Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-01-30

Sammanträde 2018-01-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2017-12-14

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Äldreombudsmannen Linda Wikman presenterar sina uppdrag
/ca 15 min

8 Remiss av delbetänkandet SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Remiss från kommunstyrelsen, KFKS dnr 110-1832/2017, för yttrande senast 2017-02-02
Dnr 1.5-986/2017
Handläggare: Christina Malmqvist
Omedelbar justering

10 Utökad kommunikation om boende för äldre

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av stiftelsen Äldrecentrums rapport 2017:5

"Stockholm SNAC - rapport från undersökning 2017 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad"
Dnr 4.1-1033/2017
Handläggare: Anette Strömberg

12 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsförteckning

- delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.13 dnr 1.1.1-1034/2017
- delegationsbeslut för kvartal 3 2017 inom ärendegrupp 2.8-2.10

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 23 januari 2018 (Utsändes senare per e-post)

14 Anmälan av protokoll från gemensamt FH-råd från den 25 januari 2018

15 a/ Postlista för 1-31 december 2017

b/ Tellus information 2018

c/ Anmälan av skrivelse från anhörig ang Sofiagården och ny upphandling av vård- och omsorgsboenden, dnr 4.2-1040/2017
(OBS! Skrivelsen delges endast äldrenämnden. Sekretess gäller för känsliga
personuppgifter enligt OSL 21 kap 1§ och 7§)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Remiss av delbetänkandet SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt

§11 Anmälan av rapporten StockholmSNAC ­ rapport från undersökning 2017 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad

§12 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.13 och Regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 2 § mom. 2d

§13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 23 januari 2018

§14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 25 januari 2018

§15 Anmälan av postlistan för 1-31 december 2017