Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-05-23

Sammanträde 2017-05-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering

ÄN 3/2017-04-25 och extra ÄN 4/2017-05-09

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

8 Stadsrevisionens årsrapport för äldrenämnden för år 2016

Revisionskontorets dnr 3.1.2-55/2017, för yttrande senast 2017-06-20
Dnr 1.4-500/2017
Handläggare: Anders Håkansson och Patrik Simonsson

9 Remiss av regeringens promemoria om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-665/2017, för yttrande senast 2017-05-24
Dnr 1.5-533/2017
Handläggare: Hanna Markkula
Omedelbar justering

10 KSLs rekommendation att anta överenskommelse om att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid

Remiss från kommunstyrelsen, dnr152-273/2017, för yttrande senast 2017-06-30
Dnr 1.5-526/2017
Handläggare: Christina Malmqvist

11 Remiss av motion från Ann-Katrin Åslund (L) om ett pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

Remiss från kommunstyrelsen, dnr106-299/2017, för yttrande senast 2017-09-06
Dnr 1.5-473/2017
Handläggare: Annica Dominius

12 Svar på skrivelse från (KD M L) Om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende

13 Redovisning av avslag på ansökningar inom äldreomsorgen

Dnr 4.1-567/2017
Handläggare: Anders Håkansson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1 2017

16 Förslag till fördelning av medel i projektet Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2017

17 Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för perioden 2015-2018

Dnr 1.1.2-583/2017
Handläggare: Isabell Vas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av kontorsyttrande över remiss av Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 129-693/2017, yttrande senast 2017-05-05
Dnr 1.5-543/2017
Handläggare: Marita Sundell

19 Anmälan om delegationsbeslut från 2017-04-19 enligt delegationsförteckningen, ärendegrupp 2.14

20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 maj 2017 (Utsändes senare per e-post)

21 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 11 maj 2017

22 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 27 mars 2017 och den 3 maj 2017

23 Postlista för 1-30 april 2017

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§10 Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att anta överenskommelse om att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid

§12 Svar på skrivelse "Om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende" från vice ordf. Erik Slottner (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och led. Ann-Katrin Åslund (L) med stöd av ersättyttrande från Alfred Askeljung (C)

§13 Redovisning av avslag på ansökningar inom äldreomsorgen

§14 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2017 enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

§16 Förslag till fördelning av medel i projektet "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2017

§17 Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för återstoden av mandatperioden 2015-2018

§18 Anmälan av förvaltningens kontorsyttrande över remissen Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020

§19 Anmälan av delegationsbeslut från 2017-04-19 enligt delegationsförteckningen, ärendegrupp 2.14

§20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 16 maj 2017

§21 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 11 maj 2017

§22 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 8 maj 2017

§23 Anmälan av postlistan för tiden 1-30 april 2017