Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden år 2013

Dnr 105-331/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Omedelbar justering

8 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 327-68/2012) för yttrande senast den 27 september 2013
Dnr 201-327/2013
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Omedelbar justering

9 Förslag till samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdutbildningar

Remiss från KSL och kommunstyrelsen (dnr KSL/13/0045-1) för yttrande senast den 30 september 2013
Dnr 202-315/2013
Handläggare: Linda Wikman Tel. 508 36 222
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 326-1051/2013) för yttrande senast den 30 september 2013
Dnr 201-326/2013
Handläggare: Git Skog Tel. 508 36 217
Omedelbar justering

11 Förslag till färdplan för fossilbränslefritt Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 303-496/2013) för yttrande senast den 25 september 2013
Dnr 201-298/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Omedelbar justering

12 Remiss av HSO skrivelse om samverkan mellan Stockholms stad och HSO Stockholms stad rörande funktionshinderfrågor

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 326-686/2013) för yttrande senast den 25 september 2013
Dnr 201-293/2013
Handläggare: Karin Ekdahl Wästberg Tel. 508 36 207
Omedelbar justering

13 Remiss av KPRs skrivelse angående kommunala utförare inom äldreomsorgen, mm

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 327-1886/2013) för yttrande senast den 25 september2013
Dnr 201-294/2013
Handläggare: Anneli Svensson Tel. 508 36 227
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på skrivelse från tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) om evakueringar vid upprustning av äldreboenden

Dnr 109-249/2013
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Svar på skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) om avslag på ansökan om plats på äldreboenden, m.m.

Dnr 109-301/2013
Handläggare: Daniel Forslund Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Äldrenämndens sammanträdestider för år 2014

Dnr 407-330/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

17 Anmälan av tjänstemannayttrande över Betänkandet SOU 2013:53 "Privata utförare - kontroll och insyn"

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 001-1127/2013) för yttrande senast den 30 augusti 2013
Dnr 201-328/2013
Handläggare: Anita Cronholm Tel. 508 36 247

18 Anmälan av tjänstemannayttrande över Delbetänkandet SOU 2013:45 "Rätt information - kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga"

Remiss från kommunstyrelsen (dnr 001-1061/2013) för yttrande senast den 30 augusti 2013
Dnr 201-325/2013
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

19 Anmälan av tjänstemannayttrande över "Modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om nationella vaccinationsprogram"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1131/2013, för yttrande senast den 31 juli 2013
Dnr 201-329/2013
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206

20 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL för kvartal 2 år 2013

Dnr 507-351/2013
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av överenskommelse mellan Äldreförvaltningen Stockholms stad och Karolinska Institutet

Dnr 40502-346/2013
Handläggare: Karin Ekdahl Wästberg Tel. 508 36 207
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Redovisning av underlag inför prestationsbaserade medel från SLK avseende systematiskt förbättringsarbete

Dnr 61001-126/2013
Handläggare: Elisabeth Landström Tel. 508 36 245
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Äldretelefonens första halvår - lägesrapport

Dnr 60903-332/2013
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221

24 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för juli 2013 med prognos för året

Dnr 105-155/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 221
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation enligt lista

a/ Beslut inom ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 2 2013

26 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträden:

- den 20 augusti 2013 (utsändes)
- den 17 september 2013 (e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) skrivelse till kommunstyrelsen daterad den 2013-09-04

28 Anmälan av protokoll och skrivelser rörande funktionshinderfrågor:

a/ Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens
gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden:
- den 22 augusti 2013 (utsändes)
- den 19 september 2013 (e-post och dukas)

b/ Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från
sammanträde den 27 maj 2013/nr 5 (Utsändes)

c/ Aktuellt inom funktionshinderområde nr 6 och 7/2013 (Utsändes)

29 Anmälan av postlista för tiden 2013-05-30 - 2013-08-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare Inga skrivelser har inlämnats.

§6 Förvaltningschefens information

§7 Tertialrapport 2 för år 2013 för äldrenämnden

§9 Förslag till samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdutbildningar Remiss från Kommunförbundet Stockholms län (KSL, dnr 13/0045-1) c/o kommunstyrelsen

§10 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-1051/2013

§11 Förslag till färdplan för fossilbränslefritt Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-496/2013

§12 Remiss av handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) skrivelse om samverkan mellan Stockholms stad och HSO i Stockholms stad rörande funktionshinderfrågor

§13 Remiss av kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) skrivelse angående kommunala utförare inom äldreomsorgen, mm Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1886/2013

§14 Svar på skrivelse från tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) om evakueringar vid upprustning av äldreboenden

§15 Svar på skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) om avslag på ansökan om plats på äldreboenden, mm

§16 Äldrenämndens sammanträdestider för år 2014

§18 Anmälan av tjänstemannayttrande över Delbetänkandet SOU 2013:45 ”Rätt information – kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga”

§19 Anmälan av tjänstemannayttrande över ”Modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om nationella vaccinationsprogram”

§20 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 2 år 2013

§21 Anmälan av överenskommelse mellan äldreförvaltningen Stockholms stad Äldrenämndens protokoll nr 7/2013-09-24

§22 Redovisning av underlag inför prestationsbaserade medel från Sveriges kommuner och landsting (SKL) avseende systematiskt förbättringsarbete

§24 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för juli 2013 med prognos för året

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation enligt lista

§26 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från sammanträden den 20 augusti och den 17 september 2013

§27 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) skrivelse ställd till kommunstyrelsen, daterad 2013-09-04

§28 Anmälan av protokoll och skrivelser rörande funktionshinderfrågor

§29 Anmälan av postlista för tiden 2013-05-30 – 2013-08-31