Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-05-15

Sammanträde 2018-05-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2018-04-17

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

* Avslag avseende särskilt boende, strategen Hanna Markkula, ca 15 min

* Delegationsordning, nämndsekreteraren Barbara Ahlmark, ca 15 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 1 för år 2018 för äldrenämnden

Dnr 1.2.2-405/2018
Handläggare: Anders Håkansson
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för äldrenämnden för år 2017

Revisorsgrupp 3, RVK dnr 3.1.2-49/2018, för yttrande senast 2017-06-29
Dnr 1.4-357/2018
Handläggare: Anders Håkansson

10 Reviderad delegationsordning och delegationsförteckning för äldrenämnden

Dnr 1.1.3-106/2018 (i samband med dnr 111-776/2016)
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Redovisning och analys av avslag avseende särskilt boende 2017

12 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2017

Gemensamt tjänsteutlåtande med socialförvaltningen
Dnr 4.1-385/2018
Handläggare: Marita Sundell
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av delegationsbeslut kvartal 1 år 2018 enligt ärendegrupp 2.8-2.10 enligt delegationsförteckning

Dnr 1.1.3-412/2018
Handläggare: Monica Jonsson

14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 8 maj 2018 (Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av protokoll från gemensamt FH-råd från den 9 maj 2018

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Postlista för 1-30 april 2018

a/ Anmälan av funktionshindersombudsmannens rapport 2017
b/ Postlistan för april 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Tertialrapport 1 för år 2018 för äldrenämnden

§9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för år 2017 för äldrenämnden

§10 Reviderad delegationsordning och delegationsförteckning för äldrenämnden

§12 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering för år 2017

§13 Anmälan av ekonomiska delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.8.1-2.10 i delegationsförteckning för kvartal 1 år 2018

§14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 8 maj 2018

§15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 11 april 2018

§16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 9 maj 2018

§17 Anmälan av postlistan för 1-30 april 2018