Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disk Läs mer...utera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Information
* Resultat av medborgarenkät
Markör Marknad och Kommunikation

Sammanträdet börjar i direkt anslutning till informationen.

1 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

Inkommet Medborgarförslag

4 Samordning av lokal för ungdomar och pensionärer

Beslutsärenden

5 Genomförandebeslut - ombyggnad av förskolan Matrisen, Långsjövägen 14 i Älvsjö

8 Komplettering och ändring i delegationsordningen för Älvsjö stadsdelsnämnd

9 Rapport om uppföljning av hemtjänsten inom Älvsjö stadsdelsförvaltning

Remissärenden

10 Remiss om förslag till riktlinjer för Lex Sarah

11 Avfallsplan för Stockholm 2013- 2016 - remiss från trafikkontoret

Dnr 1.5.1.394-2012
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Program för kvarteret Kabelverket -remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 1.5.3.408-2012
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjligheter att låna ut tomställda lokaler

Anmälningsärenden

14 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Anmälan av delegationsbeslut

16 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

18 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

Justerare:

Ordförande Viktor Morawski (MP) och ledamot Olle Andretzky (M)

Dag för justering: 2012-10-03

_________________________

§2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan kompletteras med en punkt 9A enligt följande.

· Kurs i ledning och styrning (ILS) för förtroendevalda

Kompletterande handlingar delades ut till ärendena 15, 16, 17 och 18.

_____________________

§3 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-08-30 justerats den 9 september.

________________________

§4 Inkommet medborgarförslag – Samordning av lokal för ungdomar och pensionärer

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Sven Öberg, medlem i PRO Älvsjö Herrängen har inkommit med ett medborgarförslag daterat 2012-07-17. Sven Öberg föreslår att ny lokal för Ungdomens hus planeras så att den blir användbar för både ungdomar och de lokala pensionärsföreningarna. Dnr 1.2.3.412-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig positiv till att utreda frågan närmare och beslöt att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning,

______________________

§5 Genomförandebeslut – ombyggnad av förskolan Matrisen, Långsjövägen 14 i Älvsjö

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag om ombyggnad och utökning av en grupp i förskolan Matrisen, Långsjövägen 14.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen följer kontinuerligt befolkningsprognoserna, nybyggnation av bostäder samt tillkomsten av nya privata förskoleplatser för att kunna tillhandahålla barnomsorg enligt barnomsorgsgarantin. Enligt USK:s senaste befolkningsprognos ökar nu antalet barn i åldern 1-5 år, vilket innebär behov av ytterligare ca sju förskoleavdelningar fram till 2015. I dessa beräkningar ingår inte kvarteret Kabelverket. Utredningar pågår för att kunna bygga ut förskolorna Solängen och Prästängen, nya förskola på Långbrodals bollplan samt ny förskola vid Kämpetorps bollplan.

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser redan från årsskiftet 2012/2013 har en inventering gjorts av befintliga förskolor där kvadratmeterytan per barn är hög. En mer effektiv planlösning är möjlig på bl.a. förskolan Matrisen, Långsjövägen 14, där ytterligare en avdelning kan inrättas efter ombyggnad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-04. Dnr 4.493-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§6 Tertialrapport 2

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 7,4 mnkr

2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,8 mnkr för utbyggnad av förskolan Matrisen, Långsjövägen 14.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om medel på 250 tkr för att öka snabb nätverksaccess till förskolorna Snöripan, Snöripsvägen 32-34, och Akleja, Aklejavägen 19.

4. Stadsdelsnämnden ansöker om medel inför bildandet av Älvsjö naturreservat med 1,4 mnkr.

5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Särskilda uttalanden inlämnades av vardera (MP), (S) och (V).

Ärendet

Förvaltningen har upprättat tertialrapport 2. Stadsdelsnämnden bedöms kunna bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde. Analysen baseras på nuvarande utfall, identifierade trender och resultat från brukarundersökningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-25. Dnr 1.2.1.479-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (MP)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Viktor Morawski (MP).

Det är positivt att årsprognosen för Älvsjö stadsdelsnämnd visar på en budget i balans. Det är också positivt att majoriteten funderar på att köpa in en el-bil till förvaltningen under året.

Samtidigt är det enkelt att konstatera hur mycket mer som hade blivit gjort om Miljöpartiet hade haft majoritet i stadsdelsnämnden. Prioriteringarna hade varit annorlunda och vi skulle ha satsat mer resurser på en rad områden.

Ett exempel på ett område som majoriteten inte prioriterar speciellt högt är hållbar livsmiljö. Engagemanget och målen är lågt satta och då är det naturligtvis inte svårt att konstatera att målen nås. Hade Miljöpartiet haft majoritet skulle andelen ekologiska livsmedel både inom förskolan och den sociala omsorgen varit betydligt högre, kraven på transporter och energieffektiviseringar varit betydligt tuffare. Dessutom hade miljö- och hållbarhetsarbetet varit en röd tråd i nämndens arbete när det gäller samtliga verksamhetsområden.

Av tertialrapporten framgå också vilka stora brister brukarna upplever inom hemtjänsten, LSS och vård- och omsorgsboende. Brister som naturligtvis till stor del beror på att den styrande majoriteten inte satsar tillräckligt inom dessa områden. Det är dessutom med viss förvåning vi konstaterar att målen gällande idrottsmöjligheter, parker och naturområdens välskötthet och att Älvsjö ska uppfattas tryggt samtliga anses uppfyllas helt. Detta samtidigt som vi vet att Älvsjö saknar tillräckligt antal idrottshallar, att parkskötsel inte fungerat tillfredställande under sommaren och att framförallt Älvsjö centrum haft problem med otrygghet under senaste året. Ibland finns anledning att fundera på hur indikatorerna egentligen mäts.

Särskilt uttalande (S)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S)

Återigen en tertialrapport som visar stora brister i alliansens sätt att sköta Älvsjö Stadsdelsnämnd. Röda markeringar vid viktiga indikatorer som Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter, Sjukfrånvaro och Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen. Målen är inte uppnådda. Vid hela 16 indikatorer visar gula markeringar att målen endast delvis är uppfyllda. Det handlar om såväl inom Äldreomsorg som inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning och inom Förskolan.

Ekonomin går ihop men vägen dit är kantad av åtaganden och mål gentemot Älvsjös innevånare som inte blir uppfyllda. Man slår sig för bröstet och påstår att valfriheten för brukarna är stor. ”Älvsjö har en bred mångfald och stor valfrihet inom både äldreomsorg och förskola. Valfriheten har ökat successivt.” läser vi i T2. Tyvärr finns det inget som speglar på vilket sätt valfriheten för den enskilda medborgaren yttrar sig. Mängden utförare av hemtjänst är ett dåligt mått på valfrihet. Brukaren kan inte välja vilken typ av insatser han/hon vill ha beroende på vilken utförare han/hon väljer. Biståndsbedömningen ger inte utrymme för valfrihet. Skulle man mäta valfrihet i antalet hemtjänstföretag som etablerat sig i Stockholm har förvisso valfriheten ökat men då för företagen, vilket dock är en indikator som inte mäts.

De allvarliga ungdomsproblem som under flera år har accelererat har nu blommat ut med rent kriminella gäng som skrämmer medborgarna och gäckar ordningsmakten. Människor flyttar från området kring Prästgårdsgärdet av rädsla för den kriminalitet som breder ut sig inom området. Detta berördes inte i T1 och inte heller nu i T2. Alliansen står kvar med huvudet i sanden och hoppas att polisen ska komma och ställa allt tillrätta utan att politiken ska behöva lägga två strån i kors. Kunskap finns om hur illa det är, oroliga medborgare från berörda bostadsområden har besökt nämnden och framfört klagomål på hur de upplever sin situation. Politiken måste ta sitt ansvar för alla ungdomar, ta ett helhetsansvar för ungdomars fritid genom att bl a bygga upp ungdomsgårdar och utöka fältassistenterna. Det behövs också ett ökat föräldrastöd. Alliansen begick ett stort misstag när de i besparingsiver först flyttade Nätverkshuset och sedan efter att undan för undan minska deras verksamhet, slutligen lägga ner det. Nu ser vi tydligt behovet av att, som vi föreslår, återuppbygga, utveckla och stärka upp Nätverkshuset som familjecentral.

Det är som en följetong att målen inte nås när det gäller andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd – ensamstående föräldrar eller ej. Förskoleundersökningen visar missnöjda föräldrar avseende om barnens vistas i en trygg och säker miljö och avseende utveckling och lärande. Andelen förskollärare är bara 47 % men stadens mål är så lågt satt, att Älvsjö ändå uppnår det.

Under avsnittet Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg, finns flera viktiga mål som inte uppnås både när det gäller personer med funktionsnedsättning och äldre. Avseende t ex hemtjänsten som fick svidande kritik i brukarundersökningen 2011 (59 % nöjda mot målet 83 % i ordinärt boende) redovisas att dialoger förts med de större hemtjänstutförarna och att förvaltningen begärt in åtgärdsplaner. Vi finner det märkligt att alliansen är nöjda med de åtgärder som redovisas. Hur ser avtalen med hemtjänstföretagen ut när de kan anses vara uppfyllda trots att 41 % av brukarna faktiskt inte är nöjda? Hur många procent missnöjda hemtjänsttagare behövs för att det ska bli tal om att kommunen bryter avtalet med utförarna? Som det nu är lägger man ansvaret på den enskilde hemtjänsttagaren genom att ge denne en blankett som ska underlätta ett byte av företag om han/hon inte är nöjd.

Förvaltningen bedömer vidare att målen med den nya indikatorn avseende omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs vid hemtjänst i ordinärt boende, inte heller kommer att uppfyllas. Så ser alliansens valfrihet ut i verkligheten.

Målen nås inte när det gäller att Äldreomsorgen ska underlätta för äldre som vill bo kvar hemma och inte avseende Antal anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar. Man är också långt ifrån målet avseende Andelen nöjda omsorgstagare – vård- och omsorgsboende. Den förda politiken misslyckas att nå målen på så stora och viktiga områden för de äldre att vi är allvarligt oroade för deras mående särskilt som de åtgärder som vidtas mest handlar om att begära in åtgärdsplaner. Gamla och sjuka människor har ingen tid att vänta på åtgärdsplaner, de behöver en kvalitativt god vård och omsorg direkt.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland medarbetarna, misslyckandet att nå detta mål är ett trist kapitel som skrivs om vid varje tertialrapport och i verksamhetsberättelserna. T2 redovisar att stadsdelsnämnden misslyckas med målet att erbjuda medarbetarna tillgänglig och bra arbetsmiljö med goda möjligheter att utvecklas och påverka sitt arbete. Så gick det med föresatsen att bli en arbetsgivare som kan erbjuda spännande och utvecklande arbeten.

Den borgerliga politiken tycks inte vara lyckosam. Om Socialdemokraterna hade haft majoritet hade stadsdelsnämnden haft helt andra resurser och förutsättningar att bedriva verksamhet.

Särskilt uttalande (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Clara Norberg Averbo (V).

Tertialrapporten visar tyvärr resultatet av en framgångsrik anpassning av verksamheten till budgetramarna snarare än till befolkningens behov. Och än en gång visar tertialrapporten alarmerande siffror inom områden som måste prioriteras. Om vänsterpartiets budget hade gällt så hade vi haft mer resurser till att göra detta. Vi har ett politiskt ansvar att lyfta till stadshuset att resurserna måste utökas inom vissa områden då det är dags för politikerna i Stadshuset att ta ett reellt ansvar för vår verklighet.

___________________________

§7 Uppföljning av entreprenadavtal avseende Kristallgårdens vård- och omsorgsboende 2012

Beslut

Uppföljning av entreprenadavtal avseende Kristallgårdens vård- och omsorgsboende 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande inlämnades av (M) (FP) och (C).

Särskilt uttalande inlämnades av (V).

Ärendet

Kristallgårdens vård- och omsorgsboende, tidigare Älvsjö sjukhem, drivs på entreprenad enligt avtal av Carema Äldreomsorg AB sedan november 2010. Upphandlingskontraktet/avtalet förvaltas av Älvsjö stadsdelsnämnd för stadens räkning. I april 2012 genomfördes en avtalsuppföljning som visar att Kristallgården/Carema Äldreomsorg AB följer gällande avtal på samtliga punkter med några få undantag.

Entreprenören och stadsdelsnämnden har underrättats om vilka åtaganden som kvarstår att genomföra. Stadsdelsnämnden har beslutat att entreprenören ska återkomma till verksamhetsområdeschefen för äldre och funktionsnedsatta med en åtgärdsplan senast den sista november 2012.

Uppföljning av att ovan nämnda åtaganden genomförts kommer att göras vid avtalsuppföljningen 2013.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-08-21. Dnr 1.2.1.486-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (M) (FP) och (C)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Olle Andretzky (M), Inga-Lill Persson (FP) och Evy Kjellberg (C).

Carema Äldreomsorg AB har drivit vård och omsorgsboende på Kristallgården sedan november 2010 på entreprenad. Avtalet har nu följts upp av stadsdelsförvaltningen och förvaltningen har konstaterat att Carema i stort sett följer avtalet utom på ett fåtal punkter vilka framgår på sidan 39 i tjänsteutlåtandet. Dessa brister får Carema möjlighet att återkomma till verksamhetschefen för äldre och funktions nedsatta med en åtgärdsplan senast den sista november 2012.

Vi i den borgliga alliansen vill påpeka att Carema skall till fullo hålla det avtal som ingåtts, varför vi kräver att Carema den 1 november 2012 till fullo har uppfyllt de brister som konstaterats på sidan 39 i tjänsteutlåtandet.

Särskilt uttalande (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Clara Norberg Averbo (V).

När nämnden förlitar sig på privata företag för att utföra grundläggande omsorgsuppgifter är det viktigt att uppföljningarna görs regelbundet och på ett professionellt sätt. Då uppföljning, som i detta fall, sker genom planerade besök, är det viktigt att ställa höga krav på verksamheten eftersom företaget getts möjlighet att förbereda sig.

Att en sådan planerad uppföljning visar på så stora brister i dokumentation ger skäl till oro. Möjligheten att följa upp händelser och följa de insatser som ges minskar om dokumentationen inte fungerar och uppgifter som ges kan i värsta fall inte motsägas.

Som förtroendevalda ser vi med största allvar på dessa brister och kommer följa vidare synpunkter och rapporter i detta ärende noga.

_______________________

§8 Komplettering och ändring i delegationsordningen för Älvsjö stadsdelsnämnden

Beslut

Delegationsordningen ändras i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Gällande delegationsordning fastställdes i februari 2004 och har därefter reviderats vid flera tillfällen.

Förvaltningen föreslår vissa ändringar i delegationsordningen till följd av organisationsförändring och ny lagstiftning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-08-29. Dnr 1.1.470-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Rapport om uppföljning av hemtjänsten inom Älvsjö stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för att uppnå de förändringar som föreslås i tjänsteutlåtandet.

2. Handlingsplanerna ska redovisas för nämnden senast i november 2012.

Skriftlig reservation från (S) (MP) och (V).

Ärendet

På regeringens uppdrag genomför Socialstyrelsen sedan tre år tillbaka undersökningar om äldres uppfattningar om vården och omsorgen. 2011 års brukarenkät visade att brukarna inte var nöjda med insatserna från hemtjänsten i Älvsjö stadsdelsområde. Utifrån detta fick förvaltningen ett uppdrag att vidta åtgärder för att öka kvalitén inom hemtjänsten. En handlingsplan togs fram för att beskriva vilka direkta åtgärder som skulle vidtas.

Handlingsplanen har omfattat följande:

· Åtgärdsplaner från hemtjänstutförarna

· Verksamhetsuppföljning.

· Djupintervjuer av brukare med hemtjänstinsatser.

· Fokusgrupper med brukare som har hemtjänstinsatser.

· Uppföljning av biståndsbesluten

· Framtagandet av en blankett hur man kan byta utförare

· Genomgång av klagomålsrutinen.

Aktiviteterna i handlingsplanen har genomförts under våren 2012 och pekar på förbättringsområden både inom förvaltningen och i utförandet av hemtjänsten. Förslag till förbättringar föreslås för de olika områdena.

Stadsdelsförvaltningen hade upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-10. Dnr 1.1.71-2012.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för att uppnå de förändringar som föreslås i tjänsteutlåtandet.

2. Handlingsplanerna ska redovisas för nämnden senast i november 2012.

Beslutsgång

Majvi Andersson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt ett tillägg om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta hemtjänst i egen regi. Viktor Morawski (MP) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade bifall till Majvi Anderssons förslag.

Olle Andretzky (M) yrkade avslag på framlagt förslag på tilläggsyrkande.

Ordföranden ställde först proposition på förvaltningens förslag till beslut och förklarade att nämnden beslutat bifalla detsamma.

Ordföranden ställde därefter proposition på tilläggsyrkandet och förklarade att nämnden beslutat avslå detsamma.

Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes.

Ja-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Nej-röst för avslag på tilläggsyrkandet.

Vid omröstningen avlämnades 5 ja-röster och 6 nej-röster enligt följande.

Ja-röster: Viktor Morawski (MP), Majvi Andersson (S), Bo Sehlin (S), Gun Högbacke (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V)

Nej-röster: Olle Andretzky (M), Torbjörn Erbe (M), Inga-Lill Persson (FP), Evy Kjellberg (C), Lennart Bengtsson (M) och Jan Bressler (FP).

Ordföranden förklarade att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Reservation (S) (MP) och (V)

Majvi Andersson (S), Viktor Morawski (MP) och Emelie Roxby Schüsseleder m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet.

Den rapport som nämnden nu får bekräftar till fullo det vi vetat länge genom offentliggörandet av Socialstyrelsens rapport 2011 och stadens egen brukarundersökning 2011. Båda visade osedvanligt låga betyg för hemtjänsten i Älvsjö. Rapporterna fick stort genomslag i media och Älvsjö fick en ful fläck på sitt rykte när det gäller insatser och omsorger om sina äldre invånare.

Rapporten visar hur svårt och tungrott det är att snabbt komma tillrätta med missförhållanden inom verksamhet som sker på entreprenad. Det har gått tre kvarts år och det som åstadkommits är att handlingsplaner tas fram i sju punkter alltifrån krav på åtgärdsplaner från hemtjänstutförarna över uppföljning av biståndsbesluten till framtagande av en blankett hur man kan byta utförare. Aktiviteterna i handlingsplanen har bekräftat Socialstyrelsens brukarundersökning. Analysen visar på att flera åtgärder måste genomföras för att förbättra hemtjänsten. Alternativet att överväga uppsägning av avtalet finns dock inte och är inte heller möjligt för stadsdelen eftersom avtalen tecknas centralt av staden.

Det är beklagligt att undersökningarna är så generella att det inte går att peka ut ifall det bara är någon enskild utförare som drar ner hela betyget för stadsdelen.

Förvaltningens förslag på åtgärder är bra men som ansvariga politiker kan vi inte låta oss nöja. Senast november 2012 ska nämnden få ta del av den handlingsplan som föreslås för att uppnå förändringar. Förvaltningen jobbar på med frågan men vi menar att det går för sakta. Brukarna av hemtjänsten har inte all tid i världen att vänta på att åtgärds- och handlingsplaner slår igenom. De hade behövt omedelbara förbättringar. En blankett för att underlätta byte av utförare ser vi mer som ett försök att vältra över ansvaret på den enskilde brukaren. Personen får liksom skylla sig själv om han/hon är missnöjd men inte orkar, kan eller vill genomföra ett byte av utförare.

Äldreomsorgen och hemtjänsten har fått vidkännas neddragningar och effektiviseringar för att budgeten ska kunna hållas. En av utförarna av hemtjänst gav som exempel för neddragningar som skedde 2011, hur tiden som förut varit 45 minuter skars ner till 30 minuter men utan förändringar i biståndsbedömningen. Det säger sig självt att det uppstod stora svårigheter att upprätthålla kvaliteten då.

I en egen-regi-verksamhet får man större möjligheter till insyn och kan vidta omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med klagomål eller om någon far illa. Med förbättrade resurser och utan de förlamande avtal som ligger som en våt filt över allt förändringsarbete skulle vi, men framförallt de äldre, kunna se betydligt ljusare på hemtjänsten i framtiden.

Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta hemtjänst i egen-regi.

________________________

§10 Kurs i ledning och styrning (ILS) för förtroendevalda

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker deltagande i informationstillfälle om ILS för de ledamöter och ersättare som så önskar.

Ärendet

Stadsledningskontoret har 2012-09-13 inkommit med en inbjudan för stadens förtroendevalda att delta i en informationsinsats om ILS och ILS-webb (ledning och styrning). Informationen genomförs vid sex olika tillfällen om två timmar mellan den 20 september och den 11 oktober 2012.

För deltagande utges dagsarvode om 510 kr vilket ska tillstyrkas av nämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-18. Dnr 1.2.1.514-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§11 Förslag till riktlinjer för Lex Sarah

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar upprättat tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande inlämnades av (S) och (V).

Ärendet

Förvaltningen anser att de föreslagna riktlinjerna i stort är bra och ger tydliga anvisningar om hur rapportering samt anmälan av Lex Sarah ska hanteras.

Det är viktigt att staden har ett enhetligt arbetssätt när det gäller Lex Sarah och att det tydligt framgår att syftet med detta är att förbättra kvaliteten i den egna verksamheten.

Förvaltningen menar dock på att av de nya bestämmelserna, som innebär att det ska finnas Lex Sarah-ansvariga inom respektive nämnd som tar emot och utreder rapporter om Lex Sarah samt att rapporteringsskyldigheten har utvidgats till att omfatta hela socialtjänsten, följer att behovet av administrativa resurser ökar inom nämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande, daterat 2012-08-01. Dnr 1.5.1.392-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S) och (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V)

För att Lex Sarah ska fungera fullt ut är det viktigt alla känner till lagen och vågar göra anmälan. Det kan uppstå situationer där anställda inte vågar anmäla av rädsla att stöta sig med chefen eller med ledningen. Ett sådant scenario är fullt tänkbart om situationen direkt eller indirekt hänger samman med bristande resurser.

Det måste gå att göra anonyma anmälningar till ansvarig myndighet. Plikten att anmäla torde också behöva kombineras med skydd mot att t ex arbetsgivaren försöker ta reda på vem som anmält. Alla som anmäler missförhållanden enligt Lex Sarah måste känna tillit och trygghet med anmälningsplikten.

Lex Sarah måste få skrivningar som är tydliga i sina anvisningar på hur rapportering och anmälan enligt lagen ska ske. Inte minst är det viktigt att rutiner skapas i de sammanhang då någon inte omfattas av rapportskyldigheten enligt 6.2 i Riktlinjer för Lex Sarah. Det är viktigt att tillse att även alla som inte omfattas av rapportskyldigheten ändå känner till att man kan och ska rapportera observerade missförhållanden till berörd nämnd som i sin tur gör Lex Sarah-anmälan.

_________________________

§12 Avfallsplan för Stockholm 2013-2016 - remiss från trafikkontoret (T2011-701-02920)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Särskilt uttalande inlämnades av (MP) och (V).

Särskilt uttalande inlämnades av (S).

Ärendet

Trafikkontoret har tagit fram förslag till en ny avfallsplan för perioden 2013-2016. Fokus i avfallsplanen ligger på hushållsavfall, men den innehåller också mål som omfattar övrigt avfall. Förvaltningen är positiv till att förslaget har ambitiösa målsättningar. Vad förvaltningen saknar är ett utvecklat resonemang kring hur målen ska nås, vilket är nödvändigt för att de ska bli trovärdiga. En svårighet för läsaren är vidare att de flesta mål i den nya planen är formulerade på annat sätt än i den nu gällande planen.

Därutöver kommenterar förvaltningen några av målen och poängterar bland annat vikten av återbruk, fastighetsnära källsortering, lättillgänglig insamling av farligt avfall, samt kampanjer mot nedskräpning i stadsmiljön.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande, daterat 2012-09-07. Dnr 1.5.3.394-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (MP) och (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Viktor Morawski (MP) och Emelie Roxby Schüsseleder m.fl. (V)

Förslaget till ny avfallsplan är ett steg i rätt riktning, men kan förbättras ytterligare. Det saknas övergripande mål för hur det genom renhållningsavgiftens konstruktion kan främja återanvändning, återvinning och annan miljöanpassad avfallshantering. Det är även angeläget att i dialog med kommuninvånarna förändra konsumtionsmönster och öka återanvändning.

För att de i planen föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras effektivt behöver det för varje åtgärdsområde pekas ut ansvariga förvaltningar och bolag inom staden.

Den nationella avfallsutredningen har nyligen presenterat förslag till ny lagstiftning i SOU 2012:56 Mot ett hållbart samhälle – resurseffektiv avfallshantering. Bland annat föreslås kommunen överta ansvaret för att samla in förpacknings- och tidningsavfall från producenterna. Hela framtagandet av ny avfallsplan för Stockholms stad behöver tydligare förhålla sig till ett eventuellt förändrat insamlingsansvar som beslutas av riksdagen. Det bör också beskrivas hur föreslagna åtgärder i Naturvårdsverkets nationella avfallsplan kan genomföras i Stockholms stad.

Planen behöver kompletteras med kvantitativa mål för kraftigt minskad andel matavfall, förpackningar och textilier i hushållsavfallet. Insamling av matavfall ska ske i alla stadens verksamheter som hanterar mat. Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme.

Mål 4 att avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocessen bör kompletteras med delmål för att successivt skapa utrymmen för källsortering för utbyggd hushållsnära insamling. Behovet av mark för återvinningscentraler måste säkras. Flera mindre återvinningscentraler kan möjliggöras genom att placering i några av stadens ca 50 bergrum.

Det är nödvändigt att skapa möjlighet till snötippning för snörika vintrar. Behovet av kommunaltekniska ytor måste säkras lokalt i både befintlig och planerad bebyggelse. Dessa ytor bör ha flexibla användningsområden. Ytor som avsätts för snöupplag på vintern, kan användas för lokalt omhändertagande av dagvatten på sommarhalvåret. Snötippning i vatten ska så långt möjligt undvikas. På sikt bör snö betraktas som en resurs, möjlig att avnvända för fjärrkyla.

Det saknas referenser till vad Stockholms stad och dess förvaltningar själva kan göra. En ambitiös avfallsplan saknar i trovärdighet om den som ställer upp planen inte själv förmår leva upp till den.

Särskilt uttalande (S)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S).

Det är bra att en Stockholm får en ny avfallsplan. Vi saknar dock kraftigare skrivningar kring källsortering. Vi tror att det är dags att Stockholm tar ett längre steg mot verklig källsortering än vad som föreslås i avfallsplanen. Men för att det ska fungera måste stadens återvinningsstationer byggas ut och bli mer lättillgängliga. Det krävs också en massiv informationskampanj, många vet inte riktigt var de kan lägga sina sopor och hur de ska sorteras och då ökar risken att allt kastas huller om buller.

Avfall som kan vara skadligt för människor och miljö måste ägnas större uppmärksamhet. Förvaltningen pekar på att den mobila miljöstationen som kommer till Älvsjö 4 ggr per år borde kunna komma på andra tider än den fasta fredagstiden 20-20.45. Vi vill understryka att den mobila miljöstationen dessutom borde komma oftare. Många bor i trånga lägenheter och i ganska små villor, det finns inte utrymme att förvara burkar, dunkar och flaskor med miljöfarligt avfall och risken finns att det kastas tillsammans med annat avfall. Det skulle också vara fördelaktigt om den mobila miljöstationen vid något tillfälle också gjorde stopp på andra platser i Älvsjö än bara på Älvsjö Stationsplan. Det måste helt enkelt bli lättare att bli av med avfallet.

Nedskräpningen av vår miljö tar sig tydliga uttryck i allt mer skräp kring gator och torg och andra offentliga utemiljöer. Människor vistas också ute alltmer och utflykter till parker och grönområden kombineras ofta med att äta, oftast grillat. Det blir också allt fler hundar över hela staden. Sammantaget genererar människors utevistelse och husdjursägande en hel del sopor. Fler och bättre uppsamlingskärl för skräp och sopor som kan källsorteras måste därför sättas upp och tömningen ske oftare.

Slutligen tre korta meningar i frågor som skulle behöva utvecklas i avfallsplanen:

· I samband med nybyggnationer måste det tydliggöras att frågan om avfallshanteringen för området förs in i planeringen i ett tidigt skede.

· Ett oskick som måste stävjas är dumpning av avfall av allehanda slag – kanske mest trädgårdsavfall – på platser som är lite undanskymda.

· Det är inte acceptabelt om innerstadens snömassor ska köras ut och dumpas i ytterstadens grönområden.

________________________

§13 Program för kvarteret Kabelverket - remiss från stadsbyggnadskontoret (dnr 2011-03445)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Särskilt uttalande inlämnades av (M) (FP) och (C).

Särskilt uttalande inlämnades av (S) och (MP).

Särskilt uttalande inlämnades av (V).

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till områdesprogram för kvarteret Kabelverket nära Älvsjö centrum. Det omfattar Ericssons tidigare kontors- och industriområde, Kämpetorps bollplan och Kavli. Syftet med programmet är att tillföra ca 1.400 lägenheter till ett idag renodlat verksamhetsområde, och att skapa en tilltalande boendemiljö med en stadsmässig karaktär där bostäder och verksamheter samverkar.

Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat och ger ett bra underlag för kommande detaljplaner. Flera positiva aspekter lyfts fram i remissvaret, och därutöver har förvaltningen synpunkter på bland annat exploateringsgraden, idrottshallen, möjligheten till levande bottenvåningar och användningen av de äldre byggnader som bevaras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-06. Dnr 1.5.3.408-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (M) (FP) och (C)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Olle Andretzky m.fl. (M), Inga-Lill Persson m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C).

Under många år har vi framfört att den rådande trafiksituationen på Älvsjövägen inte är hållbar varken idag och inte för framtiden, särskilt starkt har detta kommit från boende i Älvsjö som har kämpat under årtionden för att få till stånd en lösning.

Vägen har stora brister som trafikled för det 23000 fordonen som idag passerar och nu med fortsatt utbyggnad med bostäder i område kommer trafiken öka ytterligare. Det talas om kanske 3500 trafikrörelser per dygn vilket är mer än en 15 % ökning.

I Framkomlighetsstrategin är Älvsjövägen

”en del av det primära vägnätet, vilket består av de länkar som har en regional funktion och ett stort flöde. Några av principerna för detta vägnät är att:

-Rörliga trafikens krav går före angöring/parkering

-Stora regionala strömmars krav går före små lokala”

Vi vill fortsätta att bygga och erbjuda människor en bostad och företag att kunna etablera sig i söderort. För detta krävs förbättrad infrastruktur, en säkrare trafikmiljö och en förbättrad miljö för såväl luft som buller. Vidare behövs utbyggnad av förskolor, grundskolor och övriga sociala åtaganden som plats för handikappbostäder, vårdcentral och äldreboenden.

Det finns flera utredningar om hur trafiksituationen på Älvsjövägen kan lösas nu och in i framtiden, det är dags nu att ta fram dessa och se över hur biltrafik, kollektivtrafik och cykling skall se ut i framtiden.

Ett måste är att trafiksituationen på Älvsjövägen måste lösas samtidigt som nya bostäder byggs i Kabelverket.

Särskilt uttalande (S) och (MP)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S) och Viktor Morawski (MP).

Det är positivt att det blir bebyggelse i kvarteret Kabelverket. Behovet av bostäder är stort. Vi anser dock inte att det är lämpligt att bygga så höga hus som 12 våningar upp mot Solbergaskogens rand. Det finns stora risker att så höga huskroppar kommer kasta skuggor upp i skogen och allvarligt förändra vegetationen i skogsbrynet. Därför måste det studeras över ett helt år hur skuggorna faller så att det blir möjligt att skydda hela skogsbrynet från oönskad påverkan. Höga hus om 12 våningar kommer också förstöra utsikten upp mot skogen för andra boenden i området. Vidare kommer en grupp höghus i detta område att förrycka Älvsjös karaktär av villastad. Inte ens i Älvsjö nya centrum har man valt att bygga höghus. Det är enligt vår mening totalt malplacerat att bygga höghus på den platsen.

Innan man går vidare med byggplanerna måste problemet med Älvsjövägen vara löst. Om Älvsjövägen ska vara kvar i sin nuvarande form och fungera som genomfartsled kommer belastningen bli alltför hög med ytterligare trafik från det nya bostadsområdet. Älvsjövägen som är utsatt för ett oerhört starkt tryck har redan ytterligare belastats genom den trafik som genererats av att det byggs på fler platser i Älvsjö, bl a i centrum. Vi har i många år ställt krav på nedgrävning av Älvsjövägen men utan framgång. I planerna för nybyggnation på kvarteret Kabelverket måste frågan om minskad trafik på Älvsjövägen ingå. Älvsjövägen föreslås från vår sida bli en lokalgata som ska stängas för genomfartstrafik.

Vi understryker förvaltningens svar om behovet av en idrottshall som är tillräckligt stor för att rymma både handbolls- och innebandyplan. Inte bara Älvsjö utan hela Söderort saknar idrottshallar. En idrottshall vid Kvarteret Kabelverket kan bli till glädje för stora delar av Söderort genom sitt fina läge, lätt tillgängligt med allmänna kommunikationer.

Området måste bebyggas med lägenheter med blandade upplåtelseformer. I planarbetet måste ingå byggandet av flera mindre förskolor som kan försörja området. Det är inte rimligt att satsa på en jätteförskola med 8 avdelningar. Alla berörda – i synnerhet barnen själva – tjänar på att det byggs flera mindre förskolor. Miljön blir lugnare för barnen och med kortare avstånd hem/förskola minimeras trafiken kring förskolorna. I planerna måste också ingå byggande av lägenheter för funktionshindrade. Vidare ska planarbetet innehålla hur områdets behov av samlingslokaler, tillgängliga för alla, ska tillgodoses. Inom stadsdelen finns redan ett stort behov av bra och ändamålsenliga samlingslokaler och det är av stor vikt att redan från början planera in lokaler för det kommande, utökade behovet. Häri inbegrips att lokalerna måste vara ändamålsenliga för ungdomars behov, typ ungdomsgårdskaraktär.

Vidare bör hela området planeras för att tillfredsställa högt ställda krav på källsortering och avfallshantering, t ex bör alla lägenheter förses med avfallskvarnar och avloppen dimensioneras för högt ställda krav.

Särskilt uttalande (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Clara Norberg Averbo (V).

Ur miljösynpunkt är det bra att tidigare hårdgjord mark används för ny bebyggelse istället för att grönmark, parker och tätortsnära skogar förstörs av stadens expansion.

Solbergaskogen har mycket stora natur- kultur- och upplevelsevärden och behöver därför omfattas av ett bestående lagskydd. Skogens värde som rekreationsområde kan inte nog understrykas då stadsdelen redan är omgiven av hårt trafikerade vägar och industrier. Vi anser därför att frågan om bildande av naturreservat för Solbergaskogen är högst aktuell då det finns flera olika program för förslag att bygga mycket nära eller till och med en bit in i skogen!

All ny bebyggelse mot Solbergaskogen måste utformas så att skogens branter, sydsluttningar och lövlundar inte skuggas av stora huskroppar. Höjden på de planerade 12-våningshusen i kanten av Solbergaskogen är fel tänkta och måste därför sänkas och anpassas till områdets naturliga förutsättningar. Skogens upplevelsevärden utmed Kabelverket påverkas och förstörs inte bara sett från syd utan kommer i lika hög grad att förstöras för de som vistas inne i själva skogen.

Vi anser att Älvsjövägen måste omvandlas till lokalgata med sänkt genomfartshastighet. Trafikflödet måste regleras så att all tung genomfartstrafik upphör. (Gäller naturligtvis inte buss- och utryckningsfordon eller fordon med licens). Det är viktigt att planera så att man underlättar för cykel-, gång- och kollektivtrafik och försvårar för biltrafik. En sanering av hela trafikmiljön är ett måste om ytterligare 1400 hushåll med och utan bil skall bo i stadsdelen.

Problemen med otrygghet i området Prästgårdsgärdet och kring Sjörövarparken måste tas hänsyn till då man bebygger Kabelverket. Genom att se till att områdena integreras med varandra kommer det faktum att fler människor rör sig där under större del av dygnets timmar kunna öka tryggheten. Om fler passerar Sjörövarparken till och från arbete, hem, skola och fritidsaktiviteter kommer detta inte kunna vara en park där man ostört kan trakassera mindre barn eller begå brott. Precis som förvaltningen tror vi att det vore positivt om Ungdomens hus fick lokaler i området. Även tillgång till lokaler för kulturskolan vore önskvärt

För att öka mångfalden i Älvsjö och möjligheten att bo kvar i området även vid ändrad livssituation är blandade upplåtelseformer mycket viktig.

______________________

§14 Motion om föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjligheter att låna ut tomställda lokaler - remiss från kommunstyrelsen, motion 2012:31

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar upprättat tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande inlämnades av (V).

Reservation från Majvi Andersson (S).

Ärendet

Remissen består av en motion från Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (S) som föreslår att staden gör en inventering i alla stadsdelar efter lokaler som är möjliga att upplåta till föreningslivet. De vill även att staden lånar ut lokaler i allmännyttan eller stadens egna lokaler, som står tomma, på tidsbestämda kontrakt, mot prestationen att öppen verksamhet skapas i lokalerna.

Förvaltningen är positiv till att föreningar får bättre möjligheter att hitta lokaler för sina aktiviteter. I mindre centrumbildningar finns ibland tomma butikslokaler, och om föreningar får möjlighet att nyttja dem kan det ge nytt liv till området. När det gäller de lokaler Älvsjö stadsdelsförvaltning hyr är det mycket ovanligt att de står tomma.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-04. Dnr 1.5.1.308-2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar upprättat tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Beslutsgång

Majvi Andersson (S) tillstyrkte motionärernas förslag.

Ordföranden Viktor Morawski (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Efter framställda propositioner förklarade ordföranden att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Clara Norberg Averbo (V).

I motionen lyfts bristen av samlingslokaler. Som exempel beskrivs hur kommunen slog igen fritidsgården i Sköndal med skenande skadegörelse som följd. För att stävja detta fick ideella organisationer bygga upp ny verksamhet efter kommunens haveri med spirande verksamhet i lokalerna som följd, vilket inte kan ses som något annat än positivt. Vi stödjer egentligen motionen som sådan – men det är centralt att lyfta bristen på meningsfull aktivitet i ett vidare perspektiv. Detta är ett tydligt exempel på hur nedskärningarna påverkar sitt närområde när samhället inte längre tar sitt ansvar.

Omvandlandet av hyresrätter till bostadsrätter har inneburit att samlingslokaler i närområdet har utarmats. Detsamma gäller nedskärningarna av fritidsgårdar – där de boende och föreningar hade möjlighet att nyttja större lokaler. Fördelen med detta ur ett lokalperspektiv är att inventarierna redan fanns och även en organisation om hur själva uthyrningen/utlåning av lokalen skulle gå till – för detta kräver faktiskt en hel del organisation. Den styrande majoriteten har alltså valt att avskaffa väl fungerande mötesplatser/samlingslokaler. Och som motionärens skriver så är lokaler nyckeln till ett växande förenings och kulturliv. Både för gammal som för ung.

___________________________

§15 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under perioden 2012-08-09 till 2012-09-09.

_______________________

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut av tjänstemän enligt delegation i augusti till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänstemän enligt delegation i augusti 2012 anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.1.505-2012.

_____________________

§17 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2012-09-20 anmäldes och lades till handlingarna.

____________________

§18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-09-20 anmäldes och lades till handlingarna.

______________________

§19 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från rådet för funktionshindersfrågor sammanträde

2012-09-20 anmäldes och lades till handlingarna.

______________________

§20 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppens sammanträde 2012-09-05 anmäldes och lades till handlingarna.

___________________

§21 Övrigt verksamheten

Sommarjobb i Älvsjö

Madeleine Hagerth informerade om att förvaltningens målsättning var att skapa sommarjobb för 55 ungdomar. Det blev i praktiken 70 ungdomar som fick sommarjobb, vilket motsvarar 26 % av dem som sökte.

Ungdomsstök

Madeleine Hagerth informerade om att det pågår diskussioner om att ev. förlägga Ungdomens hus i Kämpetorpsskolan i samband med att den byggs ut. Man ser också över möjligheten att hitta lämplig lokal i kvarteret Kabelverket.

Möte med hemtjänstföretagen

Eva Frykler har planerat in tillfällen för när gruppledarna ska få träffa hemtjänstutförarna under hösten.

Högtalarutrustningen i sammanträdesrummet

Margareta Hamrén berättade att man kommer att se över utrustningen och att det ev. kommer bli nödvändigt att inköpa nytt.

Otrygghet vid pendeltågsstationen

Det är exploateringskontoret som har ansvar för situationen vid stationen under ombyggnadstiden och ev. problem och klagomål ska anmälas dit. När byggnationen är klar är det trafikkontoret som tar över ansvaret.

Trygghetsvandringar planeras in i området i samråd med brottsförebyggande rådet.

Långbrogårdsparken

Margareta Hamrén berättade att en skolgård planeras för de tre skolor i området som är berörda, vilket kommer att medföra en lugnare miljö för parken.

Ny kris- och katastrofhantering

Lars Arvidsson berättade att förvaltningen håller på att se över den befintliga kris- och katastrofplaneringen. Nämnden får mer information om arbetet framöver.

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Nämnden önskar framföra sina bästa hälsningar till ordföranden Karl Bern och önska honom all bättring.

_____________________