Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

Klockan 18.00
Information om Lean-projektet i förskolan
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll 2010-04-22

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 1

4 Verksamhetsuppföljning 2010 vid Långbrogården

5 Verksamhetsuppföljningar 2010 vid Föreningen Blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och Liseberg i Älvsjö

6 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2010

Dnr 120-2010-1.2.1.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2010

8 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt stödboende inom socialpsykiatrin

9 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010/2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 150-2010-2.1.
Omedelbar justering
Kommer senare

Remissärenden

10 Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt betänkandet Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Dnr 103-2010-1.5.1.
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

11 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Anmälan av delegationsbeslut

13 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet 2010-05-12

14 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen 2010-05-12

15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2010-04-28

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2010-04-27 och 2010-05-04

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 25 maj.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2010-04-22 justerats den 28 april.

§3 Tertialrapport 1

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 2,4 mnkr.

  2. Stadsdelsnämnden begär bidrag till förskolor med hög hyra med 1,5 mnkr.

  3. Stadsdelsnämnden omfördelar investeringsmedel om 4,2 mnkr från Sjöängens vattenpark till Vivelparken (4,0 mnkr) och Långbrogårdsparken (0,2 mnkr).

  4. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2010. Dnr 128-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Alliansen lägger fram en trist T1. Det går att utläsa att det finns problem med att hålla antalet barn i förskolans barngrupper på en fastställd nivå. Att alliansen skapat problem för de unga genom att lägga ner ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal kan utläsas genom att antalet institutionsplacerade barn och ungdomar är hög. Det finns uppenbara problem att få ner sjukfrånvaron som är fortsatt hög i stadsdelen. Och antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd förväntas stiga ytterligare. Det går också att utläsa en oro för hur man ska klara ekonomin. Som vanligt när det är borgerlig majoritet uppkommer svårigheter att klara ekonomin.

Stadsdelsnämnderna har under hela mandatperioden blivit avskalade på verksamheter som naturligt borde ligga så nära medborgarna som möjligt, som t ex grundskolan. Under mandatperioden har flera förskolor avknoppats. Alliansen har gynnat enskilda medborgare genom att sälja ut förskolorna för en liten slant och i media har vi kunnat läsa om hur de nya ägarna har gjort ett klipp och plockar ut avsevärda vinster. Servicehuset Långbroberg har fått stå och ticka miljonkostnader under mandatperioden för att nu läggas ner. Älvsjö sjukhem där många av våra sjukaste och sköraste medborgare bor sin sista tid är ute för försäljning. Och trots att bidragen till den lokala kultur- och föreningsverksamheten minskat ner till ynka 80000 för 2010 har moderaterna gett avslag på flera ansökningar från olika lokala föreningar bara för att själva lägga beslag på nära sex procent av den summan för sin egen fest. Beslutet att ge sig själva kulturpengar ur den mycket knappa budgeten togs dessutom av flera moderata ledamöter som också sitter i styrelsen för Brännkyrkamoderaterna, ett förfarande som i många sammanhang kan ses som jäv.

Vi är inte imponerade av det resultat alliansen lägger fram i T1. Om Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet hade haft majoritet hade stadsdelsnämnden haft fler verksamheter och betydligt bättre ekonomiska förutsättningar för att bedriva dem.

§4 Verksamhetsuppföljning 2010 vid Långbrogården

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning vid verksamheten vid Långbrogården.

Ärendet

Långbrogården, som sedan 2004-04-01 drivs av Attendo Care AB, är en väl fungerade verksamhet med 54 platser för personer med demenssjukdomar. Vid uppföljningstillfället var en plats ledig. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till omvårdnadspersonal under dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns på plats från kl 8 till 16.30 alla veckodagar. Kvällar och nätter anlitas Attendo Cares mobila sjukskötersketeam med 30 minuters inställelsetid. Äldredoktorn ansvarar för läkarinsatserna dygnet runt. Inga incidenter som skulle ha föranlett en Lex Maria eller Lex Sara-anmälan har skett under året. Under året har enheten inte heller mottagit några skriftliga klagomål.

Dokumentation sker i dokumentationssystemet Safe Doc. Omvårdnadspersonalen dokumenterar genomförandeplan, daganteckningar, de boendes intressen och de insatser som ska utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar vårdplaner, aktuell vårdstatus och genomförda riskanalyser. Två projekt pågår på enheten, ett projekt för att förbättra måltider och mellanmål och ett för att bryta oron hos dementa personer genom sång.

Vid uppföljningstillfället var samtliga 53 boende från Stockholms stad. Tio boende var från Älvsjö.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 april. Dnr 129-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Verksamhetsuppföljningar 2010 vid Blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och Liseberg i Älvsjö

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av sjukhemsverksamheten vid Föreningen Blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och Liseberg i Älvsjö.

Ärendet

Föreningen Blomsterfonden AB har flera anläggningar inom Storstockholmsområdet. Enligt ett ramavtal köper Stockholms stad sjukhemsplatser vid Svalnäs i Djursholm och vid Liseberg i Älvsjö. Verksamheterna har varsin verksamhetschef som även har det medicinska ledningsansvaret.

Boendemiljöerna är trevliga och varje boende har fullvärdig bostad. Personalbemanning finns dygnet runt och bedöms vara tillräcklig i förhållande till de boendes behov av vård och omvårdnad. På enheterna finns sjuksköterska på plats dagtid, under kvällar och nätter anlitas Care-teams sjuksköterskor. Läkarbemanningar finns enligt avtal med landstinget. Arbetet med integrerat kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 har påbörjats. Implementering av ledningssystemet kvarstår.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 april. Dnr 130-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden nominerar förskolan Sylvester, Sylvestervägen 2-6 till stadens kvalitetsutmärkelse 2010.

Omedelbar justering.

Ärendet

Inom ramen för stadens kvalitetsarbete utdelas årligen stadens kvalitetsutmärkelse. Syftet är att få till stånd en ständig utveckling och förbättring av verksamheter samtidigt som goda förebilder lyfts fram.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar förskolan Sylvester i tävlingsklassen förskola till stadens kvalitetsutmärkelse 2010. Förskolan bedöms vara väl kvalificerad för att representera Älvsjö stadsdelsnämnd i kvalitetsutmärkelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2010. Dnr 120-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen.

Ärendet

Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens eller tobakslagens bestämmelser.

För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje stadsdelsförvaltning upprätta en tillsynsplan varje år.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidsplan för tillsynen av folköls- och tobakstillsynen 2010.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2010. Dnr 149-2010-1.3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt stödboende inom socialpsykiatrin

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till integrerat ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt stödboende socialpsykiatri.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 april 2010. Dnr 097-2010-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010/2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker hos länsstyrelsen i Stockholms län om ytterligare utvecklingsmedel på 535 tkr, för fortsatt utveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Omedelbar justering

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde i september 2008 tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Förvaltningen inledde då ett utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i socialtjänstens arbete för att komma till rätta med de brister som påpekades.

I samband med detta ansökte stadsdelsnämnden hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att vidareutveckla och implementera Handlingsplanen för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Länsstyrelsen beviljade 500 tkr för tiden 2009-11-01 – 2010-10-31. Förvaltningen befinner sig nu i en intensiv utvecklingsfas vad gäller arbetet för våld i nära relationer. Utvecklingsarbetet har påbörjats och behöver fortgå i projektform ytterligare ett år för att få genomslag i organisationen. Nätverket mot våld i nära relationer ska fortsätta utvecklingsarbetet när projektet upphört men behöver ytterligare ett år för att hitta sin form. Stadsdelsnämnden ansöker därför hos länsstyrelsen om ytterligare 535 tkr för tiden 2010-11-01 – 2011-10-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 201. Dnr 150-2010-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt betänkandet Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Förvaltningen instämmer i huvudsak i utredningens förslag. Den analys och de förslag till åtgärder som utredarna presenterat är i hög grad relevanta. Det finns starka verksamhetsmässiga och samhällsekonomiska skäl för att den kraftsamling som behövs när det gäller metodutveckling, enhetlighet, samverkan och utvärdering inom området ungdomskriminalitet ska genomföras på såväl regional som lokal nivå. Det är angeläget med förebyggande insatser, tidig upptäck och en skyndsam handläggning av ungdomsbrott. Även förslagen till åtgärder mot nyrekrytering till kriminella nätverk och åtgärder för att stödja avhoppare bedömer förvaltningen är relevanta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2010. Dnr 103-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

Bilaga § 11.

§12 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i april 2010 till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i april anmäldes och lades till handlingarna.

Bilaga § 12.

§13 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2010-05-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2010-05-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2010-04-28 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Övrigt från verksamheten

Information från förvaltningen

Stadens hedersbelöning

19 medarbetare i stadsdelen, som varit anställda i staden i 30 år, fick den 18 maj ta emot stadens hedersbelöning.

Parkleken Kristallen

Parkleken Kristallens öppettider har anpassats till besökarnas önskemål vilket innebär att parkleken är stängd måndagar och har öppet varannan lördag och söndag. Parkleken kommer att ha öppet hela sommaren. En vikarie har anställts under sommaren och därutöver kommer tre sommararbetare att vara placerade i parkleken under sommaren.

Samråd om upprustning av parken Äppelängen

Samråd måndagen den 24 maj i parken.

Förskoleplatser

För att kunna bereda plats för alla förskolebarn kommer en paviljong att ställas upp vid Långbrodalsskolan och ombyggnad kommer att ske i en av huskropparna vid Herrängens skola.

Växter från Ericssons

I samband med Ericssons flytt till Kista har de skänkt sina växter till förvaltningens olika verksamheter.

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Lollo Lindahl (M) undrade om det är svårt att rekrytera kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Enligt förvaltningen har det varit vissa svårigheter. Nätverkshuset kommer nu att göra en punktinsats och rekrytera kontaktfamiljer och kontaktpersoner och i samband därmed erbjuda stöd och utbildning.

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

På SDN den 22 april 2010 under punkt 4, fattade den borgerliga majoriteten beslut att tilldela Moderaterna 4500 kronor som bidrag till nationaldagsfirande. Bidraget söktes av Moderaterna i Brännkyrka. Vi vill till protokollet ha antecknat att vi anser att beslutet fattades under jäv av fyra av de moderata ledamöterna, Lollo Lindahl, Tomas Lindborg, Olle Andretzky och Jane Gustavsson. Samtliga innehar ledamotsposter i Brännkyrkamoderaternas styrelse eller innehar andra tunga poster och är adjungerade till den styrelsen.