Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-06-20

Sammanträde 2017-06-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN/2017-05-23

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av Äldrecentrums rapport "Bostäder anpassade för äldre" av Ingrid Hjalmarson och Jenny Österman från Stiftelsen Äldrecentrum (ca 10 min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (Program/riktlinje)

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 104-2088/2016, för yttrande senast 2017-06-30
Dnr 1.5-598/2017
Handläggare: Christina Österling

9 Remiss av motion av Dennis Wedin (M) om mer innovation i byggandet av äldreboenden

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-494/2016, för yttrande senast 2017-09-02
Dnr 1.5-250/2017
Handläggare: Anders Håkansson

10 Remiss av motion av Dennis Wedin (M) om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-491/2017, för yttrande senast 2017-09-02
Dnr 1.5-545/2017
Handläggare: Anita Cronholm

11 Remiss av motion av Dennis Wedin (M) om att införa ett kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-492/2017, för yttrande senast 2017-09-02
Dnr 1.5-546/2017
Handläggare: Elisabeth Landström

12 Remiss av motion av Dennis Wedin (M) om att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-493/2017, för yttrande senast 2017-09-02
Dnr 1.5-547/2017
Handläggare: Christina Österling

13 Profil-, intressent- och korttidsboende - behov, beställning, finansiering och drift

Dnr 410-587/2016
Handläggare: Marita Sundell
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering för år 2016

Ärendet framtaget gemensamt med socialförvaltningen
Dnr 4.1-589/2017
Handläggare: Marita Sundell
Carolina Morales
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Justering av Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorg, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Ärendet framtaget gemensamt med socialförvaltningen
Dnr 3.1-584/2017
Handläggare: Marita Sundell
Linn Hemming

16 Utvärdering av försök med kostnadsfria broddar 2016

Dnr 1.2.2-602/2017 i samband med dnr 510-28/2016
Handläggare: Marita Åkersten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nya riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer verksamma för äldre

18 Redovisning av statistik kring ansökningar, beslut, domar, avslag, m.m. inom äldreomsorgen, fördelat per stadsdelsförvaltning

Dnr 3.5-610/2017
Handläggare: Anders Håkansson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av kontorsyttrandet ang. plansamråd om fastigheten Antwerpen 2, Södra Värtan, i stadsdelen Ladugårdsgärdet, del av Norra Djurgården

Plansamråd från Stadsbyggnadskontoret, dnr S-Dp 2015-08816. remitterat 2017-04-
26 från Stadsbyggnadskontoret för yttrande senast 2017-05-25
Dnr 1.5-571/2017
Handläggare: Marita Åkersten och Anders Håkansson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för maj 2017

Dnr 1.2.2-465/2017
Handläggare: Patrik Simonsson
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av rapporten "Bostäder anpassade för äldre" från Stiftelsen Äldrecentrum

22 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från möte den 9 juni 2017

23 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 13 juni 2017 (Utsändes senare per e-post)

24 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 8 maj 2017

25 Anmälan av protokoll från gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor(KS FH-rådet) från sammanträde den 8 juni 2017

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Postlista för 1-31 maj 2017

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss "Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd"

§10 Remiss av motion från Dennis Wedin (M) om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten

§11 Remiss av motion från Dennis Wedin (M) om att införa ett kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen

§12 Remiss av motion från Dennis Wedin (M) om att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

§13 Profil-, intressent- och korttidsboende rapport Behov, beställning, finansiering och drift

§14 Uppföljning av Lex Sarah rapportering för år 2016

§15 Justering av Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

§16 Utvärdering av försök med kostnadsfria broddar 2016

§17 Nya riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer verksamma för äldre

§18 Redovisning av statistik kring ansökningar, beslut, domar med mera inom äldreomsorgen, fördelad per stadsdelsförvaltning

§19 Anmälan av förvaltningens kontorsyttrande angående plansamråd om fastigheten Antwerpen 2, Södra Värtan, i stadsdelen Ladugårdsgärdet, del av Norra Djurgården

§20 Anmälan av ekonomisk månadsrapport med årsprognos för äldrenämnden för maj 2017

§21 Anmälan av rapporten "Bostäder anpassade för äldre" från Stiftelsen Äldrecentrum

§22 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från möte den 9 juni 2017

§23 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 13 juni 2017

§24 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 8 maj 2017

§25 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 8 juni 2017

§26 Anmälan av postlistan för 1-31 maj 2017