Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-03-26

Sammanträde 2019-03-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2019-02-26

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

- Skrivelse från ledamoten Robert Mjörnberg m.fl. (V) till äldrenämnden "Granskning av hemtjänstföretag" (dnr 1.6-208/2019)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av Uppföljningsrapport för äldrenämnden 2018
(strategen Elisabeth Landström), ca 15 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av regeringens Slutbetänkande "Tydligare ansvar och regler för läkemedel" SOU 2018:89

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2019/194, för yttrande senast 2019-03-27
Dnr 1.6-176/2019
Handläggare: Christina Malmqvist
Omedelbar justering

8 Remiss av Betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2019/286, för yttrande senast 2019-03-29
Dnr 1.6-187/2019
Handläggare: Marita Sundell
Omedelbar justering

9 Remiss av Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

10 Remiss av SKLs rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/1845, för yttrande senast 2019-04-16
Dnr 1.6-158/2019
Handläggare: Marita Åkersten

11 Uppföljning inom äldreomsorgen för år 2018

12 Upphandling av larmmottagningssystem för Stockholms Trygghetsjour

Dnr 2.3.3-192/2019
Handläggare: Annelie Svensson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018

Dnr 3.4-42/2018
Handläggare: Marita Åkersten

14 Förslag till fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" 2019

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 år 2018

Dnr 4.1-396/2018
Handläggare: Hanna Markkula

16 Utseende av nytt dataskyddsombud för äldrenämnden

Dnr 2.8-207/2019
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari 2019 för äldrenämnden

Dnr 1.2.2-213/2019
Handläggare: Monica Jonsson
(Utsändes senare per e-post)

18 Anmälan av protokoll från branschrådets sammanträde den 12 februari 2019

19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 19 mars 2019 (Utsändes senare per e-post)

20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 4 februari 2019 (Utsändes senare per e-post)

21 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 14 mars 2019

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Postlista för 1-28 februari 2019

TILLÄGSSÄRENDET

24 Tilldelningsbeslut i central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2019

Dnr 5.1.2-125/2018
Handläggare: Barbro Karlsson
OBS! Sekretess gäller enligt kap 19 § 3 Offentlighets- och sekretesslagen (19:3 OSL)
Omedelbar justering
(Ärendet delges endast äldrenämnden och budas senare eller dukas till förmöten)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss av regeringens slutbetänkande "Tydligare ansvar för och regler för läkemedel" SOU 2018:89

§8 Remiss av regeringens betänkande "Att förstå och bli förstådd ­ ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk" SOU 2018:83

§10 Remiss av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) "Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter"

§12 Upphandling av larmmottagningssystem för Stockholms Trygghetsjour

§13 Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018

§14 Fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård och omsorgsboenden" för år 2019

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 år 2018

§16 Utseende av nytt dataskyddsombud för äldrenämnden

§17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för februari 2019

§18 Anmälan av branschrådets protokoll från möte den 12 februari 2019

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 19 mars 2019

§20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 4 februari 2019

§21 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 14 mars 2019

§22 Anmälan av postlistan för tiden 1-28 februari 2019

§24 Tilldelningsbeslut i central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2019