Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Svar på revisionskontorets årsrapport 2010

4 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö vård- och omsorgsboende 2011

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk månadsrapport

7 Anmälan av deltagare till stadens kvalitetsutmärkelse

8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

9 Protokoll från förvaltningsgruppen

10 Protokoll från pensionärsrådet

12 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

14 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

15 Protokoll från sociala delegationen

16 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

17 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

18 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Olle Andretzky (M) utses att tillsammans med vice ordföranden Viktor Morawski (MP) justera dagens protokoll vilket ska ske måndagen den 20 juni.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-05-19 justerats den 25 maj.

Under § 5 Svar på revisionsrapport om korttidsvård för äldre hade ledamoten Majvi Andersson m fl (S) ett särskilt uttalande som ej kom med i protokollet men som nu rättats till.

Särskilt uttalande

Revisionsrapporten om korttidsvård för äldre är bitvis tung att läsa och då inte på grund av språket utan på grund av innehållet. Vi upplever det mycket allvarligt att äldreomsorgsinspektörerna gör bedömningen att kommunalt drivna Solberga vård- och omsorgsboende inte lever upp till ledorden respektfullt, hänsynsfullt, lyhört och flexibelt bemötande i korttidsboendet. Detsamma gäller också det privata korttidsboendet vid Kristallgården (f d Älvsjö vård- och omsorgsboende). Det bör noteras att den verksamheten privatiserades först den 1 november då Carema Care AB tog över. Vi frågar oss hur det kan komma sig att Älvsjös äldre som är i behov av vård i korttidsboende, ska behöva uppleva ett bemötande som renderas sådan kritik från äldreomsorgsinspektörerna.

På Solberga kan de äldre inte välja mat eller dryck vid måltiderna. Måltidssituationerna på såväl Solberga som Kristallgården verkar också lämna mycket i övrigt att önska. Frågan man ställer sig och som borde besvaras är varför det blivit så. I fem år har vi nu hört att Alliansen är noga med måltiderna och måltidssituationen. Varför slår det inte igenom i verksamheterna. Vi befarar att det beror på resursbrist.

Kritik riktas också mot dokumentationen och bristfälligheter i journalanteckningar. Varför är det så svårt att komma till rätta med den problematiken. Vi befarar att det beror på resursbrist.

Vi befarar att det är de beordrade besparingsåtgärderna som gått så längt att det går ut över de äldre på det sätt som äldreomsorgs-inspektörerna beskrivit. Förra mandatperioden hade äldreomsorgen stora underskott och Alliansen vidtog åtgärder bl a att i flera omgångar göra personalinskränkningar. Det kan finnas anledning att anta att det i samband med detta uppstått uppsägningar av fast personal, underbemanning, brist på vidareutbildning och kompetensutveckling som inverkat menligt på verksamheten.

§3 Svar på revisionskontorets årsrapport 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionskontorets årsrapport 2010.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2010 för Älvsjö stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfreds-ställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Förvaltningen delar huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2011. Dnr 1.4.203-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

I likhet med revisionsrapporten för 2009 visar revisionsrapporten 2010 i flera avsnitt att Älvsjö SDN har svårigheter att upprätthålla kvaliteten och att nå uppsatta mål. Alliansen klarar inte att hålla budget utan redovisar underskott trots att kraftfulla åtgärder vidtagits för att pressa ner underskottet som uppstått i framförallt IoF och insatser inom socialpsykiatrin men även inom äldreomsorgen.

Revisionskontoret har tittat särskilt på om stadsdelsnämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga inom äldreomsorgen och funnit att dessa insatser behöver utvecklas. Vidare behöver stadens äldrestatistik en förstärkt kontroll när det gäller biståndsbedömda insatser för äldre. Förvaltningen föreslår en del åtgärder och det är gott och väl. Men en blick på kvalitetsgarantierna för 2011 för verksamheterna vid Älvsjö servicehus och Solberga vård- och omsorgsboende visar att målsättningarna har sjunkit från tidigare år och nu uttrycks mera diffust. Vi är oroade för vad detta innebär för de äldre.

Revisionskontoret riktar återigen kritik mot att målet med minskad sjukfrånvaro inte är uppfyllt. Den redovisade sjukfrånvaron är 7,7 % mot det uppsatta målet om 5 %. Det är en trist följetong att läsa hur Alliansen år efter år enbart i den delen misslyckas som attraktiv arbetsgivare.

Kritik riktas också mot nämnden för felaktigheter när det gäller försökslägenheter och handläggningen av förskoleavgifter.

Alltför många barn tvingas vistas hela dagar i barngrupper som är för stora. Också detta är en trist följetong. Vi vet inte heller hur många barngrupper som i verkligheten är större då det dels finns renodlade femårsgrupper och utvidgade syskongrupper som inte räknas in i statistiken, dels är det bara kommunens egen verksamhet som granskats. Som ansvariga politiker undanhålls vi kunskap om hur det ser ut i de privata förskolorna. Men revisionskontorets rapport visar helt klart att alliansen inte klarar måluppfyllelsen när det gäller antalet barn i småbarns- respektive storbarnsgrupperna i den egna verksamheten. Antalet förskollärare ökar inte heller enligt målsättning.

Socialdemokraterna har gång på gång pekat på de brister som Revisionskontoret nu lägger fram. Vårt parti har under hela året pekat på brister och varnat för konsekvenserna av den åtstramningspolitik som alliansen för. Stadens alliansmajoritet som satt skattesänkningar före satsningar på välfärd för barn, unga och äldre, och för goda arbetsförhållanden för medarbetarna, bär ett stort ansvar för den kritik som revisionskontoret funnit anledning rikta mot Älvsjö stadsdelsnämnd. Det är en trist följetong.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förvaltningen uppfyller i huvudsak de krav som de borgerliga politikerna har ställt med deras budget. Med en annan budget så hade världens bästa välfärd utan vinstintresse varit möjlig. Nu är det inte så utan nu speglar sig ”välfärdens kärna” i rapporten. Välfärdens kärna är ett borgerligt uttryck och betyder att man ska banta ned välfärden till den nivån att bara de mest angelägna och akuta behoven tillfredsställs. Istället menar Vänsterpartiet att vi borde ha ambitioner med välfärden. Hur förbättrar vi och förändrar samhället till det bättre genom de gemensamma skattemedel vi tar in. Hur får vi våra ungdomar i arbete, hur skapar vi ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle, hur skapar vi meningsfulla verksamheter för våra unga, hur underlättar vi för föräldrar så att de kan förvärvsarbeta och inte utsättas för omöjliga ekvationer för hur de ska klara familjeliv och arbetsliv, hur skapar vi ett värdigt åldrande. För att förbättra detta krävs en kommunal offentlig sektor med ambitioner att förbättra och utveckla. En sådan ambition är det som Vänsterpartiet budgetreservation har när vi lägger vår budgetreservation.

För att ta några exempel. Vi ser att målet om att minska sjukfrånvaron inte uppfylls. Sjukfrånvaron representeras framför allt av korttidsfrånvaro. Stadsdelsförvaltningen har fullt av arbetstagare med tunga arbetsuppgifter med obekväma arbetstider. Dessa jobb bemannas framför allt av kvinnor och till råga är lågavlönade. Utöver god företagshälsovård tycker Vänsterpartiet att de vinster som görs genom effektiviseringar, till exempel när sjukfrånvaro sänks och e-tjänster förenklar verksamheten, ska behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte till att sänka skatten. Dessutom behöver arbetstiden med tiden kortas ned med full lön, framför allt för dem med slitsamma yrken.

Vi ser också att i fyra av nio barngrupper hade 19-20 barn resterande 18 eller eventuellt färre.

Det är ett misslyckande, till och med utefter borgerliga ambitioner. Med Vänsterpartiets budget hade vi haft 3,9 miljoner mer i Älvsjö att lägga på förskolan. Vi hade höjt schablon och socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för att minska barngrupperna.

§4 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö vård- och omsorgsboende 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning v verksamheten vid Älvsjö vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Älvsjö vård- och omsorgsboende, som drivs av Carema Care AB, har 61 permanenta och 8 korttidsplatser för äldre personer med somatiska sjukdomar. På grund av minskad efterfrågan har antalet permanenta platser minskats tillfälligt med 8 platser i samråd med Älvsjö stadsdelförvaltning. Uppföljning av Älvsjö vård- och omsorgsboende, f.d Älvsjö sjukhem, genomfördes den 13 april 2011, drygt fem månader efter att driften av boendet togs över av Carema Care AB. Verksamheten leds av en t.f. verksamhetschef på plats. Det finns totalt 50 omsorgspersonal och 9 sjuksköterskor anställda på enheten. Det finns sjuksköterskor dygnet runt på enheten och en sjukgymnast och en arbetsterapeut på vardagar under dagtid. Trygghälsa i Sverige AB ansvarar för läkarinsatser vardagar dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. En lex-Sara anmälan men ingen lex- Maria anmälan hade gjorts sedan tidigare uppföljning. Ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter finns på enheten.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2011. Dnr 1.1.1.251-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Ansökan om medel för ökad bemanning inom demensvården

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om medel för ökad bemanning inom Solberga vård- och omsorgsboende i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget år 2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013.

Solberga vård- och omsorgsboende ligger centralt beläget i Älvsjö och är ett kommunalt drivet boende för äldre demenssjuka. Boendet har totalt 109 platser inklusive korttidsvård.

Förvaltningen ansöker om medel för två enheter som vardera inkluderar två avdelningar på Solberga vård och omsorgsboende.

Den utökade personalresursen ska användas för att avlasta befintlig vårdpersonal och därmed skapa utrymme för att utöka samt utveckla de sociala aktiviteterna inklusive utevistelse för de boende. Genom denna resurs avser förvaltningen att utveckla arbetssätt och höja kvaliteten i verksamheten även på längre sikt.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2011. Dnr 1.6.264-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet till och med maj månad.

§7 Anmälan av deltagare till stadens kvalitetsutmärkelse

Beslut

Anmälan till stadens kvalitetsutmärkelse läggs till handlingarna.

Ärendet

Långbrogårdens anmälan till stadens kvalitetsutmärkelse anmäldes och lades till handlingarna.

§8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.272-2011.

§9 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-06-09 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2011-06-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2011-05-25 anmäldes och lades till handlingarna.

Nämnden uppdrog till förvaltningen att tillsammans med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö-, och planfrågor utreda olika alternativ för rastning av hundar i Solbergaskogen.

1. Hundrastgård

2. Begränsat hundrastområde

3. Kopplingstvång året runt

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande om återställningen av kvarteret Månstenen i Solberga som ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anslöt sig till.

Återställningen av kvarteret Månstenen i Solberga efter arbetet med kraftledningstunneln är mycket bristfällig. Detta var även något som exploateringskontoret lovade att helt återställa. Det har heller inte gått att hitta någon på exploateringskontoret som ansvarar för detta.

Älvsjö stadsdelsnämnd föreslås därför att skriva till exploateringsnämnden för att begära att återställningen genomförs.

§13 Övrigt från verksamheten

T.f. stadsdelsdirektören informerade om de aktiviteter som Nätverkhuset, Ungdomens Hus och Kristallparken anordnar för föräldrar och barn och ungdomar i sommar samt om semesterplaneringen och ansvarsfördelningen inom ledningsgruppen i avvaktan ny stadsdelsdirektör, ekonomichef och verksamhets-områdeschef för vuxna, funktionsnedsatta och äldre.

§14 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) presenterade en skrivelse om att avvisa förslaget om att bygga bostäder i kvarteret Månstenen i Solberga som hon föreslog att nämnden skulle godkänna och skicka till ledamöterna i fullmäktige.

Vice ordförande Viktor Morawski (MP) anförde följande.

Miljöpartiet kan vid dagens sammanträde inte skriva under skrivelsen då vi ännu inte hunnit ha en diskussion med våra representanter i stadsbyggnadsnämnden. Med största sannolikhet kan vi skriva under skrivelsen efter att ha genomfört diskussionen.

Majvi Andersson m fl (S), Karl Bern m fl, (FP), Evy Kjellberg (C), och Sebastian Wiklund (V) beslutade att underteckna och skicka skrivelsen till fullmäktiges ledamöter.

Karl Berns (FP) skrivelse om parkeringsmöjligheterna i Älvsjös nya centrum som togs upp vid förra sammanträdet och som fått stöd av moderaterna och centern avvisades av oppositionen som hade egna förslag. Eftersom ingen enighet kunde uppnås beslutades att respektive parti skickar in sina skrivelser till Stockholms stads Parkering AB.

Viktor Morawski (MP) anmälde en skrivelse med förslag om att anordna sommaraktiviteter i samarbete med andra berörda stadsdelar för de barn som är placerade i genomgångsbostäderna i Västberga.

Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog bifall till Viktor Morawskis (MP) förslag.

Karl Bern m fl (FP), Olle Andretzky m fl (M) och Evy Kjellberg (C)

föreslog att nämnden skulle avslå förslaget eftersom de anser att ansvaret ligger på respektive stadsdel som har placeringar i genomgångsbostäderna. Älvsjö har en familj placerad och den familjen kan ta del av de aktiviteter som anordnas i stadsdelen under sommaren.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (FP), (M) och (C):s förslag.

Votering begärdes och genomfördes.

Ledamot som bifaller ((MP), (S), och (V):s förslag till beslut röstar ja.

Ledamot som bifaller (FP), (M) och (C):s förslag till beslut röstar nej.

Voteringen utföll med 6 nej-röster - ordförande Karl Bern (FP), ledamoten Olle Andretzky (M), ledamoten Anita Lundin (M), tjänstgörande ersättaren Tomas Lindborg (M), ledamoten Inga-Lill Persson (FP) och ledamoten Evy Kjellberg (C) mot 5 ja-röster – vice ordförande Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson (S), ledamoten Gun Högbacke (S), tjänstgörande ersättaren Thord Ingesson (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V).

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt (FP), (M) och (C):s förslag till beslut.

Majvi Andersson (S) undrade över den neddragning av antalet personliga ombud som planeras när nuvarande avtal går ut i augusti. Förvaltningen redogjorde för det samarbete som planeras för verksamheten tillsammans med stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck och Skärholmen när nuvarande avtal löper ut. Anledningen till minskningen av antalet personliga ombud är att de personliga ombuden under nuvarande avtalsperiod arbetat med personer som inte tillhör målgruppen. Ett ärende om personliga ombud kommer upp på nämndens sammanträde i augusti.

§15 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2011-05-19 anmäldes och lades till handlingarna.