Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Dem öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Förhyrning av verksamhetslokal för vård- och omsorgsboendet Solberga 1 och 2

Remissärenden

6 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer

7 Förslag till organisatorisk placering av MAS och MAR

8 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

9 Förslag till detaljplan för del av fastigheten 1:1, område vid Rubinvägen, i stadsdelen Solberga, SDp 2010-09794

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk månadsrapport

11 Anmälan till kvalitetsutmärkelsen 2012

12 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Anmälan av delegationsbeslut

14 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

16 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

20 Upphandling parkskötsel med vinterväghållning på parkvägar, tilldelningsbeslut

Dnr 2.2.1.3-2012
Omedelbar justering

21 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL

Dnr 2.2.2.99-2012
Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)
Mötesinformation

 

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Olle Andretzky (M) utses att tillsammans med vice ordföranden Viktor Morawski (MP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 19 juni.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-05-24 justerats den 30 maj.

§3 Förhyrning av verksamhetslokal för vård- och omsorgsboendet Solberga 1 och 2

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal avseende verksamhetslokal för vård- och omsorgs-boendet Solberga 1 och 2.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till stadsdelsdirektören at teckna hyresavtal med Bobacken Fastigheter AB.

Ärendet

Löpande hyresavtal för vård- och omsorgsboendet Solberga 1 och 2 upphör 2012-09-01 och har sagts upp för villkorsändring. I avtalet, som tecknades för perioden 1997-09-01 – 2012-08-31 med Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum AB, har det under avtalsperioden skett inträde av tre olika hyresvärdar: John Mattsson Fastighets AB (JM), Kungsleden AB och Bobacken Fasigheter AB inom koncernen Hemsö Fastighets AB. Under hyrestiden har det skett väsentliga förändringar – genomgripande ombyggnationer och utökad verksamhets-/gemensamhetsyta – av de ursprungliga förutsättningarna för hyresavtalet. I det uppsagda hyresavtalet ingår kostnader för el och sophämtning i kvmhyran. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tecknar nytt hyresavtal för tiden 2012-09-01 – 2020-08-31 på sätt att hyra av lokal och kostnader för el och sophantering åtskiljs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2012. Dnr 2.6.167-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Redovisning av stimulansmedel för år 2007, 2008, 2009 och 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av stimulansmedel och överlämnar ärendet till Socialstyrelsen.

Ärendet

Äldreomsorgsverksamheter inom Älvsjö stadsdelsförvaltning har under fyra års projektarbete, med stöd av stimulansmedel (2006-2009), utvecklat verksamheterna inom äldreomsorgen. För åren 2010 och 2011 har inte stadsdelsnämnden ansökt om nya medel utan har istället omfördelat kvarvarande medel från avslutade projekt till en fortsättning av det pågående projektet Rehabilitering i en del 2.

Blomsterfonden som är en ideell förening och privat utförare inom Stockholms stad har dock genom Älvsjö stadsdelsnämnd ansökt om stimulansmedel för åren 2009 till och med år 2011. Syftet med projekten har varit att utveckla vården för demenssjuka äldre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2012. Dnr 1.2.6.84-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Samverkansansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel 2012 för Mansmottagning Söderort

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner ansökan om 1900 tkr till Socialstyrelsen för Mansmottagning Söderort under tiden

2012-12-01 – 2013-12-31. Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck, Farsta, Hägersten-Liljeholmen samt Älvsjö stadsdelsförvatlningar är medsökande.

Ärendet

Stockholm Stads Kvinnofridspolitiska program 2012-2014 som antagits av kommunfullmäktige, anger två mål som rör våldsutövande män. Dels att män som utövat våld mot kvinnor i nära relationer slutar att använda våld och dels att män som utövat våld mot kvinnor i nära relationer tar ansvar för våldets konsekvenser för kvinnor och barn.

Älvsjö stadsdelsförvaltning har för litet underlag för att bygga upp egna insatser till målgruppen och därmed fullfölja stadens mål. Genom samverkan med Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar i projektet Mansmottagning Söderort, vill Älvsjö stadsdelsförvaltning erbjuda biståndsbedömda insatser till våldsutövande män. Att erbjuda och ge insatser till de som utövar relationsnära våld är viktigt för att motverka att våldet fortsätter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 maj 2012. Dnr 1.2.6.278-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förslaget till samverkan med närliggande stadsdelar för att bygga upp en så bred verksamhet som möjligt är ambitiöst. Tre av fem samverkansansökningar har även som mål att på sikt bygga upp ett heltäckande familjefridskoncept. Enligt ansökan ser det inte ut som att Älvsjö delar denna ambition.

Förvaltningen har sedan tidigare beviljats utvecklingsmedel för att utveckla kvalitén i socialtjänstens arbete för att komma till rätta med de brister som påpekats i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld vilket tidigare har påpekats av Länsstyrelsen i Stockholms län 2008. Det hade varit bra om förvaltningens påbörjade arbete inom detta viktiga område hade tydliggjorts och synliggjorts i denna ansökan.

§6 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I budget 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av heminstruktörer. Stadsledningskontorets förslag innebär att funktionen heminstruktör organiseras i tre regioner.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till stadsledningskontorets förslag och delar de synpunkter på fördelarna med en regionalisering som lyfts i ärendet.Däremot ställer sig förvaltningen kritisk till storleken på regionerna. Region Södra staden, som Älvsjö stadsdelsnämnd skulle ingå i, skulle omfatta sex stadsdelsnämnder och spänna över ett stort geografiskt område.

Förvaltningen skulle istället vilja föreslå samma regionindelning för heminstruktörerna som idag finns för MAS/MAR-funktionerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2012. Dnr 1.5.1.002-2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby- Schüsseleder (V) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby- Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Vi vill understryka förvaltningens kritik mot förslaget att göra tre stora regioner av heminstruktörernas områden. Älvsjö stadsdelsnämnd skulle enligt förslaget som en av sex stadsdelsnämnder ingå i Region Södra staden, vilket skulle bli ett geografiskt mycket stort område. Med ett så stort område kommer resorna att bli många och långa och tid som skulle kunna ägnas åt brukarna slösas bort på resor. Med mycket stora regioner får heminstruktörerna sämre möjligheter att lära känna sitt verksamhetsfält och brukarna som bor inom det, vilket ger sämre förutsättningar för goda resultat och nöjda brukare.

Vi vill också i likhet med förvaltningen lyfta fram vikten av att alla brukare ska ha samma möjligheter att få hjälp av god kvalitet oavsett vilken boendeform de har. Det är svårt att förstå varför statsledningskontoret i sin remiss föreslår att brukare i ordinärt boende ska prioriteras framför dem som bor på ett vård- och omsorgsboende. Alla brukare ska ha tillgång till samma hjälp och stöd, det ska inte vara knutet till boendeformen. Heminstruktörernas insatser bör vara likvärdiga i hela staden.

Vi ser positivt på de förbättringar som föreslås i remissen när det gäller åldersgränser och på uppdraget att ge service till både syn- och hörselskadade. Det är tänkbart att med de förbättringar som föreslås av åldersgränser och arbetsuppgifter och med ökad information om servicen kan det behöva anställas flera heminstruktörer i staden än idag. Däremot är vi ytterst tveksamma om det är nödvändigt med en regionalisering. Även med en lokal organisation bör heminstruk-törerna kunna samverka regionalt i likhet med MAS.

Heminstruktörernas arbete borde ses över i syfte ge dem möjlighet till ökat kollegialt samarbete. Man bör också se över hur heminstruktörernas samlade kunskap och erfarenheter kan komma all vård- och omsorgspersonal till del genom att ge heminstruktörerna möjligheter att genomföra utbildning och handledning.

Vi ser inte några uppenbara fördelar med en regionalisering av heminstruktörerna. Förslaget är bara ett sätt att spara och knappa in på redan små resurser för detta viktiga och nödvändiga arbete och det är också ytterligare ett steg på vägen för att avlöva stadsdelsnämnderna.

§7 Förslag till organisatorisk placering av MAS och MAR

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Under början av 2012 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av MAS MAR. I uppdraget att se över MAS och MARs placering i staden har två alternativ angivits: Central placering eller regional placering.

Förvaltningen ställer sig positiv till stadsledningskontorets förslag att MAS- och MAR-funktionerna organiseras i fyra regioner och delar också de synpunkter på fördelarna med en regionalisering som framkommer i förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2012. Dnr 1.5.1.00217-2012.

Förslag till beslut

Ordförande Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby- Schüsseleder (V) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emelie Roxby- Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Vi förordar i första hand en lokal placering, varje stadsdelsnämndsområde ska ha tillgång till egen MAS och MAR. Det är viktigt att MAS och MAR har gedigen överblick och insyn inom verksamhetsfältet och god personkännedom både vad gäller medarbetare och brukare. Alldeles oavsett organisatorisk placering är att det av största vikt att det finns tillräckligt många MAS och MAR så att de har möjlighet att arbeta aktivt inom sitt verksamhetsområde utan onödig tidsspillan med långa resor mellan olika verksamheter.

Likvärdighet hur MAS och MAR arbetar ska råda över hela staden. MAS och MAR roller ska vara tydliga och klara och det ska inte råda någon tvekan om vilka befogenheter de har. Vi anser att det är viktigare att tydliggöra rollerna för MAS och MAR än att genomföra en ändrad organisation av funktionerna. Det är mycket viktigt att MAS och MAR ska kunna arbeta självständigt och fristående oavsett vilken organisatorisk placering de båda funktionerna har.

MAS och MAR placering i stadsdelsnämndens organisation behöver bli tydligare. Vi anser att de ska arbeta direkt under stadsdelsdirektören. De ska finnas med som föredragande och som resurspersoner i stadsdelsnämnden. MAS och MAR ska alltid kunna rapportera direkt till stadsdelsnämnden.

Som vi ser det är förslaget att antingen centralisera eller inrätta stora regioner för MAS och MAR bara ett sätt att spara och knappa in på redan små resurser för deras viktiga och nödvändiga arbete. MAS och MAR verksamhet är viktiga funktioner för att upprätthålla god kvalitet inom vård och omsorg och de behöver snarare ytterligare resurser istället för tvärtom som remissen innebär.

Vi avstyrker central placering av MAS och MAR. Det är bara ytterligare ett sätt att avlöva stadsdelsnämnderna.

§8 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till trygghets- och säkerhetsprogram som ska ersätta det nu gällande säkerhetsprogrammet. Förvaltningen är positiv till att det nya programmet har ett bredare anslag och att trygghets- och säkerhetsfrågor samlas i ett program.

Förvaltningen anser dock att programmet behöver fördjupas och konkretiseras inom några områden för att ge nämnderna mer vägledning i arbetet. Det gäller bland annat informationssäkerhet, psykiskt- och socialt omhändertagande vid katastrofer, samt krav på entreprenörer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2012. Dnr 1.5.1.243-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Förslag till detaljplan för del av fastigheten 1:1, område vid Rubinvägen, i stadsdelen Solberga, SDp 2010-09794

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fyra nya punkthus med totalt ca 100 lägenheter, samt ett parkeringsgarage med 66 platser vid Rubinvägen. De nya bostadshusen blir lika höga som befintliga hus. De ska ha putsad fasad och placeras integrerat i terrängen, vilket är tidstypiskt för områdets 1950-talskaraktär.

Förvaltningen ser positivt på förslaget att komplettera med fler lägenheter i Solberga, vilket ger fler äldre och barnfamiljer möjlighet att bo kvar, och större underlag för närservice och kollektivtrafik. Förvaltningen anser att det är viktigt att de lekområden, i form av naturmark, som försvinner, kompenseras genom en satsning på de befintliga lekplatserna i närområdet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2012. Dnr 1.5.3.297-2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Emelie Roxby Schüsseleder (V) hade ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

rslag till beslut

1. Lös kollektivtrafikförsörjningen innan nybyggnation kan ske.

2. Avslag för parkeringshuset på Rubinvägen

3. Bygg parkeringshus i kvarteret Beryllen som ska nyttjas även av de som redan bor i Solberga.

4. Gör en förnyad stadsplanering i hela Solberga

5. Bygg endast två höghus.

6. Flytta på höghus nummer fyra enligt förvaltningens förslag.

7. Grönkompensation ska utgå till Solberga för den förlust som görs med ingrepp på träd och grönytor gärna med nya lekytor för småbarn samt förstärkning av parkleken Kristallens verksamhet.

Trafik och kollektivtrafikförsörjning

Solberga är projekterat på 40-talet, då bilismen var en bråkdel mot dagens situation. I den del där bostadsrätterna och hyresrätterna finns klarar Solberga inte mer biltrafik. Orten har också utifrån befintlig befolkningsmängd en undermålig kollektivtrafikförsörjning. I högtrafik trafikeras Solberga med buss var 10:e minut. Bussen har dock inga kollektivkörfält och fastnar i den täta trafik som råder vid Västbergarondellerna. I mellantrafik trafikeras Solberga med buss var 20:e minut och kvällar samt helger går buss endast i 30 minuters trafik. Det senare har resulterat i att resenärer står packade på bussen och en mängd personer med barnvagn samt ”dramaten-vagnar” och rullatorer inte kommer med bussen på många turer. Solberga behöver nya linjedragningar och tätare trafik. Linjedragningen från SL sida har inte förändrats de senaste 20 åren trots en kraftig befolkningsökning.

Kommunerna har möjlighet att styra sina invånare mot att resa kollektiv, exempelvis genom bilsnål samhällsplanering och styrmedel som låga parkeringstal och höjda parkeringsavgifter. Det övergripande målet i styrdokument RUFS 2010 är att andelen som reser med kollektivtrafik ska öka och privatbilismen minska. Detta stämmer också väl överens med det nationella klimatmålet att kollektivtrafikandelarna skall öka och att allt fler bilresenärer övergår till att resa kollektivt, alternativt går eller cyklar. Trots detta föreslår stadsbyggnadskontoret att de föreslagna 4 punkthusen skall ha en parkeringsnorm av 66 parkeringsplatser för 100 lägenheter.

Stadsbyggnadskontoret anger i sitt PM att de förutsätter att SL utökar turtätheten. Detta är dock ingen fråga som stadsbyggnadskontoret äger. I en fungerande stadsplanering med nybyggnation måste kollektivtrafikförsörjningen lösas innan nybyggnation kan ske. Sker den som idag oftast efter, har många redan hunnit skaffa sig bil för att klara vardagen och det är därefter svårt att förändra människors vanor.

Stadsplanera hela Solberga på nytt.

I programmet föreslås att två punkthus i åtta våningar placeras intill befintlig bebyggelse vid Rubinvägen. Nu inkommer stadsbyggnadsnämnden med ett förslag med över en fördubbling mot gällande planer, att det skall byggas 4 punkthus och ett stort parkeringshus som tar stor naturmark i anspråk.

En brist i stadsbyggnadsnämndens ärendehandläggning är att de ser varje nytt objekt för sig och därmed inte ser sammantaget vad nybyggnation och befintlig byggnation innebär och har inneburit med utökad biltrafik, buller och boendemiljö. Vi anser att staden måste göra en ny stadsplan över hela Solberga innan man kan bygga mer. Med en ny stadsplanering kan Solberga göras till bilfri stadsdel så långt som möjligt, där lekande barn, gång och cykeltrafikanter ges företräde framför motordrivna fordon.

Barnen – låt dem leka tryggt och säkert

På Rubinvägen vid höghuset saknas det helt lekplatser för barn. Detta innebär att de mindre barnen måste passera över gator för att komma till en lekplats. Dessa lekplatser är också så belägna för långt bort för att föräldrarna ska kunna utöva tillsyn över sina barn från bostaden. Istället kan en lekplats anläggas där höghus nummer 2 föreslås byggas (det första vid infarten till Rubinvägen).

Bygg endast två höghus

I övrigt instämmer vi i förvaltningens förslag att flytta lite på höghus nummer fyra så att värdefulla träd kan sparas.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (FP), ledamoten Olle Andretzky m fl (M) och ledamoten Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi instämmer i förvaltningens förslag och yrkar därför bifall till förslaget, men vill därutöver uttala följande:

Det är viktigt att betona att landskapsbildsvärdena bevaras och att byggnationen sker med varsam hand.

Vi vill betona att den i dag ganska vildvuxna vegetation ansas på ett sätt som bidrar till ett ljusare intryck med möjligheter till lek, avkoppling och rekreation för alla boende i området.

För detta ändamål skall staden utge sedvanlig grönområdes-kompensation. Om inte detta sker så får man överväga att ålägga byggherren att iordningställa området, då Älvsjö stadsdelsförvaltning inte förfogar över sådana investeringsmedel.

Vidare bör förhandlingar ske med SL i syfte att busstrafiken på Folkparksvägen få ökad turtäthet i samband med all nybyggnation som sker i Solberga.

Vi konstaterar att denna byggnation kommer att ge ett tillskott till kundunderlaget för det lokala centrat, vilket bör få till följd att kulturell och kommersiell servis kan förbättras på Kristalltorget.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Stockholm växer och behöver nya bostäder för att ta emot alla som vill flytta till staden. Att förtäta och använda redan exploaterad mark är bra sätt att öka antalet bostäder i Stockholm eller som i detta fall nyttja den mark som blivit tillgänglig efter nedgrävning av en kraftledning.

Varje ny exploatering måste dock anpassas till omgivningen och inte innebära för stort intrång på till exempel park- och naturmark. Den nu föreslagna bebyggelsen har många förtjänster och kommer att bli ett positivt tillskott för Solberga. En stor del av den naturmark som exploateras kommer enligt förslaget bli ett parkeringsgarage. Det är olyckligt att naturmark ersätts av garage. Parkeringsmöjligheterna bör kunna lösas på annat sätt som till exempel genom avgiftsbelagd gatuparkering, bilpooler eller liknande.

Förslaget omfattar fyra nya punkthus trots att det ursprungliga programmet för området endast föreslog två nya hus. Miljöpartiets uppfattning är att graden av exploatering är något för hög. Ett alternativ är att bygga tre hus på så sätt att hus 2 och 3 i förslaget ersätts med ett hus. Med denna förändring minskar även behovet av ett fristående garage.

Det är av stor vikt att det i närområdet tillskapas lekplatser för både små och större barn. Dessutom måste det byggas ordentliga cykelparkeringar i och omkring den nya bebyggelsen så att det blir enkelt att ta sig med cykel till de kollektiva transportmedlen i närområdet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anslöt sig till vissa delar i ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleders (V) förslag enligt följande.

Trafik och kollektivtrafikförsörjning

Solberga är projekterat på 40-talet, då bilismen var en bråkdel mot dagens situation. I den del där bostadsrätterna och hyresrätterna finns klarar Solberga inte mer biltrafik. Orten har också utifrån befintlig befolkningsmängd en undermålig kollektivtrafikförsörjning. I högtrafik trafikeras Solberga med buss var 10:e minut. Bussen har dock inga kollektivkörfält och fastnar i den täta trafik som råder vid Västbergarondellerna. I mellantrafik trafikeras Solberga med buss var 20:e minut och kvällar samt helger går buss endast i 30 minuters trafik. Det senare har resulterat i att resenärer står packade på bussen och en mängd personer med barnvagn samt ”dramaten-vagnar” och rullatorer inte kommer med bussen på många turer. Solberga behöver nya linjedragningar och tätare trafik. Linjedragningen från SL sida har inte förändrats de senaste 20 åren trots en kraftig befolkningsökning.

1. Lös kollektivtrafikförsörjningen innan nybyggnation kan ske.

7. Grönkompensation ska utgå till Solberga för den förlust som görs med ingrepp på träd och grönytor gärna med nya lekytor för små barn samt förstärkning av parkleken Kristallens verksamhet.

§10 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för ekonomiska utfallet till och med maj månad.

§11 Anmälan till kvalitetsutmärkelsen 2012

Beslut

Anmälan till stadens kvalitetsutmärkelse läggs till handlingarna.

Ärendet

Attendo Långbrogårdens anmälan till kvalitetsutmärkelsen 2012 anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden förteckning över inkomna handlingar, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.306-2012.

Bilaga § 12.

§13 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i juni till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i juni 2012 anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.1.307-2012.

Bilaga § 13.

.

§14 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2012-06-07 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-06-07 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde 2012-06-07 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Övrigt från verksamheten

Trygg i Älvsjö?

Socialförvaltningen har 2011 liksom tidigare år genomfört en trygghetsmätning i staden och för Älvsjös del framkommer att älvsjöborna upplever att Älvsjö är tryggare på de flesta punkter i undersökningen jämfört med tidigare år. Rapporten kommer att presenteras vid nämndens sammanträde i augusti.

Solberga vård- och omsorgsboende

Ledningen vid Solberga vård- och omsorgsboende förstärks med en biträdande enhetschef som ska arbeta med verksamhetsutveckling.

Mullegården

Grävskoporna är i full gång vid Mullegården och inflyttningen är beräknad till i början av april 2013.

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Anita Lundin (M) föreslog att nämnden skulle stödja motionärer och investera i motionsredskap vid t ex Långsjöbadet.

Evy Kjellberg (C) anmälde en skrivelse till kulturnämnden och fastighetsnämnden med önskemål om ett konstverk vid Långsjöbadet, som hela nämnden ställde sig bakom.

Gun Högbacke (S) undrade när uppföljningen av den öppna hemtjänsten kommer upp på nämndens sammanträde. Enligt förvaltningen kommer resultatet av de vidtagna åtgärderna inom den öppna hemtjänsten att rapporteras vid nämndens sammanträde i augusti eller september.

Majvi Andersson (S) önskade med instämmande från övriga ledamöter och ersättare i nämnden samtlig personal en trevilig sommar och en skön semester.

§19 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2012-04-19 och 2012-05-24 anmäldes och lades till handlingarna.