Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-03-25

Sammanträde 2014-03-25

Datum
Klockan
kl.16
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2014-02-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Underlag för budget 2015 med inriktning på 2016 och 2017 för äldrenämnden/Treåringen

Dnr 122-67/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Omedelbar justering

8 Remiss "Förslag till fossilbränsleoberoende organisation 2030"

9 Remiss "Förslag till Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-1952/2013, för yttrande senast 2014-04-25
Dnr 150-36/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

10 Remiss "Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1801/2013, för yttrande senast 2014-03-26
Dnr 150-75/2014
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Omedelbar justering

11 Remiss om Motion av Christopher Ödmann (MP) 2013:77 "Strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad"

12 Remiss om Motion 2013:76 av Christopher Ödmann (MP) "Frihet inom äldreomsorgen"

13 Remiss av Betänkandet "Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten" (SOU 2014:2)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-207/2014, för yttrande senast 2014-04-07
Dnr 150-73/2014
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214

14 Remiss av motion 2014:2 av Ann Margrethe Livh (V) "Likvärdig friskvård oberoende anställning i Stockholms stad"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 201-128/2014, för yttrande senast 2014-04-29
Dnr 150-70/2014
Handläggare: Karin Ekdahl Wästberg Tel. 508 36 207

15 Samverkan inom e-Hälsa, inriktningsärende

Dnr 330-66/2014
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Revidering av tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden

17 Fyllnadsval till gemensamma fh-rådet

Dnr 112-69/2014
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av prestationsersättning gällande överenskommelsen om "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013"

Dnr 340-30/2014
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan om ekonomisk redovisning för bidragsår 2012-2013 om användningen av stadsbidrag för att ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

Dnr 40504-394/2013
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av ekonomisk rapport för äldrenämnden för februari 2014

Dnr 122-94/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

21 Anmälan av rapport angående utveckling av vård- och omsorgscollege

Dnr720-92/2014
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221

23 Anmälan av skrivelse från Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPR) med anledning av beslut om fördelning av verksamhetsbidrag till ideella organisationer för år 2014

24 Anmälan av branschrådets protokoll från sammanträde den 2014-01-17

(Utsändes senare med e-post eller dukas)

25 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 2014-03-18

(Utsändes per e-post och dukas)

26 Anmälan av

a/ Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 2014-02-27
b/ Aktuellt 2/2014

27 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 2014-01-20

28 Anmälan av postlista för tiden 2014-02-01 - 2014-02-28

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Underlag för budget 2015 med inriktning på 2016 och 2017 för äldrenämnden

§9 Remiss av förslaget till Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

§14 Remiss av motion 2014:2 av Ann-Margarethe Livh (V) om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag

§15 Samverkan inom eHälsa, inriktningsärende

§16 Revidering av tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden

§17 Fyllnadsval till gemensamma råd för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av prestationsersättning gällande överenskommelse om "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013"

§19 Anmälan om ekonomisk redovisning för bidragsår 2012-2013 om användning av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

§20 Anmälan av ekonomisk rapport för äldrenämnden för februari 2014 med prognos för året

§21 Anmälan av rapport angående utveckling av vård- och omsorgscollege

§23 Anmälan av skrivelse från pensionärers Riksförbund (SPR) med anledning av beslut om fördelning av verksamhetsbidrag till ideella organisationer för år 2014. Föreligger skrivelse dnr 112-61/2014

§24 Anmälan av branschrådets protokoll från sammanträde den 17 januari 2014

§25 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från den 18 mars 2014

§26 Anmälan av protokoll och information rörande funktionshinderfrågor

§27 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 20 januari 2014

§28 Anmälan av postlista för tiden 2014-02-01 - 2014-02-28