Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2015-05-19

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av motion 2015:2 "Om införande av servicegaranti" från Erik Slottner (KD)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-187/2015, för yttrande senast 2015-06-26
Dnr 150-97/2015
Handläggare: Nima Andacheh Tel. 508 36 240

8 Remiss av motion 2015:17 "Det ska bli lättare att få plats på servicehus" från Lotta Edholm (FP) och Ann-Katrin Åslund (FP)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-582/2015, för yttrande senast 2015-07-24
Dnr 150-167/2015
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för äldrenämnden för verksamhetsår 2014

Revisionskontorets dnr 3.1.2-73/2015, för yttrande senast den 30 juni 2015
Dnr 150-97/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

10 Anhöriganställning och objektanställningar i hemtjänsten

Dnr 350-207/2015
Handläggare: Anita Cronholm Tel. 508 36 247
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Reviderade riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och daglig verksamhet enligt SoL och LSS

Dnr 310-181/2015
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

12 Revidering av riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

Dnr 731-205/2015
Handläggare: Git Skog Tel. 690 58 49
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Extra medel för år 2015 till ideella organisationer i form av engångsbelopp

Dnr 731-190/2015
Handläggare: Git Skog Tel. 690 58 49
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppföljning av stadens lex Sarah - rapportering för 2014 (tjänsteutlåtandet framtaget gemensamt med socialförvaltningen)

Dnr 410-155/2015
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Äldrenämndens rutiner för hantering av lex Sarah

Dnr 115-179/2015
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205

16 Ändring i delegationsförteckning i ärendegrupp 5.14 lex Sarah

Dnr 111-185/2015
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 En gemensam skrivelse från vice ordföranden Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) angående sommaröppna verksamheter för äldre

Dnr 150-161/2015
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 En gemensam skrivelse från vice ordföranden Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) angående regeringens indragna satsningar inom äldreomsorgen och dess konsekvenser för äldre

Dnr 150-162/2015
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av kontorsyttrande ang remisen Höjt avgiftstak för avgift enligt 8 kap 1§ SoL (Ds 2015:23)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-795/2015, för yttrande senats 2015-05-27
Dnr 150-180/2015
Handläggare: Barbro Karlsson Tel. 508 36 218

20 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområde för år 2015

Dnr 340-124/2015
Handläggare: Lotta Olofsson Tel. 076-8253580
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan om delrapport Utvärdering och vidareutveckling av ersättnings- och tidregistreringssystemet inom hemtjänsten

Dnr 350-208/2015
Handläggare: Raili Karlsson Tel. 508 36 211
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - ett projekt för digital kompetensutveckling inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Dnr 330-106/2015
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Helen Starkman Tel. 508 35 602
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av rapporten från Myndigheten för vårdanalys "Tandlösa tandvårdsstöd. En analys hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen (2015:3)

25 Anmälan angående äldreförvaltningens värdegrund

Dnr 113-211/2015
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för maj 2015

Dnr 122-81/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 9 juni 2015 (Utsändes senare per e-post)

28 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 4 juni 2015 (Utsändes senare per e-post)

29 Postlista för tiden 2015-05-01 - 2015-05-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Remiss av motion 2015:17 från Lotta Edholm (FP) och Ann-Katrin Åslund (FP) "Det ska bli lättare att få plats på servicehus"

§10 Anhörig- och objektanställningar i hemtjänsten

§11 Reviderade riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och daglig verksamhet enligt SoL och LSS

§12 Revidering av riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

§13 Extra medel för år 2015 till ideella organisationer i form av engångsbelopp

§14 Uppföljning av stadens Lex Sarah ­ rapportering för år 2014

§15 Äldrenämndens rutiner för hantering av lex Sarah

§16 Ändring i äldrenämndens delegationsförteckning i ärendegrupp 5.14 Lex Sarah

§17 Svar på skrivelse från vice ordf. Sofia Modigh (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och led. Ann-Katrin Åslund (FP) angående sommaröppna verksamheter för äldre Dnr 150-161/2015

§18 Svar på skrivelse från vice ordf. Sofia Modigh (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och led. Ann-Katrin Åslund (FP) angående regeringens indragna satsningar inom äldreomsorgen och dess konsekvenser för äldre Dnr 150-162/2015

§19 Anmälan av kontorsyttrande angående remissen av Ds 2015:23 "Höjt avgiftstak för avgift enligt 8 kap 5§ Socialtjänstlagen

§20 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområde för år 2015

§21 Anmälan om delrapport Utvärdering och vidareutveckling av ersättnings- och tidregistreringssystemet inom hemtjänsten

§23 Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT ­ ett projekt för digital kompetensutveckling inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

§24 Anmälan av rapporten från Myndigheten för vårdanalys (2015:3) "Tandlösa tandvårdsstöd. En analys hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen" Dnr 410-184/2015

§25 Anmälan av äldreförvaltningens värdegrund Dnr 113-211/2015

§26 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för maj 2015

§27 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 9 juni 2015

§28 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 4 juni 2015

§29 Anmälan av postlista för maj 2015