Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2016-05-17

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av ärendet § 12 Rapport om äldreboendeutredningen (ÄBO),
avd.chef Raili Karlsson / ca 10 min
- Presentation av ärendet § 11 Anhörig- och objektanställningar i Stockholm,
avd.chef Raili Karlsson / ca 10 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Årsrapport för äldrenämnden för år 2015

Yttrande till Revisionskontoret, RVK dnr 3.1.2-74/2016, senast 2016-06-30
Dnr 140-495/2016
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

8 Remiss Biblioteksplan 2016-2020

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 145-646/2016,för yttrande senast 2016-08-31
Dnr 150-477/2016
Handläggare: Anders Håkansson Tel. 508 36 208

9 Remiss Motion från Ann-Katrin Åslund (L) om rätt till äldreboende

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 106-533/2016, för yttrande senast 2016-08-31
Dnr 150-478/2016
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205

10 Remiss Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för KPR och instruktion för SPR

11 Remiss Överflytt av ansvar för genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 152-532/2016, för yttrande senast 2016-08-29
Dnr 150-532/2016
Handläggare: Barbro Karlsson Tel. 508 36 218

12 Anhörig- och objektanställningar i Stockholm

Dnr 350-503/2016
Handläggare: Anita Cronholm Tel. 508 36 247
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Delrapport om äldreboendeutredningen

14 Fördelning av platser för kunskapssatsning inom äldreomsorgen finansierad av Socialstyrelsens stimulansmedel

Dnr 340-77/2016 (Socialstyrelsens dnr 9.2-31016/2015)
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
(Utsändes senare eller dukas till förmöte)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anslutning till Nationell patientöversikt (NPÖ) som konsument av information

Dnr 350-509/2016
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

16 Utredning -Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa

Gemensamt ärende med socialförvaltningen (Socialförvaltningens dnr
Dnr 330-390/2015
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205

17 Förslag till Program för stöd till anhöriga 2017-2020

Gemensamt ärende med socialförvaltningen
Dnr 540-499/2016 (Socialförvaltningens dnr 3.1.1-244/2016)
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212

18 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering 2015

Gemensamt ärende med socialförvaltningen
Dnr 410-515/2016 (Socialförvaltningens dnr 3.1.2-254/2016)
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Konsulttjänster i projektet "Tryggt mottagande i hemmet"

Dnr 240-480/2016
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Anmälan om beviljade medel till förstudie om digitalt arbetsplatslärande i projektet DIAL

Dnr 330-530/2016
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för maj 2016

Dnr 122-81/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 7 juni 2016 (Utsändes senare per e-post)

23 Anmälan av KPR:s yttrande över remissen om Rapport om utveckling av hemtjänst

24 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från sammanträde den 9 juni 2016 (Utsändes senare per e-post)

25 Anmälan av inkommen skrivelse från nätverket Gemensam Välfärd Stockholm "Rapport om utveckling av hemtjänst dnr 350-187/2016"

26 Postlista för tiden 1-31 maj 2016

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för äldrenämnden för år 2015

§11 Remiss om Överflytt av ansvar för genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare

§12 Anhörig- och objektanställningar inom hemtjänsten i Stockholm

§14 Fördelning av platser för utbildning av baspersonal genom stimulansmedel

§15 Anslutning till Nationell patientöversikt (NPÖ) som konsument av information

§16 Utredning -­ Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa

§18 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering

§19 Konsulttjänster till utvecklingsarbetet "Tryggt mottagande i hemmet"

§20 Anmälan om beviljade medel till förstudie i projektet om digitalt arbetsplatslärande (DIAL)

§21 Anmälan om ekonomisk månadsrapport med årsprognos för äldrenämnden för maj 2016

§22 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 7 juni 2016

§23 Anmälan av KPR:s yttrande över remissen "Rapport om utveckling av hemtjänst" (dnr 150-464)

§24 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från sammanträde den 9 juni 2016

§25 Anmälan av inkommen skrivelse från nätverket Gemensam välfärd Stockholm "Rapport om utveckling av hemtjänst dnr 350-187/2016"

§26 Anmälan av postlista för tiden 1 -­ 31 maj 2016