (V):

”Vi anser att det är beklagligt att budgeteringen av demensvården är så låg att staden måste skicka in tilläggspengar i verksamheterna, både de privata och egenregi verksamheter. Vi kan bara konstatera att bemanningen uppenbarligen är alldeles för låg och att det är svårt att upprätthålla kvaliteten med den nuvarande budgeten.

Vi är övertygade om att stadens ersättningssystem är den stora boven, utöver de

privata utförarnas vinstuttag. Det är svårt för enheterna att ha kontinuerlig bemanning så länge staden tillämpar tre ersättningsnivåer och när enheterna har svårt att få de boende flyttade till en högre ersättningsnivå trots att behovet av omvårdnad är större. Vi anser att detta är i grunden är fel.

Vi förstår dock att även majoriteten måste tänka på vilket sätt staden kan undvika övervinster i äldreomsorgen. Att skicka in extra pengar gör det möjligt att öronmärka pangarna till bemanning. Vi sätter nu en viss tilltro att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer när det gäller minimibemanning. Då behöver inte nämnden skydda skattemedel utan kan direkt budgetera för an bemanning som håller över tid.”

§10 Inriktning av fördelning av medel för utveckling inom demensområdet

Ärende

Föreligger ärende dnr 070101-61/2012

Yrkanden

Vice ordförande Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner inriktningen av fördelning av medel för utveckling inom demensområdet, dels att hemtjänstutförare kan ansöka om bidrag för att starta team, dels för utbildningsinsatser och handledning.

Särskilt uttalande från (MP):

”Miljöpartiet är positivt till fördelning av medel för utveckling inom demensområdet. Dels att hemtjänstutförare kan ansöka om bidrag för att starta team. Dels att de kan ansöka för utbildningsinsatser och handledning.

Men vi vill påpeka att med tilltagande demens behövs också utökade hemtjänsttimmar för att tillgodose de dementas behov. Det kan gälla hjälp vid måltider, stimulans eller behov av att få vistas ute. Många dementa upplever ångest, oro och ensamhet. De behöver stöd och hjälp för att lindra symtomen och få så god livskvalitet som möjligt. Om sjukdomen accelererar bör den demente beredas omsorg på ett demensboende.”

§11 Svar på skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) om informationen om nya avgifter

Ärende

Föreligger ärende dnr 0112-50/2012

Yrkanden

Vice ordförande Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden anser skrivelsen besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande från (V) och (MP):

”Det är bra att det ska göras en utvärdering av hur de olika momenten i frågan har hanterats av alla berörda parter. Till utvärderingen vill vi skicka med att även brukarna är berörda parter och bör tillfrågas om sina synpunkter.”

§12 Svar på skrivelse från vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med anledning av revisionsrapport 2012:2

Ärende

Föreligger ärende dnr 0112-39/2012 som behandlas tillsammans med § 14.

§13 Remiss av Socialdepartementets betänkandet ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

Remissvar till kommunstyrelsen, dnr 001-1504/2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-38/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (S) med instämmande av ersättaryrkande från (C), ett eget förslag till beslut från (MP) och ett eget förslag till beslut från (V).

Vice ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (S) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det

till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av Socialdepartementets

betänkande ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77).

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet de gröna yrkar att äldrenämnden beslutar att åberopa förvaltningens förslag och säga följande:

At äldre ska få större möjlighet att påverka val av hjälpmedel är självklart positivt. Men för att den äldre ska kunna göra ett bättre val än idag krävs kvalitativ information om vilka alternativ som finns.

Däremot motsätter vi oss kraftfullt införande av en marknad för hjälpmedel där hjälpmedelsanvändarens ekonomiska styrka blir avgörande för om man kan få rätt anpassat hjälpmedel.”

Reservation från (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden anför följande synpunkter som svar på remissen:

Alliansen har byggt upp en omfattande ”valfrihetsbyråkrati” inom vården, skolan och omsorgen. Allt större del av samhällsservicen och vården omvandlas till en marknad där medborgarna och brukarna förutsätts skaffa sig tillräckliga kunskaper för att kunna göra rationella val i frågor som är av yttersta vikt för deras liv och hälsa. Besluten blir alltmer de enskildas ensak och de professionellas roll blir otydlig. Vems är ansvaret när den enskilda har gjort sitt fria val och hjälpmedlet måste bytas ut? Hur många fria val får man göra? Hur mycket blir man utsatt för kommersiell reklam? Kommer det att ställas krav på personalen att hålla sig neutral när de ger information om de olika produkterna, ungefär som vid valet av hemtjänstutförare?

Bland de flitigaste användarna av Fritt val av hjälpmedel i Stockholms län finns de som behöver hörselhjälpmedel. Samtidigt så är det inom denna grupp som de flesta protesterna har inkommit. Dessa protester handlar framförallt om att brukare har känt sig lurade att handla avancerade hjälpmedel till höga priser när de kan få helt fullgod kvalitet inom landstingens upphandlade sortiment. Det är viktigt att landstingen säkerställer att brukarna har rätt information och att landstingen tar det fulla ansvaret för att hjälpmedel inte blir säljarnas marknad.

När man läser detta förslag så skulle man kunna tro att patienten i dag inte har något som helst inflytande över valet av hjälpmedel. Så är det naturligtvis inte. Men för att kunna påverka valet och förhoppningsvis få bästa möjliga hjälpmedel behöver den enskilda stöd av de professionella som arbetar med hjälpmedelsförskrivning. Och det är de professionella som måste ha det yttersta ansvaret för att patienten får bästa möjliga hjälpmedel.

Vi som är brukare och patienter kan inte själva bli kunniga i allt. Vi behöver i stället själva hjälp från experter men vi måste självklart ha möjligheter att påverka. Det nuvarande systemet måste kunna utvecklas för att öka patientens inflytande utan att en ny valfrihetsbyråkrati byggs upp.”

§14 Revisionsrapport 2012:2 ”Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen”

Remissvar till revisionskontoret, dnr 420-19/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0109-24/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut med stöd av ledamoten Torun Boucher (V) rörande 2:a att-satsen.

Ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut och därutöver stödjer 2:a att-satsen i (MP) förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Vice ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (S) med instämmande av ersättaryrkande från (C), ett eget förslag till beslut från (MP) med delvis instämmande av (V) i 2:a att-satsen och ett eget förslag till beslut från (V).

Vice ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (S) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till revisionskontoret som sitt yttrande över revisionsrapporten 2012:2.

2. Äldrenämnden anser skrivelsen från vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) ”Med anledning av revisionsrapporten 2012:2” besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet de gröna yrkar:

1/ att äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2/ att äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda Miljöpartiets skrivelse från den 7 februari 2012 (dnr 0112-39/2012).

I äldreförvaltningens tjänsteutlåtande med anledning av revisionsrapporten redovisas flera åtgärder ägnade att förbättra stadens styrning och uppföljning inom äldreomsorgen:

- Som komplement till stadens gemensamma uppföljningsmodell har äldreförvaltningen tillsammans med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna inlett arbete för stadsgemensamma principer avseende den specifika uppföljningen av entreprenadavtal.

- Detta arbete inkluderar en gemensam syn på sanktioner, där en ”eskaleringstrappa” är under utarbetande.

- Uppföljningen av insatser på individnivå ses över för en stadsgemensam utformning.

- Äldreförvaltningen har tagit fram en strategi, handlingsplan och metodbok för övergripande, systematisk uppföljning.

- Äldreförvaltningen gör en översyn av ersättningssystemet för vård- och omsorgsboenden. Förvaltningen kommer att ta revisionskontorets synpunkter i beaktande vid översynen.

- ”Vardagsrehabilitering” i bemärkelsen behov av fysisk aktivitet, funktionsstödjande arbete och förhållningssätt ska ingå i den biståndsbedömning som sker enligt socialtjänstlagen, eftersom rörelse och aktivitet är en grundläggande del i livet. Förvaltningen kommer att förtydliga ansvaret vid revidering av riktlinjerna för biståndshandläggning.

- Uppföljningsansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna är otydligt framförallt avseende MASens roll vid entreprenadavtal. Ansvarsfördelningen beskrivs i ”Lokal rutin om ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndens och entreprenörens medicinskt ansvariga sjuksköterskor”. Förvaltningen kommer att förtydliga den lokala rutinen.

- Förvaltningen anser det angeläget att det blir klarlagt vem som är vårdgivare avseende hälso- och sjukvårdsansvaret vid en entreprenad. Förvaltningen följer Socialstyrelsens arbete avseende anmälningsskyldigheten.

I äldreförvaltningens tjänsteutlåtande berörs även Miljöpartiets skrivelse (dnr 0112-39/2012) med anledning av revisionsrapporten. Den skrivelsen avslutades med tre frågor, som inte finns med i det exemplar som fogats till tjänsteutlåtande:

1/ Hur kan ett system formuleras för informationsutbyte med stadsdelsnämnderna när det gäller kontroll med mera?

2/ Hur kan det säkerställas att äldrenämnden fortlöpande får information av förvaltningen om samarbetet med stadsdelsnämnderna och om aktuella brister och åtgärder på äldreboendena?

3/ Hur kan äldrenämnden och förvaltningen medverka till att upphandlingsreglerna görs tydligare när det gäller kvalitet, bemanning och krav om utbildad personal?

Då dessa frågor inte behandlats i tjänsteutlåtandet förutsätts förvaltningen återkomma med ett svar som beaktar dessa frågor.”

Reservation från (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och anför därutöver nedan synpunkter:

Såväl förvaltningen som revisionen pekar på behovet att klargöra uppdraget för kommunens MAS i relation till entreprenörernas MAS.

Vänsterpartiet vill understryka vikten av att kommunen har en oberoende MAS, oberoende såväl i relation till kommunens egna boende som till de med privata utförare. MAS har ett särskilt tillsynsansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen och att detta tillsynsansvar kan utföras på ett oberoende och självständigt vis är av stor vikt för patientsäkerheten.

Den kommunala MASen är kommunens tillsynsfunktion. De privata företagens MAS är de privata företagens tillsynsfunktion. De privata företagen utför omsorg på uppdrag av kommunen och för offentliga medel, och därför ska kommunens MAS ha en stark ställning även gentemot privata utförare.”

Särskilt uttalande från (S):

”När det gäller svar på revisorernas rapport generellt, så önskar vi att förvaltningen dels beskriver vilka konkreta åtgärder som föreslås för att åtgärda de brister granskningen blottlägger, dels att det finns en tidsplan för dessa åtgärder. Vi anser att det är viktigt för nämndens del att varje synpunkt i rapporten kommenteras och svaras på av förvaltningen och att förvaltningen kommer med förslag till förbättringar.”

§15 Remiss om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och äldrenämnden

Remissvar till kommunstyrelsen, dnr 661-182/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-62/2012

Yrkanden

Vice ordförande Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och äldrenämnden.

§16 Anmälan av projektet ”Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden”

Ärende

Föreligger ärende dnr 0704-44/2012

Yrkanden

Vice ordförande Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Anmälan av månadsrapporten för äldrenämnden för februari 2012

Föreligger ärende dnr 0107-19/2012

Yrkanden

Vice ordförande Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Anmälan av protokollet från branschrådet den 3 februari 2012

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Protokoll från äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde 3/2012-03-13

§20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 3/2012-03-13

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av inkomna skrivelser enligt lista

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av postlista per den 29 februari 2012

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Övriga frågor

- Äldrenämnden önskar få information om Äldreriksdagen den 19-20 april 2012 och uppdrar åt förvaltningen att skicka den informationen per e-post till äldrenämndens ledamöter och ersättare samt administrera anmälningar om deltagande. De politiker som vill gå på äldreriksdagen anmäler detta till nämndsekreteraren Barbara Ahlmark.

- Ledamoten Torun Boucher (V) undrar när hennes frågor som hon har skickat till förvaltningen den 15 mars 2012 besvaras.

Direktören Eva Frunk Lind informerar att frågorna kräver en viss beredning och avdelningschefen Raili Karlsson återkommer med svaret snarast möjligt. Svaret kommer att skickas per e-post till ledamoten Torun Boucher.