Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2013-10-22

Sammanträde 2013-10-22

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2012-09-24

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare (Dukas eller utgår)

6 Förvaltningschefens information /presentation

? Lars Ahlenius, projektledare för arbetsmarknadsfrågor för personer med
funktionsnedsättning, Arbetsmarknadsförvaltningen (ca 15 min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av Slutbetänkandet ”Ansvarsfull hälso - och sjukvård” SOU 2013:44 Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001 -1210/2013, för yttrande senast den 25 oktober 2013 Dnr 201-438/2013

Handläggare: Ann Johansson Tel. 508 36 220 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Äldrenämndens system för intern kontrollplan Dnr 409-270/2013

Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Äldreförvaltningens flytt till lokaler i Fa rsta Dnr 40402-433/2013

Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250 Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

10 Jämför service för äldreomsorgen - anmälan av nuläge och utveckling Dnr 506-443/2013

Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning 2013 för införande av värdighetsgarantier i Stockholms stad Dnr 40504-394/2013

Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till personer med demenssjukdom Dnr 60902-398/2013

Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för september 2013 Dnr 105-150/2013

Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250 (utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation enligt lista a/ Vidaredelegation av beslutanderätt till förvaltningschefen för Stadsarkivet rörande upphandling av ramavtal om e -arkivkonsult, dnr 40601-431/2013 (beslut inom ärendegrupp 2.10)

15 Anmälan av inkommen skrivelse ”Angående förenklad handläggning” från företrädare för olika intresseorganisationer och ideella föreningar på Kungsholmen och Essingeöarna , dnr 60602-451/2013

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 8/2013-10-15 (Utsändes senare per e-post och dukas)

17 Anmälan av protokoll från råden för funktionshinderfrågor

a/ Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från 2013-10-17
b/ Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från 2013 -09-09
c/ Aktuellt nr 8/2013

18 Branschrådets protokoll från den 13 september 2013

19 Anmälan av postlista för tiden 2013-09-01 – 2013-09-30

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (21 kb)

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare Inga skrivelser har inlämnats.

§6 Förvaltningschefens information

§7 Slutbetänkandet ”Ansvarsfull hälso- och sjukvård” SOU 2013:44 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1210/2013

§8 Äldreförvaltningens system för intern kontroll

§9 Flytt av förvaltningens kontor till Farsta Centrum – genomförandeärende

§10 Jämför service för äldreomsorgen –nuläge och utveckling

§11 Anmälan om ansökan till Socialstyrelsens om prestationsersättning för införande av lokala värdighetsgarantier 2013 Ansökan till Socialstyrelsen (dnr 9.1-12729/2013)

§12 Anmälan av bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till personer med demenssjukdom

§13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden september 2013

§14 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation

§15 Anmälan av inkommen skrivelse ”Angående förenklad handläggning”

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från den 15 oktober 2013

§17 Anmälan av protokoll från råden för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av branschrådets protokoll från den 13 september 2013

§19 Anmälan av postlista för tiden 2013-09-01 – 2013-09-30