Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2012-09-18

Sammanträde 2012-09-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Bråvallasalen, plan 1 i Stadshuset

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

6 Förvaltningschefens information/presentation

* Genomgång av socialstyrelsens nya föreskrifter om bemanning i boenden för personer med demenssjukdomar

BESLUTSÄRENDEN:

7 Delårsbokslut samt tertialrapport 2 för äldrenämnden för år 2012

DNR: 0170-199/2012
Handläggare: Patrik Simonsson tel: 508 36 250

8 Rådgivande funktion för funktionshinderfrågor i äldreomsorgen

Återremitterat från sammanträde den 12 juni 2012
DNR: 0708-101/2012
Handläggare: Barbara Ahlmark tel: 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Justering av riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

REMISSER/YTTRANDEN

10 Förslag till idrottspolitiska program för Stockholms stad för åren 2013-2017

Remiss från idrottsförvaltningen för yttrande senast 2012-09-19
dnr 402/666/11
DNR:0402-170/2012
Handläggare: Patrik Simonsson tel: 508 36 250
Omedelbar justering

11 Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående

Remiss från kommunstyrelsen avseende KSL:s rekommendation för yttrande senast 2012-09-19
DNR: 0402-179/2012
Handläggare: Ann Johansson tel: 508 36 220
Omedelbar justering

12 Inriktningsbeslut om Hemsjukvård 2015

Remiss från kommunstyrelsen avseende KSL:s rekommendation för yttrande senast 2012-09-19
DNR: 0402-181/2012
Handläggare: Ann Johansson tel: 508 36 220
Omedelbar justering

13 Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

Remiss från kommunstyrelsen för yttrande senast 2012-09-20
dnr 001-1132/2012
DNR 0401-209/2012
Handläggare: Ulla Fredriksson tel: 508 36 216
Omedelbar justering

14 Skrivelse från Stefan Nilsson (MP) om bättre kvalitetskontroll och meddelarskydd i äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen för yttrande senast 2012-09-20
dnr 327-408/2012
DNR: 0401-139/2012
Handläggare: Tommie Åkerström tel: 508 36 232
Omedelbar justering

15 Motion 2012:26 av Mirja Räihä (S) om biståndsbedömning

Remiss från kommunstyrelsen för yttrande senast 2012-10-22
DNR 0401-182/2012
Handläggare: Karin Gens tel: 508 36 208

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

16 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om beviljat statsbidrag till "Omvårdnadslyftet" för år 2012

DNR: 0704-122/2012
Handläggare: Linda Wikman tel: 508 36 222
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

18 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 2 år 2012

19 Anmälan av månadsrapport för juli 2012 med prognos för året

20 Anmälan av delegationsbeslut enligt lista

(Beslut dnr 0102-183/2012 och dnr 0103-185/2012)

21 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 8/2012-09-11

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 7/2012-09-11

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av inkomna skrivelser

a/ Kommunstyrelsens beslut 2012-08-22 ang KPRs skrivelse om ökade insatser år 2012 för att höja kvalitet i äldreomsorgen (dnr 0708-558/2011)

b/Skrivelse från pensionärsrådet vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2012-06-12 "Tillgång till lokaler för pensionärsorganisationer" (dnr 0708-223/2012)

24 Anmälan av postlista per den 31 augusti 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 6/2012-06-12 justerats 2012-06-21.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ersättaren Brit Rundberg (V) anmäler frågor om den förenklade biståndsbedömningen. Varefter godkänns dagordningen.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäls en skrivelse från vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med förslag om KF-indikatorer avseenden hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen, dnr 0112-269/2012, inkommen 2012-09-18 (dukas).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelsen till äldreförvaltningen för beredning.

§6 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk Lind informerar om följande:

· Sedan år 2011 har en projektgrupp med hjälp av arkitekter arbetat med omformning av interiören på en avdelning på Tallbackens vård och omsorgsboende i Bromma inom ramar för projekt ”Rum för hälsa”. Rummen har fått ny ljussättning, möbler, färger, tapeter och konst.

Den 9 oktober 2012 kl. 14.00 visas de färdiga rummen (inbjudan till invigningen delas ut till nämnden).

· Äldreomsorgsdagarna äger rum i år den 17-18 oktober 2012 på Stockholmsmässan i Älvsjö. I år arrangeras konferensen av Fortbildning AB under tema: ”Äldre kan! – med rätt förutsättningar”.

Förvaltningen kommer att skicka programmet till äldrenämnden med e-post.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beviljar nämndens förtroendevalda deltagande i konferensen ”Äldreomsorgsdagarna” den 17-18 oktober 29012 i Älvsjö.

De politiker från äldrenämnden som vill delta i konferensen anmäler det till nämndsekreteraren och anger sitt seminarieval. Programmet finns på hemsida: www.fortbildningab.se

· Stockholms stad har inbjudit samtliga förtroendevalda till utbildning om stadens styrnings- och ledningssystem (ILS) och ILS-webb. Utbildningen ska öka kunskaperna om och förståelse för stadens gemensamma styrmodell.

Var och en politiker i äldrenämnden ombedds att själv anmäla sitt deltagande i utbildningen enligt föreslagna olika datum: den 20 september, den 24 september, den 2 oktober, den 4 oktober eller den 11 oktober 2012. (Inbjudan delas ut).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att nämndens förtroendevalda ska delta i den utbildningen om ILS, som är uppdrag för stadens räkning, och deltagare har rätt till dagarvode.

· Det första rådslaget under hösten 2012 genomfördes den 13 september på Rågsveds servicehus. Borgarrådet Joakim Larsson öppnade diskussionen. Flera idéer och intressanta förslag lämnades in.

I rådslaget deltog också en del äldre som är boende på Rågsveds servicehus och deras anhöriga.

Ett nytt rådslag om äldreomsorgen kommer att äga rum den 12 oktober 2012, kl. 11.00-14.00 i Tellus Fritidscenter på Södermalm.

Strategen Marita Åkersten presenterar Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12. Föreskrifterna är bindande.

Den som bedriver socialtjänst i ett särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska bemanna boendet så att personen får de hemtjänstinsatser som har beviljats och att insatserna kan genomföras enligt den genomförandeplan som ska upprättas i enlighet med 3 §.

Bemanningen i det särskilda boendet bör vara sådan att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom kan följas.

Varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannat dygnet runt. Bemanningen ska säkerställa att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge en honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.

Föreskrifterna finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida:

www.socialstyrelsen.se/sosfs2012

Kommunikatören Carl Smitterberg informerar om det aktuella läget för projektet ”Telefon för äldre med psykiska problem”. Projektet befinner sig i slutfas av förberedelser, stödtelefonen öppnas för allmänheten under vecka 45. Mer information om stödtelefonen kommer att finnas på stadens hemsida och meddelas allmänheten genom lokala nyheter på Sveriges Television.

Carl Smitterberg informerar också om projektet ”Unga i äldreomsorgen”. Det finns stort intresse för projektet såväl bland deltagande ungdomar som hos de äldre och personalen på vård- och omsorgsboenden. Ungdomarna som ingå i projektet får en introduktionsutbildning om äldreomsorgen i Stockholms stad, stadens värdegrunder och olika aspekter av åldrandeprocessen.

§7 Delårsbokslut samt tertialrapport 2 för äldrenämnden för år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0170-199/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och ersättaren för (C) Madeleine Sjöhage yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

I detta instämmer vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ledamoten Torun Boucher (V).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP), (MP), (V) och ersättaryrkandet från (C) och ett eget förslag till beslut från (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP), (V) och (C).

Äldrenämndens beslut

  1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 inklusive delårsbokslut för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
  2. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 1,2 mnkr för kommunstyrelsens godkännande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Vi socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

att kommunen återtar ansvaret för ickevalsalternativet

samt

att därutöver anföra

Förvaltningen redovisar verksamheten och de uppnådda målen på ett föredömligt sätt. Men vi följer ändå stadens biståndsbedömning med stigande oro. Vi kan läsa av rapporten att samtliga regioner redovisar minskad efterfrågan på platser. Men med verksamhetsberättelsen i färskt minne är det märkligt att så många av dem som har ansökt om plats har ändå nekats plats på ett äldreboende. Samtidigt som det finns lediga platser så nekas många äldre en plats på ett äldreboende. Uppgifterna som nämnden får är motstridiga i allra högsta grad. Detta är ännu märkligare när man vet att de beslut som har fattats anger att även känslan av oro ska kunna berättiga till en plats på ett äldreboende.

Det är också viktigt att se över rollen och organisationen för biståndsbedömarna. Vi tror att det kan bara bli bättre om biståndsbedömarna fråntas budgetansvaret och att de enbart ska fatta myndighetsbeslut.

Förvaltningen skriver om HSB: s uppdrag som ett ickevalsalternativ.

Vi anser att det är högst märkligt att de äldre som aktivt inte väljer hamnar ändå i en kundrelation med ett företag och att en äldre måste aktivt välja kommunen om de vill ha kommunen som utförare. Enligt vår mening ska det vara självklart att kommunen står för ickevalsalternativet. Vi tror att det också ger i förlängningen snabbare och effektivare biståndsbedömning och garanterar den demokratiska insynen.”

§8 Rådgivande funktion för funktionshinderfrågor i äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 0708-101/2012 återremitterat från sammanträde den 12 juni 2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och ersättaren för (C) Madeleine Sjöhage yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg att beslut gäller från och med den 1 november 2012.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP), (S) och ersättaryrkande från (C), ett eget förslag till beslut från (MP) och ett eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (S) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens förslag till beslut och beslutar att socialnämndens råd för funktionshinderfrågor tar över äldrenämndens funktionshinderfrågor från och med den 1 november 2012.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att i första hand avslå förvaltningens förslag till beslut och därutöver framföra följande:

Det behövs ett råd för funktionshinderfrågor vid äldrenämnden. Personer med funktionsnedsättning är den mest diskriminerade gruppen i vårt samhälle och det är oerhört viktigt att vi som äldrenämnd får synpunkter från de organisationer, som specifikt företräder personer med olika slag av funktionsnedsättningar. Deras problem skiljer sig från problem som personer utan funktionsnedsättning har. När det gäller människors lika rättigheter - ett perspektiv som miljöpartiet särskilt värnar om - behövs verkligen synpunkterna från personer med funktionsnedsättning.

Miljöpartiet vill därför ha kvar rådet för äldrenämnden.”

Reservation från (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att den rådgivande funktionen gällande funktionshinderfrågor inom äldreomsorgen kvarstår i nuvarande form

Vänsterpartiet har två möten i rad yrkat på återremiss i detta ärende för att hinna ta del av synpunkter från rådet för funktionshinderfrågor samt därefter synpunkter från organisationerna DHR, HSO och SRF i enlighet med ett av yttrandena från rådet för funktionshinderfrågor. Ärendet har återremitterats vid tre tillfällen då även de borgerliga partierna yrkat på detta. Vid det tredje tillfället la dock Vänsterpartiet fram ett eget förslag till beslut, och vi vidhåller nu detta förslag till beslut som innebär att vi yrkar på att rådet kvarstår i sin nuvarande form.

Som politiker i nämnden är det värdefullt att ta del av synpunkter från funktionshinderrådet då detta råd har delvis ett annat perspektiv än pensionärsrådet. Äldreförvaltningen anser att uppdelning av funktionshinderfrågor för vuxna upp till 65 år och personer som har fyllt 65 år inte längre är relevant i dagens samhälle. Vi håller till fullo med om detta, men då lagstiftning och därmed även biståndsbeslut och äldreomsorg och rätt till assistens osv. ännu inte har förändrats i enlighet med denna kloka synpunkt så tycker vi att det är lite bakvänt att börja med just funktionshinderrådet.

Vi anser även att det finns en stark demokratisk poäng med att medborgare involveras i stadens politiska verksamheter när så är möjligt och finner det märkligt att rationalisera bort ett medborgerligt engagemang.”

§9 Justering av riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

Ärende

Föreligger ärende dnr 070501-196/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar på återremiss av ärendet och bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler ett särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns två förslag till beslut samt ett förslag från (S) på återremis av ärendet.

Ordföranden ställer först proposition på återremiss mot avslag och finner majoriteten för avslag av återremissyrkandet som stöds av (M), (FP), (MP), (V) och (C). Alltså har nämnden beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation från (S):

Mot beslutet att avgöra ärendet i dag reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) till förmån för återremissyrkande.

Beslutsgång forts.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP), (V) och ersättaryrkande från (C) och ett eget förslag till beslut från (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP), (V) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och justerar riktlinjer gällande bidrag till lokalhyra och särskild hantering av bidragsansökningar från organisationer med verksamhet som inte ryms inom ersättningsmodellen.

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar på återremiss av ärendet och anför följande:

Det fanns många oklarheter i ärendet när det lades fram till nämnden i maj 2011. Den gången hade vi följande åsikter och ville även återremittera ärendet. Nu ser vi att det finns behov för revideringar:

- förvaltningen lägger en stor vikt på hyreskostnader i ärendet och vill ålägga frivilligorganisationer att göra besparingar på hyreskostnader.

Stadens samlingslokaler blir allt färre och föreningarna i staden har svårt att hitta lämpliga lokaler för sina aktiviteter. Enligt ärendet är hyreskostnaderna 20 % av den bidragssumman som ges till organisationerna. Men var går gränsen i så fall, 20 % är inte mycket, anser vi. Och några gratis lokaler finns inte i Stockholms stad. Finns det ett mått för hur stora hyreskostnaderna får vara? Vad är lokaleffektiv resursanvändning när det gäller äldre människor? Därtill är klimatet sådant att de flesta aktiviteter måste förläggas inomhus.

- vidare vill vi att förvaltningen ser över bedömningsgrunderna.

Är det tjänstemännen på förvaltningen som vet bäst vad äldre människor behöver? Eller är det inte så att de äldre vet detta bäst och kan också själva i föreningarna bestämma vad de behöver och vill göra?

- vad menas med att förvaltningen vill prioritera nyskapande verksamheter?

Om nu en förening t ex har satsat på dans i flera år så är det ärendets mening att den föreningens verksamhet inte prioriteras i bidragsgivning? Vem är det som bedömer detta? Hur ska förvaltningen mäta vilka verksamheter är nyskapande och vilka inte är det?

Vi kan konstatera att det nya systemet för bidragsgivning inte blev så bra och att många föreningar och organisationer har fått svårare att få sin verksamhet att gå ihop.”

Särskilt uttalande (V):

”Vänsterpartiet välkomnade en ny ersättningsmodell vid mötet i maj föregående år, men förordade i ett förslag till beslut att en utvärdering av 2012 års modell skulle göras inför 2013.

Detta då vi ansåg att det fanns farhågor att en del föreningar skulle få svårt att uppfylla målet låga lokalkostnader, med tanke på Stockholms höga hyror och den restriktivare tillgång till samlingslokaler som nu finns.

Vi är glada att förvaltningen visat sig pragmatisk i denna fråga och nu återkommer med ett nytt anpassat ärende samt planerar en genomlysning av modellen inför 2014.”

§10 Förslag till ”Idrottspolitiska program för Stockholms stad för åren 2013-2017”

Svar på remiss från idrottsförvaltningen, dnr 402/666/11

Ärende

Föreligger ärende dnr 0402-170/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP), (S), (V) och ersättaryrkande från (C) och ett eget förslag till beslut från (MP).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (S), (V) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till idrottsförvaltningen som sitt svar på remissen om förslag till nytt idrottspolitiska program för Stockholms stad för åren 2013-2017.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar

att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

att därutöver anföra följande:

På följande områden behövs förbättringar av idrottsprogrammet:

- Höja ambitionsnivån för fokusområdet tillgänglighet

- Betona jämställdhetsaspekten mer

- Förtydliga stadsplaneringens betydelse för folkhälsoarbetet

- Lyfta in klimat och miljö i programmet utveckla och förtydliga strategiavsnitten

- Lyfta fram HBTQ-perspektivet.

En välmående stad som är tillgänglig och lyfter fram spontanidrott, upplevelse och inspiration är något eftersträvansvärt.

Höga krav bör ställas på tillgängligheten samt även ett förtydligande av innebörden av begreppet ”tillgänglighetsanpassat”. Fysisk tillgänglighet kan ibland innebära att det finns en flyttbar ramp i källaren som det krävs personal för att få fram. Blir innebörden definierad, går det också att göra en plan samt en budget för arbetet. Annars riskerar staden, trots de bästa föresatser, att det blir mer tomma ord än verklig anpassning.”

Särskilt uttalande (S):

”Vi är glada att det finns vilja att gemensamt arbeta fram ett nytt idrottspolitiskt program och välkomnar att alla inblandade har haft ambitionen att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program som samtliga partier i Stockholms kommunfullmäktige kan ställa sig bakom.

Framförallt anser vi att det är positivt att det nya idrottspolitiska programmet sätter folkhälsan i fokus och därigenom inte endast fokuserar på idrottsnämndens arbete utan tar avstamp i att detta arbete måste bedrivas av många av stadens förvaltningar. Framförallt utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna måste vara aktivt delaktiga i arbetet om vi ska nå det långsiktiga målet att alla Stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar.

För de äldres del är det viktigt att de äldre kan vara en inriktningsgrupp. Det är oerhört viktigt att de äldre i staden erbjuds mångsidiga möjligheter till motion. All forskning visar tydligt att motion och kost innebär också god hälsa högt upp i åldrarna och påverkar högst påtagligt livskvaliteten hos den äldre befolkningen. Därtill måste vi konstatera att lokalfrågan för de äldres aktiviteter är svår, lokalerna är få och dyra.

Vi hade gärna sett att man i det idrottspolitiska programmet vågade ha större ambitioner. För att nå målet om att alla stockholmare ska vara i rörelse kommer det att krävas att staden tar ett aktivt ansvar för att erbjuda alla möjlighet till rörelse och motion. Att i det läget avsäga sig möjligheter att ta ansvar och utveckla den egna verksamheten genom att göra upphandlingar som dessutom ger idrottsförvaltningen en svagare budget menar vi är direkt kontraproduktivt. Om idrottsnämnden mot förmodan anser att man har utrymme att minska intäkterna för en enskild simhall med några miljoner på 10 års sikt bör detta utrymme användas för att utveckla verksamheten eller för att sänka priserna så att fler har råd att delta i verksamheten.

Klubbas det nya idrottspolitiska programmet i kommunfullmäktige så innebär det att fullmäktige som konsekvens måste förstärka förvaltningens budget såväl som fastighetsförvaltningens investeringsbudget. Redan idag är det stor brist på halltider för både föreningar och spontanmotionärer och ska idrotten i staden bli tillgänglig krävs att investeringstakten i nya anläggningar och planer ökar.

Vi konstaterar att indikatorerna för anläggningar och fysisk aktivitet är för snäva. För att målet verkligen ska kunna mätas måste en eller flera indikatorer som mäter Stockholmarnas tillgång till idrottshallar tillföras.”

Särskilt uttalande (V):

”Vi välkomnar att programmet bygger på att idrott och motion handlar om hälsa och välmående för stadens invånare.

Nedan följer några synpunkter på hur programförslaget kan utvecklas ytterligare.

Ökad jämställdhet och mångfald

Alla ska erbjudas likvärdiga möjligheter för att vara fysiskt aktiva oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, socioekonomiska förhållanden eller funktionsnedsättning. Konkreta åtgärder för att motverka diskriminering på grund av till exempel ålder kan synliggöras mer i avsnitten strategi, indikatorer samt ansvar.

Äldre bör vara en ”inriktningsgrupp” vid sidan av de nämnda på sid 2 i tjänsteutlåtandet. Motion i olika former liksom fysiska aktiviteter är viktiga för äldres hälsa. Särskilt viktigt är att fokusera på äldre inom socioekonomiskt svaga grupper, eftersom de har sämre hälsa, är mer ensamma, deltar mindre i föreningsaktiviteter, är mindre fysiskt aktiva och behöver mer hjälp i vardagliga aktiviteter än äldre med högre utbildning och högre inkomster. Kommunstyrelsens pensionärsråd har lyft att stadens lokalresurser är begränsade och ofta uppbokade. Det gäller t.ex. möjligheter till boulespel året runt eller att få tillgång till hallar, idrottsplatser och simhallar. Boule, vattengymnastik och simning är några aktiviteter som är attraktiva för äldre, bland många andra. Det vore bra om staden särskilt beaktade detta.

Alla former av diskriminering bör naturligtvis motverkas. Det är viktigt att idrottsföreningarna har ett tydligt uppdrag att motverka alla former av diskriminering och att det finns bra utbildningar för ledare och tränare i t.ex. hbtq-kunskap. Staden bör medverka till att föreningar får tillfälle att utbyta erfarenheter om hur de arbetar med de här frågorna.

Tillgänglighet

Programmet lyfter föredömligt tillgänglighetsfrågor och beskriver nuläget i staden där funktionsnedsatta idrottar i mycket mindre utsträckning än övriga befolkningen. Staden behöver uppenbart höja ambitionsnivån i dessa frågor. Det är viktigt att det finns god tillgång till spontanidrott även för personer med funktionsnedsättning. Utegym anpassade för personer med funktionsnedsättning är ett steg i rätt riktning. Även andra former av spontanidrott bör kunna tillgänglighetsanpassas.”

§11 Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående

Svar på remiss från kommunstyrelsen avseende KSL:s rekommendation

Ärende

Föreligger ärende dnr 0402-179/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen om Kommunförbundets Stockholms län (KSL) rekommendation att teckna en överenskommelse med landstinget om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från (MP):

” Miljöpartiet ser det som positivt att en regional överenskommelse utarbetats och att kommunerna i länet rekommenderas att ansluta sig till den för att tillsammans med landstingets enheter utarbeta lokala program för en personcentrerad vård och omsorg om personer med demenssjukdomar. Detta är ett led i att de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom ska få genomslag. Det är positivt att de lokala programmen ska omfatta även personer med kognitiv svikt (men som inte diagnostiserats som demenssjuka) samt att de närståendes situation uppmärksammas.

Den situation som råder vad gäller personer med demenssjukdomar och utvecklingen med en växande äldre befolkning innebär fortgående ökande behov av insatser från samhällets sida. Eftersom både kommun och landsting berörs är det av stor betydelse att nödvändig samverkan organiseras och genomförs. Det är i det perspektivet som det är bra med en regional överenskommelse som underlättar och ligger som grund för lokala program för det praktiska arbetet kring den enskilde och dennes närstående.

I Stockholm är det rimligt att stadsdelsförvaltningarna har uppdraget att ta initiativ till att tillsammans med berörda lokala enheter inom landstinget utarbeta gemensamma lokala program för att med dessa som grund leva upp till en vård och omsorg i enlighet med de nationella riktlinjerna.

Alla utförande enheter både i egen regi och i privat regi inom såväl landstinget som staden måste bli delaktiga i samverkansarbetet och omfattas av upprättade lokala program. Att antalet utförare till följd av valfrihetssystemen är stort både i staden och landstinget får inte bli ett hinder för att gemensamt upprätta och genomföra lokala program.”

§12 Hemsjukvård 2015 - inriktning

Svar på remiss från kommunstyrelsen avseende KSL:s rekommendation

Ärende

Föreligger ärende dnr 0402-181/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av (MP), (S) och ersättaryrkande från (C) och ett eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP), (S) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av Kommunförbundets Stockholms län (KSL) förslag till inriktning av ”Hemsjukvård 2015”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att godkänna nedanstående synpunkter som svar på remissen:

I Stockholms län i stort och i Stockholms stad finns stora samverkansproblem inom länet och inom staden. För att bara nämna ett exempel: På Kungsholmen finns över 30 anlitade hemtjänstföretag som ska samverka med sex olika företag (varav SLSO ett) som driver vårdcentral. Det är inte bara kommun och landsting som ska samarbeta, det är också en mängd olika företag. Därför kommer samverkan troligen fortsätta att vara ett utvecklingsområde även efter en kommunalisering av hemsjukvården. Inte minst är tidigare mycket goda exempel med områdesbaserade team i andra kranskommuner svårare att få till ju fler aktörer som är inblandade, liksom väl fungerande vårdkedjor. En flytt av gränssnitt löser inte alltid samverkansproblemen. Det finns risk för att samverkansproblemen bara flyttas.

Vi ser därutöver två risker.

Att äldreomsorgen är fortsatt underfinansierad: Äldreomsorgen inom staden anser vi vara underfinansierad i dagsläget. För att hemsjukvården ska vara patientsäker är det viktigt att se över finansiering och även prioriteringar inom staden.

Att det tubbas på kompetensen: Inom omsorgen finns i dag i staden stora kompetensbrister. Dessa ställer ibland till med problem redan i dag för de sjuksköterskor som verkar inom äldreomsorgen och för de distriktssköterskor som verkar inom hemsjukvården, inte minst vad gäller delegeringar. Kompetensbristerna är en patientsäkerhetsrisk, och kommunerna kommer att behöva vässa sitt patientsäkerhetsarbete.

Slutligen ser vi en risk med att den medicinska ledningen för verksamheten skall stanna kvar på landstingsnivå i och med att inga läkartjänster skall överföras till kommunerna. Idag vårdas många med allvarliga sjukdomstillstånd inom hemsjukvård och till det krävs en kontinuerlig medicinsk ledning. Vårdförbundet vittnar dessutom om att deras personalgrupper har svårt att få det utrymme i organisationen som krävs för ett patientsäkert arbete. Vi är redan nu allvarligt oroade över hur patientsäkerheten följs inom äldreomsorgen. De vårdskandaler som briserade förra året i Stockholms stad handlar om många olika saker, men allvarligast är svårigheterna för den legitimerade sjukvårdspersonalen att utföra ett patientsäkert arbete på omsorgsboendena.

Sammantaget kan det finnas anledning att skynda långsamt och kontinuerligt säkerställa att det finns tillräckliga resurser avsatta.”

Särskilt uttalande från (MP):

”Liksom förvaltningen ser vi positivt på att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården. Det är nödvändigt för att effektivisera, samordna och kvalitetssäkra vård och omsorg i hemmet. Rehabilitering är en viktig uppgift för att hemsjukvården ska fungera och bör därför vara med i övertagandet.

Även om frågan inte är aktuell i föreliggande ärende är vår bedömning att läkarinsatserna bör omfattas av kommunens ansvar inom hemsjukvården – både för dem som bor i ordinärt boende och dem som bor i vård- och omsorgsboenden.

Med en kommunaliserad hemsjukvård behöver utförarorganisationen ses över. Det är rimligt att krav ställs på att utförare som kommer att ingå i valfrihetssystemet har kompetens avseende både social omsorg och sjukvård och att antalet utförare därmed kan bli färre än idag.

Det är viktigt att tillräckliga ekonomiska resurser förs över från landstingen till kommunerna i samband med denna omfattande ansvarsöverföring.”

Särskilt uttalande från (S):

”I grundet anser vi att det är bra att en del av hemsjukvården tas över av kommunen. Det är bra att antalet människor som utför vårdarbete i de äldres hem begränsas.

Men vi har tidigare uttryckt våra farhågor kring kompetensfrågor. Har alla utförare i Stockholms stad personal med tillräcklig kompetens? Kompetensen bli än viktigare om kommunerna även ska ansvara för rehabiliteringen. Det framgår inte heller vilken rehabilitering avses av förvaltningen? Vad händer med landstingets stroketeam om det är så att strokerehabiliteringen tas över av kommunerna i Stockholms län?

Det är oerhört många frågor som ska redas ut innan övertagande kan ske och innehållet i rehabilitering måste utredas ordentligt.”

§13 Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 001-1132/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-209/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av betänkandet:

”Bättre behörighetskontroll” SOU 2012:42.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Skrivelse från Stefan Nilsson (MP) om bättre kvalitetskontroll och meddelarskydd i äldreomsorgen

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 327-183/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-139/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av (V) och ersättaryrkande från (C), ett eget förslag till beslut från vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ett eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (V) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av skrivelsen från Stefan Nilsson (MP) om bättre kvalitetskontroll och fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl.(MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslagen i skrivelsen med följande motivering:

Det är positivt att det blivit gensvar för förslaget att personalbemanning, utbildningsnivå, möjlighet till fortbildning samt anställningsformer finns med när upphandlingsreglerna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende revideras, liksom att Senior Alert används.

Även när det gäller ledningssystem inom vård- och omsorgsboenden, servicehus och dagverksamheter delar äldreförvaltningen Miljöpartiets inställning att dessa ska vara tydliga och väl synliga. Miljöpartiet anser att ledningssystemen ska redovisas och vara offentligt tillgängliga, samt att stadens integrerade ledningssystem (ILS) ska innefatta även den enskilt drivna äldreomsorgen. Detta är viktigt särskilt med tanke på att den styrande majoriteten privatiserat stora delar av den kommunalt finansierade verksamheten.

När det kommer till meddelandefrihet är det mycket oroande att förvaltningen låter sig nöjas med att konstatera att ”i huvudsak samma meddelarfrihet” ska gälla för all verksamhet som bedriver vård och omsorg. Meddelarfrihet i kommunala verksamheter är en grundlagsskyddad rättighet (Tryckfrihetsförordningen). Den garanterar frihet från straffansvar för att ha spridit uppgifter, även om uppgifterna omfattas av sekretess eller liknande begränsningar. Det är dessutom förbjudet för myndigheter att försöka ta reda på vem som lämnat informationen (efterforskningsförbudet). Detta är en stor skillnad jämfört med de undantag om ”affärsförhållanden”, ”säkerhet” och ”konkurrens-förhållanden” som gäller anställda i privat regi. Inget efterforskningsförbud finns heller inom privat verksamhet. Även om visst meddelarskydd beslutats på politisk nivå visar verkligheten att det långtifrån är riskfritt för anställda i äldreomsorgen att larma om eventuella missförhållanden.”

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att bifalla punkt 4 i skrivelsen om meddelarfrihet

samt

att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att staden framöver kräver vid upphandlingar av olika typer av äldrevård och även när man godkänner entreprenörer i hemtjänsten att man ställer som villkor att de anställda omfattas av samma meddelarskydd som när verksamheten drivs av kommunen, d.v.s. att den anställde har rätt att kontakta media och att arbetsgivaren är förbjuden att efterforska källor till uppgifter i media. Det kan inte ligga på de enskilda företagen att godkänna eller förkasta det.

Meddelarskyddet är särdeles viktigt när det gäller de verksamheter som nämnden styr eftersom många äldre själva (av olika orsaker, t ex demens) saknar förutsättningar att ge uppmärksamhet åt t.ex. vanvård.”

§15 Motion 2012:26 av Mirja Räihä (S) om biståndsbedömning, är den rätta?

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-745/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-182/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande från (C), ett eget förslag till beslut från vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S) och (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av ”Motion av Mirja Räihä (S) om biståndsbedömning, är den rätta?”

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl.(MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att åberopa förvaltningens beslut

och därutöver anföra följande:

Det är viktigt att alla äldre får den omsorg som de är i behov av. Att det innebär lite olika bedömning i de olika stadsdelarna är ofrånkomligt. Det är dock viktigt att stadens riktlinjer är tydliga när det gäller vilken omsorgsnivå som staden erbjuder.

Eftersom det i stadens ansvarsbeskrivning för biståndsbedömare inte finns angivet något budgetansvar för biståndshandläggarna, så ligger detta på stadsdelsnämnden. Det betyder att biståndsbedömningen i första hand ska ta hänsyn till den enskildes behov av omsorg och inte i första hand hålla budgeten. Det är stadsdelsnämnderna som har det övergipande ansvaret för att budgeten hålls. Att detta inte verkar ske i hela staden är en ledningsfråga som kan behöva åtgärdas där det inte fungerar.”

Reservation från (S) och (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl.(S) och ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar

att bifalla motionen

samt

att därutöver anföra

Motionens krav handlar om att utreda hur biståndshandläggningen kan organiseras. Vi kan ana att förvaltningen till en viss del håller med motionens intentioner och analys om vad kan orsaka problem med rättssäkerheten vid biståndsbedömning. Då bör motionen bifallas.”

§16 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om beviljat statsbidrag till ”Omvårdnadslyftet” för år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0704-122/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Anmälan av ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen, Socialstyrelsens dnr 26261/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 070303-198/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Anmälan av rapportering av ej verkställd beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0110-225/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

§19 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juli 2012 med prognos för året

Ärende

Föreligger ärende dnr 0107-19/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Anmälan av delegationsbeslut enligt lista

Föreligger delegationsbeslut: dnr 0102-183/2012 och dnr 0103-185/2012

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Protokoll från äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor 8/2012-09-11

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 7/2012-09-11

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäls:

a/ Kommunstyrelsens beslut 2012-08-22 ang KPRs skrivelse om ökade insatser år 2012 för att höja kvalitet i äldreomsorgen (dnr 0708-558/2011)

b/Skrivelse från pensionärsrådet vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2012-06-12 ”Tillgång till lokaler för pensionärsorganisationer” (dnr 0708-223/2012).

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av postlista per den 31 augusti 2012

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Övriga frågor

· Ordföranden Joakim Larsson (M) informerar om årligt återkommande öppet hus i Stockholms stadshus ”En dag för anhöriga” som äger rum lördagen den 13 oktober 2012 mellan kl. 9.30 och kl. 16.00.

Mer information och program finns på hemsida: www.demenscentrum.se

Äldre och deras anhöriga är välkomna till den öppna dagen på Stadshuset.

· Direktören Eva Frunk Lind besvarar frågor från ersättaren Brit Rundberg (V) rörande förenklad biståndsbedömning och tar upp att förenklad biståndsbedömning måste föregås av myndighetsbeslut.