Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2022-04-19

Sammanträde 2022-04-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, plan 1

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2022 - 03 - 22

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

Presentation av Boendeplanen 2023

REMISSÄRENDEN

7 Remiss av Rekommendation om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

8 Remiss av Stadsgemensam visselblåsarfunktion

9 Remiss av Trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T3)

11 Remiss av Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

ÖVRIGA BESLUTS ÄRENDEN

13 Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 för äldrenämnden

14 Revidering av uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas verksamhet – Hemtjänst i ordinärt boende

16 Fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2022

18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 12 april 2022

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation mars 2022